EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. О. Кустріч

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10

УДК: 656.07

Л. О. Кустріч

ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті досліджено особливості сучасного рівня логістичної підтримки в системі менеджменту підприємств. Зазначено, що в умовах прискорених темпів розвитку суспільства в усіх сферах підприємницької діяльності виникає потреба у формуванні та удосконаленні системи інновацій та впровадження інноваційних процесів у складову господарювання.
У ході дослідження встановлено просторові аспекти взаємозв'язку логістики з інноваційною діяльністю підприємств. Виокремлено найбільш важливі фактори, що впливають на рівень результативності логістичних процесів. Визначено проблеми розвитку інноваційної складової в діяльності підприємств. Надано практичні рекомендації з реалізації ефективної логістичної підтримки інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Визначено основні положення логістичної концепції при побудові та управлінні інноваційною діяльністю підприємств. З'ясовано, що одним з найважливіших завдань інноваційного логістичного управління є елімінування (скорочення) часу операцій, які не додають вартості продукту чи послузі, досягаючи тим самим скорочення логістичного циклу. Побудовано схематичну складову впливу часового фактору на ефективність логістичної діяльності підприємства.
У підсумку зазначено, що реалізація інноваційної діяльності підвищує ступінь адаптованості підприємств до зовнішнього середовища, розширює його можливості щодо виходу на нові ринки діяльності, створює умови економічної стабільності. Використання логістичних інновацій в системі управління надасть можливість підприємству підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечить його конкурентні переваги у динамічному ринковому середовищі.

Ключові слова: логістика; інновації; розвиток; управління; ефективність; підприємство.

Література

1. Мельник О.В. Нові концептуальні підходи в логістиці. Ефективна економіка. 2013. № 2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1825
2. Окландер М.А. Логістична система підприємства. Одеса: Астропринт, 2004. 309 с.
3. Луценко І.С. Логістика і її роль в умовах реформування економіки України. Економіст. 2000. №12. С. 62—63.
4. Кабанець І.А. Визначення основних логістичних підходів до управління інноваційними процесами машинобудівним підприємством. Ефективна економіка. 2013. № 11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2539
5. Болдирєва Л.М. Інновації в логістиці: теоретико-методологічні та практичні аспекти. Економика Крима. 1 (34). С.18—23.
6. Колодізєва Т.О., Руденко Г.Р. Інноваційні технології в логістиці. Харків, Альтерра, 2013. 268 с.
7. Пономарьова Ю.В. Оцінка ефективності логістичної системи. Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. №188. С. 97—101.
8. Миротин Л.Б., Ташбаев И.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика. Москва: "Экзамен", 2002. 160 с.
9. Міщук І.П. Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі. Механізм регулювання економіки. 2012. №4. С. 102—110.
10. Мішина С.В., Мішин О.Ю. Комплексна оцінка ефективності логістичної діяльності. Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Вип. 237(V). Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. С. 1202—1209.
11. Родимченко А.О. Формування методичних підходів до оцінки рівня розвитку логістичної системи. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 45—49.
12. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. Москва: ИНФРА-М, 2005. 797 с.
13. Busher J., Tyndall G. Logistics excellence. Management Accounting, 1987. № 8. P.32—39.
14. Little Arthur D. Innovation Excellence in Logistics — Value Creation by Innovation. ELA European Logistics Association, Brussels, Belgium, 2007. 440 р.

L. Kustrich

LOGISTIC INNOVATIONS AS THE BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Summary

In the current management conditions of domestic enterprises the transition to an innovative model of development is relevant in order to increase the efficiency of their activity. For this purpose it is necessary to carry out processes of investigation, preparation and realization of innovations which will enable the enterprise to increase efficiency of its purchasing, production and marketing activities. But the main condition is a fundamental change in the way of its management activities.
The implementation of an innovative idea implies the creation of an innovative project, and therefore the leading position in the conditions of fierce competition will be given to the one who will be able to accelerate the processes within the innovation project and adjust the processes of interaction of the project with the external environment. Adjustment of these processes consists in the effective management of related processes (material, financial, informative, service). Therefore, in our opinion, it is relevant to consider the innovation activity of the economic entity from the standpoint of the logistics approach system. In such circumstances, the study of the formation and implementation of logistics innovations in the enterprise management system, becomes especially relevant and defines the purpose of the article.
The purpose of the article is studying the peculiarities of the current level of logistical support in the enterprise management system.
Considering the purpose of the article, the main task of the research is detection of problems in regard to the innovative component in the activity of the enterprise and development of practical recommendations for the implementation of effective logistical support for the innovation activity of domestic enterprises.
The features of the modern level of logistical support in the enterprise management system is investigated in the article. The problems of development of innovative component in the activity of enterprises are identified. Practical recommendations on implementation of effective logistic support of innovative activity of domestic enterprises are given.
The basic provisions of the logistic concept in the construction and management of innovative activity of enterprises are defined. Spatial aspects of the relationship of logistics with innovative activity of enterprises are established. The main problems in logistics which are most common to occur in practice are outlined. The most important factors that affects the level of efficiency of logistics processes are highlighted.
It is found out that one of the most important task of innovative logistics management is eliminating (reducing) the time of operations that do not add value to the product or service, thereby reducing the logistics cycle. The schematic component of impact of the time factor that affects on the efficiency of logistic activity of the enterprise is constructed.
As a result, it is stated that the implementation of innovative activities increases the degree of adaptation of enterprises to the external environment, extends its opportunities to enter new markets of activity, creates conditions for economic stability. It is noted that exactly logistical innovations are the component of innovative development of the enterprise which will allow to achieve the best results of work of the enterprises, will bring them to a new level of development and will help to improve the economic position of the enterprise.

Keywords: logistics; innovations; development; management; effectiveness; enterprise.

References

1. Melnyk, O.V. (2013), "New conceptual approaches in logistics", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1825 (Accessed 20 January 2020).
2. Oklander, M.A. (2004), Lohistychna systema pidpryyemstva [Logistic system of the enterprise], Astroprynt, Odessa, Ukraine.
3. Lutsenko, I.S. (2000), "Logistics and its role in the conditions of reforming Ukrainian economy", Economist, No.12. рp. 62—63.
4. Kabanets, I.A. (2013), "Definition of basic logistic approaches to the management of innovation processes by the machine-building enterprise", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2539 (Accessed 20 January 2020).
5. Boldyreva, L.M. (2011), "Innovations in logistics: theoretical, methodological and practical aspects", Ekonomika Kryma, vol. 1, No. 34, pp. 18—23.
6. Kolodizyeva, T.O. and Rudenko, H.R. (2013), Innovatsiyni tekhnolohiyi v lohistytsi [Innovative technologies in logistics], Alterra, Kharkiv, Ukraine.
7. Ponomarova, Yu.V. (2004), "Evaluation of the effectiveness of logistical systems", Zbirnyk naukovykh prats [Collection of Scientific Papers], Ekonomika: problemi teoriyi ta praktiki [Economics: Problems of Theory and Practice], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, рр. 97—101.
8. Mirotin, L.B., Tashbaev, I.E. and Poroshina, O.G. (2002), Effektivnaya logistika [Effective logistics], Ekzamen, Moscow, Russia.
9. Mishchuk, I.P. (2012), "Evaluation of the efficiency of the logistics enterprise trading system", Mehanizm regulyuvannya ekonomiki, vol. 4, рр. 102—110.
10. Mishina, S.V. and Mishin, O.Yu. (2008), "Complex evaluation of logistic activity efficiency", Zbirnyk naukovykh prats [Collection of Scientific Papers], Ekonomika: problemi teoriyi ta praktiki [Economics: Problems of Theory and Practice], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, рр. 1202—1209.
11. Rodymchenko, A.O. (2014), "Formation of methodological approaches to assessing the level of logistic system". Biznes Inform, vol. 4, pp. 45—49.
12. Stoke, J.R. and Lambert, D.M. (2005), Strategicheskoe upravlenie logistikoj [Strategic logistics of management], INFRA-M, Moscow, Russia.
13. Busher, J. and Tyndall, G. (1987), "Logistics excellence", Management Accounting, vol. 8, рр. 32—39.
14. Little, Arthur D. (2007), Innovation Excellence in Logistics — Value Creation by Innovation, ELA European Logistics Association, Brussels, Belgium, English.

№ 2 2020, стор. 10 - 14

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 2055

Відомості про авторів

Л. О. Кустріч

д. е. н., професор, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

L. Kustrich

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-5048-4053

Як цитувати статтю

Кустріч Л. О. Логістичні інновації як основа управління підприємством. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10

Kustrich, L. (2020), “Logistic innovations as the basis of enterprise management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 10–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.