EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ
К. О. Бояринова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.4

УДК: 65.011.3:658

К. О. Бояринова

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИКИ В УПРАВЛІННІ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю спрямовано на пошук, формування та обгрунтування теоретико-методичних аспектів зменшення ступеня невизначеності, упередження, зниження ризиків та адаптації до ризикових подій в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств. Досліджено активність у виконанні проектів з розвитку підприємств України за структурою капітальних інвестицій: за матеріальними активами (машини та обладнання, інженерні споруди) та нематеріальними активами (права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії; програмне забезпечення). Виявлено, що проекти з інноватизації виробництв впроваджуються уповільненими темпами, і не є предметом інвестиційного інтересу. Конкретизовано ризики виконання інвестиційно-інноваційних проектів у часовому аспекті (за доінвестиційною стадією, стадією реалізації, постпроектною стадією) та обгрунтовано їх причинно-наслідковий зв'язок протягом життєвого циклу проекту. Обгрунтовано зростання невизначеності реалізації проектів зі зростанням масштабності середовищ функціонування підприємства. Доведено поділ ризиків інвестиційно-інноваційних проектів за джерелами виникнення на ризики, що виникають у внутрішньому середовищі підприємства, у його бізнес-середовищі та зовнішньому економічному середовищі. Визначено, що в управлінні ризиками проектів має враховуватись такий поділ та використовуватись методи упередження ризику за першим середовищем, методи зниження ризику — за другим, методи нівелювання негативного впливу ризикових подій — за третім. Конкретизовано зазначені методи з позицій: спроможності підприємства реалізувати інвестиційно-інноваційний проект (аналіз досвіду виконання НДДКР, достатнього рівня інноваційності обладнання, спроможності апробувати інновації протягом реалізації проекту, можливості фінансування інвестиційно-інноваційних проектів з власних джерел); забезпечення виконання угод з контрагентами (врегулювання співпраці з постачальниками, спільна реалізація інноваційно-інвестиційних проектів з інноваційними організаціями, визначення фінансових взаємовідносин з інвесторами, застосування колаборативної взаємодії з замовником); адаптації до зміни економічних умов.

Ключові слова: проект; інвестиції; інновації; підприємство; ризики; невизначеність; середовище функціонування; стадії реалізації проекту; управління.

Література

1. Касьянова Н.В., Яцюк С.С. Управління ризиками інноваційного проекту. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2019. Том 30 (69), № 3. С. 84—89.
2. Паранюк, Я. Д. Особливості оцінки ризику та його вплив на ефективність інноваційних проектів. Економічний аналіз: зб. наук. праць. 2017. Том 27, № 4. С. 315—320.
3. Полінський О.М., Ширін А.Л. Управління ризиками впровадження інноваційних проектів на машинобудівних підприємствах. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2016. № 1/3 (27). С. 54—57.
4. Пуліна Т.В. Сучасні аспекти та методи управління ризиками інноваційних проектів в Україні. Економiка та держава. 2017. № 10. С. 4—8.
5. Мильская Е.А. Неопределенность в стратегическом управлении инновационной деятельностью. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2008. № 1 (53). С. 153—158.
6. Капітальні інвестиції (2017—2019). Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 12.01.2020).
7. Шестаков Д. Природа ризиків звичайних та інноваційних (венчурних) інвестиційних проектів. Відкрита платформа випускників KMBS: веб-сайт. 2019. URL: https://mind.ua/kmbs_alumni/publications/20202440-priroda-rizikiv-zvichajnih-ta-innovacijnih-venchurnih-investicijnih-proektiv (дата звернення 11.01.2020).
8. Bowers J., Khorakian A. Integrating risk management in the innovation project. European Journal of Innovation Management. 2014. Vol. 17. Issue 1. Р. 25—40.
9. Самоволева С. А. Анализ рисков инновационных проектов. Управление наукой и наукометрия. 2006. №1. C. 227—235.

K. Boiarynova

UNCERTAINTY AND RISKS IN MANAGING THE INVESTMENT-INNOVATIVE PROJECTS IMPLEMENTATION OF ENTERPRISES

Summary

The article is aimed at finding, formation and substantiation of theoretical and methodical aspects of reducing the uncertainties degree, prejudice, risks reduction and adapting to risky events in managing the implementation of investment-innovative projects at the enterprise. The activity of Ukrainian enterprises in the development projects implementation is investigated by the structure of capital investments: in tangible assets (machinery and equipment, engineering structures) and intangible assets (rights to commercial designations, objects of industrial property, copyright and related rights, patents, licenses; software). It has been found that production innovation projects are being implemented at a slow pace and are not a matter of investment interest. The risks of implementation of investment-innovative projects in time aspect (by pre-investment stage, implementation stage, post-project stage) are specified and their cause and effect relation during the project life cycle is substantiated. The increasing uncertainty of project implementation with increasing scale of enterprise functioning environments is substantiated. The division of investment-innovative projects risks by sources of occurrence into the risks arising in the enterprises internal environment, in its business environment and external economic environment is proved. It is determined that in the project risk management such separation should be taken into account. There is suggested a specific division of methods to use in project risks management: methods of risk prevention in the first environment, methods of risk reduction — in the second and methods of leveling the risk events negative impact — in the third. These methods are specified from such positions as: the enterprises ability to implement the investment-innovative projects (analysis of R&D experience, a sufficient level of equipment innovation, the ability to try out innovations during the project implementation, the ability to finance investment-innovative projects from their own sources); ensuring implementation of agreements with counterparties (regulation of cooperation with suppliers, joint implementation of innovation-investment projects with innovative organizations, determination of financial relations with investors, application of collaborative interaction with the customer); adaptation to changing economic conditions.

Keywords: project; investment; innovation; enterprise; risks; uncertainty; operating environment; project implementation stages; management.

References

1. Kasianova, N. and Yatsyuk, S.(2019), "Management of risks of innovative project", Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya, Vol. 30 (69) no. 3, pp. 84—89.
2. Paraniuk, Ya. D. (2017), "Features of risk assessment and its influence on efficiency of innovative projects", Ekonomichnyy analiz, Vol. 27, no. 4, pp. 315—320.
3. Polynsky, O. and Shyrin, A. (2016), "Risk management in the context of innovation projects implementation at machine-building enterprises", Technology audit and production reserves, vol. 1/3 (27), pp. 54—57.
4. Pulina, T. (2017), "Modern aspects and methods of risk management of innovative projects in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 4—8.
5. Milskaya, E. A. (2008), "Uncertainty in strategic management of innovation activities", Nauchno-tekhnicheskiye vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskiye nauki, vol. 1 (53), pp. 153—158.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Capital investment", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed: 12.01.2020).
7. Shestakov, D. (2019), "The nature of risks of conventional and innovative (venture) investment projects", KMBS Alumni Open Platform: website, available at: https://mind.ua/kmbs_alumni/publications/20202440-priroda-rizikiv-zvichajnih-ta-innovacijnih-venchurnih-investicijnih-proektiv (Accessed: 11.01.2020).
8. Bowers, J. and Khorakian, A. (2014), "Integrating risk management in the innovation project", European Journal of Innovation Management, Vol. 17, no. 1, pp. 25—40.
9. Samovoleva, S. A. (2006), "Risk analysis of innovative projects", Upravleniye naukoy i naukometriya, vol. 1, pp. 227—235.

№ 2 2020, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 488

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ORCID:

0000-0001-5879-2213

Як цитувати статтю

Бояринова К. О. Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.4

Boiarynova, K. (2020), “Uncertainty and risks in managing the investment-innovative projects implementation of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.