EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ
А. В. Ворона

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.132

УДК: 330.341.424

А. В. Ворона

СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто досвід розвинених країн щодо управління інноваційним розвитком національної економіки. Узагальнено схему управління інноваційним розвитком національної економіки США, досліджено роль урядових інституцій та неурядових організацій в управлінні інноваціями на всіх рівнях. Проведено порівняння систем управління інноваційним розвитком економіки в розвинених країнах. Висвітлено роль держави та приватного бізнесу в управлінні інноваційним розвитком економіки в цих країнах. Визначено відмінності управління та виокремлено слабкі та сильні сторони різних методів управління інноваційним розвитком.
Досліджено чотири види політики інноваційного розвитку національної економіки, які різняться визначенням рушійних сил та пріоритетних напрямів інноваційного розвитку економіки. Зазначено, що в управлінні інноваційним розвитком слід виділяти три етапи. На початковому етапі управління інноваційним розвитком здійснюється переважно методами державного управління та коштом державного бюджету. На другому — посилюється роль недержавних фінансових структур у фінансуванні процесу інноваційного розвитку. На етапі розвиненого інноваційного суспільства роль держави зводиться до визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку.
Визначено, що українська економіка перебуває на першому етапі інноваційного розвитку, коли процеси регулювання інноваційного розвитку економіки неможливі без домінуючого впливу на них держави.

Ключові слова: інноваційний розвиток; національна економіка; зарубіжний досвід; управління; державний вплив; регулювання; державна підтримка інноваційного розвитку.

Література

1. Кваша О.С. Інноваційний розвиток економіки України: світовий досвід та рекомендації для України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6, Ч. 1. С. 150—154.
2. Пронкин С. Государственное управление зарубежных стран. Москва: Аспект-Пресс, 2001. 416 с.
3. Шовкун І.А. Моделі інноваційного розвитку: міжнародний досвід та уроки для України. Проблеми науки. 2002. №8. С. 75—83.
4. Степанова Т.Н., Савченко В.А. Опыт построения экономических отношений в научно-технической среде за рубежом. Москва, 1999. 48 с.
5. Мягкова О.В. Закордонний досвід державного регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності. Сучасні питання економіки і права. 2012. № 2. С. 5—13.
6. Федулова Л. Інноваційний розвиток економіки: модель, система, управління, державна політика. Київ: Інститут економічного прогнозування, 2004. 234 с.
7. Прямухіна Н.В. Обгрунтування підходів до адаптаційного управління трансформаціями економічної системи. Економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 15—19.
8. Бологіб Т.М. Фінансування науки за кордоном. Фінанси України. 2005. № 4. С. 46—53.
9. Innovation Systems and Policies in the USA. Preprint of chapter published in: Competing for Global Innovation Leadership: Innovation Systems and Policies in the USA, EU and Asia, Rainer Frietsch and Margot Sch—ller (Eds.), Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart, 2010, Chapter 2, pp. 5—29. URL: http://www.euussciencetechnology.eu/assets/content/documents/InnovationSystemInnovationPolicyUS.pdf (дата звернення 16.01.2019).
10. Ріхтер Натан. Інновації та управління в Китаї, Німеччині та США. Щоденний інтернет-журнал про глобальну економіку, політику, культуру: Веб-сайт. URL: https://www.theglobalist.com/innovation-and-management-in-china-germany-united-states/ (дата звернення 5.01.2019).
11. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу. Вісник КНТЕУ. 2009. № 1. С. 36—46.
12. National Academies (2018): Committee on Capitalizing on Science, Technology, and Innovation: An Assessment of the Small Business Innovation Research Program. National Academies Press, Washington DC. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11455/ (дата звернення 16.01.2019).
13. Диба О.М., Гернего Ю.О. Фінансування інноватизації виробництва: досвід США. Університетські наукові записки. 2015. № 56. С. 44—54.
14. Youtie J. and P. Shapira, (2008): Building an Innovation Hub: A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional Technological and Economic Development, Research Policy, 37, 1188—1204. URL: https://research.mbs.ac.uk/innovation/Portals/0/docs/Youtie-Shapira-2008-RP-Univ-Innov-Hub.pdf (дата звернення 16.01.2019).
15. National Science Board (2016): Science and Engineering Indicators, Arlington, VA: National Science Foundation. URL: https://www.nsf.gov/statistics/seind/ (дата звернення 16.01.2019).
16. Інтерактивна база індикаторів глобального розвитку інновацій. Global Innovation Index. https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (дата звернення 18.01.2019).
17. Хагстрьом М. В нас працюють освіта, інновації та верховенство права. Це — основа економічного зростання. Колективне ділове медіа Бізнес. Веб-сайт. URL: https://business.ua/biznes/item/3682-v-nas-pratsiuiut-osvita-innovatsii-ta-verkhovenstvo-prava-tse-osnova-ekonomichnoho-zrostannia (дата звернення 12.02.2019).
18. Віноградова О. Р. Аналіз світового досвіду інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Економіка промисловості. 2012. № 1—2. С. 247—251.
19. ТОП-50 Інноваційних Компаній Світу. Бізнес Світ. Веб-сайт. URL: https://busines.in.ua/top-50-innovatsijnyh-kompanij-svitu/ (дата звернення 16.01.2019).
20. The Innovation Polisy Platform. World Bank Group. Веб-сайт. URL: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/japan (дата звернення 16.01.2019).

A. Vorona

WORLD EXPERIENCE IN MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

Summary

The article examines the experience of the developed countries in managing the innovative development of the national economy. The scheme of management of innovative development of the USA national economy is generalized, the role of governmental institutions and non-governmental organizations in the management of innovation at all levels is investigated. The systems of management of innovative development of economy in developed countries are compared. The role of the state and private business in managing the innovative development of the economy in these countries is highlighted. The differences in management, the weaknesses and strengths of different methods of managing innovative development are highlighted.
Four types of policy of innovative development of the national economy are studied, which differ in determining the driving forces and priority directions of innovative development of the economy. It is stated that there are three stages in the management of innovation development. At the initial stage, the management of innovative development is carried out mainly by the methods of public administration and the state budget. Second, the role of non-state financial institutions in financing the process of innovation development is increasing. At the stage of a developed innovative society, the role of the state is reduced to determining the priority directions of innovative development.
The volume of state support for innovative development of the economy should distinguish a policy of active intervention of state institutions in the process of development and decentralized regulation, in which the role of the state is mainly to coordinate the actions of the subjects of innovation activity. In real life, these two ways of innovative economic development are virtually non-existent. The reasonable combination of them creates the preconditions for the rapid innovative development of the country's economy.
In terms of state support for innovative development of the economy, one can distinguish a policy of active intervention of state institutions in the process of development and decentralized regulation, in which the role of the state is mainly to coordinate the actions of the subjects of innovation activity. In real life, these two ways of innovative economic development are virtually non-existent. The reasonable combination of them creates the preconditions for the rapid innovative development of the country's economy.
It is determined that the Ukrainian economy is in the first stage of innovative development, when the processes of regulation of innovative development of the economy are impossible without the dominant influence on them by the state.

Keywords: innovative development; national economy; foreign experience; management; state influence; regulation; state support for innovative development.

References

1. Kvasha, O. S. (2016), "Innovative development of the Ukrainian economy: world experience and recommendations for Ukraine", Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 6 (1), pp. 150—154.
2. Pronkyn, S. (2001), Hosudarstvennoe upravlenye zarubezhnыkh stran [State Administration of Foreign Countries], Aspekt-Press, Moscow, Russia.
3. Shovkun, I.A. (2002), "Models of innovative development: international experience and lessons for Ukraine", Problemy nauky, vol. 8, pp. 75—83.
4. Stepanova, T.N. & Savchenko, V.A. (1999), Opіt postroenyya эkonomycheskykh otnoshenyy v nauchno-tekhnycheskoy srede za rubezhom [Experience in building economic relations in scientific and technical environment abroad], Moscow, Russia.
5. Myahkova, O.V. (2012), "Foreign experience of state regulation of scientific, technical and innovative activity", Suchasni pytannya ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 5—13.
6. Fedulova, L. (2004), Innovatsiynyy rozvytok ekonomiky: model', systema, upravlinnya, derzhavna polityka [Innovative economic development: model, system, management, state policy], Institute for Economic Forecasting, Kyiv, Ukraine.
7. Pryamukhina, N.V. (2017), "Substantiation of approaches to adaptive management of economic system transformations", Ekonomika, finansy, pravo, vol. 4, pp. 15—19.
8. Bolohib, T.M. (2005), "Financing science abroad", Finansy Ukrayiny, vol. 4, pp. 46—53.
9. Shapira, P. and Youtie, J. (2010), "Innovation Systems and Policies in the USA",. available at: http://www.euussciencetechnology.eu/assets/content/documents/InnovationSystemInnovationPolicyUS.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
10. Rikhter, N. (2013), "Innovation and Management in China, Germany and the USA", available at: https://www.theglobalist.com/innovation-and-management-in-china-germany-united-states (Accessed 10 Jan 2020).
11. Vlasova, I. (2009), "Peculiarities of financing of innovative sphere in developed countries of the world" Visnyk KNTEU, vol. 1, pp. 36—46.
12. National Academies (2018), "Committee on Capitalizing on Science, Technology, and Innovation: An Assessment of the Small Business Innovation Research Program", National Academies Press, Washington DC, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11455/ (Accessed 10 Jan 2020).
13. Dyba, O.M. and Herneho, Yu.O. (2015), "Financing Production Innovation: The US Experience", Universytet·s'ki naukovi zapysky, vol. 56, pp. 44—54.
14. Youtie, J. and Shapira, P. (2008), "Building an Innovation Hub: A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional Technological and Economic Development", Research Policy, vol. 37, pp. 1188—1204, available at: https://research.mbs.ac.uk/innovation/Portals/0/docs/Youtie-Shapira-2008-RP-Univ-Innov-Hub.pdf (Accessed 10 Jan 2020).
15. National Science Foundation (2016), "Science and Engineering Indicators", available at: https://www.nsf.gov/statistics/seind/ (Accessed 10 Jan 2020).
16. Global Innovation Index (2020), "An Interactive Database of Global Innovation Development Indicators", available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator (Accessed 10 Jan 2020).
17. Khagstr'om, M. (2018), "Education, innovation and the rule of law work for us. This is the basis of economic growth", Kolektyvne dilove media Biznes, available at: https://business.ua/biznes/item/3682-v-nas-pratsiuiut-osvita-innovatsii-ta-verkhovenstvo-prava-tse-osnova-ekonomichnoho-zrostannia (Accessed 10 Jan 2020).
18. Vinohradova, O. R. (2012), "Analysis of the world experience of investment support of innovative activity of enterprises", Ekonomika promyslovosti, vol. 1—2, pp. 247—251.
19. Biznes Svit (2017), "TOP-50 Innovation Companies of the Worl", available at: https://busines.in.ua/top-50-innovatsijnyh-kompanij-svitu/ (Accessed 10 Jan 2020).
20. World Bank Group (2020), "The Innovation Polisy Platform", available at: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/japan (Accessed 10 Jan 2020).

№ 1 2020, стор. 132 - 138

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 275

Відомості про авторів

А. В. Ворона

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

A. Vorona

postgraduate student of the Management and Economic Security Department of the Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Cherkasy

ORCID:

0000-0002-4910-2249

Як цитувати статтю

Ворона А. В. Світовий досвід управління інноваційним розвитком економіки. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 132–138. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.132

Vorona, A. (2020), “World experience in managing innovative development of the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 132–138. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.