EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
С. М. Василига

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.121

УДК: 005.7: 005.95/.96

С. М. Василига

ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розглянуто основні визначення поняття "стратегія розвитку підприємства". Встановлено, що поняття "стратегія" розглядається різними науковцями по-різному. Проте всі визначення поняття "стратегія" можна згрупувати в три основні групи: стратегія як засіб досягнення цілей підприємства, план або модель його дій; стратегія як набір правил прийняття рішень; стратегія як програма функціонування підприємства в зовнішньому середовищі, тобто програма взаємодії з конкурентами, задоволення потреб клієнтів, реалізації інтересів власників, зміцнення конкурентних позицій підприємства.
Крім того, в статті наведено схему розрахунку показника ефективності підприємства, яка базується на величині економічного ефекту та затратах ресурсів на забезпечення економічного ефекту. За результатами встановлено, що підвищення показника ефективності можливе за трьох умов: максимізації результату у разі фіксованих витрат (ресурсів); мінімізації витрат (ресурсів) у разі фіксованого результату; оптимізації співвідношення витрат і результатів.
Водночас багато вчених ототожнюють стратегію підприємства зі стратегією його розвитку, виділяючи три нерівнозначних групи: стратегії зростання; стратегії стабільності; стратегії скорочення. Крім цих груп, виділяють також стратегії ліквідації; змішані стратегії; стратегії розвитку продукту; стратегії розвитку галузі.
Встановлено, що формування стратегії розвитку підприємства повинно спиратися на такі принципи стратегічного управління: орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства і економічні інтереси його власників; безліч можливих напрямів розвитку, які обумовлені зміною зовнішнього середовища діяльності підприємства; безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі; комплексність стратегії, узгодженість стратегічних рішень за окремими напрямами діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями і т. д. Різноманітність стратегій, застосовуваних у стратегічному управлінні, дуже ускладнює їх класифікацію. Ускладнюючим фактором під час класифікації стратегій є те, що більшість стратегій не можуть бути однозначно визначені за однією з ознак. Крім того, в статті наведено перелік ризиків, які необхідно враховувати під час вибору стратегії фінансового розвитку підприємства або будь-якої іншої стратегії.

Ключові слова: стратегія; розвиток підприємства; зовнішнє середовище; стратегія підприємства; стратегічне управління; ресурс; залучення ресурсів; набір правил; стратегія розвитку підприємства; економічний ефект.

Література

1. Ансофф І. Стратегічне управління / Пер. з англ. — М.: Економіка, 1989. — 563 с.
2. Портер Е.М. Конкурентна стратегія: Методика аналізу галузей і конкурентів / Портер О.М. [Пер. з англ. І. Минервин]. — М.: Альпіна Бізнес Букс, 2005. — 454 с.
3. Томпсон А.А. Стратегічний менеджмент / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд; пер. з англ. А.Р. Ганцева, В.Ю. Дроздова, А.Г. Завади, Т.В. Клекотів, Е.В. Кондуковой, К.Д. Сафонова, І.В. Тарасюк. — М.: Видавничий дім "Вільямс", 2006. — 928 с.
4. Основи маркетингу / [Філіп Котлер, Армстронг Гарі, Сондерс Джон, Вонг Вероніка]. — М.: Вільямс, 2003. — 1200 с.
5. Виханский О.С. Стратегічне управління / О.С. Виханский. — М.: Гардарика, 1998. — 296 с.
6. Зуб А. Т. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: навчальний посібник для вузів / А.Т. Зуб. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 415 с.
7. Зайцев Л.Г. Стратегічний менеджмент / Л.Г. Зайцев, М.І. Соколова: підручник. — М.: Економіст, 2002. — 416 с.
8. Василенко В.О. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. — К.: ЦУЛ, 2003. — 396 с.
9. Стратегічне управління промисловими підприємствами і корпораціями: методологія та інструментальні засоби / [Буравлев А.І., Гірчиця Г.І., Саламатов В.Ю., Степанівська І.А.]. — М.: Видавництво Фізико-математичної літератури, 2008. — 176 с.
10. Мізюк Б.М. Стратегічне управління / Б.М. Мізюк. — Львів: Магнолія, 2007. — 392 с.
11. Смирнова Н.К., Фоміна О.В. Реалізація стратегій компаній: від простого до складного [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.elobook.com
12. Мельник Л.Г. Економіка підприємства: Підручник / Л.Г. Мельник. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 648 с.
13. Джон Міддлтон. Бібліотека вибраних праць про стратегію бізнесу. П'ятдесят найбільш впливових ідей всіх часів / Джон Міддлтон [Пер. з англійської Є. Незлобина]. — М.: ЗАТ "Олімп-Бізнес", 2006. — 272 с.
14. Фролова Л.В. Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія: дис. доктора економічних наук: 08.07.05 / Фролова Л.В. — Донецьк, 2005. — 444 с.
15. Мескон М. Основи менеджменту / Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. — М.: Дело, 1994 — 704 с.
16. Масленнікова Н.П. Управління розвитком організації / Н.П. Масленнікова. — М.: Центр економіки і маркетингу, 2002. — 304 с
17. Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник / Л.Г. Мельник. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. — 654 с.
18. Коротков Е.М. Концепція менеджменту / Е.М. Коротков. — М.: Дека, 1997. — 304 с.
19. Сухорська У.Р. Маркетингові стратегії розвитку підприємства: сутність, значення, класифікація / У.Р. Сухорська // Науковий вісн.: Зб. науково-технічних праць. — Львів: Український державний лісотехнічний університет. — 2002. Вип. 12.8. — С. 259—263.
20. Мельник Л.Г. Економіка підприємства: навч. посіб. / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. — 412 с.
21. Марцин В.С. Економічне регулювання ефективності господарської діяльності: Монографія / В.С. Марцин. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 491 с.
22. Стратегічне управління потенціалом підприємства: монографія / НАН України, Інститут економіки промисловості / [Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова, А.Я. Берсуцькій та ін.]. — Донецьк: ДонУЕП, 2006. — 219 с.
23. Тогузаев Т.Х. Наукові аспекти поняття "стратегії розвитку підприємства" / Т.Х. Тогузаєв // Економічна теорія та інституційна економіка. — 2009. — № 2 (24).— С. 19—27.
24. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства: підручник для вузів / А.А. Мазаракі та ін.; Під ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 1999. — 800 с.
25. Стратегия — понятия и определения. Классификация стратегий // Стратегическое управление и планирование[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.stplan.ru/articles/theory/strategy.htm
26. Стратегия развития предприятия: виды, разработка, внедрение [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gd.ru/articles/9584-strategiya-razvitiya-predpriyatiya

S. Vasylyha

CONCEPTS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

The article describes the basic definitions of the concept of "enterprise development strategy". It is established that the concept of "strategy" is viewed differently by different scientists. Moreover, all definitions of the concept of "strategy" can be grouped into three main groups: strategy as a means of achieving the goals of the enterprise, plan or model of its actions; strategy as a set of decision rules; strategy as the program of functioning of the enterprise in the external environment, that is the program of interaction with competitors, satisfaction of needs of clients, realization of interests of owners, strengthening of competitive positions of the enterprise.
In addition, the article provides a scheme for calculating the efficiency of an enterprise based on the magnitude of the economic effect and the cost of resources to ensure the economic effect. According to the results, it is possible to increase the efficiency index in three conditions: maximizing the result at fixed costs (resources); minimizing costs (resources) with a fixed result; optimizing cost / performance ratio.
At the same time, many scientists identify the strategy of the company with the strategy of its development, identifying three unequal groups: growth strategies; stability strategies; reduction strategies. In addition to these groups, there are also elimination strategies; mixed strategies; product development strategies; industry development strategies.
It is established that the formation of the enterprise development strategy should be based on the following principles of strategic management: orientation to the long-term global goals of the enterprise and the economic interests of its owners; many possible directions of development, which are caused by changes in the external environment of the enterprise; continuity of strategy development, constant adaptation to changes in the internal and external environment; the complexity of the strategy, the coherence of strategic decisions according to specific areas of activity of the enterprise, types of resources, functions, etc. The variety of strategies used in strategic management, very difficult to classify them. A complicating factor in classifying strategies is that most strategies cannot be uniquely identified by one of the attributes. In addition, the article presents a list of risks to consider when choosing a financial development strategy for an enterprise or any other strategy.

Keywords: strategy; enterprise development; external environment; enterprise strategy; strategic management; resource; attraction of resources; set of rules; strategy of enterprise development; economic effect.

References

1. Ansoff, I. (1989), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Ekonomika Publ, Moscov, Russia.
2. Porter, E. M. (2005), Konkurentna stratehiia: Metodyka analizu haluzei i konkurentiv [Competition strategy: Methods of analysis of industries and competitors], Alpina Biznes Buks Publ, Moscov, Russia.
3. Tompson, A. A. and Striklend, A. Dzh. (2006), Stratehichnyi menedzhment [Strategic management], Vydavnychyi dim "Viliams" Publ, Moscov, Russia.
4. Kotler, F. Armstronh, H. Sonders, Dz. and Vonh, V. (2003), Osnovy marketynhu [Fundamentals of marketing], Viliams Publ, Moscov, Russia.
5. Vykhanskyi, O. S. (1998) Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Hardaryka Publ, Moscov, Russia.
6. Zub, A. T. (2002), Stratehichnyi menedzhment: teoriia i praktyka: navchalnyi posibnyk dlia vuziv [Strategic management: theory and practice: a textbook for universities], Aspekt Press Pub, Moscov, Russia.
7. Zaitsev, L. H. and Sokolov, M. I. (2002), Stratehichnyi menedzhment [Strategic management], Ekonomist Publ, Moscov, Russia.
8. Vasylenko, V. O. and Tkachenko, T. I. (2003), Stratehichne upravlinnia. Navchalnyi posibnyk [Strategic management. Tutorial], TsUL Publ, Kyiv, Ukraine.
9. Buravlev, A. I. Hirchytsia, H. I. Salamatov, V. Yu. and Stepanivska, I. A. (2008), Stratehichne upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy i korporatsiiamy: metodolohiia ta instrumentalni zasoby [Strategic management of industrial enterprises and corporations: methodology and tools], Vydavnytstvo Fizyko-matematychnoi literatury Publ, Moscov, Russia.
10. Miziuk, B. M. (2007), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Mahnoliia Publ, Lviv, Ukraine.
11. Smyrnova, N. K. and Fomina, O. V. (2008), "Implementing company strategies: from simple to complex" [Online], Available at: http://www.elobook.com, (Accessed 16 Dec 2019).
12. Melnyk, L. H. (2004), Ekonomika pidpryiemstva: Pidruchnyk [Business economics: Textbook], VTD "Universytetska knyha" Publ, Sumy, Ukraine.
13. Middlton, Dz. (2006), Biblioteka vybranykh prats pro stratehiiu biznesu. P'iatdesiat naibilsh vplyvovykh idei vsikh chasiv [A library of selected works on business strategy. Fifty most influential ideas of all time], ZAT "Olimp-Biznes" Publ, Moscov, Russia.
14. Frolova, L. V. (2005), "Logistic management of a trading company: theory and methodology", Abstract of Ph.D. dissertation, Donetsk state university of economics and trade named after M. Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
15. Meskon, M. Albert, M. and Khedouri, F. (1994), Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management], Dyelo Publ, Moscov, Russia.
16. Maslennikova, N. P. (2002), Upravlinnia rozvytkom orhanizatsii [Organization development management], Tsentr ekonomiky i marketynhu, Moscov, Russia.
17. Melnyk, L. H. (2005), Osnovy stiikoho rozvytku: navchalnyi posibnyk [The basics of sustainable development: a textbook], VTD "Universytetska knyha", Sumy, Ukraine.
18. Korotkov, E. M. (1997), Kontseptsiia menedzhmentu [Management concept], Deka Publ, Moscov, Russia.
19. Sukhorska, U. R. (2002), "Marketing strategies of enterprise development: essence, value, classification", Naukovyi Visn: Zb. naukovo-tekhnichnykh prats, Ukrainian state forestry university, vol. 12.8, p. 259—263.
20. Melnyk, L. H. and Karintseva, O. I. (2004), Ekonomika pidpryiemstva: navch. posib. [Enterprise economics: a textbook], VTD "Universytetska knyha" Publ, Sumy, Ukraine.
21. Martsyn, V. S. (2005), Ekonomichne rehuliuvannia efektyvnosti hospodarskoi diialnosti: Monohrafiia [Economic regulation of efficiency of economic activity: Monograph], LBI NBU Publ, Lviv, Ukraine.
22. Sheleheda, B. H. Kasianova, N. V. and Bersutskii, A. Ya. (2006), Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva: Monohrafiia [Strategic management of enterprise potential: Monograph], DonUEP Publ, Donetsk, Ukraine.
23. Tohuzaev, T. Kh. (2009), "Scientific aspects of the concept of "enterprise development strategy", Ekonomichna teoriia ta instytutsiina ekonomika, vol. 2 (24), pp. 19—27.
24. Mazaraki, A. A. (1999), Ekonomika torhovelnoho pidpryiemstva. Pidruchnyk dlia vuziv [Economy of trading enterprise. Textbook for universities], Khreshchatyk Pub, Kyiv, Ukraine.
25. stplan.ru (2019), "Strategy — concepts and definitions. Classification of strategies", Strategic management and planning [Online], Available at: http://www.stplan.ru/articles/theory/strategy.htm (Accessed 16 Dec 2019).
26. gd.ru (2019), "Enterprise development strategy: types, development, implementation" [Online], Available at: https://www.gd.ru/articles/9584-strategiya-razvitiya-predpriyatiya (Accessed 16 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 121 - 125

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 6803

Відомості про авторів

С. М. Василига

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

S. Vasylyha

postgraduate student, department of management, public administration and administration, State university of infrastructure and technology

ORCID:

0000-0003-2521-4585

Як цитувати статтю

Василига С. М. Поняття стратегії розвитку підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.121

Vasylyha, S. (2020), “Concepts of enterprise development strategy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 121–125. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.