EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТІ
О. І. Решетняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.107

УДК: 001.3:316.3

О. І. Решетняк

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТІ

Анотація

Метою цієї роботи є визначення перспективних напрямів наукових досліджень у світі на основі форсайт-методів. Методичною базою статті є: огляд літератури, аналіз загальних трендів світового розвитку та глобальних проблем людства, бібліометрика та патентний аналіз. У статті сформульовано загальний підхід до визначення перспективних напрямів науковий досліджень у світі. Досліджено форсайти країн ЄС, США, південної Кореї, Японії дозволило виділити найбільш ймовірні напрями майбутніх досліджень у світі, навести приклади напрямів наукового та технологічного розвитку за основними проблемами розвитку суспільства. Досліджено динаміку та структуру за тематичними напрямами публікаційної активності науковців світу на основі бази даних бібліометричних показників порталу SCImago Journal & Country Rank та опублікованих патентних заявок за даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO). Угрупування отриманих результатів дозволило визначити перспективні напрями наукових досліджень та окремих технологій. Отримані результати дослідження можуть виступати основою для визначення національних пріоритетів наукового розвитку країн світу, обумовлюючі тенденції розвитку сучасних технологій у майбутньому, в тому числі України.

Ключові слова: наукові дослідження; перспективні напрями; форсайт; науковий розвиток; бібліометрика; патентний аналіз.

Література

1. Хаустова В.Є., Решетняк О.І. Дослідження стану та тенденцій розвитку науки в країнах світу та Україні. Проблеми економіки. 2019. № 3. C. 11—22. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-11-22 (дата звернення 14.01.2020)
2. Popper R., Georghiou L., Miles I. and Keenan M. Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP), Cali: Universidad del Valle. 2010. URL: http://community.iknowfutures.eu/pg/file/popper/view/2204/evaluating-foresight-fullyfleded-evaluation-of-ctfp (дата звернення 14.01.2020).
3. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015—2020 роки) і довгостроковий (2020—2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський. Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. Київ. НТУУ "КПІ". 2015. 136 с.
4. Жилінська О. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. Львів: Кальварія, 2017. 164 с.
5. Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Шостак І.В., Данова М.О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія. Х.: ВД "ІНЖЕК". 2015. 272 с.
6. Шевченко Л. Форсайт вищої освіти: актуальність для України. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5883/1/Shevchenko_21-27.pdf (дата звернення 14.01.2020).
7. Решетняк О.І. Форсайт-методи в управлінні науково-технологічним розвитком. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7492. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67 (дата звернення 14.01.2020).
8. Silberglitt R. The Global technology revolution 2020, executive summary: bio/nano/materials/information trends, drivers, barriers, and social implications /. URL: https://www.researchgate.net/publication/323657472_The_Global_Technology_Revolution_2020_Executive_Summary_BioNanoMaterialsInformation_Trends_Drivers_Barriers_and_Social_Implications (дата звернення 14.01.2020).
9. Scientific and technological foresight from society to research. National Research Council of Italy, 2018. URL: http://www.foresight.cnr.it/reports (дата звернення 14.01.2020).
10. Global Trends 2030: Alternative Worlds, National Intelligence Council, United States (2013). URL: https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf (дата звернення 14.01.2020).
11. Gesellschaft F., Daimer S. VERA — Forward Visions on the European Research Area. ISI, European Commission. 2014. URL: http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2013/02/EFP-Brief-No-251_VERA.pdf (дата звернення 14.01.2020).
12. Assessment of Global Megatrends The European Environment — State and Outlook 2050. European Environment Agency. URL: http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2012/11/EFP-Brief-No.-227_Assessment-of-Global-Megatrends.pdf (дата звернення 14.01.2020).
13. Transforming our world: the 2030. Agenda for sustainable development. united nations. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (дата звернення 14.01.2020).
14. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in Human Development in the 21st Century. United Nations Development Programme URL: http://report.hdr.undp.org/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=hdr19 (дата звернення 14.01.2020).
15. UNCTAD. Digital Economy Report. Value creation and capture: implications for developing countries. 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (дата звернення 14.01.2020).
16. Visions, scenarios and future pathways towards sustainable development. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4239Chapter%204%20Visions,%20scenarios%20and%20future%20pathways%20towards%20sustainable%20development2.pdf (дата звернення 14.01.2020).
17. Japan 2035: Leading the World through Health, Ministry of Health, Labor & Welfare, Japan (2015). URL: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2035/future/en/ (дата звернення 14.01.2020).
18. Foresight & CGIAR. University of Washington URL: https://ispc.cgiar.org/sites/default/files/pdf/ispc_foresightcgiar_workshop_report_0.pdf (дата звернення 14.01.2020).
19. The 5th Science and Technology Foresight (2016—2040) Discovering Future Technologies to Solve Major Issues of Future Society Republic of Korea April 2017 URL: https://www.nistep.go.jp/HP_E/researchworks/02_foresight/index.html (дата звернення 14.01.2020).
20. SCImago Journal & Country Rank URL: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2018 (дата звернення 14.01.2020).
21. World Intellectual Property Organization WIPO URL: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent (дата звернення 14.01.2020).

O. Reshetnyak

PROSPECTIVE AREAS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE WORLD

Summary

The aim of the article is to study promising areas of scientific research in the world based on foresight methods. The relevance of this research is due to the variability of the modern world under the influence of the growing importance of innovative technologies for society based on scientific knowledge and modern scientific research. Ensuring the innovative competitiveness of the country in the global context is determined by their scientific and technological development, the nature of technologies used in industry, the level of innovation products. But the growth in the cost of scientific research and the introduction of technical developments forms the need for the introduction of systems for early detection of trends in scientific and technological development, assessment of risks and opportunities in the development of science and technology, which is provided through the use of foresight methodology. The methodological basis of the article is: literature review, analysis of general trends in world development and global problems of mankind, bibliometrics and patent analysis, which allowed to identify promising areas of research and development in the world. The result of the research is to identify promising areas of scientific research in the world based on the proposed methodological approach. The foresight of the EU countries, the USA, South Korea, Japan and other countries was studied, which allowed to identify the most probable areas of future research in the world. The analysis of bibliometric indicators and patent analysis made it possible to identify the most popular research directions among the world scientists. The grouping of the results made it possible to identify promising areas of research and provide recommendations on the development of individual technologies. The practical value of the article lies in the fact that the results of the research can serve as a basis for determining national priorities for scientific development of the countries of the world, which determines the trends in technology in the future. In particular, the conducted research will be useful for Ukraine in substantiating the priorities of scientific development and funding research projects.

Keywords: scientific research; promising areas; foresight; scientific development; bibliometrics; patent analysis.

References

1. Khaustova, V. YE. and Reshetnyak, O. I. (2019), "Basic tendencies and problems of development of science in Ukraine", Problemy ekonomiky. vol. 2. pp. 62—72, available at: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-2-62-72 (Accessed 19 Jan 2020).
2. Popper, R. Georghiou, L. Miles, I. and Keenan, M. (2010), ""Evaluating Foresight: Fully-Fledged Evaluation of the Colombian Technology Foresight Programme (CTFP), Cali: Universidad del Valle, available at: http://community.iknowfutures.eu/pg/file/popper/view/2204/evaluating-foresight-fullyfledged-evaluation-of-ctfp (Accessed 19 Jan 2020).
3. NTU KPI (2015), Forsayt ekonomiky Ukrayiny: seredn'ostrokovyy (2015—2020 roky) i dovhostrokovyy (2020—2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of the Ukrainian economy: medium-term (2015—2020) and long-term (2020—2030) time horizons], Mizhnarodna rada z nauky (ICSU); Komitet iz systemnoho analizu pry Prezydiyi NAN Ukrayiny; Natsional'nyy tekhnichnyy universytet Ukrayiny "Kyyivs'kyy politekhnichnyy instytut"; Instytut prykladnoho systemnoho analizu NAN Ukrayiny i MON Ukrayiny; Svitovyy tsentr danykh z heoinformatyky ta staloho rozvytku. NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
4. Zhylins'ka, O. (2017), Ukrayina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku [Ukraine 2030: The Doctrine of Balanced Development.], Calvary, Lviv, Ukraine.
5. Kyzym, M. O. Matyushenko, I. Yu. Shostak, I. V. and Danova, M. O. (2015), Forsayt-prohnozuvannya priorytetnykh napryamiv rozvytku nanotekhnolohiy i nanomaterialiv u krayinakh svitu y Ukrayini [Foresight — forecasting of priority directions of nanotechnology and nanomaterials development in countries of the world and Ukraine], VD "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.
6. Shevchenko, L. (2017), "Foresight of higher education: relevance for Ukraine", available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5883/1/Shevchenko_21-27.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
7. Reshetnyak, O. I. (2019), "Foresight methods in the management of scientific and technological development", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7492 (Accessed 19 Jan 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.67
8. Silberglitt, R. (2016), "The Global technology revolution 2020, executive summary: bio/nano/materials/information trends, drivers, barriers, and social implications", available at: https://www.researchgate.net/publication/323657472_The_Global_Technology_Revolution_2020_Executive_Summary_BioNanoMaterialsInformation_Trends_Drivers_Barriers_and_Social_Implications (Accessed 19 Jan 2020).
9. National Research Council (2018), "Scientific and technological foresight from society to research", available at: http://www.foresight.cnr.it/reports (Accessed 19 Jan 2020).
10. National Intelligence Council (2013), "Global Trends 2030: Alternative Worlds", available at: https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
11. Gesellschaft, F. and Daimer, S. (2014), "VERA — Forward Visions on the European Research Area", available at: http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2013/02/EFP-Brief-No-251_VERA.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
12. European Environment Agency (2012), "Assessment of Global Megatrends. The European Environment — State and Outlook 2050", available at: http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2012/11/EFP-Brief-No.-227_Assessment-of-Global-Megatrends.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
13. Agenda for sustainable development (2018), "Transforming our world: the 2030", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
14. United Nations Development Programmer (2019), "Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in Human Development in the 21st Century", available at: http://report.hdr.undp.org/?utm_source=web&utm_medium=homepage&utm_campaign=hdr19 (Accessed 19 Jan 2020).
15. UNCTAD (2019), "Digital Economy Report. Value creation and capture: implications for developing countries", available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
16. United Nations Development Organization (2018), "Visions, scenarios and future pathways towards sustainable development", available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4239Chapter%204%20Visions,%20scenarios%20and%20future%20pathways%20towards%20sustainable%20development2.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
17. Ministry of Health, Labor & Welfare, Japan (2015), "Japan 2035: Leading the World through Health", available at: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2035/future/en/ (Accessed 19 Jan 2020).
18. University of Washington (2018), "Foresight & CGIAR", available at: https://ispc.cgiar.org/sites/default/files/pdf/ispc_foresightcgiar_workshop_report_0.pdf (Accessed 19 Jan 2020).
19. KISTEP (2017), "The 5th Science and Technology Foresight (2016-2040) Discovering Future Technologies to Solve Major Issues of Future Society Republic of Korea", available at: https://www.nistep.go.jp/HP_E/researchworks/02_foresight/index.html (Accessed 19 Jan 2020).
20. Shape of Science (2019), "SCImago Journal & Country Rank", available at: https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2018 (Accessed 19 Jan 2020).
21. WIPO (2019), available at: https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent (Accessed 19 Jan 2020).

№ 1 2020, стор. 107 - 114

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 722

Відомості про авторів

О. І. Решетняк

к. е. н., доцент, докторант Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

O. Reshetnyak

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1183-302X

Як цитувати статтю

Решетняк О. І. Перспективні напрями наукових досліджень у світі. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 107–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.107

Reshetnyak, O. (2020), “Prospective areas of scientific research in the world”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 107–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.