EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
О. М. Саковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.92

УДК: 338.436:338.43.02

О. М. Саковська

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проведено дослідження економіко-правових основ розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. У ході дослідження зазначено, що серед багатьох факторів розвитку сільськогосподарської сфери, особливо важливу роль відіграє кооперація. Кооперативи є інструментом об'єднання малими виробниками сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, послуг і засобів виробництва.
Встановлено, що сільськогосподарські кооперативи ще не вичерпали свій потенціал і мають перспективи для зростання. Проаналізовано стан та тенденції розвитку кооперативних об'єднань в Україні та деяких європейських країнах. Визначено основні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Зазначено, що одним з ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість чинного законодавства, яким регулюється діяльність кооперативів, та його розпорошеність.
Досліджено нормативно-законодавчі аспекти діяльності сільськогосподарської кооперації в Україні. Проаналізовано та визначено шляхи подальшого розвитку сільськогосподарської кооперації на основі державної підтримки.
У підсумку зазначено, що одним з основних напрямів розвитку сільського господарства України є підтримка кооперативних утворень шляхом створення сприятливих економічних та правових умов для започаткування та організації діяльності, зокрема державної підтримки формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань.

Ключові слова: кооператив; сільськогосподарська кооперація; держава; розвиток; стратегія; економіко-правове забезпечення.

Література

1. Закон України "Про кооперацію". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, №1206-VII ред. від 06.11.2014 р., Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1087-15
2. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію". Відомості Верховної Ради України (ВВР), №469/97-ВР від 19.01.2013 р., Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України, 2020 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Worldometer, 2020. American Library Association (ALA). (Official Website) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldometers.info/uk/
5. Динаміка зареєстрованих сільськогосподарських кооперативів. 2019. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/silskogospodarski-kooperativi
6. Мосійчук Н.O. Сучасний стан розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Біоекономіка і аграрний бізнес (Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес), 2018. Вип. 284. С. 24—33.
7. Клокар О.О. Сільськогосподарська кооперація в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз ефективного розвитку. Сталий розвиток економіки. 2013. № 6. С. 16—23.
8. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. 2016. № 11. С. 12—15.
9. Фінашина Г.В. Економічна оцінка досконалості механізму сільськогосподарської кооперації. Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, серія "Економічні науки". 2011. № 5. С. 47—52.
10. Малік М.Й., Лузан Ю.Я. Проблемні питання розвитку кооперації та інтеграційних відносин в АПК. Економіка АПК. 2010. № 3. С. 3—9.
11. Постанова "Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року". Кабінет Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 557, Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF
12. Постанова "Про скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм". Кабінет Міністрів України від 22.06.2011 р., № 704, Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF
13. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 435-IV ред. від 01.01.2020 р., Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15
14. Господарський кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №436-IV, ред. від 01.01.2020 р., Київ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15
15. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 996-XIV, ред. від 16.11.2018 р., [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
16. Пояснювальна Записка до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3 511=62057&pf35401= 427110

О. Sakovska

ECONOMIC AND LEGAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION IN UKRAINE

Summary

One of the main components of the Ukrainian economy is agriculture. Its effectiveness affects the socio-economic development of the regions and the country in general. Among many factors in the development of the agricultural sector cooperation plays a particularly important role.
Cooperatives are the tool for bringing together small producers of agricultural products on their own resources and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production.
Domestic and international experience demonstrates the ability of cooperatives to increase productivity, financial stability of the enterprise, as well as the ability to reduce transaction costs. Thus, in particular, agricultural cooperation affects positively on the updating and modernization of the material and technical base of the agricultural sector, allows to increase employment, promote the development of rural territories, etc. Currently both, large business entities and small businesses are involved in the cooperative movement, which makes it possible to increase their competitive position.
Circumstances that are pointed out determine the necessity of deeper scientific and practical exploration of the principles and circumstances of the formation and development of agricultural cooperatives, indicate the relevance and form the purpose of the study.
The economic and legal foundations of agricultural cooperation in Ukraine are investigated in the article. During the research it was stated that among many factors of agricultural development cooperation plays a specifically important role. Cooperatives are a tool for association small producers of agricultural products on their own resources and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production. It is established that agricultural cooperatives have not yet exhausted their potential and have prospects for growth.
The condition and tendencies of development of cooperative associations in Ukraine and some European countries are analyzed. The basic tendencies of development of agricultural cooperation in Ukraine are determined.
It is pointed out that one of the key factors that intrude the development of agricultural cooperatives is the imperfection of the current legislation that regulate the activities of cooperatives and its proliferation.
The regulatory and legislative aspects of the activity of agricultural cooperatives in Ukraine are investigated. Ways of further development of agricultural cooperation based on state support are analyzed and identified.
As a result it is stated that one of the main directions of development of Ukrainian agriculture is the support of cooperative formations by creating favorable economic and legal conditions for starting and organizing activities, in particular, state support for the formation and improvement of material and technical base of cooperative formations.

Keywords: cooperative; agricultural cooperation; state; development; strategy; economic and legal support.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On Cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1087-15 (Accessed 14 January 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine "On agricultural cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2% D1%80 (Accessed 14 January 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine, (2020), Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 January 2020).
4. Worldometer. American Library Association (ALA) (2020), available at: https://www.worldometers.info/uk/ (Accessed 13 January 2020).
5. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2019), "In Ukraine, a growing number of service cooperatives", available at: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/fermerstvo-ta-kooperaciya/silskogospodarski-kooperativi (Accessed 13 January 2020).
6. Mosiichuk, N.O. (2018), "Current state of development of agricultural cooperation in Ukraine", Bioekonomika i agrarnij biznes (Naukovij visnik NUBiP Ukrayini, vol. 284, pp. 24—33.
7. Klokar, A.A. (2013), "Agricultural cooperatives in Ukraine: a retrospective and prospective analysis of effective development", Stalij rozvitok ekonomiki, vol. 6, рр. 16—23.
8. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agrarian sector", Ahrosvit, vol.11, рр.12—15.
9. Finashyna, H.V. (2011), "Economic assessment of the perfection of the mechanism of agricultural cooperation", Visnyk Kharkivskoho NAU im. V.V. Dokuchaieva, vol. 5, рр. 47—52.
10. Malik, M.Y. and Luzan, Yu.Yа. (2010), "Problems of cooperation and integration relations in agroindustrial complex", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 3—9.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Decree "On Approval of the State Targeted Economic Program for Supporting the Development of Agricultural Serving Cooperatives up to 2015", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/557-2009-%D0%BF (Accessed 12 January 2020).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), Decree "On reduction and enlargement of state targeted programs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF (Accessed 14 January 2020).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Civil Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15 (Accessed 14 January 2020).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/436-15 (Accessed 12 January 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 12 January 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "Explanatory Note to the Draft Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Establishment and Development of Agricultural Cooperatives and its State Support", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62057&pf35401=427110 (Accessed 14 January 2020).

№ 1 2020, стор. 92 - 96

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 1076

Відомості про авторів

О. М. Саковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи,Уманський національний університет садівництва

О. Sakovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-2676-6170

Як цитувати статтю

Саковська О. М. Економіко-правові основи розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.92

Sakovska, О. (2020), “Economic and legal bases of the development of agricultural cooperation in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 92–96. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.