EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ
Є. В. Остропольська, Я. В. Ашиткова, В. Е. Черенкова, Я. П. Гоптар

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.78

УДК: 330.341.1

Є. В. Остропольська, Я. В. Ашиткова, В. Е. Черенкова, Я. П. Гоптар

РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті освітлюються питання створення методичних підходів до формування інтелектуального капіталу держави, як основного чинника економічного розвитку країни і підвищення конкурентоспроможності її на світовому ринку. Визначено, що особливе значення в інтелектуалізації сучасних технологій управління розвитком реального сектору економіки має перебудова системи формування інтелектуального капіталу, що повинна набути специфічних характеристик і параметрів у межах сучасного ринкового середовища. Слід також забезпечити його нарощення, трансформацію й забезпечити управління розвитком в умовах загальноекономічної кризи. У ході дослідження авторами запропоновано до реалізації загальнонаціональну стратегію формування інтелектуального капіталу держави. Головною метою такої стратегії є побудова єдиної дійової програми розвитку національного господарства, накопичення результатів інтелектуальної діяльності українського соціуму для стабілізації економічної ситуації, відновлення конкурентних позицій і посилення конкурентних переваг економічної системи держави.

Ключові слова: загальнонаціональна стратегія; інтелектуальний капітал; ринкове середовище; накопичення капіталу.

Література

1. Мартинів І.К. Облік і аналіз комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.09. Київ, 2018. 24 с.
2. Поплавський М.В. Механізм управління інтелектуальним капіталом компаній. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія "Економіка". 2014. Вип. 14. С. 160—170.
3. Уманців Г.В., Мартинів І.К. Облік об'єктів права інтелектуальної власності. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 4. С. 139—157.
4. Чуприна О.О. Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія "Економічна теорія та право". 2013. № 3. С. 22—34.

Y. Ostropolska, Y. Ashytkova, V. Cherenkova, Y. Hoptar

DEVELOPMENT OF NATIONAL STRATEGY FOR THE FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL IN UKRAINE

Summary

The article highlights the issues of formation of methodological approaches to the formation of intellectual capital of the state as the main factor of economic development of the country and increase of its competitiveness in the world market. Since intellectual capital occupies a leading position in the processes of formation and accumulation of state capital, it, accordingly, provides the economic development of the country and increases its competitiveness in the world market. It should also be expanded, transformed and managed in the context of general economic crisis. As the results of the world's leading economic systems functioning prove, intellectual capital (hereinafter — IC) is the dominant economic process at the present stage of development of many state entities. The processes of its formation, management and accumulation determine the prospects and guidelines for the development of Ukraine — the transition to an intellectual economy. This, in turn, will give the country a competitive advantage in the world market due to the formation and functioning of highly intelligent industries. Since the main strategic resource of economic growth is the intellectual capital of the national economy, at the present stage of economic development it is necessary to ensure the formation of intellectual capital — the only mechanism for overcoming the global crisis.
In the course of the study, the authors proposed to implement national strategy for the formation of intellectual capital of the state. The main goal of this strategy is to build a single effective program for the development of the national economy, the accumulation of the results of intellectual activity of the Ukrainian society to stabilize the economic situation, restore competitive positions and strengthen the competitive advantages of the economic system of the state.
Thanks to the proposed strategy, it is possible to justify the activities of management entities that cause the intensification of the processes of formation, growth, transformation and development of intellectual capital based on its objective identification. As part of this strategy, it is possible to use technologies for integrated management of its use and develop a system of procedures for evaluating and predicting performance parameters.

Keywords: national strategy; intellectual capital; market environment; capital accumulation.

References

1. Martyniv, I.K. (2018), "Accounting and analysis of the commercialization of intellectual property", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
2. Poplavs'kyj, M.V. (2014), "The mechanism of management of intellectual capital of companies", Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu im. H. S. Skovorody. Seriia "Ekonomika", vol. 14, pp. 160—170.
3. Umantsiv, H.V. and Martyniv, I.K. (2017), "Accounting for Intellectual Property Rights", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, vol. 4, pp. 139—157.
4. Chupryna, O.O. (2013), "Methodological approaches to the assessment of intellectual capital", Visnyk Natsional'noho universytetu "Yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho". Seriia "Ekonomichna teoriia ta pravo", vol. 3, pp. 22—34.

№ 1 2020, стор. 78 - 81

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 782

Відомості про авторів

Є. В. Остропольська

к. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Y. Ostropolska

PhD in Economics, associate professor, Vice-rector for scientific work, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

ORCID:

0000-0001-7462-8069


Я. В. Ашиткова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Y. Ashytkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

ORCID:

0000-0001-5823-2910


В. Е. Черенкова

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

V. Cherenkova

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

ORCID:

0000-0003-3893-8558


Я. П. Гоптар

старший викладач кафедри загальноекономічних дисциплін, Донбаський інститут техніки та менеджменту ПВНЗ "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая", м. Краматорськ

Y. Hoptar

senior lecturer of General Economic Disciplines Department, Donbass Institute of Technology and Management of PHEI "International Scientific and Technical University named after Academician Yurii Buhai", Kramatorsk

ORCID:

0000-0003-0988-4343

Як цитувати статтю

Остропольська Є. В., Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. Розробка загальнонаціональної стратегії формування інтелектуального капіталу України. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 78–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.78

Ostropolska, Y., Ashytkova, Y., Cherenkova, V. and Hoptar, Y. (2020), “Development of national strategy for the formation of intellectual capital in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 78–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.