EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
І. С. Крамаренко, О. А. Хмелик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.73

УДК: 338.439

І. С. Крамаренко, О. А. Хмелик

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація

Метою дослідження є аналіз тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Основними завданнями статті є: визначення машинобудування як провідної галузі промисловості; діагностика та аналіз стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України.
Аналіз кількості промислових підприємств за видами діяльності та інноваційної активності показав: пропорційне зростання кількості підприємств машинобудівної галузі майже по всіх видах діяльності з позитивною динамікою, хоча ця динаміка останнім часом дещо уповільнилася, однак таке уповільнення характерне і для інших галузей промисловості. Негативним є значне скорочення машинобудівних підприємств за інноваційною активністю.
Проведений аналіз обсягів фінансування та витрат на інноваційну діяльність в економіці України свідчить, що останнім часом вони значно скоротилися з 2015 року. Серед факторів, що стримували інноваційну діяльність, фахівці визначають такі: нестача власних коштів підприємств; недостатня фінансова підтримка держави; великі витрати на інновації; недосконалість законодавчої бази; тривалий термін окупності інновацій; нестача інформації про нові технології; відсутність можливостей для кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями; відсутність попиту на продукцію та несприятливість підприємств до нововведень; відсутність кваліфікованого персоналу.
У ринкових умовах роль інновацій для машинобудівних підприємств зростає і стає провідною. Машинобудування не обминули кризові явища, які призвели до значного скорочення випуску деяких видів продукції, погіршення державних та міжгалузевих економічних зв'язків, що розбалансували економічну систему загалом. Враховуючи викладене, можна зазначити, що машинобудівна галузь має багато проблем, для розв'язання яких необхідний ретельний аналіз та розробка оптимального системного підходу.
Враховуючи потребу в реалізації затвердженого в Україні інноваційного шляху розвитку економіки, слід наголосити, що формування науково-технологічного та інноваційного потенціалу виявиться продуктивним лише за умов розвитку високотехнологічних винаходів, обгрунтованих вітчизняними науково-технічними розробками, здатних здійснити українським підприємствам конкурентні переваги на найближчу і довгострокову перспективу. Суть інноваційної перебудови економічної політики України повинна складатися в концентрації існуючих ресурсів у конкурентоздатних областях науково-технічного прогресу, і передусім у високотехнологічних напрямах. Розвиток машинобудівних підприємств дозволить Україні покращити технологічну структуру і наблизити її до світових вимог.

Ключові слова: інновація; інвестиція; інноваційна діяльність; інноваційна активність; промисловість; машинобудування.

Література

1. Пігуль Н.Г., Пігуль Є.І. Сучасний стан та перспективи розвитку машинобудівного комплексу України. Економіка і суспільство. 2018. №15. С. 444—449.
2. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 12.12.2019).
3. Сохнич А. Я., Іртищева І.О. Інновації в період економічних трансформацій. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць: у 2-х вип. / ПДТУ. Маріуполь, 2012. Вип. 1, Т. 2. С. 14—18.
4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 16.10.2012 No 5460-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/40. (дата звернення 18.11.2019).
5. Крамаренко І.С. Дослідження інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 2 (209). С. 151—155.
6. Пашута М. Інновації як фактор випереджального розвитку економіки. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=300 (дата звернення 12.12.2019).
7. Крамаренко І.С., Войт Д.С.,. Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. 2019. № 1. С. 403—413.
8. Крамаренко І.С., Хаустова К.М., Архангельська А.-М.І. Роль інвестицій в розвитку транспортно-логістичної системи України. Економіка і суспільство. 2019. №20. С. 456—462.

I. Kramarenko, O. Khmelyk

RESEARCH AND TRENDS OF CURRENT STATE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

The purpose of the study is to analyze the trend of the current state of innovative development of machine-building enterprises of Ukraine. The main tasks of the article are: determination of mechanical engineering as a leading industry; diagnostics and analysis of the state of innovative development of machine-building enterprises of Ukraine.
The analysis of the number of industrial enterprises by types of activity and innovation activity showed: a proportional increase in the number of enterprises of the mechanical engineering industry in almost all types of activity with positive dynamics, although this dynamics has slowed somewhat recently, but this slowdown is typical for other industries. The significant reduction of machine-building enterprises by innovation activity is negative.
The analysis of the volumes of financing and expenditures for innovative activity in the economy of Ukraine shows that they have decreased significantly since 2015. Among the factors that hampered innovation activity, experts determine the following: lack of own funds of enterprises; insufficient financial support from the state; high costs for innovation; imperfection of the legislative framework; long payback period for innovations; lack of information on new technologies; lack of opportunities for cooperation with other enterprises and scientific organizations; lack of demand for products and the unfavorable nature of enterprises to innovate; lack of qualified personnel.
In a market environment, the role of innovation for machine-building enterprises is growing and becoming a leader. Mechanical engineering did not bypass the crisis, which led to a significant reduction in the production of certain products, deterioration of state and inter-sectoral economic ties, which unbalanced the economic system as a whole. Given the above, it can be noted that the engineering industry has many problems that require careful analysis and the development of an optimal systematic approach.
Taking into account the need for realization of the innovative way of development of economy approved in Ukraine, it should be emphasized that the formation of scientific and technological and innovation potential will be productive only in the conditions of development of high-tech inventions, substantiated by domestic scientific and technological developments, capable to give the Ukrainian enterprises the most competitive prospects and competitive prospects.. The essence of innovative restructuring of Ukraine's economic policy must be to concentrate existing resources in competitive areas of scientific and technological progress, and above all in high-tech areas. Development of machine-building enterprises will allow Ukraine to improve its technological structure and bring it closer to world requirements.

Keywords: innovation; investment; innovative activity; innovation activity; industry; mechanical engineering.

References

1. Pigul, N.G. and Pigul, E.I. (2018), "Current state and prospects of development of machine-building complex of Ukraine", Economy and society, vol. (15), pp. 444—449.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 Des 2019).
3. Sokhnich, A. and Irtyshcheva, I. (2012) "Innovations in the period of economic transformations", Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property: Collection of Scientific Papers: in 2 issues, PDTU, Mariupol, Issue. 1, T. 2. pp. 14—18.
4. Law of Ukraine "On Innovative Activity" of 16.10.2012 No 5460-VI, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show / 40 (Accessed 18 Nov 2019).
5. Kramarenko, I.S. (2014), "Research of innovation-investment activity of enterprises in Ukraine", Bulletin of the East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl. vol. 2 (209), pp. 151—155.
6. Pashuta, M. (2006), "Innovation as a factor in the advance of economic development", available at: http://personal.in.ua/article.php?ida=300 (Accessed 12 Des 2019).
7. Kramarenko, I.S. Voight, D.S. and Kravets, L. (2019), "Efficiency of using the investment potential of the national economy in the context of its impact on economic growth", KhNAU Bulletin, vol. (1), pp. 403—413.
8. Kramarenko, I.S. Haustova, K.M. and Arkhangelskа, A.M. (2019), "The role of investments in the development of the transport and logistics system of Ukraine", Economy and society, vol. (20), pp. 456—462.

№ 1 2020, стор. 73 - 77

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 599

Відомості про авторів

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the "Ukraine" University

ORCID:

0000-0002-0417-0918


О. А. Хмелик

магістр спеціальності "Менеджмент", Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету "Україна"

O. Khmelyk

Master's Degree in Management,Nikolaev Interregional Institute for Human Development, University of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9427-5133

Як цитувати статтю

Крамаренко І. С., Хмелик О. А. Дослідження та тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.73

Kramarenko, I. and Khmelyk, O. (2020), “Research and trends of current state of innovative development of machine-building enterprises of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.