EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
С. А. Харчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66

УДК: 338.439

С. А. Харчук

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Інвестиційна діяльність стає найважливішою складовою частиною світових економічних відносин, що впливає на інтереси все більшого числа підприємств, як тих, які приймають інвестиції, так і тих, які є їхніми джерелами. Взаємозалежність країн, що розвиваються, і підприємств в умовах економічної нестабільності стає не тільки очевидним фактом, але й вимагає нового рівня усвідомлення місця в міжнародних відносинах і завдань щодо залучення інвестицій на національному й глобальному рівні.
Визначено, що інтеграційні та глобалізаційні процеси, що спостерігаються в умовах економічної нестабільності, визначають виняткове значення інвестицій для становлення та розвитку підприємств в Україні. Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі є основою для розвитку економіки України, забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціально-економічний простір, що в подальшому буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств.
Проаналізовано існуючі проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності, оскільки в останні роки в Україні недостатньо привабливі умови для більш активної діяльності внутрішніх та іноземних інвесторів, що також обумовлює потребу у додатковому обсязі інвестиційного капіталу.
Визначено, що стратегія інвестиційної діяльності будь-якого підприємства є складовою частиною його загальної економічної стратегії і передбачає ефективне використання різних форм інвестування задля забезпечення його ефективної діяльності в умовах економічної нестабільності.
Встановлено, що одним із головних чинників провадження успішної інвестиційної політики підприємства є наявність сприятливого інвестиційного клімату в державі, що обумовлюється рядом макроекономічних факторів впливу. Обрано стратегічний напрям розвитку щодо необхідності покращення інвестиційного клімату та удосконалення механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств України.
Досліджено, що прямі іноземні інвестиції здійснюють більший вплив на економіку країн, що розвиваються, ніж розвинутих країн, проте цей вплив перебуває у значній залежності від вихідних умов: якості людського капіталу, інституційного забезпечення, макроекономічної ситуації в країні. Сучасна галузева структура прямого іноземного інвестування економіки України суперечить пріоритетам розвитку держави та не здійснює ефективного впливу на економічне зростання та формування інноваційної моделі розвитку підприємств України в умовах економічної нестабільності.
Зазначено, для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності підприємств в Україні в умовах економічної нестабільності.
Для задовільного стану інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності необхідно провести ряд інноваційних заходів, які комплексно будуть впливати на інвестиційний клімат діяльності підприємств: поліпшення інвестиційної інфраструктури; покращення демографічних показників; контроль за рівнем ризиків (криміногенних, політичних, інфляційних та інших); адаптація правової та нормативної бази України відповідно до вимог Європейського Союзу, націленої на ефективне та стабільне функціонування економіки; підвищення рівня ВВП України; врегулювання проблеми державного боргу; скорочення масштабу корупції в органах самоврядування; забезпечення розвитку фінансового сектору.
Проведене дослідження інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності надало можливість відзначити, що іноземні інвестиції є визначальним фактором, який впливає на темпи економічного зростання та розвиток підприємств та країни загалом, адже виступає передумовою розширення міжнародного співробітництва та створення соціального ефекту у вигляді зростання доходів.

Ключові слова: інвестиції; інститути спільного інвестування; інвестиційний клімат; інвестиційна привабливість; інноваційна діяльність; прямі іноземні інвестиції; міжнародні портфельні інвестиції; інвестиційні проекти; режим іноземного інвестування; інвестиційні ризики.

Література

1. S&P повысил кредитный рейтинг Украины. URL: https://finance.liga.net/ ekonomika/novosti/sp-povysil-kreditnyy-reyting-ukrainy (дата звернення 10.11.2019).
2. Василиця О.Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці України. Економіко-правовий часопис. 2016. Вип. 1. С. 12—22.
3. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. Конвенцію ратифіковано Законом N 1547-III ( 1547-14) від 16.03.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060 (дата звернення 02.11.2019).
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.11.2019).
5. Питання Національної інвестиційної ради: Указ Президента від 29.08.2016. Дата оновлення: 25.06.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365/2016 (дата звернення 10.11.2019).
6. Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення регуляторних бар'єрів для розвитку державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в Україні: Закон України від 24 листопада 2015 року № 817-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19 (дата звернення 14.11.2019).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій: Закон України від 31 травня 2016 року № 1390-VIII URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-19 (дата звернення 12.11.2019).
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій: Закон України від 23 травня 2017 року № 2058-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-19 (дата звернення 13.11.2019).
9. Про внесення змін до Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 746. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-2015-п (дата звернення 07.11.2019).
10. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. № 130. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2016-п (дата звернення 04.11.2019).
11. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. №713.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/713-2015-п (дата звернення 09.11.2019).
12. Про заохочення та захист інвестицій між Україною та фондом міжнародного розвитку ОПЕК: Угода від 5 грудня 2017 року № 2220-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893_001-17 (дата звернення 15.11.2019).
13. Про інвестиційну діяльність: Закон України вiд 18.09.1991 № 1560-XII. Дата оновлення: 18.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення 05.11.2019).
14. Рудь Л. П. Макроекономічні аспекти інвестиційної діяльності в Україні. Комунальне господарство міст. 2012. № 106. С. 128—132.
15. Суханова А. Інвестиційна діяльність підприємств в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17.
16. Ткаченко Т., Шевчук Н., Гончарук І. Напрямки оптимізації інвестиційної діяльності підприємства. Агросвіт. 2017. № 7. С. 45—48.
17. Топ-менеджери погіршили оцінку інвестпривабливості України. URL: https://eba.com.ua/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny (дата звернення 17.11.2019).
18. Украина поднялась в рейтинге Doing business-2020. URL: ttps://biz.liga.net /ekonomika/all/novosti/ukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business-2020 (дата звернення 02.11.2019).

S. Kharchuk

STATE OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY

Summary

Investment of is becoming more and more warehouse part of the most economical business, and there is more and more interest on the market, so far, so much so that, so much more. The of mutual independence of the country, which is more and more diverse in the minds of economic instability, is not only an obvious fact, but also a new age, a significant increase in international activity.
Certainly, that integration and globalization processes that is observed in the conditions of economic instability determine the exceptional value of investments for becoming and development of enterprises in Ukraine. Effective realization of investment activity on the modern stage is the background of development of economy of Ukraine, providing of possibility of her integration in European socio— economic space that will assist the increase of competitiveness of enterprises in future.
Existent problems and prospects of development of investment activity of enterprises of Ukraine are analysed in the conditions of economic instability, as in recent year in Ukraine attractive not enough terms for more active activity of internal and foreign investors, that in turn stipulates a requirement in the additional volume of investment capital.
Certainly, that strategy of investment activity of any enterprise is component part him general economic strategy and envisages the effective use of different forms of investing for the sake of providing of him effective activity in the conditions of economic instability.
It is set that one of main factors of realization of successful investment politics of enterprise there is a presence of favourable investment climate in the state that is stipulated by the row of macroeconomic factors of influence. Strategic direction of development is select in relation to the necessity of improvement of investment climate and improvement of mechanisms of government control of investment activity of enterprises of Ukraine.
Investigational, that direct foreign investments carry out greater influence on the economy of countries that develop, than the developed countries, however this influence is in considerable dependence on initial terms: internalss of human capital, institutional providing, macroeconomic situation in a country. The modern branch structure of the direct foreign investing of economy of Ukraine conflicts with priorities of development of the state and does not carry out effective influence on the economy growing and forming of innovative model of development of enterprises of in the conditions of economic instability.
It is marked for the further improvement of investment climate of Ukraine actual for today there is a question of improvement of legal and organizational base for the increase of capability of mechanisms of providing of favourable investment climate and forming of basis of maintenance and increase of competitiveness of enterprises in Ukraine in the conditions of economic instability.
For the satisfactory state of investment activity of enterprises of Ukraine in the conditions of economic instability it is necessary to conduct the row of innovative measures that complex will influence on the investment climate of activity of enterprises: improvement of investment infrastructure; improvement of demographic indicators; control is after the level of risks (criminogenic, political, inflationary et al); adaptation of legal and normative base of Ukraine is in accordance with the requirements of European Union, economy aimed at the effective and stable functioning; increase of level of GDP of Ukraine; settlement of problem of national debt; reduction of scale of corruption is in the organs of self-government; providing of development financial to the sector.
Undertaken a study of investment activity of enterprises of Ukraine in the conditions of economic instability gave possibility to mark that foreign investments are a determinative that influences on the rates of the economy growing and development of enterprises and country on the whole, in fact comes forward as pre-condition of expansion of international cooperation and creation of social effect as an increase of profits.

Keywords: investments; institutes of the general investing; investment climate; investment attractiveness; innovative activity; direct foreign investments; international portfolio investments; investment projects; mode of the foreign investing; investment risks.

References

1. finance.liga.net (2019), "S&P upgraded the credit rating of Ukraine", available at: https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/sp-povysil-kreditnyy-reyting-ukrainy (Accessed 15 Dec 2019).
2. Vasylytsia, O.B. (2016), "Foreign investment: threats to the economic security of Ukraine", Ekonomiko-pravovyj chasopys, vol. 1, pp. 12—22.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Foreign Persons", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060 (Accessed 15 Dec 2019).
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Dec 2019).
5. President of Ukraine (2016), Decree "Questions of the National Investment Council", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365/2016 (Accessed 15 Dec 2019).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "Amending Some Laws of Ukraine on Removing Regulatory Barriers to Developing Public-Private Partnerships and Encouraging Investment in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/817-19 (Accessed 15 Dec 2019).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine on the abolition of the obligation of state registration of foreign investments", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1390-19 (Accessed 15 Dec 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Removing Barriers to Attracting Foreign Investments", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-19 (Accessed 15 Dec 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On amendments to the Procedure of providing a private partner with a public partner information on the implementation of a contract concluded within the framework of a public-private partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-2015-p (Accessed 15 Dec 2019).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 12, 2000 No. 639", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130-2016-p (Accessed 15 Dec 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On amendments to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 16, 2011 No. 232", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/713-2015-p (Accessed 15 Dec 2019).
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), "On the Promotion and Protection of Investments between Ukraine and the OPEC Fund for International Development: Agreement of December 5, 2017 No. 2220-VIII", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/893_001-17 (Accessed 15 Dec 2019).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Investment Activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (Accessed 15 Dec 2019).
14. Rud', L.P. (2012), "Macroeconomic aspects of investment activity in Ukraine", Komunal'ne hospodarstvo mist, vol. 106, pp. 128—132.
15. Sukhanova, A. (2017), "Investment activity of enterprises in Ukraine", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 17.
16. Tkachenko, T. Shevchuk, N. and Honcharuk, I. (2018), "Areas of optimization of investment activity of enterprises", Ahrosvit, vol. 7, pp. 45—48.
17. EBA (2019), "Top executives downplayed Ukraine's investment attractiveness", available at: https://eba.com.ua/top-menedzhery-pogirshyly-otsinku-investpryvablyvosti-ukrayiny (Accessed 15 Dec 2019).
18. biz.liga.net (2019), "Ukraine has risen in the ranking of Doing business-2020", available at: https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/ukraina-podnyalas-v-reytinge-doing-business-2020 (Accessed 15 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 66 - 72

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 1610

Відомості про авторів

С. А. Харчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

S. Kharchuk

PhD in Economics, associate professor, associate professor, department of economics, accounting and taxation, Vinnytsia educational and scientific institute of economics of Ternopil national economic university

ORCID:

0000-0001-9443-7630

Як цитувати статтю

Харчук С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66

Kharchuk, S. (2020), “State of investment activity of enterprises of Ukraine in conditions of economic instability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.