EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ МІСТА ЛУЦЬК
І. В. Тищук, Л. М. Поліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.54

УДК: 338. 48-32(477.82)

І. В. Тищук, Л. М. Поліщук

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ МІСТА ЛУЦЬК

Анотація

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку екскурсійного туризму у місті Луцьк, відвідавши яке, можна побачити одразу кілька його образів, а саме: Луцьк сакральний — храми, ікони, трагічні та чудесні історії; історичний — замки, легенди, пам'ятки старовини; Луцьк і його чудеса природи — паркові красоти і невимушена натуральність. Техно-Луцьк як місто новаторів та непосидючих практиків. Луцьк культурний — місто музеїв та цікавих атракцій. Встановлено, що місто має усі можливості для розвитку досліджуваного виду туризму. Серед спектру подій, на яких грунтується розвиток екскурсійного туризму в місті Луцьк, можна назвати такі: економічні, громадські, мистецькі, спортивні заходи, культурно-історичні театралізовані шоу.
Сучасний Луцьк — наслідок тривалої еволюції міського простору. У цій суміші сучасності та давнини кожен зможе відшукати щось для себе. Поціновувачі відпочинку та повільних прогулянок можуть годинами насолоджуватись атмосферою Старого Міста та центральних вулиць, а ті, кого цікавить історія та архітектура, знайдуть чимало пам'яток старовини, прихильників мистецтва неодмінно вразять картинні галереї, чисельні концерти та фестивалі, що відбуваються у Луцьку, шукачі пригод та активного відпочинку неодмінно оберуть для себе цікаве заняття.
Крім того, Луцьк має величезний природній, культурний та туристичний потенціал і, як показують дослідження, саме туристичний напрям розвитку міста Луцьк є найбільш перспективним, оскільки місто обмежене в території, де не так багато є промислових об'єктів. Тому саме туристична галузь є однієї з головних, а приваблюють туристів саме події та екскурсії, що відбуваються як у Волинській області, так і в самому місті Луцьк.
У статті зазначено, що місто Луцьк — цікаве для молоді, оскільки вікова категорія, що приїздить до міста, — це в основному особи до 20 років, рід занять яких — це навчання (учні, студенти та аспіранти). Саме тому вважаємо, що введення ігрових технологій з метою перетворення екскурсій на цікавий спосіб проведення дозвілля місцевого населення є ефективним шляхом до збільшення кількості туристів.

Ключові слова: екскурсія; маршрут; фестивальний туризм; квест-екскурсії; екскурсійний туризм.

Література

1. Пясецький В. Вулиці і майдани Луцька: історико краєзнавчий довідник / В. Пясецький, Ф. Мандзюк. — Луцьк: Вид-во "Волинська обласна друкарня", 2005. — 398 с.
2. Луцька міська рада [Електронний ресурс]. — Режим доступу: hhttps://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/s/e6/4euqjwp2e3az63lulak76a4i7dav3e6s.pdf
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Analitika&showArchive=true&showAllArchive=True
4. Центр туристичної інформації та послуг [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://visitlutsk.com/page/ua/tourist-information-centre/
5. Український соціологічний портал. Луцьк — привабливе для туристів місто — Дослідження. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.usp.biz.ua/?p=4016
6. Міщенко О.В. Розвиток подієвого туризму у м. Луцьку / О.В. Міщенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк. — 2014 — № 11 (288): Серія: Географічні науки. — С. 137—142.
7. Волинь унікальна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html
8. Паспорт міста Луцька [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/k/p2/2rzbugdtrsrbodfvi6xwglbnbec4tp2k.pdf

I. Tyshchuk, L. Polishchuk

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF THE CITY OF LUTSK

Summary

The article analyzes the main trends of excursion tourism development in Lutsk, visiting which you can see at once several of its images, namely: Sacred Lutsk — temples, icons, tragic and wonderful stories; historical — castles, legends, monuments; Lutsk and its wonders of nature — park beauty and relaxed naturalness. Techno-Lutsk as a city of innovators and non-judgmental practitioners. Lutsk Cultural is a city of museums and interesting attractions. It is established that the city has all opportunities for development of the studied type of tourism. Among the range of events that underpin the development of sightseeing tourism in Lutsk are the following: economic, social, artistic, sporting events, cultural and historical pageant shows.
Modern Lutsk is a consequence of the long evolution of urban space. In this blend of modernity and antiquity, everyone can find something for themselves. Holiday and leisure enthusiasts can enjoy the Old Town and Central Streets for hours, and those interested in history and architecture will find many antique sites, art enthusiasts sure to be impressed by the picture galleries, numerous concerts and festivals that take place in Lutsk. active recreation will certainly choose for themselves an interesting activity.
In addition, Lutsk has enormous natural, cultural and tourist potential, and as research shows, it is the tourist destination of Lutsk that is most promising, as the city is restricted to areas where there are not many industrial sites. That is why the tourism industry is one of the main ones, and tourists are attracted to the events and excursions that take place both in the Volyn region and in the city of Lutsk
The article states that the city of Lutsk is interesting for young people, because the age category that comes to the city is mainly persons under 20 years of age, whose occupation is education (students, students and graduate students). That is why we believe that the introduction of game technology to turn excursions into an interesting way of leisure for the local population is an effective way to increase the number of tourists.

Keywords: excursion; route; festival tourism; quest-excursions; sightseeing tourism.

References

1. Piasets'kyj, V. and Mandziuk, F. (2005), Istoryko kraieznavchyj dovidnyk [Streets and the square of Lutsk], Volyns'ka oblasna drukarnia, Luts'k, Ukraine.
2. Lutsk city council (2019), available at:https://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/k/p2/2rzbugdtrsrbodfvi6xwglbnbec4tp2k.pdf (Accessed 10 December 2019).
3. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), "Information on financial and economic indicators of tourism and resorts 2017—2019", available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Analitika&showArchive=true&showAllArchive=True (Accessed 18 December 2019).
4. Tourist Information and Services Center (2019), available at:http://visitlutsk.com/page/ua/tourist-information-centre/ (Accessed 18 December 2019).
5. Ukrainian sociological portal (2019), "Lutsk is an attractive city for", available at:http://www.usp.biz.ua/?p=4016 (Accessed 18 December 2019).
6. Mischenko, O. V. (2014), "Event tourism development in Lutsk", Naukovyj visnyk Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, vol. 11, pp. 137—142.
7. Volyn is unique (2019), available at: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html (Accessed 18 December 2019).
8. Passport of the city of Lutsk (2019), available at: https://www.lutskrada.gov.ua/static/content/files/k/p2/2rzbugdtrsrbodfvi6xwglbnbec4tp2k.pdf (Accessed 18 December 2019).

№ 1 2020, стор. 54 - 60

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

І. В. Тищук

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет

I. Tyshchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0003-1042-9495


Л. М. Поліщук

к. т. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет

L. Polishchuk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Lutsk National Technical University

ORCID:

0000-0001-8830-0486

Як цитувати статтю

Тищук І. В., Поліщук Л. М. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста луцьк. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.54

Tyshchuk, I. and Polishchuk, L. (2020), “Analysis and evaluation of the main trends of the development of tourism of the city of lutsk”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.54

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.