EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ, ПРИРОДООХОРОНИ
В. В. Джинджоян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.50

УДК: 338.22

В. В. Джинджоян

РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПРОГРАМ У СФЕРІ ОСВІТИ, МЕДИЦИНИ, ПРИРОДООХОРОНИ

Анотація

У статті здійснено аналіз особливостей реалізації туристичних програм у сфері освіти, медицини, природоохорони. Встановлено, що у світлі перетворень, що відбуваються в країні створення умов для дотримання умов сталого розвитку держави, підвищення рівня освіченості громадян, підтримки і зміцнення здоров'я людей є найважливішими завданнями керівників на всіх рівнях управління. Не останнє місце у цьому процесі займають сучасні туристичні програми екологічного, медичного та освітнього змісту.
Резюмовано, що освітній туризм є одним з перспективних напрямів для підтримки і розвитку економіки України. Даний вид туризму дає можливість підвищити кваліфікацію, отримати диплом або лінгвістичний сертифікат спільно з відпочинком, дозволяє долучитися до культури інших країн. Привабливими рисами освітнього туризму є стійкість, надійність, доступність, унікальність, інформативність.
Встановлено, що медичний туризм як новий напрям у туризмі також розвиває можливості охорони здоров'я країни і створює нові робочі місця. Медичний туризм протрактовано як цілеспрямованого отримання медичних послуг пацієнтом за межами його звичайного місця проживання з можливістю відвідати пам'ятки інших країн. Узагальнено, що медичний туризм ділиться на три групи: внутрішній, виїзний і в'їзний. Внутрішнім медичним туризмом прийнято називати переміщення громадян однієї країни між її регіонами для отримання медичних послуг. Виїзним медичним туризмом вважається імпорт медичних послуг, у тому випадку якщо пацієнт відправляється за кордон для задоволення власних медичних потреб. В'їзний медичний туризм — це експорт медичних послуг, тобто залучення іноземних пацієнтів для надання їм медичної допомоги.
Встановлено, що природоохоронний (екологічний) туризм має широкі перспективи розвитку і визнання в зв'язку з погіршенням стану навколишнього середовища. Резюмовано, що екотуризм (екологічний, зелений туризм) — це новий вид туризму, що швидко розвивається. На перше місце екотуризм ставить охорону природи і екологічну просвіта як туристів, так і місцевих жителів.
Підсумовано, що головним завданням екологічного туризму є вивчення дикої природи, підтримання екологічного балансу, перебування в природному середовищі без порушення її цілісності для відпочинку, рекреації, для проведення досліджень і спостережень. Виділено дві основні мети екологічного туризму. Перша мета — освітня. З цією метою проводиться вивчення різноманіття флори і фауни в їх природному середовищі, участь у різних екологічних, наукових, освітніх та волонтерських програмах. Друга мета — відпочинок, туризм, рекреація, спорт. В орієнтації на цю мету розробляються рекреаційні екотури в місця незайманої природи, відновлення душевних і фізичних сил людини.

Ключові слова: туризм; види туризму; медичний туризм; освітній туризм; екологічний туризм.

Література

1. Джинджоян В.В. Влияние уровня использования IT на развитие туризма и гостеприимства [Електронний ресурс] / В.В. Джинджоян, В.В. Волок // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. — 2019. — №1(18). Режим доступу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf
2. Закон України "Про туризм" (324/95ВР). Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1995. — № 31. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (14.11.2019 р.).
3. Коваль О. Медичний туризм: відпочинок чи лікування? / Новітні аспекти [Електрoнний ресурс]. URL: http://tourinform.org.ua/medychnyj-turyzm-vidpochynok-chy-likuvannya-novitniaspekty-2
4. Малімон В.С. Формування та розвиток регіональних ринків медичного туризму в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка". Луцьк, 2013. 20 с.
5. Пуригіна О.Г. Маркетинг: навч. посіб. / О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпропетровськ: Інновація, 2010. — 241 с.
6. Сазонець І.Л., Гессен А.Є. Соціальні програми підприємства та вдосконалення системи послуг. Ефективна економіка [Електронний ресурс]. — 2014. — № 2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751
7. Сазонець І.Л. Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — №6. — С. 5—8.
8. Сазонець І.Л. Оціночні параметри якості рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 7. — С. 15—18.
9. Сазонець І.Л., Гессен А.Є Теоретичні та практичні підходи до формування державних і корпоративних соціальних програм. Стратегія і тактика державного управління: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2018. — № 1—2. — С. 111—119.
10. Сазонець І.Л., Тадеєва Н.В. Система інституційного забезпечення національної моделі соціального партнерства. Вісник НУВГП. Економіка: зб. наук. праць. — Рівне: НУВГП, 2016. — Вип. 2 (74). — С. 264—272.
11. Сардак С.Е. Маркетинг: навч. посіб. / С.Е. Сардак, В.В. Джинджоян. — Дніпро: ДГУ, 2018. — 242 с.
12. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. — К.: Слово, 2006. — 327 с.
13. Устименко Л.М. Історико-суспільні аспекти спеціалізованого туризму. Питання культурології. Зб. наук. праць. Вип. 29. — 2013. — С. 138—146.
14. Устименко Л.М. Основи туризмознавства: навч. посібник. 4-те вид., розширене. — К.: Альтерпрес, 2015. — 400 с.
15. Устименко Л.М. Історія туризму: навч. посібник. 4-те видання / Л.М. Устименко, І.Ю. Афанасьєв К.: Альтерпрес, 2017. — 372 с.
16. Sardak S., Dzhyndzhoian V. and Samoilenko A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, vol. 3, issue, 12, pp. 45—50.
17. Ukraine's Medical Tourism Boom. [Електрoнний ресурс]. URL: http://www.medicare-4u.com/ru/news/makeover-or-internal-overhaul-ukrainesmedical-tourism-boom.html

V. Dzhyndzhoian

IMPLEMENTATION OF TOURIST PROGRAMS IN EDUCATION, MEDICINE, NATURE PROTECTION

Summary

The article analyzes the peculiarities of the implementation of tourism programs in the field of education, medicine and environmental protection. It has been established that in the light of the changes taking place in the country, creating the conditions to keep up with the terms of sustainable development of the state, improving the level of education of citizens, maintaining and promoting people's health are the most important objectives of leaders at all levels of government. Finally yet importantly, modern tourism programs of ecological, medical and educational contents play a significant role.
It is summarized that educational tourism is one of the perspective directions to support and develop the economy of Ukraine. This type of tourism enables to raise qualifications, get a diploma or a linguistic certificate in combination with a vacation and allows accustoming the culture of other countries. Attractive features of educational tourism are sustainability, reliability, accessibility, and uniqueness and information value.
It has been established that medical tourism, as a new direction in tourism, also develops the health care opportunities of the country and creates new working places. Medical tourism is interpreted as a purposeful receiving of medical services by a patient outside their usual place of residence with the opportunity to visit attractions in other countries. It is summarized that medical tourism is divided into three groups: inland, outbound and inbound. Inland medical tourism is regarded as the movement of citizens of one country between its regions to obtain medical services. Outbound medical tourism is considered an import of medical services if the patient goes abroad to meet their own medical needs. Inbound medical tourism is an export of medical services, that is, attracting foreign patients to provide them with medical care.
It has been defined that environmental (ecological) tourism has wide prospects of development and recognition in terms of the deterioration of the environment. It has been generalized that ecotourism (ecological, green tourism) is a new type of fast-growing tourism. Ecotourism puts nature conservation and environmental education at the forefront of tourists and locals alike.
It has given an account that the main task of ecotourism is to study wildlife, maintain ecological balance and stay in the natural environment without distorting its integrity for rest, recreation, research and observation. There are two main goals of ecological tourism defined. The first goal is educational. For this purpose, they conducted the study of the diversity of flora and fauna in their natural environment, participation in different ecological, scientific, educational and volunteer programs. The second goal is about rest, tourism, recreation and sports. In the orientation on this purpose, recreational eco-tours are developed into places of unspoiled nature, restoration of the mental and physical forces of a person.

Keywords: tourism; types of tourism; medical tourism; educational tourism; ecological tourism.

References

1. Dzhyndzhoian, V. and Volok, V. (2019), "The impact of the level of use of IT on the development of tourism and hospitality" Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, [Online], vol. 1(18), available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/18_2019/53.pdf (Accessed 12 Nov 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "About tourism", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 14 Nov 2019).
3. Koval, O. (2014), "Medical tourism: rest or treatment?", Novitni aspekty, [Online], available at: http://tourinform. org.ua/ medychnyj-turyzm-vidpochynok-chy-likuvannya-novitniaspekty-2 (Accessed 10 Aug 2019).
4. Malimon, V. S. (2013), "Formation and development of regional medical tourism markets in Ukraine", Ph.D. Thesis, Productive Forces Development and Regional Economy, Lutsk, Ukraine.
5. Puryhina, O. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2010), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnepropetrovsk, Ukraine.
6. Sazonets, I. and Hessen, A. (2014), "Enterprise social programs and service improvement", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3751 (Accessed 5 Nov 2019).
7. Sazonets, I. (2017), "Conceptual bases of state regulation of development of recreational activity of sanatorium and resort enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 5—8.
8. Sazonets, I. (2017), "Estimated parameters of quality of recreational activity of sanatorium and resort enterprises", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 15—18.
9. Sazonets, I. and Hessen, A. (2018), "Theoretical and practical approaches to the formation of state and corporate social programs", Stratehiia i taktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1—2, pp. 111—119.
10. Sazonets, I. and Tadeeva, N. (2016), "System of institutional support of the national model of social partnership", Visnyk NUVHP. Ekonomika, vol. 2 (74), pp. 264—272.
11. Sardak, S. and Dzhyndzhoian, V. (2018), "Marketynh" [Marketing], Innovation, Dnipro, Ukraine.
12. Smolii, V. Fedorchenko, K. and Tsybukh, V. (2006), "Entsyklopedychnyi slovnyk-dovidnyk z turyzmu" [Encyclopedic Dictionary of Tourism Guide], Kyiv, Ukraine.
13. Ustymenko, L. (2013), "Historical and social aspects of specialized tourism", Pytannia kulturolohii, vol. 29, pp. 138—146.
14. Ustymenko, L. (2015), "Osnovy turyzmoznavstva" [Fundamentals of Tourism Studies], 4rd ed, Alterpress, Kyiv, Ukraine.
15. Ustymenko, L. and Afanasyev, K. (2017), "Istoriia turyzmu" [History of Tourism], 4rd ed, Alterpres, Kyiv, Ukraine.
16. Sardak, S. Dzhyndzhoian, V. and Samoilenko, A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, vol. 3, issue, 12, pp. 45—50.
17. Ukrainian Association of Medical Tourism (2015), "News", [Online], available at: http://uamt.org.ua/ UA/deyatelnost-uk/novini.html (Accessed 12 Aug 2019).

№ 1 2020, стор. 50 - 53

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 311

Відомості про авторів

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ "Дніпровський гуманітарний університет"

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ORCID:

0000-0003-0296-4092

Як цитувати статтю

Джинджоян В. В. Реалізація туристичних програм у сфері освіти, медицини, природоохорони. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 50–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.50

Dzhyndzhoian, V. (2020), “Implementation of tourist programs in education, medicine, nature protection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 50–53. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.