EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. П. Макаренко, К. О. Кацай

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.40

УДК: 657

А. П. Макаренко, К. О. Кацай

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві. Дослідження є дуже актуальним, адже кожний суб'єкт господарювання, який має найманих працівників, нараховує та сплачує заробітну плату кожному працівнику підприємства. Авторами статті для вдосконалення аудиту нарахування заробітної плати рекомендовано використовувати розроблений план аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві, який включає чотири етапи. В плані аудиту заробітної плати розроблено перелік робіт на основних етапах аудиту і строки їх виконання із зазначенням джерел інформації, які будуть використовуватися під час перевірки. Крім того, аудит нарахування заробітної плати необхідно здійснювати попередньо провівши тестування внутрішнього контролю нарахування заробітної плати. Тестування внутрішнього контролю нарахування заробітної плати дозволяє аудитору отримати більше інформації про особливості діяльності підприємства, відповідно на основі його даних доцільно формувати програму аудиту. Отже, в статті також запропоновано вдосконалену програму аудиту заробітної плати. Розроблена програма аудиту дозволить аудитору здійснити стільки аудиторських процедур, які б дозволили досягнути головної мети та отримати докази. Крім того, під час здійснення аудиторської перевірки всі результати та інформація, яку отримує аудитор має фіксуватися в робочих документах. Так під час аудиту заробітної плати на підприємстві рекомендується використовувати розроблений робочий документ перевірки прізвища і суми у розрахункових і платіжних відомостях на підприємстві та розроблений робочий документ аудиту нарахування заробітної плати працівникам на підприємстві. Використання розроблених робочих документів дозволять аудитору під час перевірки отримати інформацію, яка підтвердить або спростує факт ведення бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, використання розроблених документів дозволить винайти факти виплати заробітної плати іншій людині. Проведення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві з використанням розроблених документів та за запропонованою методологією значно підвищить ефективність та якість аудиторської перевірки, дозволять аудитору зібрати всю необхідну інформацію, щоб висловити свою думку про стан аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві та надати аудиторський висновок (звіт).

Ключові слова: заробітна плата; табель; аудит; програма аудиту; робочий документ; аудиторський висновок.

Література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.17 р. №2258-VIII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ item/zakon-ukrainy-vid-211217-r-2258-viii-pro-audyt-finansovoi-zvitnosti-taaudytorsku-diialnist
3. Закон України "Про оплату праці" вiд 24 березня 1995 року №108/95-ВР. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show
4. Макаренко А.П. Організація і методика аудиту: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА напряму підготовки 8.030509 "Облік та аудит" денної та заочної форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста; Запоріз. держ. інж. акад.— Запоріжжя: ЗДІА, 2014. — 288 с.
5. Меліхова Т.О. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Р. Єременко // Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. — Луганськ, 2012. — Вип. 1 (27). — С. 150—155.
6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 "Виплати працівникам". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011
7. Подмешальська Ю.В. Аудит розрахунків з оплати праці [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Г.М. Бескоста, К.В. Стафійчук // Ефективна економіка. — 2017. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5975
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання": Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам": Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
10. Теорія і практика документування в обліку і аудиті: навч.-метод. посібник Ч. 2 / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Л.В. Таратута, Т.О. Меліхова, Л.А. Птіцина; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2011. — 127 c.
11. Макаренко А.П. Аудит операцій і розрахунків з оплати праці та обліку її витрат на підприємстві / А.П. Макаренко, І.В. Боюк // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — Вип 1 (13). — Бердянськ, 2011. — С. 112—119.
12. Макаренко А.П. Фінансовий облік 1: Навчальний посібник. — Видання 2-ге, доповнене, перероблене [гриф МОН України] / А.П. Макаренко, О.М. Панченко, Г.М. Безкоста. // Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 с.
13. Меліхова Т.О. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту нарахування та утримання єдиного соціального внеску з підвищення ефективності контролю / Т.О. Меліхова, Т. Віговська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. — № 5 (194). — Ч. 1. — С. 126—130.
14. Меліхова Т.О. Програма аудиту оподаткування заробітної плати підприємства / Т.О. Меліхова, М. Єременко // Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА "Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах" (м. Запоріжжя, 2014 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zgia.zp.ua
15. Меліхова Т.О. Організація документування обліку / Т.О. Меліхова // Інновації та трансфер технології: від ідеї до прибутку: Матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. — Д.: Нац. гірничий ун-т, 2011. — С. 90—91.
16. Меліхова Т.О. Податковий аудит у системі державного податкового контролю / Т.О. Меліхова // Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки: матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф. — Кременчук: КІ ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. — С. 181—183.
17. Макаренко А.П. Облік розрахунків за заробітною платою на підприємстві / А.П. Макаренко, В.Д. Ющенко // Матеріали XIX Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Т. ІV. — Запоріжжя, ЗДІА, 2014. — 65 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http//zgia.zp.ua
18. Макаренко А.П. Облік виплати заробітної плати в бюджетних установах / А.П. Макаренко, Д.П. Козлова // Матеріали XXІ Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Т. ІV. — Запоріжжя, ЗДІА, 2016. — 21 с.
19. Меліхова Т.О., Петренко А.Е. Удосконалення методики внутрішнього аудиту нарахування заробітної плати. Агросвіт. 2019. № 3. С. 38—47.

A. Makarenko, K. Katsay

IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the audit of payroll at the enterprise. The survey is very up-to-date because every business entity that employs employees calculates and pays the wages of each employee of the enterprise. To improve the payroll audit, the authors of the article recommend that you use a four-stage payroll audit plan for your business. The payroll audit plan provides a list of the key stages of the audit and the timing of their completion, indicating the sources of information that will be used during the audit. In addition, the audit of payroll should be carried out before having tested the internal control of payroll. Testing the internal control of payroll allows the auditor to get more information about the features of the enterprise, accordingly, based on its data, it is advisable to form an audit program. Therefore, the article also proposes an improved payroll audit program. The audit program developed will allow the auditor to perform as many audit procedures as are possible to achieve the primary objective and to obtain evidence. In addition, during the audit all results and information received by the auditor should be recorded in the working documents. Thus, during the payroll audit at the enterprise, it is recommended to use the developed working document for verifying the name and amount in the settlement and payment information at the enterprise and to develop a working document for the audit of payroll of employees at the enterprise. Using the developed working documents will allow the auditor during the audit to obtain information that will confirm or refute the fact of accounting of payroll in accordance with the requirements of the current legislation. In addition, the use of drafted documents will allow to invent the facts of payment of wages to another person. Conducting a payroll audit at the enterprise using the developed documents and the proposed methodology will significantly improve the efficiency and quality of the audit, will allow the auditor to gather all the necessary information to express their opinion on the audit of the payroll at the enterprise and provide an audit.

Keywords: salary; report card; audit; audit program; working document; audit report.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996" (Accessed 15 Nov 2019).
2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2017), The Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing Activity", available at: from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 15 Nov 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Labor Remuneration", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (Accessed 01 Nov 2019).
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2014), Orhanizatsiia i metodyka audytu: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv ZDIA napriamu pidhotovky 8.030509 "Oblik ta audyt" dennoi ta zaochnoi form navchannia [Organization and methodics of audit: a manual for students of the ZDIA specialty 8.030509 "Accounting and audit"], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
5. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M.R. (2012), "Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of level of financial safety of the enterprise", Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1, no. 27, pp. 150—155.
6. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 19 "Employee Benefits", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011 (Accessed 27 Nov 2019).
7. Podmeshalska, Y.V. Beskosta, H.M. and Stafiychuk, K.V. (2017), "Аudit of рayroll сalculations", Efektyvna ekonomika, vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5975 (Accessed 27 Nov 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Regulation (standard) of accounting 11 "Obligations", available at: http: //zakon.rada.gov.ua (Accessed 28 November 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2003), Order "On Approval (Standard) 26 "Еmployee benefits"", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (Accessed 28 November 2019).
10. Makarenko, A. P. Panchenko, O. M. Taratuta, L. V. and Melikhova, T.O. (2011), Teoriya i praktyka dokumentuvannya v obliku i audyti, [The theory and practice of documenting in accounting and audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
11. Makarenko, A.P. and Boyuk, I.V. (2011), "Audit of Operations and Payments for Payroll and Accounting for its Expenses at the Enterprise", Visnyk Berdyanskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (13), pp. 112—119.
12. Makarenko, A.P. Panchenko, O.M. and Beskosta, H.M. (2017), Finansovyy oblik I [Financial Accounting 1], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
13. Melikhova, T.O. and Vihovska, T. (2013), "Improvement of methodical approaches to audit of accrual and maintenance of a single social contribution for improving the effectiveness of control", Visnyk Skhidnoukrayinskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalya, vol. 5, pp. 126—130.
14. Melikhova, T.O. and Yeremenko, M. (2014), "Payroll Tax Audit Program", Materialy XIX Naukovotekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh", [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Problems of Economic Development in Modern Conditions"], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
15. Melikhova T.O. (2011), "Organization of documenting accounting", Innovatsiyi ta transfer tekhnolohiyi: vid ideyi do prybutku: mater. II mizhnar. nauk.-prakt. konf., [Innovation and Technology Transfer: From Idea to Profit: Mater. Second intern. science-practice conf.], Nats. hirnychyj un-t, Donets'k, Ukraine, рр. 90—91.
16. Melikhova, T.O. (2011), "Tax audit in the system of state tax control", Problemy ta perspektyvy rozvytku rehional'noi rynkovoi ekonomiky: mater. VI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Problems and Prospects for the Development of a Regional Market Economy: Mater. VI International science-practice conf.], KI DUEP im. Al'freda Nobelia, Kremenchuk, Ukraine, pp. 181—183.
17. Makarenko, A.P. and Yuschenko, V.D. (2014), "Accounting for salary payments at the enterprise", Materialy XIX Naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA. Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh. [Materials of the XIXth Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA. Problems of economic development in modern conditions], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine.
18. Makarenko, A.P. and Kozlova, D.P. (2016), "Accounting for payment of wages in budgetary institutions", Materialy XXI Naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA. Problemy ekonomichnoho rozvytku u suchasnykh umovakh [Materials of the XXI Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA. Problems of economic development in modern conditions], ZDIA, Zaporizhzhia, Ukraine
19. Melikhova, T. and Petrenko, A. (2019), "Improvement of the method of payroll internal audit", Agrosvit, vol. 3, pp. 38—47.

№ 1 2020, стор. 40 - 45

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 336

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

A. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of AccountingDepartment of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928X


К. О. Кацай

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

K. Katsay

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0003-4426-4705

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Кацай К. О. Удосконалення аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.40

Makarenko, A. and Katsay, K. (2020), “Improvement of the audit of payment at the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 40–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.