EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ ЯК СЕГМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ
Л. С. Селіверстова, Д. А. Трухан

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.23

УДК: 368:330

Л. С. Селіверстова, Д. А. Трухан

ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ ЯК СЕГМЕНТУ ГЛОБАЛЬНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ

Анотація

Глобалізація світової економіки та процеси інтеграції в умовах інформаційної її складової приводить до появи нових видів ризиків, пов'язаних з кіберзагрозами та кібератаками, негативний вплив яких має глобальний характер. У зв'язку з цим потребують розвитку підходи до кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку. В Україні кіберстрахування перебуває на початковому етапі становлення та потребує розробки підходів до подальшого розвитку, враховуючи накопичений позитивний досвід зарубіжних країн у цьому напрямі. З розвитком кіберзагроз та кібератак страхування стає вагомим інструментом ризик-менеджменту для підприємств як державної, так і недержавної форми власності. Це перспективний напрям розвитку страхового бізнесу, оскільки створення страхових програм захисту, крім безпосереднього відшкодування збитків, значною мірою охороняє від таких ризиків та не дозволяє припинити або знищити бізнес.

Ключові слова: кіберстрахування; страхування; ризики; кіберзагроза; кібератака; хакери; договір страхування.

Література

1. Кібер-ризик. Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org › wiki › Кібер-ризик
2. Підсумки 2018. URL: https://cyberpolice.gov.ua/results/2018/
3. Пігулка від хакерів: як бізнес захищає себе від кібератак. URL: https://mind.ua/publications/ 20192978— pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak
4. Барометр рисков. Allianz назвал глобальные риски предприятий и финансового сектора на 2019 год. URL: https://forinsurer.com/news /19/01/16/36513?hl=%EA%E8%E1%E5%F0% F0%E8%F1%EA%E8
5. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2163-19
6. Ільчук В.П., Парубець О.М., Сугоняко Д.О. Інноваційні підходи до розвитку ринку кіберстрахування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6295.
7. Ротова Т.А., Шевченко Ю. Страхування як фінансовий інструмент захисту від кібер-ризиків. Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Київ: КНТЕУ, 2019. 244 с. С. 177—178.
8. Seliverstova L.S. Trends in the development of the ukrainian insurance market / L.S. Seliverstova // Товари і ринки. — 2018. — №1. — С. 135—144.

L. Seliverstova, D. Truhan

APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER INSURANCE AS A SEGMENT OF THE GLOBAL INSURANCE MARKET

Summary

The globalization of the world economy and the processes of integration in the context of its information component lead to the emergence of new types of risks related to cyber threats and cyberattacks, which are negatively impacted by global character. In this regard, we need to develop cyber insurance approaches as a segment of the global insurance market. In Ukraine, cyber insurance is in its infancy and needs to develop approaches to further development, taking into account the accumulated positive experience of foreign countries in this area. With the development of cyber threats and cyberattacks, insurance has become a significant risk management tool for both state and non-state enterprises. This is a promising direction for the development of the insurance business, since the creation of insurance protection programs, in addition to the direct compensation of losses, largely protects against such risks and does not allow to terminate or destroy the business.
As cyber insurance in Ukraine is in its infancy, it is necessary to make extensive use of the positive experience of the world's leading countries in the development of approaches to its further development, which demonstrates the spectrum diversification of cyber insurance services and the application of certain cyber insurance policies, hacking attacks and damages in the process of their occurrence. The impetus for the development of this market will be the adoption of relevant legislation in the field of cybersecurity at the level of the state and individual entities, a clear definition in the Law of Ukraine "On Insurance" the nature of cyber insurance, with its classification as a voluntary or mandatory type of insurance. The cybercrime range is wide enough and ranges from access to information databases, intellectual property assets, computer system interference to financial gain. The implementation of the proposed approaches in combination with ensuring transparency and widening the boundaries of cooperation of insurance companies with other economic agents will lead to diversification of insurance services and development of domestic cyber insurance, which will significantly reduce the amount of losses from the occurrence of cybercrime.

Keywords: cyber insurance; insurance; risks; cyber threat; cyberattack; hackers; insurance contract.

References

1. wikipedia (2019), "Cyber risk", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80-%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA (Accessed 15 Dec 2019).
2. Department of Cyber Police of the National Police of Ukraine (2019), "Results 2018", available at: https://cyberpolice.gov.ua/results/2018/ (Accessed 15 Dec 2019).
3. Kharlamov, P. (2019), "The hacker hack: how business protects itself against cyberattacks", available at: https://mind.ua/publications/20192978-pigulka-vid-hakeriv-yak-biznes-zahishchae-sebe-vid-kiberatak (Accessed 15 Dec 2019).
4. forinsurer.com (2019), "Barometer of risks. Allianz named global risks for enterprises and the financial sector for 2019", available at: https://forinsurer.com/news/19/01/16/36513?hl=%EA%E8%E1%E5%F0%F0%E8%F1%EA%E8 (Accessed 15 Dec 2019).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "On the basic principles of ensuring cybersecurity of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (Accessed 15 Dec 2019).
6. Il'chuk, V.P. Parubets', O.M. and Suhoniako, D.O. (2018), "Innovative approaches to the development of cyber-insurance market in Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6295 (Accessed 15 Dec 2019).
7. Rotova, T.A. and Shevchenko, Yu. (2019), "Insurance as a financial cyber risk protection tool", Bezpeka sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv v kiberprostori: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Security of Socio-Economic Processes in Cyberspace: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], KNTEU, Kyiv, Ukraine, pp. 177—178.
8. Seliverstova L.S. (2018), "Trends in the development of the ukrainian insurance market", Tovary i rynky, vol. 1, pp. 135—144.

№ 1 2020, стор. 23 - 26

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 274

Відомості про авторів

Л. С. Селіверстова

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

L. Seliverstova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2231-0558


Д. А. Трухан

студент 3 курсу факультету фінансів, банківської справи та страхування,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

D. Truhan

student, 3 courses of the Faculty of Finance, Banking and Insurance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6632-7343

Як цитувати статтю

Селіверстова Л. С., Трухан Д. А. Підходи до розвитку кіберстрахування як сегменту глобального страхового ринку. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 23–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.23

Seliverstova, L. and Truhan, D. (2020), “Approaches to the development of cyber insurance as a segment of the global insurance market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 23–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.