EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
С. І. Дробязко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.4

УДК: 657.471.12:331.214.72

С. І. Дробязко

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об'єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено порівняльний аналіз міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та виявлено низку розбіжностей, що потребують законодавчого врегулювання в контексті переходу на застосування МСБО. Виокремлено чотири рівня нормативно-правового регулювання обліку розрахунків за виплатами персоналу та проаналізовано зміст їх утворюючих компонентів. Процес бухгалтерського обліку заробітної плати передбачає складання великої кількості типових форм первинних документів, тому у ході роботи було проаналізовано документальне оформлення оплати праці у системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Крім того, облік виплат персоналу передбачає ведення синтетичного й аналітичного обліку, з цією метою у Плані рахунків наведено спеціальні субрахунки, які використовуються кожним суб'єктом господарювання. Правильне нарахування заробітної плати вимагає від бухгалтерської служби здійснити всі необхідні утримання з неї. Водночас необхідно керуватися положеннями Податкового Кодексу України, де наведено інформацію щодо застосування та розмірів податкової соціальної пільги, вона є істотною для бухгалтера, оскільки може призвести не тільки до неправильного розрахунку заробітної плати до видачі, але й до неточностей у податкових розрахунках, що потягне за собою накладання штрафів на такий суб'єкт господарювання. Досліджено різні способи обчислення податку на доходи громадян на прикладі провідних країн світу і виявлено суттєві відмінності у порівнянні з українськими реаліями.

Ключові слова: виплати персоналу; облік заробітної плати; податкова соціальна пільга; нормативно-правове забезпечення; національні стандарти.

Література

1. Garbowski M., Drobyazko S., Matveeva V., Kyiashko O., Dmytrovska V. (2019). Financial Accounting of E-Business Enterprises. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. Vol: 23 Issue: 2. URL: https://www.abacademies.org/articles/financial-accounting-of-ebusiness-enterprises-8223.html
2. Drobyazko S. (2018). Accounting management of enterprises' own of in the conditions of legislative changes. Economics and Finance, 10, 4—11.
3. Drobyazko S. (2018). Features of tourism services accounting structuring in the information-oriented society. Economics and Finance, Vol., 6, 44—49.
4. Van der Voet J. & Vermeeren B. (2017). Change management in hard times: Can change management mitigate the negative relationship between cutbacks and the organizational commitment and work engagement of public sector employees? The American Review of Public Administration, 47 (2), 230—252.
5. Reader T.W., Mearns K., Lopes C. & Kuha J. (2017). Organizational support for the workforce and employee safety citizenship behaviors: A social exchange relationship. Human Relations, 70 (3), 362—385.
6. Al Mamun C.A. & Hasan M.N. (2017). Factors affecting employee turnover and sound retention strategies in business organization: A conceptual view. Problems and Perspectives in Management, 15 (1), 63—71.
7. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01.07.1993 р. № 3356-XII (редакція від 01.01.2015). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19). Виплати працівникам IASB; Стандарт, Міжнародний документ від 01.01.2012. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_011
9. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" (редакція від 10.01.2012). URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8346.html
10. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (редакція від 01.01.2017). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80

S. Drobyazko

ORGANIZATION OF ACCOUNTING STAFF SALARIES

Summary

Remuneration is the main motivational factor for the work of employees of any enterprise. It depends on her rationality and orderliness that she will perform the functions assigned to her. Therefore, a rational organization of personnel payroll accounting is one of the factors in the effective functioning of the entity, so its accounting issues will always remain debatable and relevant. The definition of the essence of remuneration of employees of the enterprise as an object of accounting is considered. It is proved that at the present stage the wage does not perform the functions assigned to it, which requires urgent intervention by the state. A comparative analysis of international and national accounting standards has been carried out and a number of discrepancies have been identified that require legislative regulation in the context of the transition to IAS. Four levels of regulatory regulation of accounting of payments for personnel payments are distinguished and the content of their forming components is analyzed. The process of accounting for wages involves the preparation of a large number of standard forms of primary documents, so during the work was analyzed documentary pay in the accounting system at the enterprise. In addition, personnel payroll accounting involves synthetic and analytical accounting, and for this purpose, the Accounts Schedule lists the special subaccounts used by each entity. Proper calculation of wages requires the accounting department to make all necessary deductions from it. At the same time it is necessary to be guided by the provisions of the Tax Code of Ukraine, which provides information on the application and size of the tax social privilege, it is essential for the accountant, since it can lead not only to incorrect calculation of wages before issuance, but also to inaccuracies in the tax calculations, which will result in imposing penalties on such an entity. Different ways of calculating the personal income tax have been investigated using the example of the leading countries of the world and the significant differences in comparison with the Ukrainian realities have been identified.

Keywords: staff payments; payroll; tax social benefits; regulatory support; national standards.

References

1. Garbowski, M. Drobyazko, S. Matveeva, V. Kyiashko, O. and Dmytrovska, V. (2019), "Financial Accounting of E-Business Enterprises", Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 23, no. 2, https://www.abacademies.org/articles/financial-accounting-of-ebusiness-enterprises-8223.html
2. Drobyazko, S. (2018), "Accounting management of enterprises' own of in the conditions of legislative changes", Economics and Finance, vol.10, pp. 4—11.
3. Drobyazko, S. (2018), "Features of tourism services accounting structuring in the information-oriented society", Economics and Finance, vol. 6, pp. 44—49.
4. Van der Voet, J. and Vermeeren, B. (2017), "Change management in hard times: Can change management mitigate the negative relationship between cutbacks and the organizational commitment and work engagement of public sector employees?", The American Review of Public Administration, vol. 47(2), pp. 230—252.
5. Reader, T. W. Mearns, K. Lopes, C. and Kuha, J. (2017), "Organizational support for the workforce and employee safety citizenship behaviors: A social exchange relationship", Human Relations, vol. 70 (3), pp. 362—385.
6. Al Mamun, C. A. and Hasan, M. N. (2017), "Factors affecting employee turnover and sound retention strategies in business organization: A conceptual view", Problems and Perspectives in Management, vol. 15(1), pp. 63—71.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine "On Collective Agreements and Contracts", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 (Accessed 15 Dec 2019).
8. IASB (2012), "International Accounting Standard 19 (IAS 19). Payments to employees", available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/929_011 (Accessed 15 Nov 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2012), Order "On Approval of Accounting Regulation (Standard) 26 "Payments to employees", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8346.html (Accessed 15 Nov 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine "On Remuneration of Labor", available at http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80: (Accessed 15 Dec 2019).

№ 1 2020, стор. 4 - 8

Дата публікації: 2020-02-05

Кількість переглядів: 445

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

S. Drobyazko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance and Accounting, Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2022-0126

Як цитувати статтю

Дробязко С. І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 4–8. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.4

Drobyazko, S. (2020), “Organization of accounting staff salaries”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–8. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.