EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В. І. Чугунов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.132

УДК: 336.143

В. І. Чугунов

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розкрито економічну сутність бюджетної системи в інституційному середовищі, визначено інституційну модель бюджетної політики та напрями підвищення її ефективності з урахуванням трансакційних витрат у системі державного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства. Визначено, що бюджетна політика має будуватися на основі науково обгрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин у складі фінансової політики, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соціально-економічного розвитку країни та територій. Розглянуто питання формування та здійснення бюджетної політики як складової державного регулювання суспільного розвитку, що має грунтуватися на підходах спрямованих на досягнення фінансово-економічної збалансованості, дієвості економічних перетворень, забезпечення економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць. Показано, що розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу та підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки. Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансованість бюджетної системи та результативність бюджетного регулювання. Дістали подальшого розвитку підходи щодо формування бюджетної політики,запровадження відповідних бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства, основні засади регуляторного механізму бюджетної політики, з врахуванням складових, що впливають на її формування та реалізацію як взаємопов'язаних інститутів, які визначають особливості бюджетної системи, її розвитку та дію яких у сукупності спрямовано на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку держави та поліпшення добробуту громадян. Удосконалено положення щодо особливостей формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах економічних перетворень, що сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетної системи як дієвого інструменту розвитку суспільно-економічних відносин; підходи до визначення пріоритетів бюджетної політики на середньострокову перспективу з урахуванням запасу стійкості бюджетної системи,основних напрямів соціально-економічного розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню рівня динамічної збалансованості бюджету.

Ключові слова: формування бюджету; бюджетна система; бюджетне регулювання; бюджетна політика; бюджетний механізм; суспільний розвиток.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В.Канєва, М.Д.Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / За ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку: монографія / За ред. Л.В. Лисяк. Дніпропетровськ: ДДФА, 2015. 396 с.
4. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А. А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2015. 376 с.
5. Макогон В. Д. Бюджетна стратегія держави: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2018. 364 с.
6. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
7. Фінанси / За ред. І. О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни. Казна України. 2014. № 6. С. 25—28.
9. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень. Економічний часопис-ХХІ: науковий журнал. № 158 (3—4 (2)). 2016. С. 66—69.
10. Chugunov І.Y., Pasichnyi M.D. Fiscal policy for economic development. Науковий вісник Полісся. 2018. № 1 (13). Ч.1. С. 54—61.

V. Chugunov

BUDGETING AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT

Summary

The article describes the economic nature of the budget system in the institutional environment, identifies the institutional model of budget policy and directions of increasing its effectiveness, taking into account transaction costs in the system of state regulation of socio-economic development of society. It has been determined that the budget policy should be based on a scientifically sound concept of the development of budgetary relations within the financial policy, aimed at creating conditions for improving the quality of public services, socio-economic development of the country and territories. The issues of budget policy formation and implementation as a component of state regulation of social development are considered, which should be based on approaches aimed at achieving financial and economic balance, efficiency of economic transformations, ensuring economic development of the country and administrative and territorial units. It is shown that the development of society causes the necessity of corresponding institutional changes in the relations between the participants of the budget process and improvement of the effectiveness of budget policy in the system of state regulation of the economy. The quality and timeliness of decision-making on the management of public finances depend on the balance of the budget system and the effectiveness of budgetary regulation.
Approaches to budgetary policy making, introduction of appropriate budgetary instruments and mechanisms in the system of the institutional environment of the society, basic principles of the regulatory mechanism of budgetary policy have been further developed, taking into account the components that influence its formation and implementation as interrelated institutions that determine the peculiarities of the budgetary system whose development and actions, in the aggregate, are aimed at creating conditions for ensuring the socio-economic development of the state and improving welfare hromadyan.Udoskonaleno position in relation to the features of formation and implementation priorities of fiscal policy in terms of economic reforms that will improve the efficiency of budget system as an effective instrument of socio-economic relations; approaches to determining the priorities of budgetary policy in the medium term, taking into account the stability of the budgetary system, the main directions of socio-economic development of society, which will contribute to improving the level of dynamic balance of the budget.

Keywords: udgeting; budgetary system; budgetary regulation; budgetary policy; budgetary mechanism; social development.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yuriy, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Lysiak, L.V. (2015), Biudzhetna skladova realizatsii dominantnykh napriamiv suspil'noho rozvytku [Budget component of the implementation of dominant areas of social development], DDFA, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
4. Chuhunov, I.Ya. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
5. Makohon, V.D. (2018), Biudzhetna stratehiia derzhavy [State budgetary strategy], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
6. Samuel'son, P.E. and Nordkhaus, V.D. (2015), Ekonomyka [Economics], Vyl'iams, Moscow, Russia.
7. Liutiy, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2016), "Budget policy in the context of economic transformation", Ekonomichnyj chasopys-XXI: naukovyj zhurnal, vol. 158 (3—4 (2)), pp. 66—69.
10. Chugunov, I.Y. and Pasichnyi, M.D. (2018), "Fiscal policy for economic development", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 1 (13), no. 1, pp. 54—61.

№ 12 2019, стор. 132 - 137

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1231

Відомості про авторів

В. І. Чугунов

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Chugunov

post-graduate student at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1292-6612

Як цитувати статтю

Чугунов В. І. Формування бюджету як інструмент суспільного розвитку. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.132

Chugunov, V. (2019), “Budgeting as a tool for social development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 132–137. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.132

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.