EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ
Л. А. Траченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.127

УДК: 65.018:338.46

Л. А. Траченко

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ

Анотація

Обгрунтовано доцільність формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 на підприємствах сфери інжинірингових послуг та доведено, що вона має бути інтегрована в загальний менеджмент компаній, спрямована на забезпечення належної якості робіт/послуг, підвищення їх конкурентоспроможності. Розроблено складові формування системи управління якістю інжинірингового підприємства, до яких віднесено такі види забезпечення: техніко-технологічне, кадрове, нормативне, організаційне, методологічне, фінансове, інформаційне, інтелектуальне, документальне. Наведено характеристику кожної складової та визначено ступінь впливу на процеси формування систем управління якістю інжинірингових компаній. Доведено, що техніко-технологічне забезпечення спрямоване на ефективну організацію процесів виконання робіт у сфері інжинірингу із застосуванням сучасного обладнання та впровадження новітніх технологій з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Заслуговує на увагу кадрове забезпечення як чинник успішної діяльності й розвитку інжинірингових підприємств, оскільки від рівня кваліфікації персоналу, його компетентності, інтелекту, мотивації, прагнення до навчання залежить якість та конкурентоспроможність робіт/послуг. Підкреслено, що методологічне забезпечення формування системи управління якістю інжинірингового підприємства сьогодні є проблемою та потребує зусиль професійних консультантів або спеціалістів з систем якості, здатних організувати та координувати діяльність у цій сфері. Наголошено, що інтелектуальне забезпечення складається з людських ресурсів (інтелектуальної сили) та інтелектуальних ресурсів (інтелектуальної продукції, яка є результатом розумової, інтелектуальної праці фахівців компанії) і є запорукою успішної діяльності інжинірингового підприємства. Надано характеристику організаційному, інформаційному, правовому та документальному забезпеченню системи управління якістю підприємства сфери інжинірингових послуг. Визначено підсистеми, що впливають на якість виконання бізнес-процесів інжинірингового підприємства як важливих процесів системи управління якістю.

Ключові слова: міжнародний стандарт ISO 9001:2015; сфера інжинірингових послуг; складові формування системи управління якістю; бізнес-процеси; підсистеми.

Література

1. Траченко Л.А. Методологічні аспекти формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингу / Л.А. Траченко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 14—15 вересня 2018 р.). Одеса: Атлант. — 2018. — С. 23—24.
2. Trachenko L., Weis L. (2019) Development of conceptual model as a means of forming effective quality management systems for engineering services enterprises. Economics. Ecology. Socium, vol. 3, No. 3, 82—93. URL:https://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/116
3. Дикань О.В. Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2015. — Вип. 52. — С. 163—171. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_52_27
4. Кудінова М.М. Мотивація праці як інструмент соціальної політики [Електронний ресурс] / М. М. Кудінова. — Ефективна економіка.— № 4. — 2017.— Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5543
5. Богацька Н.М. Кадровий потенціал — невід'ємний елемент діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н.М. Богацька, М. Вербська. — Режим доступу до ресурсу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22260
6. Сінатор С.М. Фактори, які впливають на формування кадрового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / С.М. Сінатор. — Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/litvin/library/article8.htm
7. Derek P. Atherton: "Control Engineering Problems with Solutions", 1st edition, 2013 Derek P. Atherton & http://bookboon.com ISBN 978-87-403-0374-2
8. Шаповал О.Ф. Інформаційні ресурси ефективної діяльності екстеншн сервісу [Текст] / О.Ф. Шаповал // Зб. наук. пр. Вінниц. нац.аграрного ун-ту. — 2011. — Вип. 12 (52). — С. 61—63.
9. Денисенко М.П. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос // Економіка та держава. — 2009. — № 7. — С. 43—49.
10. Нємий С.В. Особливості створення і впровадження систем управління якістю на машинобудівному підприємстві / С.В. Нємий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. — 2013. — № 760. — С. 106—112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPO_2013_760_21
11. Системи управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). — Видання офіційне. — Київ, ДП "УкрНДНЦ". — 2016. — 22 с.

L. Trachenko

COMPONENTS OF FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN ENTERPRISES OF ENGINEERING SERVICES

Summary

The feasibility of forming quality management systems in the context of the requirements of international standards ISO 9001:2015 at the engineering services enterprises is substantiated and it is proved that it should be integrated into the general management of the companies aimed at ensuring the proper quality of works / services, enhancing their competitiveness. The components of forming the quality management system of an engineering enterprise have been developed, which include the following types of support: technical, technological, personnel, regulatory, organizational, methodological, financial, information, intellectual, and documentary. The characteristics of each component are given and the degree of influence on the processes of formation of quality management systems of engineering companies is determined. It is proved that the technical and technological support is aimed at efficient organization of processes of performing works in the field of engineering with the use of modern equipment and introduction of the latest technologies in order to ensure the competitiveness of enterprises. It is noteworthy that staffing is a factor in the successful operation and development of engineering enterprises, since the quality and competitiveness of works / services depends on the level of staff qualification, competence, intelligence, motivation, commitment to training. It is emphasized that the methodological support of forming the quality management system of an engineering enterprise is a problem today and requires the efforts of professional consultants or specialists in quality systems, able to organize and coordinate activities in this field. It is emphasized that intellectual support consists of human resources (intellectual power) and intellectual resources (intellectual production, which is the result of the intellectual and intellectual work of the company's specialists) and is the key to the successful activity of the engineering enterprise. Characteristics of organizational, information, legal and documentary maintenance of the quality management system of the engineering services enterprise are given. The subsystems that influence the quality of the business processes of the engineering enterprise as important processes of the quality management system are defined.

Keywords: international standard ISO 9001:2015; sphere of engineering services; components of quality management system formation; business processes; subsystems.

References

1. Trachenko, L.A. (2018), "Methodological aspects of the formation of quality management systems in engineering enterprises", Ekonomika pidpryiemstva: suchasni problemy teorii ta praktyky: mater. VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Enterprise Economics: Modern Problems of Theory and Practice: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference], Atlant, Odesa, Ukraine, 14—15 Sept, pp. 23—24.
2. Trachenko, L. and Weis, L. (2019), "Development of conceptual model as a means of forming effective quality management systems for engineering services enterprises", Economics. Ecology. Socium, Vol.3, No.3, pp. 82—93, available at: https://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/116 (Accessed 25 Nov 2019).
3. Dykan', O.V. (2015), "Strategic guidelines for improving the quality management system at domestic industrial enterprises", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 52, pp. 163—171, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_52_27 (Accessed 25 Nov 2019).
4. Kudinova, M.M. (2017), "Motivation as an instrument of social policy", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5543 (Accessed 25 Nov 2019).
5. Bohats'ka, N.M. and Verbs'ka, M. (2013), "Personnel potential is an integral part of the enterprise's activity", available at: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22260 (Accessed 25 Nov 2019).
6. Sinator, S.M. (2010), "Factors that influence the formation of personnel potential of the enterprise", available at: http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/litvin/library/article8.htm (Accessed 25 Nov 2019).
7. Atherton, D.P. (2013), "Control Engineering Problems with Solutions", available at: http://bookboon.com ISBN 978-87-403-0374-2 (Accessed 25 Nov 2019).
8. Shapoval, O.F. (2011), "Information resources for effective activity of the extension service", Zb. nauk. pr. Vinnyts. nats.ahrarnoho un-tu, vol. 12 (52), pp. 61—63.
9. Denysenko, M.P. Holubieva, T.S. and Kolos, I.V. (2009), "Information support of innovation and investment activity of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 43—49.
10. Niemyj, S.V. (2013), "Features of creation and implementation of quality management systems at a machine-building enterprise", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Optymizatsiia vyrobnychykh protsesiv i tekhnichnyj kontrol' u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, vol. 760, pp. 106-112, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPO_2013_760_21 (Accessed 25 Nov 2019).
11. UkrNDNTs (2016), Systemy upravlinnia iakistiu. Vymohy: DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) [Quality management systems. Requirements: DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT)], DP "UkrNDNTs", Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019, стор. 127 - 131

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1310

Відомості про авторів

Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

L. Trachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

Як цитувати статтю

Траченко Л. А. Складові формування систем управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 127–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.127

Trachenko, L. (2019), “Components of formation of quality management systems in enterprises of engineering services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 127–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.127

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.