EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ
О. М. Грибіненко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

УДК: 339.9

О. М. Грибіненко

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ

Анотація

Виявлення детермінант, що впливають на міжнародну економічну безпеку, набуває особливої актуальності у разі поглиблення інтеграційних процесів та викликів глобалізації. В роботі розглянуті детермінанти впливу на міжнародну економічну безпеку, як-от: відмінності і суперечливість економічних інтересів, міжнародні політичні конфлікти, співвідношення автономії і взаємозалежності, ступінь залучення країни в світову економіку, торгові конфлікти. Систематизовано основні детермінанти впливу на міжнародну економічну безпеку використовуючі підходи Всесвітнього економічного форуму з урахуванням аналітичних звітів стосовно глобальних ризиків за категоріями: економічні, екологічні, геополітичні, соціальні, технологічні та в залежності від джерела виникнення поділені на об`єктивні, які виникають мимо волі суб`єктів безпеки і суб`єктивні породжені діями людей в різних організаціях. Суб'єктно-об'єктні відношення економічної безпеки реалізуються на глобальному, наднаціональному, державном, внутрішньодержавному та базовому рівнях ієрархії та структурних компонентах економічної безпеки в сучасних умовах просторової структури світового господарства, які поділені на внутрішні й зовнішні детермінанти загроз безпеки.

Ключові слова: міжнародна економічна безпека; світова економіка; детермінанти розвитку міжнародної безпеки; внутрішні загрози; зовнішні загрози.

Література

1. Беренс Х. Теории международной политики / Х. Бернс, П. Ноак // Вопросы экономической безопасности в зарубежной литературе; под ред. Ю.А. Борко. — М.: Академия наук СССР, 1998. — Т. 1. — С. 74—84.
2. Бойко Т.В. Актуальні проблеми економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Т.В. Бойко. — Режим доступу: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf.
3. Варналій З.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Наєнко; за заг. ред. проф. З.С. Варналія. — К.: Знання України, 2011. — 299 с.
4. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. — К., 2008. — 48 с.
5. Загашвили В. Национальная экономическая безопасность. [Электронный ресурс] / В. Загашвили. — Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/940/812/1219/002_Zagashvili.pdf
6. Карпенко О.І. Ієрархія рівнів та структурні компоненти економічної безпеки в сучасних умовах просторової структури світового господарства // Напрями та сучасні фактори розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7—8 грудня 2018 року. — Ужгород, 2018. С. 29—31.
7. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. / Д.М. Кейнс — М.: Гелиос АРВ. — 2007. — 960 с.
8. Никитенко П.Г. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / П.Г. Никитенко, В.Г. Булавко. — Институт экономики НАН Беларуси. — Минск: Право и экономика, 2009. — 394 с.
9. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки: пер. з англ. /Д. Норт; пер. з англ. під ред. І. Дзюби. — К.: Основи, 2000. — 198с.
10. Самойленко Ю. Економічна безпека України: правовий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Самойленко, М. Григорчук // Віче. — 2013. — № 13. — Вересень. — Режим доступу: http://www.viche.info/journal/3838/
11. Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. Сото. — М.: Catallaxy, 1995. — 320 с.
12. Baldwin D.A. (1997), "The concept of security", Review of International Studies, 23, 5—26 [Electronic resource] / D. A. Baldwin — Mode of access: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997) %20The%20Concept%20of%20Security.pdf (accessed 12 November 2014).
13. Вuzan В. People, States And Fear: The National Security Problem in International Relations / В. Вuzan // Wheatsheaf Books, 1983. — 262 p.
14. Global-Risks-Report-2019 [Electronic resource] // World Economic Forum. — Mode of access: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2019/January/Global-Risks-2019/Global-Risks-Report-2019.pdf
15. Greer B. European economic security / B. Greer, St. Flanagan, F. Hampson // Securing Europe's future. — L., 1986. — P. 221—241.
16. Holsti K. Politics in command: Freign trade as national security policy / K. Holsti // International organization. — Madison. — 1986. — Vol. 40. — No 3. — P. 643—671.
17. Ilgen Th. Autonomy and Independence: US — Western European monetary and trade relations, 1958 — 1984. / Th. Ilgen — Totowa (N.Y.). — 1985. — 166 p.
18. Maull H. Raw materials, energy and Western security / H. Maull. — L., 1984. — Р. 413.
19. Murdoch C. Economic factors as objects of security; Economics, security and vulnerability / C. Murdoch, F. Trager // Economic issues and national security. — Lawrence, 1977. — P. 67—98.
20. Olvey L. The economics of national security / L. Olvey, J. Dolden, R. Kelly. — N.Y.: Wayne, 1984. — 404 p.
21. Waltz К. N. Theory of international politics. "Neorealism and its critics" / К. N. Waltz. — New York, 1986. — Рp. 100—104.

O. Hrybinenko

INTERNATIONAL ECONOMIC SECURITY: DETERMINANTS AND COMPONENTS OF DEVELOPMENT

Summary

Formation and ensuring the economic security of the country in modern conditions require the study of the links between the challenges of globalization and deepening integration processes. The identification of determinants that affect economic security is of particular relevance. The concept of economic security is based on the question of achieving a balance of national and international various interest groups. The main factor of economic security is the differences and inconsistencies of economic interest, of which the interconnection of international and national levels is important. International political conflicts, as determinants of economic security, have an impact on economic development, which depends on the country's potential. The correlation of autonomy and interdependence causes a modification of the determinants that determine the level of the country's international economic security — the structure of commodity flows, the balance of payments and the exchange rate. A special place among the determinants is the degree of the country's involvement in the global economy and is of a dual nature. The greater the country's share in world trade, the more opportunities it has to influence other countries, but on the other hand, the penetration of foreign capital is stronger and the country is more susceptible to outside influences. The main determinants of the impact on international economic security are systematized using the approaches of the World Economic Forum taking into account analytical reports on global risks by categories: economic, environmental, geopolitical, social, technological and, depending on the source of occurrence, divided into objective ones that arise against the will of the subject of "security objects" and subjective generated by the actions of people in various organizations. Security implemented at the global, supranational, national, domestic and baseline levels of the hierarchy and the structural components of economic security in modern conditions of the spatial structure of the world economy, which are divided into internal and external determinants of security threats.

Keywords: international economic security; world economy; determinants of the development of international security; internal threats; external threats.

References

1. Berens, Kh. and Noak, P. (1998), "Theories of International Politics", Voprosy ekonomicheskoy bezopasnosti v zarubezhnoy literature [Economic security issues in foreign literature], Akademiya nauk, Moscow, Russia, pp. 74—84.
2. Bojko, T. V. (2018), "Actual problems of economic security of Ukraine", available at: http://library.kr.ua/orhus/bojko.pdf/ (Accessed 12 November 2019).
3. Varnalij, Z. S. Burkaljceva, D. D. and Najenko, O. S. (2011), Ekonomichna bezpeka Ukrajiny: problemy ta priorytety zmicnennja [Ukraine's economic security: challenges and priorities for strengthening], Znannja Ukrajiny, Кyjiv, Ukraine.
4. Vlasjuk, O. S. (2008), Teorija i praktyka ekonomichnoji bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [The theory and practice of economic security in the system of economics], Nac. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nac. bezpeky i oborony Ukrajiny, Кyjiv, Ukraine.
5. Zagashvili, V. (1995), "National economic security", Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/940/812/1219/002_Zagashvili.pdf (Accessed 12 November 2019).
6. Karpenko, O.I. (2018), "Level hierarchy and structural components of economic security in the current conditions of the spatial structure of the world economy", Naprjamy ta suchasni faktory rozvytku mizhnarodnykh vidnosyn: ekonomichni ta politychni aspekty: materialy mizhnarodnoji naukovo-praktychnoji konferenciji [Trends and Contemporary Factors in the Development of International Relations: Economic and Political Aspects: Proceedings of an International Scientific and Practical Conference], Uzhghorod, Ukraine, December 7—8, рр. 29—31.
7. Keyns, D.M. (2007), Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General theory of employment, interest and money], Gelios ARV, Moscow, Russia.
8. Nikitenko, P.G. (2009), Ekonomicheskaya bezopasnost': teoriya, metodologiya, praktika [Economic security: theory, methodology, practice], Pravo i ekonomika, Minsk, Belarussia.
9. Nort, D. (2009), Instytuciji, instytucijna zmina ta funkcionuvannja ekonomiky [Institutions, institutional change and functioning of the economy], Osnovy, Кyjiv, Ukraine.
10. Samojlenko, Ju. (2013), "Economic security of Ukraine: legal aspect", Available at: http://www.viche.info/journal/3838/ (Accessed 12 November 2019).
11. Soto, E. (1995), Inoy put'. Nevidimaya revolyutsiya v tret'em mire [The other way. The invisible revolution in the third world], Catallaxy, Moscow, Russia.
12. Baldwin, D. A. (1997), "The concept of security", Review of International Studies, vol. 23, pp. 5—26, available at: http://www.princeton.edu/~dbaldwin/selected%20articles/Baldwin%20(1997) %20The%20Concept%20of%20Security.pdf (Accessed 12 November 2019).
13. Вuzan, В. (1983), People, States And Fear: The National Security Problem in International Relations, Wheatsheaf Books, Hemel Hempstead, UK.
14. (2019), "Global-Risks-Report", Available at: www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2019/January/Global-Risks-2019/Global-Risks-Report-2019.pdf (Accessed 12 November 2019).
15. Greer, B. (1986), "European economic security", Securing Europe's future, pp. 221—241.
16. Holsti, K. (1986), "Politics in command: Freign trade as national security policy International organization", Madison, vol. 40, no 3, pp. 643—671.
17. Ilgen, Th. (1985), Autonomy and Independence: US — Western European monetary and trade relations, Totowa, N.Y., USA.
18. Maull, H. (1984), Raw materials, energy and Western security, London, UK.
19. Murdoch, C. Trager, F. and Murdoch, C. (1977), "Economic factors as objects of security; Economics, security and vulnerability", Economic issues and national security. Lawrence, рр. 67—98.
20. Olvey, L. Dolden, J. and Kelly, R. (1984), The economics of national security, Wayne, N.Y., USA.
21. Waltz, К. N. (1986), "Theory of international politics", Neorealism and its critics, New York, USA, рp. 100—104.

№ 12 2019, стор. 121 - 126

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 2702

Відомості про авторів

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,НТУ "Дніпровська політехніка", м. Дніпро

O. Hrybinenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic of Enterprises, Dnipro University of Technology, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6320-2775

Як цитувати статтю

Грибіненко О. М. Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 121–126. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

Hrybinenko, O. (2019), “International economic security: determinants and components of development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 121–126. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.