EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА
Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська, Ж. А. Кононенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.83

УДК: 657.2: 33.053.22"405"

Ю. М. Грибовська, Л. О. Ходаківська, Ж. А. Кононенко

ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

Досліджено нормативне регулювання бухгалтерського обліку біологічних активів на міжнародному та національному рівні. Деталізовано зміни до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку біологічних активів. Встановлено, що зміна статусу активів (перенесення плодоносних рослин з довгострокових біологічних активів до групи основних засобів) — це зміна облікової політики. Доведено, що облік довгострокових біологічних активів, не пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю (багаторічні насадження, що вирощуються та утримуються з іншою метою, ніж отримання сільськогосподарської продукції, наприклад, декоративні рослини) регулюється Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 7.
Наведено порядок обліку плодоносних садів і виноградників на аналітичному рахунку 108 "Багаторічні насадження" рахунка 10 "Основні засоби". Окрему увагу приділено документальному оформленню уведення багаторічних насаджень в експлуатацію (у період плодоношення). Визначено, що перш ніж плодоносні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, досягнуть плодоносного віку і будуть зараховані до основних засобів, вони повинні обліковуватись як витрати на створення основних засобів, а не як витрати на вирощування довгострокових біологічних активів, тобто на субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів".
На відміну від плодоносних рослин, дерева в лісі відображають не у складі основних засобів, а як довгострокові біологічні активи. Деревину ділову та дрова, обліковують як сільськогосподарську продукцію, що від них отримується; саджанці, — як додаткові біологічні активи.
Під час ведення обліку витрат на вирощування і догляд довгострокових біологічних активів до моменту досягнення періоду зрілості всі витрати відносять до складу капітальних інвестицій та обліковують на субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів", списуючи в кінці кожного звітного періоду (місяця, квартала чи року) до складу незрілих активів.

Ключові слова: багаторічні насадження; основні засоби; біологічні активи.

Література

1. Грибовська Ю.М. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності: [навч. посіб.]. Київ: Видавничий дім "Кондор", 2019. 365 с.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 28.11.2019).
3. Лист Державного комітету України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості (держсадвинпром) "Про нормативи питомих капітальних вкладень на створення плодових, ягідних та виноградних насаджень" від 24 лютого 1997 р. № 11/02-460 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-460314-97 (дата звернення 28.11.2019).
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" / Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-16_ukr_2018.pdf (дата звернення 08.11.2019).
5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 "Сільське господарство" / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_027 (дата звернення 26.11.2019).
6. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджене Міністерством фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0392-99 (дата звернення 08.11.2019).
7. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Міністерством фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (дата звернення 08.11.2019).
8. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Міністерством фінансів України від 18 листопада 2005 р. № 790 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (дата звернення 28.11.2019).
9. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 12 грудня 2017 р. № 1019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1582-17 (дата звернення 28.11.2019).
10. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку довгострокових та поточних біологічних активів: Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 лютого 2008 р. № 73 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08 (дата звернення 28.11.2019).
11. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування: Наказ Міністерства аграрної політики України від 27 вересня 2007 р. № 701 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0701555-07 (дата звернення 28.11.2019).

Y. Hrybovska, L. Khodakivska, Z. Kononenko

ACCOUNTING FOR LONG-TERM BIOLOGICAL ASSETS OF CROP

Summary

Normative regulation of accounting of biological assets at the international and national level is investigated. The amendments to the regulations of the Ministry of Finance of Ukraine on accounting of biological assets are detailed. It is established that change of status of assets (transfer of fruit-bearing plants from long-term biological assets to a group of fixed asset) is a change of accounting policy. It has been proved that the accounting of long-term biological assets not related to agricultural activities (perennial plantations that are grown and carried in for other purposes than obtaining agricultural products, for example, ornamental plants) is regulated by the Accounting standard 7.
The order of accounting of fruit-bearing gardens and vineyards in the analytical account 108 "Perennial plantings" from account 10 "Fixed assets" is established. Particular attention is paid to documenting the introduction of perennial plantations into operation (during the fruiting period). It is determined that before the fruiting plants associated with agricultural activities reach the fruiting age and are credited to fixed assets, they should be accounted for as costs for the creation of fixed assets, not as the costs of cultivation of long-term biological assets, ie subaccounts 152 "Acquisition (production) of fixed assets".
Unlike fruit-bearing plants, trees in the forest reflect not as part of the fixed assets, but as long-term biological assets. Timber business and firewood, is accounted as agricultural products derived from them; Seedlings — as additional biological assets.
When accounting for the costs of cultivation and care of biological assets until maturity, all costs are attributed to capital investment and recorded in the subaccount 155 "Acquisition (cultivation) of long-term biological assets", writing off at the end of each reporting period (month, quarter) to immature assets.

Keywords: perennial plantings; fixed assets; biological assets.

References

1. Hrybovska, Y. M. (2019), Oblik i opodatkuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti [Accounting and taxation of investment and innovation activity], Condor Publishing House, Kyiv, Ukraine.
2. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Instruction on the Application of the Plan of Accounts for the Accounting of Assets, Capital, Liabilities and Economic Transactions of Enterprises and Organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 28 Nov 2019).
3. State Committee of Ukraine for Horticulture, Viticulture and wine-growing industry (Gosadvinsprom) (1997), Letter "On the norms of specific capital investments for the creation of fruit, berry and grape plantations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-460314-97 (Accessed 28 Nov 2019).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "International Accounting Standard 16 "Fixed Assets", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/IAS-16_ukr_2018.pdf (Accessed 08 Nov 2019).
5. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 41 "Agriculture", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/929_027 (Accessed 26 Nov 2019).
6. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Accounting Regulation (Standard) 6 "Correction of Errors and Changes in the Financial Statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0392-99 (Accessed 08 Nov 2019).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Accounting Standard (Standard) 7 "Fixed Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (Accessed 08 Nov 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2005), "Accounting Standard (Standard) 30 "Biological Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 28 Nov 2019).
9. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "On Approving Amendments to Some Regulations of the Ministry of Finance of Ukraine on Accounting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1582-17 (Accessed 28 Nov 2019).
10. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2008), "On Approval of Methodological Recommendations for Application of Specialized Forms of Primary Documents for Accounting of Long-Term and Current Biological Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073555-08 (Accessed 28 Nov 2019).
11. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2007), "On approval of specialized forms of primary documents for accounting of fixed assets and other non-current assets of agricultural enterprises and Methodological recommendations for their application", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0701555-07 (Accessed 28 Nov 2019).

№ 12 2019, стор. 83 - 88

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1870

Відомості про авторів

Ю. М. Грибовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Y. Hrybovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0001-5205-9045


Л. О. Ходаківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

L. Khodakivska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accountingand Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0002-6758-697X


Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Z. Kononenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, Poltava

ORCID:

0000-0003-0074-8249

Як цитувати статтю

Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О., Кононенко Ж. А. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.83

Hrybovska, Y., Khodakivska, L. and Kononenko, Z. (2019), “Accounting for long-term biological assets of crop”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 83–88. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.