EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
М. В. Бачинська, І. Є. Бараняк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.71

УДК: 331.55(477.8)

М. В. Бачинська, І. Є. Бараняк

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація

У статті проаналізовано міграційні процеси Карпатського регіону. А саме: розглянуто основні показники, які будуть відображати динаміку міграційної активності Карпатського регіону, коефіцієнти міждержавної, внутрішньодержавної та загальної міграції, статевовіковий розподіл емігрантів Карпатського регіону. Проаналізовано динаміку населення Карпатського регіону та встановлено, що внутрішня міграція населення Карпатського регіону носить урбаністичний характер, тобто пов'язана із його переміщенням з сільської місцевості у міську. Визначено рівень привабливості областей Карпатського регіону для мігрантів, як з території України, так і з-за кордону, а також здійснено аналіз міграційних потоків у розрізі їх міжрегіонального та міждержавного векторів. Більш глибинний аналіз первинних показників міграції в розрізі окремих областей Карпатського регіону дозволить виділити кластери регіонів, з яких найбільше відбувається потік мігрантів і які стають донорами здебільшого робочої сили.

Ключові слова: міграційна активність; міграційні процеси; переселення; робоча сила; статевовіковий розподіл.

Література

1. Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/
2. Головне управління статистики у Івано-Франківській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ifstat.gov.ua/
3. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
4. Головне управління статистики у Чернівецькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/
5. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку / О. Малиновська // Аналітична доповідь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf — К.: НІСД, 2010. — 32 с.

M. Bachynska, І. Baranyak

RECENT TRENDS OF MIGRATION ACTIVITY IN CARPATION REGION

Summary

Growing migration activity of population in Ukraine is reaching a large scale, especially with regard to working-age persons. Many countries already compete for attraction of employees to various economy sectors. The phenomenon will cause the misbalance in functioning of employment system and national labour market. More profound analysis of primary migration parameters across certain oblasts of Carpathian region will contribute to revealing the clusters of regions, which produce most migrants and become the donors of mostly workforce. Migration activity of population can be considered both on a national scale as a set of any movement of people in space and on a regional scale as a set of movements of people related to the change of residence for relatively long period. Migration of population can have the irreversible form of movement among settlements and short-term or circular and seasonal migration. The paper analyzes migration processes in Carpathian region. Main parameters showing the dynamics of migration activity in Carpathian region, coefficients of transnational, domestic and general migration and distribution of emigrants of Carpathian region by gender and age are examined. Growing migration activity leads to changes in ekistics-settlement structure of the territory under research. Analysis of the dynamics of population in Carpathian region brings us to conclusion that domestic migration of population in Carpathian region is of urbanistic nature, i.e. it is related to movement from rural area to urban. Migration flows are analyzed across their transnational and interregional vectors to define the level of Carpathian region's attractiveness for migrants both from the territory of Ukraine and from abroad. The age structure of migrants coming to Carpathian region, which is very important for analysis of migration processes, is examined and the countries hosting most migrants from Carpathian region are determined.

Keywords: migration activity; migration processes; movement; workforce; distribution of gender and age.

References

1. Main Department of Statistics in the Transcarpathian region (2019), available at: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/(Accessed 19 September 2019).
2. Main Department of Statistics in Ivano-Frankivsk region (2019), available at: http://www.ifstat.gov.ua/(Accessed 19 September 2019).
3. Main Department of Statistics in Lviv region (2019), available at: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/(Accessed 19 September 2019).
4. Main Department of Statistics in Chernivtsi region (2019), available at: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/(Accessed 19 September 2019).
5. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical information. Migration", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 19 September 2019).
6. Malinovskaya, E. (2010), "Migration policy of Ukraine: state and prospects ", available at: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska-79a87.pdf (Accessed 19 September 2019).

№ 12 2019, стор. 71 - 76

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 991

Відомості про авторів

М. В. Бачинська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", м. Львів

M. Bachynska

PhD in Economics, Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4589-308X


І. Є. Бараняк

провідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", м. Львів

І. Baranyak

Senior Engineer of Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution 'Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1467-0262

Як цитувати статтю

Бачинська М. В., Бараняк І. Є. Сучасні тенденції міграційної активності населення карпатського регіону. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.71

Bachynska, M. and Baranyak, І. (2019), “Recent trends of migration activity in carpation region”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.