EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. І. Шаманська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.66

УДК: 339.9:330.34

О. І. Шаманська

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті досліджено роль стратегічного управління персоналом як парадигми розвитку підприємства. Обгрунтовано сутність та значення категорії стратегії управління персоналом підприємства як найважливішої підсистеми загальної стратегії управління підприємства, існуючої у вигляді довгострокової програми конкретних дій з реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу організації з метою забезпечення її стратегічної конкурентної переваги. Автором наведено основні етапи та стратегічні напрями управління персоналом підприємства. Процес стратегічного управління персоналом підприємства складається з трьох основних етапів: стратегічне планування персоналом; стратегічна організація персоналу; стратегічний контроль персоналу. До розробки і реалізації стратегії пред'являються такі вимоги: визначення пріоритетних внутрішніх процесів забезпечення успішної реалізації стратегії; втілення у реальність цілей внутрішніх процесів через створення вартості, управління; чітке формулювання і поінформованість співробітників; приведення у відповідність з виробленими стратегіями ресурсів підприємства з метою отримання найбільшої віддачі; визначення і вирішення проблем реалізації стратегії. У напрямізабезпечення стійкого розвитку підприємства по відношенню до персоналу підприємствами використовуються стратегії інвестування, стимулювання, залучення. Впровадження стратегічного управління персоналом у практичну діяльність сучасних підприємств зіштовхується з низкою проблем, серед яких: недостатній рівень підготовки персоналу у сфері стратегічного управління, опір стратегічним змінам та інноваціям, нестача фінансових ресурсів, недосконалість системи мотивації персоналу, зниження ролі персоналу на підприємстві, недосконалість законодавчої бази щодо управління персоналом та інші. Для зниження рівня ризику під час використання стратегічного підходу до управління персоналом на підприємствах необхідно систематично здійснювати дослідження системи стратегічного управління персоналом і розробляти та впроваджувати в діяльність відповідні коригувальні заходи, спрямовані на зміцнення конкурентної позиції підприємства.

Ключові слова: підприємство; управління персоналом підприємства; стратегічне управління персоналом; розвиток; стратегічні напрями; стратегічні підходи.

Література

1. Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки: [монографія] / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. — Донецьк: Дон НУЕТ, 2010. — 238 с.
2. Ігнатьєва І. А. Методологічні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства / І.А. Ігнатьєва // Проблеми науки. — 2005. — № 1. — С. 8—12.
3. Каплан Роберт С. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные ресурсы / Роберт С. Каплан, Дейвид П. Нортон; [пер. с англ.]. — М.: ЗАО "ОлимпБизнес", 2005. — 512 с.
4. Міщенко А. П. Стратегічне управління: [навч. посібник] / А.П. Міщенко. — К.: "Центр навчальної літератури", 2004. — 366 с.
5. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах сучасного розвитку ринку праці: [монографія] / [Бузько І.Р., Вартанова О.В., Надьон Г.О. та ін.]. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. — 304 с.
6. Новікова М.М., Мажник Л.О. Технологія управління персоналом: теоретичні та методичні аспекти: монографія; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 215 с.
7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [підручник] / З. Є. Шершньова. — [2-ге вид., перероб. і доп.]. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.
8. Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства / В.Г. Щербак. — Харків: Вид-во ХНЕУ, 2005. — 220 с.

O. Shamanska

STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT OF ENTERPRISE IN MODERN TERMS

Summary

The article is devoted to research of role of strategic personnel management as paradigms of enterprise development. Essence and value of strategy management category of enterprise are reasonable as a major subsystem of general management strategy of enterprise, existing as a long-term program of certain actions on conception realization as for using and development of personnel potential in organization with the aim of providing of its strategic competitive edge. The author determines the basic strategic stages and strategic directions of personnel management in enterprise. The process of strategic personnel management in enterprise consists of three basic stages: strategic planning by a personnel; strategic organization of personnel; strategic control of personnel. The requirements are produced before development and realization the strategy: determination of foreground internal processes of providing and strategy successful realization; embodiment is in reality of aims of internal processes through creation of cost, management; clear formulation and awareness of employees; bringing to conformity with mine-out strategies of enterprise resources with the aim of receipt the most return; determination and decision of problems as for realization of strategy. In direction of providing of enterprise steady development in relation to a personnel enterprises are use strategies of investing, stimulation, bringing in. Introduction of strategic personnel management in practical activity of modern enterprises runs into the row of problems among that: insufficient level of preparation of personnel in the field of a strategic management, resistance to the strategic changes and innovations, lack of financial resources, imperfection of the personnel motivation system, decline of the personnel role in enterprise, imperfection of legislative base in relation to a management a personnel et al. For the decline of risk level during the use of the strategic going near a personnel management in enterprises it is necessary systematic to carry out research of the system of strategic personnel management and develop and inculcate in activity the corresponding correcting events sent to strengthening of competition position of enterprise.

Keywords: enterprise; personnel management of enterprise; strategic personnel management; development; strategic directions; strategic approaches.

References

1. Balabanova, L.V. and Stel'mashenko, O.V. (2010), Stratehichne upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky [Strategic personnel management of enterprise in the conditions of market economy], Don NUET, Donetsk, Ukraine.
2. Ihnat'ieva, I.A. (2005), "Methodological aspects of strategic potential management in enterprise", Problems of science, vol. 1, pp. 8—12.
3. Kaplan, R. and Norton, D. (2005), Stratehycheskye karty. Transformatsyia nemateryal'nykh aktyvov v materyal'nye resursy [Strategic maps. Transformation of intangible assets into tangible results], ZAO "OlympByznes", Moscow, Russia.
4. Mischenko, A.P. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic Management], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Buz'ko, I.R. Vartanova, O.V. and Nad'on H.O. (2009), Stratehichne upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh suchasnoho rozvytku rynku pratsi [Strategic personnel management of enterprise in the conditions of modern labour market development], Vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhans'k, Ukraine.
6. Novikova, M.M. and Mazhnyk, L.O. (2012), Tekhnolohiia upravlinnia personalom: teoretychni ta metodychni aspekty [Technology personnel management: theoretical and methodical aspects], Khark. nats. akad. mis'k. hosp-va. Kh.: KhNAMH, Kharkiv, Ukraine.
7. Shershn'ova, Z.Ye. (2004), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], 2 nd, KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Scherbak, V.H. (2005), Upravlinnia personalom pidpryiemstva [Personnel management of enterprise], Vyd-vo KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

№ 12 2019, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 4683

Відомості про авторів

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри педагогіки і професійної освіти,Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

O. Shamanska

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Pedagogical and Professional education,Vinnitsa State Pedagogical University named after Mihajlo Kosubinskiy

ORCID:

0000-0002-2677-8983

Як цитувати статтю

Шаманська О. І. Стратегічне управління персоналом підприємства в сучасних умовах. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.66

Shamanska, O. (2019), “Strategic personnel management of enterprise in modern terms”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.