EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАХОДИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
М. П. Денисенко, А. М. Гришко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.61

УДК: 338.48

М. П. Денисенко, А. М. Гришко

ЗАХОДИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

У статті акцентовано, що фінансовий стан є важливою характеристикою економічної діяльності підприємства в зовнішньому середовищі, який визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінансовим та іншим відносинам. У сучасних умовах господарювання проблема забезпечення стабільного фінансового стану підприємств посідає чільне місце в загальному управлінні, адже кризовий стан економіки України, дефіцит державного бюджету, зниження рівня ефективності виробництва спонукають вітчизняних підприємців до постійного пошуку нових заходів забезпечення ефективності ведення бізнесу. Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці за певний період, так і в динаміці — за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого використання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції. До невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, та загрози економічних санкцій. Зазначено, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Розкрито сутність і значення фінансового стану підприємства, основні завдання аналізування та основні групи показників, що його характеризують. Проаналізовано основні шляхи щодо покращання фінансового стану підприємства та визначено комплекс основних заходів щодо підвищення ефективної діяльності та зміцнення його фінансової стійкості.

Ключові слова: фінансовий стан; грошові потоки; ефективність; державний бюджет; аналізування фінансового стану.

Література

1. Смачило В.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств / В.В. Смачило, Ю.В. Будникова // Економічний простір: Збірник наукових праць. — 2008. — №20/2. — С. 35—40.
2. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г.В. Карпенко // Економіка держави. — 2010. — №1. — С. 61—62.
3. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №9. — С. 92—100.
4. Рудницька О.М. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств / О.М. Рудницька, Я.Р. Біленька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Збірник наукових праць. — 2009. — № 639. — С. 132—138.
5. Конєва Н.О., Шаповалова І.О. шляхи покращення фінансового стану підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/16_13.pdf
6. Дончак Л.Г., Ціхановська О.М. Ділова активність підприємства та шляхи її зміцнення / Л.Г. Дончак, О.М. Ціхановська // Економіка та управління підприємствами. — 2017. — Випуск 10. — С. 250—255.
7. Аверіна М.Ю. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства: шляхи покращення М.Ю. Аверіна // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 92—100.
8. Таранюк К.М. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / К.М. Таранюк. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73896.doc.htm
9. Пітінова А.О. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства:сутність і необхідність // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки. — 2013. — № 4. — С. 379—389.
10. Шморгун Н.П., Головко В.І. Фінансовий аналіз. — К.: Центр навчальної літератури. 2006, — 528 с.
11. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку" від 31.03.1999р. (зі змінами).
12. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства // Актуальні проблеми економіки. — 2007. — № 9. — С. 92—98.
13. Приходько Н.І. Поняття фінансового стану підприємства: деякі аспекти його визначення. ФІП ФИП PSE. 2010. Т. 8. С. 188—190.
14. Черниш С.С. Проблеми застосування методик аналізу фінансового стану на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2012. № 5. С. 142—146.
15. Публічна інформаці [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobaya-informatsiya/
16. Денисенко М.П. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства: монографія / За ред. д. е. н., проф. М.П. Денисенка. — К.: ДКС центр, 2019. — 464 с.

M. Denysenko, А. Нryshko

MEASURES TO IMPROVE THE FINANCIAL STATUS OF ENTERPRISES IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Summary

The article emphasizes that the financial condition is an important characteristic of the economic activity of the enterprise in the external environment, which determines the competitiveness of the enterprise, its potential in business cooperation, assesses the extent to which the economic interests of the enterprise and its partners in financial and other relations are guaranteed. In today's economic conditions, the problem of ensuring a stable financial status of enterprises is at the forefront of general management, since the crisis state of the Ukrainian economy, deficits of the state budget, reducing the level of production efficiency encourage domestic entrepreneurs to constantly look for new measures to ensure business efficiency. The financial position of the enterprise should be systematically and comprehensively assessed using different methods, techniques and methods of analysis. This will make it possible to critically evaluate the financial results of the enterprise's activity both in statistics for a certain period and in dynamics — for a number of periods, will allow to identify "pain points" in financial activity and ways of more efficient use of financial resources, their rational allocation. Inefficient use of financial resources leads to low solvency of the enterprise and, as a consequence, to possible disruptions in the supply, production and sale of products. To the failure of the plan of profit, decrease of profitability of the enterprise, and threat of economic sanctions. It is stated that the financial activity of the enterprise should be aimed at ensuring the systematic receipt and efficient use of financial resources, observance of settlement and credit discipline, achievement of rational balance of own and borrowed funds, financial stability. the purpose of effective functioning of the enterprise. The essence and value of the financial state of the enterprise, the main tasks of analysis and the main groups of indicators that characterize it are revealed. The main ways to improve the financial condition of the enterprise are analyzed and a set of basic measures for improving the effective activity and strengthening its financial stability are determined.

Keywords: financial status; cash flows; аsset efektyvniсt; government budget; analysis of financial condition.

References

1. Smachylo, V.V. and Budnykova, Yu.V. (2008), "Assessment of financial stability of enterprises", Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats', vol. 20/2, pp. 35—40.
2. Karpenko, H.V. (2010), "Ways to improve the financial condition of the enterprise", Ekonomika derzhavy, vol. 1, pp. 61—62.
3. Obuschak, T.A. (2009), "The essence of the financial condition of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 92—100.
4. Rudnyts'ka, O.M. and Bilen'ka, Ya.R. (2009), "Ways to improve the financial condition of Ukrainian enterprises", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika": Zbirnyk naukovykh prats', vol. 639, pp. 132—138.
5. Konieva, N.O. and Shapovalova, I.O. (2013), "Ways to improve the financial condition of enterprises", available at: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/16_13.pdf (Accessed 30 Nov 2019).
6. Donchak, L.H. and Tsikhanovs'ka, O.M. (2017), "Business activity of the enterprise and ways of its strengthening", Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 10, pp. 250—255.
7. Averina, M.Yu. (2012), "Analysis and evaluation of the financial condition of the enterprise: ways", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol.9, pp. 92—100.
8. Taraniuk, K.M. (2010), "Ways to improve the financial condition of the enterprise", available at: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73896.doc.htm (Accessed 30 Nov 2019).
9. Pitinova, A.O. (2013), "Comprehensive assessment of the financial condition of the enterprise: the essence and necessity", Molodizhnyj naukovyj visnyk UABS NBU, Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 4, pp. 379—389.
10. Shmorhun, N.P. and Holovko, V.I. (2006), Finansovyj analiz [Financial analysis], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order "On approval of the Regulations (standards) accounting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99 (Accessed 30 Nov 2019).
12. Obuschak, T.A. (2007), "The essence of the financial condition of the enterprise", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 92—98.
13. Prykhod'ko, N.I. (2010), "The concept of financial condition of the enterprise: some aspects of its definition", FIP FYP PSE, vol. 8, pp. 188—190.
14. Chernysh, S.S. (2012), "Problems of applying the methods of analysis of financial condition at domestic enterprises", Innovatsijna ekonomika, vol. 5, pp. 142—146.
15. PrAT "AB Stolychnyj" (2019), available at: http://ab-asfalt.com.ua/o-nas/osobaya-informatsiya/ (Accessed 30 Nov 2019).
16. Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise], DKS tsentr, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019, стор. 61 - 65

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 4994

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denysenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8767-9762


А. М. Гришко

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. Нryshko

Student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-2587-8982

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Гришко А. М. Заходи покращання фінансового стану підприємств у сучасних умовах господарювання. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.61

Denysenko, M. and Нryshko, А. (2019), “Measures to improve the financial status of enterprises in modern economic conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 61–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.