EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

IMPROVEMENT OF BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A FACTOR FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
S. Khalatur, O. Dubovych, Yu. Kurchenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.43

УДК: 330.322+330.341+338.432

S. Khalatur, O. Dubovych, Yu. Kurchenko

IMPROVEMENT OF BUSINESS ACTIVITY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE AS A FACTOR FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

Approaches to determining the nature of business activity are generalized. Factors of influence on business activity are considered. Improving the business activity management of an agricultural enterprise as a factor in the development of innovation and investment activity of agro industrial production is an extremely relevant topic, since business activity is the totality of the enterprise's efforts to advance in the markets of production, labor, and capital. Internal and external factors of influence on business activity of the enterprise can be both managed and unmanaged depending on the type to which they belong. Thus, if an enterprise is able to influence internal factors, they can be adjusted depending on the tactical and strategic tasks of the entity and vice versa. If they are of external origin, the enterprise is able to adapt and adapt to them.
Solving the problems of agricultural products entering the new markets, the need to increase the level of competitiveness of domestic enterprises in the context of strengthening the European integration processes and the implementation of national economic strategies in the system of European economic relations of the common agro-food market is based on solving the problems of attraction and accumulation. The practical solution of these problems in modern conditions is carried out in the context of ensuring the investment flows and their optimization, which is conditioned by the specificity and dynamic parameters of the development of agricultural enterprises.
The purpose of the study is to highlight the prerequisites for improving the management system of business activity of an agricultural enterprise as a factor in the development of innovation and investment activity of agro-industrial production.
For a more detailed disclosure of the topic of the study, the indicators of agricultural enterprises of Ukraine for the calculation of business activity were analyzed. Business activity reflects the usage efficiency level of material, labor, financial and other resources and at the same time characterizes the quality of management, as well as the possibilities of potential development of the enterprise.

Keywords: modernization; innovative activity; investments; development; agriculture.

References

1. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2017. 9. С. 396—400.
2. Державний сайт статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
3. Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу: монографія / Н.Б. Кащена, О.О. Горошанська, Т.В. Польова [та ін.]. — Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. — 196 с.
4. Мєшкова Н.Л. Оцінка ділової активності підприємства на макрорівні / Н.Л. Мєшкова // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 5. — С. 508—511.
5. Acharya V. & Plantin G. (2017). Monetary easing and financial instability (Discussion Paper, No. 63). Retrieved from http://eprints.lse. ac.uk/70715/1/dp-63.pdf
6. Andriushchenko K., Tepliuk M., Boniar S., Ushenko N. and Liezina A. (2019). Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies. Investment Management and Financial Innovations, 16 (3), 353—364. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.31
7. Iastremska О., Strokovych H., Dzenis O., Shestakova O. and Uman T. (2019). Investment and innovative development of industrial enterprises as the basis for the technological singularity. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 477—491. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.38
8. Iastremska O.M. & Stokovych H. (2019). Main trends of investment and innovative activity of business entities in the conditions of European integration. Innovative Tachnologies and Scientific Solutions for Industries, 1 (7). https://doi.org/10.30837/2522— 9818.2019.7.130
9. Hudym K., Khalatur S. (2016). Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets. Економiчний часопис-XXI, 5—6, 34—37.
10. Khalatur S. (2015). Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem. Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 1, 114—116.
11. Khalatur S.M. (2017). Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Технологический аудит и резервы производства. Vol. 4, 5 (36), 19—26.
12. Koilo V. and Ola Honningdal Grytten (2019). Maritime financial instability and supply chain management effects. Problems and Perspectives in Management, 17 (4), 62—79. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.06.
13. Tulai O., Petrushenko Yu., Glova J., Sydor I. and Ponomarenko O. (2019). The impact of decentralization on the financial support of regional development. Investment Management and Financial Innovations, 16 (4), 1—15. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.01.

С. М. Халатур, О. В. Дубович, Ю. А. Курченко

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

Узагальнено підходи до визначення сутності ділової активності. Розглянуто фактори впливу на ділову активність. Удосконалення управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва є надзвичайно актуальною темою, оскільки ділова активність є всією сукупністю зусиль підприємства щодо просування на ринках продукції, праці, капіталу. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на ділову активність підприємства можуть бути як керованими, так і некерованими залежно від виду, до якого вони відносяться. Так, якщо підприємство має змогу впливати на внутрішні фактори, то вони можуть бути відкориговані залежно від тактичних та стратегічних завдань суб'єкта підприємництва та навпаки. Якщо вони мають зовнішнє походження, то підприємство в змозі адаптуватися та пристосуватися до них.
Вирішення завдань виходу продукції сільськогосподарських підприємств на нові ринки, необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті посилення євроінтеграційних процесів та імплементації національних стратегій господарювання у систему європейських економічних відносин спільного агропродовольчого ринку грунтується на вирішенні проблеми залучення, акумулювання, розміщення та використання інвестиційних та інноваційних ресурсів. Практичне вирішення зазначених проблем у сучасних умовах здійснюється в контексті забезпечення кругообігу інвестиційних потоків та їх оптимізації, що зумовлюється специфікою та динамічними параметрами розвитку сільськогосподарських підприємств.
Мета дослідження полягає у виокремленні передумов удосконалення системи управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактору розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва.
Для більш детального розкриття теми дослідження проаналізовано показники сільськогосподарських підприємств України для розрахунку ділової активності. Ділова активність відображає рівень ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і водночас характеризує якість управління, а також можливості потенційного розвитку підприємства.

Ключові слова: модернізація; інноваційна діяльність; інвестиції; розвиток; сільське господарство.

Література

1. Demchuk, N.I. Khalatur, S.M. and Khidiryan, M.O. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Economics and Society, vol. 9, pp. 396—400.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Nov 2019).
3. Kaschena, N.B. Horoshans'ka, O.O. and Pol'ova, T.V. (2016), Dilova aktyvnist' pidpryiemstva: sutnist' ta metodyka analizu [Business activity of the enterprise: essence and method of analysis], Vydavnytstvo Ivanchenka I.S., Kharkiv, Ukraine.
4. Meshkova, N.L. (2015), "Assessment of business activity of the enterprise at the macro level", Global and national problems of economy, vol. 5, pp. 508—511.
Acharya, V. and Plantin, G. (2017), "Monetary easing and financial instability", Discussion Paper, vol. 63, available at: http://eprints.lse.ac.uk/70715/1/dp-63.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
5. Andriushchenko, K. Tepliuk, M. Boniar, S. Ushenko N. and Liezina A. (2019), "Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies. Investment Management and Financial Innovations", vol. 16 (3), pp. 353—364. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.31
6. Iastremska, О. Strokovych, H. Dzenis, O. Shestakova O. and Uman T. (2019), "Investment and innovative development of industrial enterprises as the basis for the technological singularity", Problems and Perspectives in Management, vol. 17(3), pp. 477—491. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.38
7. Iastremska, O. M., & Stokovych, H. (2019), "Main trends of investment and innovative activity of business entities in the conditions of European integration", Innovative Tachnologies and Scientific Solutions for Industries, vol.1(7). https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.7.130
8. Hudym, K. and Khalatur, S. (2016), "Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets", Economic Annals -XXI, vol. 5-6, pp. 34—37.
9. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs'koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
10. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine", Technological audit and production reserves, vol. 4, no. 5 (36), pp. 19—26.
11. Koilo, V. and Honningdal Grytten, O. (2019), "Maritime financial instability and supply chain management effects", Problems and Perspectives in Management, vol. 17 (4), pp. 62—79. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.06
12. Tulai, O. Petrushenko, Yu. Glova, J. Sydor I. and Ponomarenko O. (2019), "The impact of decentralization on the financial support of regional development", Investment Management and Financial Innovations, vol. 16 (4), pp. 1—15. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.01

№ 12 2019, стор. 43 - 47

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1271

Відомості про авторів

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor, Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-8331-3341


O. Dubovych

PhD in Law, Associate Professor of Entrepreneurship and Law Department Poltava State Agrarian Academy

О. В. Дубович

к. ю. н., доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія

ORCID:

0000-0003-3390-1393


Yu. Kurchenko

Student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

Ю. А. Курченко

студентка гр. МгФБСз-1-18, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0003-4111-4269

Як цитувати статтю

Khalatur, S., Dubovych, O. and Kurchenko, Yu. (2019), “Improvement of business activity management of agricultural enterprise as a factor for innovation-investment development of agricultural production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 43–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.