EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Т. В. Соломатіна, К. І. Сєрєбряк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39

УДК: 336.67

Т. В. Соломатіна, К. І. Сєрєбряк

СТРАТЕГІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти оцінки фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки та його ролі у формуванні капіталу. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, офіційні дані Державної служби статистики України. Під час проведення дослідження для оцінки фінансово-економічних показників використано методи трендового аналізу, методи групування, коефіцієнтів, середніх величин. Метою статті є визначення шляхів підвищення ролі стратегічного фінансового потенціалу у формуванні капіталу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки.
Основний науковий результат дослідження полягає у визначенні статичних і динамічних оцінок формування капіталу суб'єктів господарювання національної економіки і аграрного сектора економіки та їх впливу на стратегічний розвиток фінансового потенціалу. З позицій позитивної динаміки виявлено випереджальне нарощування капіталізації в сільському, лісовому та рибному господарстві протягом 2013—2017 рр. порівняно з економікою загалом — як за статями пасиву балансу (за рахунок власних і залучених джерел), так і за власним оборотним капіталом. З позицій негативної динаміки встановлено випереджальне втрачання фінансового потенціалу формування капіталу в аграрному секторі економіки порівняно з національною економікою протягом 2018 р. — 1 півріччя 2019 р.
У статичному аспекті протягом перших п'яти років основу фінансового потенціалу формування капіталу суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки становлять власні джерела, в національній економіці — короткострокові залучені джерела. Перевагою підприємств сільського, лісового та рибного господарства протягом зазначеного періоду визначено більшу фінансова незалежність. Спільними ознаками структурної динаміки аграрного сектора та економіки загалом є зростання ролі короткострокових зобов'язань та забезпечення у формуванні капіталу, що означає зростання залежності від зовнішніх джерел і втрату частини внутрішнього фінансового потенціалу.

Ключові слова: стратегічний фінансовий потенціал; капітал; формування; суб'єкти господарювання; аграрний сектор; економіка.

Література

1. Козак Л.В. Рівень капіталізації та вартість капіталу аграрних підприємств. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2010. Вип. 14. С. 188—195.
2. Рунчева Н.В. Капіталізація як джерело корпоративного розвитку аграрного виробництва в Україні. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 2. С. 46—49.
3. Нужна О.А. Вплив цінового фактора на процеси капіталізації в аграрному секторі економіки України. Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси. 2009. Вип. 6 (1). С. 188—194.
4. Шлебат А.А. Аналіз факторів впливу на процеси управління формуванням і використанням капіталу підприємств аграрної галузі. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2014. Вип. 3. С. 380—397.
5. Лупенко Ю.О., Фещенко В.В. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 2. С. 65—78.
6. Рибалко С. В. Основні методологічні принципи капіталізації та управління капіталізованими земельними ресурсами в аграрній галузі. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. 2012. Вип. 30 (1). С. 8—11.
7. Камінська Т. Г. Роль капіталу та його кругообігу в розвитку аграрного сектора України. Бізнес Інформ. 2013. № 1. С. 107—110.
8. Загурський О.М. Інституціональний капітал аграрного сектору України. Фінанси України. 2013. № 6. С. 79—90.
9. Янчевський В.Л. Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1 (2). С. 311—319.
10. Лелюк О.О. Підходи до формування капіталу аграрних та агропромислових підприємств. Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2014. Вип. 36. С. 135—143.

T. Solomatina, К. Sieriebriak

STRATEGIC FINANCIAL POTENTIAL OF CAPITAL FORMATION OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The subject of the research is the theoretical basis, methodological foundations and practical aspects of assessing the financial potential of economic entities of the agricultural sector of the economy and its role in capital formation. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official data of the State Statistics Service of Ukraine. In conducting the study, the methods of trend analysis, methods of grouping, coefficients, average values were used to evaluate financial and economic indicators. The purpose of the article is to identify ways to increase the role of strategic financial potential in the formation of capital of economic entities in the agricultural sector.
The main scientific result of the study is to determine the static and dynamic estimates of capital formation of economic entities of the national economy and agricultural sector of the economy and their impact on the strategic development of financial potential. From the standpoint of positive dynamics, a rapid increase in capitalization in agriculture, forestry and fisheries during 2013-2017 compared to the economy as a whole was revealed, both in terms of balance sheet liabilities (at the expense of own and borrowed sources) and in working capital. From the standpoint of negative dynamics, it was established that the financial potential of capital formation in the agrarian sector of the economy was outstripped in comparison with the national economy during 2018 — the first half of 2019.
In the static aspect, during the first five years, the financial resources of the capital formation of economic entities in the agrarian sector of the economy are based on their own sources, in the national economy short-term attracted sources. The preference for agricultural, forestry and fisheries enterprises during the period indicated increased financial independence. Common features of the structural dynamics of the agrarian sector and the economy in general are the growing role of short-term liabilities and the provision of capital formation, which means an increase in dependence on external sources and a loss of part of the internal financial capacity.

Keywords: financial strategy; property potential; development; economic entities; agrarian sector; economy.

References

1. Kozak, L. V. (2010), "Level of capitalization and capital value of agricultural enterprises", Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu "Ostroz'ka akademija" Ser.: Ekonomika, vol. 14, pp. 188-195.
2. Runcheva, N. V. (2014), "Capitalization as a source of corporate development of agricultural production in Ukraine", Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu. 2014. № 2. S. 46—49.
3. Nuzhna, O. A. (2009), "Influence of price factor on capitalization processes in agrarian sector of Ukrainian economy", Ekonomichni nauky. Cerija: Oblik i finansy, vol. 6 (1), pp. 188—194.
4. Shlebat, A. A. (2014), "Analysis of factors influencing the processes of managing the formation and use of capital of agricultural enterprises", Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Ser.: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, vol. 3, pp. 380—397.
5. Lupenko, Ju. O. and Feshhenko, V. V. (2014), "Capital market for financing small and medium-sized businesses in the agricultural sector", Finansy, oblik i audit, vol. 2, pp. 65—78.
6. Rybalko, S. V. (2012), "Basic methodological principles of capitalization and management of capitalized land resources in the agricultural sector", Zbirnyk naukovyh prac' Cherkas'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 30 (1), pp. 8—11.
7. Kamins'ka, T. G. (2013), "The role of capital and its circulation in the development of the agrarian sector of Ukraine", Biznes Inform, vol. 1, pp. 107—110.
8. Zagurs'kyj, O. M. (2013), "Institutional capital of the agrarian sector of Ukraine", Finansy Ukrai'ny, vol. 6, pp. 79—90.
9. Janchevs'kyj V. L. (2012), "Analysis of financial resources of capitalization of agricultural enterprises", Visnyk Zhytomyrs'kogo nacional'nogo agroekologichnogo universytetu, vol. 1 (2), pp. 311—319.
10. Leljuk, O. O. (2014), "Approaches to capital formation of agrarian and agro-industrial enterprises", Vcheni zapysky universytetu "KROK". Serija: Ekonomika, vol. 36, pp. 135—143.

№ 12 2019, стор. 39 - 42

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1157

Відомості про авторів

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277


К. І. Сєрєбряк

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

К. Sieriebriak

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Economics and Entrepreneur-ship Department of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7025-2390

Як цитувати статтю

Соломатіна Т. В., Сєрєбряк К. І. Стратегічний фінансовий потенціал формування капіталу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39

Solomatina, T. and Sieriebriak, К. (2019), “Strategic financial potential of capital formation of economic entities in the agricultural sector”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 39–42. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.