EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТУ
Н. А. Карасьова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.19

УДК: 338.242

Н. А. Карасьова

КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗРОСТАННЯ ЕКСПОРТУ

Анотація

Креативні індустрії створюють нематеріальні цінності з високою доданою вартістю, що розкриває можливості генерування значних доходів від експорту. Зазначено, що креативність є ключовим вектором для суспільства, заснованого на знаннях та економіці, що робить свій внесок у політику, бізнес, культуру, мистецтво, а також всі сфери суспільного життя та сприяє стабільному розвитку країни. Метою дослідження було визначення перспективних галузей креативної економіки для виходу на зовнішні ринки, визначення умов та детемнінант, які можуть сприяти розвитку культурних (креативних) індустрій в Україні.
Зазначено основні напрями сектору креативних індустрій, легка промисловість; послуги індустрії моди та дизайну; пам'ятки культурної спадщини; традиційна культура; аудіовізуальні послуги, на які звертається увага в Експортній стратегії України. Визначено детермінанти, які визначають розвиток креативних індустрій в нашій державі. Розкрито зміст восьми основних факторів розвитку, які є найбільш важливими для України. Наведено доступну статистичну інформацію зовнішньоторговельної складової, представленої у базі даних UNCTAD. Зазначено, що нині Україна потребує якісних структурних змін та цілісної стратегічної програми господарсько-економічних перетворень. Досліджено такі перспективні галузі креативної економіки для виходу на зовнішні ринки, як IT-індустрія, ринок "хендмейду" та архітектурний дизайн. Названо складові національної інноваційної екосистеми: наукові парки, інноваційні парки, технологічні парки, технополіси, інноваційні кластери, розвиток яких буде сприяти як залученню інвестицій, так і виробництву конкурентоспроможної продукції.

Ключові слова: креативні індустрії; розвиток експорту; світова економічна система; галузі креативної індустрії; інноваційна екосистема.

Література

1. Вахович І. Розвиток креативних індустрій: регіональний вимір: монографія / І. Вахович, О. Чуль. — Луцьк: Вежа-Друк, 2014. — 288 с.
2. Карасьова Н.А. Креативні індустрії як елемент стратегії постіндустріального розвитку / Н.А. Карасьова // Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти. — 2019. — Вип. 3. — С. 110—120.
3. Киризюк С.В. Міжнародні та вітчизняні тенденції розвитку креативної економіки / С.В. Киризюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. — 2014. — Вип. 6. Ч. 1. — С. 68—72.
4. Лошковська Х.С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності / Х.С. Лошковська // Бізнес Інформ. — 2015. — №5. — С. 41—45.
5. Новий економічний курс України: стратегія інноваційного розвитку / За заг. ред. Ю.В. Тимошенко, В.А. Ломаковича. — К.: 2018. — 401 с.
6. Новосельская В.В. Креативные индустрии в инновационном развитии территорий: особенности функционирования / В.В. Новосельская // Вестник МГУКИ. — 2017. — № 4 (78). — С. 164—174.
7. Поснова Т.В. Креативна економіка: сутність, особливості та передумови формування / Т.В. Поснова, О.П. Химорода, Н.А. Тершак // Интернаука. — 2018. — № 3 (43). — Т. 2. — С. 81—87.
8. Проскуріна М.О. Креативні індустрії як середовище економічної діяльності / М.О. Проскуріна // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Вип. 8. — С. 242—245.
9. Скавронська І.В. Оцінювання експортно-імпортного потенціалу креативних індустрій / І.В. Скавронська, О.А. Масна // Молодий вчений. — 2019. — № 1 (65). — С. 242—246.
10. Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. Видання друге. — Львів: Кальварія, 2017. — 164 с.
11. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будуще / Р. Флорида. — М.: Классика XXI, 2005. — 430 с.
12. Хестанов Р. Креативные индустрии — модели развития / Р. Хестанов // Социологическое обозрение. — 2018. — Т. 17. — № 3. — С. 173—196.
13. Хокинс Дж. Креативная экономика: как превратить идеи в деньги / Дж. Хокинс [пер. с англ. И. Щербаковой]. — М.: Классика-XXI, 2011. — 256 с.
14. Холодницька А.В. Актуальні тенденції розвитку креативних індустрій в Україні в умовах глобалізації / А.В. Холодницька // Економіка і суспільство — 2018. — № 14. — С. 151—157.
15. Щеглюк С.Д. Особливості розвитку креативної індустрії України: перспективні форми просторової організації / С.Д. Щеглюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2017. — Вип. 6. (128). — С. 143—150.
16. Сreative economy report 2008. — Режим доступу: https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (дата звернення 08.11. 2019).
17. Freeman A. Is Creation an Industry? A Constructive Critique of the Economics of the Cultural and Creative Industries. L.: Metropolitan University, 2012. — 145 р.
18. ChartsBin. "Global Creativity Index by Country": http://chartsbin.com/view/41109 (дата звернення 01.12.2019).
19. UNCTADSTAT. URL: https: // unctadstat. unctad. org / wds / TableViewer / tableView. aspx (дата звернення 19.11.2019).

N. Karasova

CREATIVE INDUSTRIES AS A SOURCE OF EXPORT GROWTH

Summary

The article is a study of various aspects of the creative industries as a direction for export development. It is found that the modern functioning of the world economic system is characterized by a new stage of economic development. It is stated that creativity is a key vector for a society based on knowledge and economy, which contributes to politics, business, culture, art, as well as all spheres of social life, and it leads to the stable development of the country. That is why the issue of the development of creative industries is extremely important. It is stated that J. Hawkins first introduced the concept of the creative industry, and R. Florida formulated the definition used by modern scholars. It is noted that in the contemporary context of post-industrial economies, creative industries can become a powerful superstructure of the material and technical sphere. The purpose of the study was to identify promising sectors of the creative economy for entering foreign markets, to identify conditions and factors that can contribute to the development of cultural (creative) industries in Ukraine.
The key elements that are the basis for the existence of the creative industries are listed and four branches, in which culture, business and technology intersect, are listed, according to the UNCTAD classification. A number of key characteristics of creative industries are listed. The main directions of the sector of creative industries are named: light industry; the services of the fashion and design industry; monuments of cultural heritage; traditional culture; audiovisual services, which are all addressed in the Export Strategy of Ukraine for 2017-2021. The factors that contribute to the development of cultural (creative) industries in our country are identified. The contents of the eight main factors of development, which are the most important for Ukraine, are revealed. The available statistical information of a foreign trade component, presented in the UNCTAD database, provides information on the state of trade in the context of selected types of creative products and services. It is noted that nowadays Ukraine needs qualitative structural changes and a comprehensive strategic program of economic transformation. Such promising areas of creative economy for entering foreign markets as the IT industry, the handmade market and architectural design have been explored. The components of the national innovation ecosystem are named: science parks, innovation parks, technology parks, technopolis, innovation clusters. The development of them will facilitate both investment and producing competitive products.

Keywords: creative industries; export development; world economy system; the creative industry branches; innovative ecosystem.

References

1. Vakhovych, I. and Chul, O. (2014), Rozvytok kreatyvnykh industrii: rehionalnyi vymir: monohrafiia [Development of creative industries: regional dimension: monograph], Vezha-Druk, Lutsk, Ukraine.
2. Karasova, N. A. (2019), "Creative industries as an element of the strategy of post-industrial development", Mizhnarodni vidnosyny: teoretyko-praktychni aspekty, vol. 3, pp. 110—120.
3. Kyryziuk, S. V. (2014), "International and national tendencies of creative economy development", Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 6, no. 1, pp. 68—72.
4. Loshkovska, Kh. S. (2015), "The paradigmatic approach to the definition of an index model of creativity", Biznes Inform, vol. 5. pp. 41—45.
5. Tymoshenko, Yu. V. and Lomakovycha, V. A. (2018), Novyi ekonomichnyi kurs Ukrainy: stratehiia innovatsiinoho rozvytku [New economic course of Ukraine: strategy of innovative development], Kyiv, Ukraine.
6. Novosel'skaja, V. V. (2017), "Creative Industries in the Innovative Development of Territories: Features of Functioning", Vestnik MGUKI, vol. 4 (78), pp. 164—174.
7. Posnova, T. V. Himoroda, O. P. and Tershak, N. A. (2018), "Creative economy: the essence, features and prerequisites of formation", Internauka, vol. 2, no. 3 (43), pp. 81—87.
8. Proskurina, M. O. (2015), "Creative industries as a medium of economic activity", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 8, pp. 242—245.
9. Skavronska, I. V. and Masna, O. A. (2019), "Estimation of export-import potential of creative industries", Molodyi vchenyi, vol. 1 (65), pp. 242—246.
10. Zhylinska, O. (2017), Ukraina 2030: Doktryna zbalansovanoho rozvytku. Vydannia druhe [The doctrine of balanced development. Second edition], Lviv, Ukraine.
11. Florida, R. (2005), Kreativnyj klass: ljudi, kotorye menjajut budushhe [Creative class: people who change the future], Klassika XXI, Moscow, Russia.
12. Hestanov, R. (2018), "Creative Industries — Development Models", Sociologicheskoe obozrenie, vol. 17, no. 3, pp. 173—196.
13. Hokins, Dzh. and Shherbakova, I. (2011), Kreativnaja jekonomika: kak prevratit' idei v den'gi [Creative economics: how to turn ideas into money], Klassika-XXI, Moscow, Russia.
14. Kholodnytska, A. V. (2018), "Actual tendencies of development of creative industries in Ukraine in the conditions of globalization", Ekonomika i suspilstvo, vol. 14, pp. 151—157.
15. Shchehliuk, S. D. (2017), "Features of development of creative industry of Ukraine: perspective forms of spatial organization", Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 6 (128), pp. 143—150.
16. UNCTAD (2008), "Сreative economy report", available at: https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (Accessed 01 Dec 2019).
17. Freeman, A. (2012), Is Creation an Industry? A Constructive Critique of the Economics of the Cultural and Creative Industries, Metropolitan University, London, UK.
18. ChartsBin (2019), "Global Creativity Index by Country", available at: http://chartsbin.com/view/41109 (Accessed 01 Dec 2019).
19. UNCTADSTAT (2019), available at: https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (Accessed 01 Dec 2019).

№ 12 2019, стор. 19 - 23

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1302

Відомості про авторів

Н. А. Карасьова

д. е. н., доцент кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв

N. Karasova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of Internaional Relations department, Kyiv National University of Culture and Arts

ORCID:

0000-0002-8471-3870

Як цитувати статтю

Карасьова Н. А. Креативні індустрії як джерело зростання експорту. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.19

Karasova, N. (2019), “Creative industries as a source of export growth”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 19–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.