EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.13

УДК: 338.43:316.422

Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто стратегічні пріоритети інвестиційного забезпечення аграрних підприємств з урахуванням світового досвіду; доведено доцільність впровадження дієвого комплексного механізму інвестування агроформувань з метою зміцнення конкурентоспроможності та економічного зростання, підвищення рівня якості життя сільського населення і його зайнятості, оновлення технічної та матеріально-технологічної бази в сільськогосподарському виробництві. Сформовано пріоритети інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств за товарним, маркетинговим, торгово-технологічним, управлінським, ринковим та соціально-економічним напрямами. Доведено домінуючий влив інвестицій на економічне зростання аграрних підприємств, забезпечення ефективного сталого розвитку аграрної сфери, підвищення рівня якості життя сільського населення і його зайнятості, оновлення технічної бази в сільськогосподарському виробництві, зважаючи на це, доцільною є розробка й формування дієвого комплексного механізму інвестування агроформувань для забезпечення їх конкурентоспроможності
Визначено очікуваний ефект реалізації механізму інвестування у сучасному сільському господарстві, а саме: використання розробок аграрної науки, стимулювання зацікавленості агробізнесу у їх впровадженні та фінансової підтримки галузі. Цілями комплексного механізму інвестування агроформувань визначено: управління показниками доходності і ризиків агроінновацій та проектів, що реалізуються аграрними підприємствами; створення прозорих інформаційних потоків, що забезпечуватимуть рівний доступ до інформації обох учасників інвестиційних відносин; системне посилення інвестиційного іміджу агроформувань; чітке визначення стратегічних цілей та напрямів конкурентоспроможного розвитку.

Ключові слова: аграрні підприємства; інвестиції; інвестиційний механізм; інновації; конкурентоспроможність; система управління; стратегія підприємства; управління підприємствами.

Література

1. Агробізнес України [Електронний ресурс] // Інфографічний довідник. — Режим доступу: http://agrex.gov.ua/wpcontent/uploads/Infografika silskogogospodarstvaUkrainividBakerTillytaLatifundist.pdf
2. Алейнікова О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку АПК // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — № 16. — С. 131—136.
3. Грановська В.Г., Крикунова В.М. Організаційні трансформації в аграрному секторі економіки України // Економіка АПК. — 2018. — № 3 — С. 63—74.
4. Демчук Н.І., Кисельова М.С. Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств // Агросвіт. — 2016. — № 24. — С. 21—26.
5. Єрмаков О.Ю., Новак ІМ. Методологічні засади формування альтернативних механізмів інвестування аграрного сектору економіки України // Економіка АПК. — 2017. — № 8. — С. 48.
6. Кирилов Ю.Є. Концептуальні засади конкурентоспроможного розвитку аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов. — Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. — 420 с.
7. Манаєнко І.М. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики: монографія / Київ: НТУУ "КПІ", 2016. — 157 с.

Yu. Kyrylov, V. Hranovska

INVESTMENT MECHANISM FOR GRANTING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The article considers the strategic priorities of investment support of agricultural enterprises considering the world experience; the expediency of introducing an effective integrated mechanism for investing in agro-formations with the purpose of strengthening competitiveness and economic growth, improving the quality of life of the rural population and its employment, updating the technical and material and technological base in agricultural production has been proved. Priorities of investment provision of competitiveness of domestic agricultural enterprises in commodity, marketing, trade and technological, managerial, market and socio-economic directions have been formed. The dominant influence of investments on the economic growth of agricultural enterprises, ensuring the effective sustainable development of the agricultural sector, improving the quality of life of the rural population and its employment, updating the technical base in agricultural production is proved for their competitiveness.
The expected effect of the implementation of the investment mechanism in modern agriculture is determined, namely, the use of agrarian science developments, stimulation of agribusiness interest in their implementation and financial support to the industry. The objectives of the integrated mechanism of investing in agro-formations are defined management of indicators of profitability and risks of agro-innovations and projects implemented by agricultural enterprises; creation of transparent information flows that will provide equal access to information of both participants of investment relations; systematic strengthening of the investment image of agricultural companies; clear definition of strategic goals and directions of competitive development.

Keywords: agrarian enterprises; investment; investment mechanism; innovations; competitiveness; management system; enterprise strategy; enterprise management.

References

1. Ahrobiznes Ukrainy (2019), "Agribusiness of Ukraine", available at: http://agrex.gov.ua/wpcontent/uploads/InfografikasilskogogospodarstvaUkrainividBakerTillytaLatifundist.pdf (Accessed 10 Nov 2019).
2. Alejnikova, O.V. (2011), "Foreign experience of state regulation of agribusiness development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 131—136.
3. Hranovs'ka, V.H. and Krykunova, V.M. (2018), "Organizational transformations in the agrarian sector of the Ukrainian economy", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 63—74.
4. Demchuk, N.I. and Kysel'ova, M.S. (2016), "Investment support of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 24, pp. 21—26.
5. Yermakov, O.Yu. and Novak, I.M. (2017), "Methodological principles of formation of alternative investment mechanisms of the agrarian sector of Ukrainian economy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 48.
6. Kyrylov, Yu.Ye. (2015), Kontseptual'ni zasady konkurentospromozhnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Conceptual principles of competitive development of agrarian sector of economy of Ukraine in the conditions of globalization], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
7. Manaienko, I.M. (2016), Investytsijne zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv elektroenerhetyky [Investment support for innovative development of electric power companies], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.

№ 12 2019, стор. 13 - 18

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1366

Відомості про авторів

Ю. Є. Кирилов

д. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

Yu. Kyrylov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0001-5061-2644


В. Г. Грановська

д. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

V. Hranovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

ORCID:

0000-0003-0348-9692

Як цитувати статтю

Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.13

Kyrylov, Yu. and Hranovska, V. (2019), “Investment mechanism for granting competitiveness of agrarian enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 13–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.