EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У 2018—2019 РР.
В. О. Омельчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.8

УДК: 332.82

В. О. Омельчук

ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У 2018—2019 РР.

Анотація

У статті проаналізовано зміни показників доступності житла для громадян України у 2018—2019 роках. Досліджено соціальну та комерційну доступність житла. Застосовано авторську методику визначення комерційної доступності житла. Визначено фактичні значення комерційної доступності житла у 2018—2019 роках та тенденції їх динаміки. Встановлено, що фактична результуюча траєкторія у 2018—2019 роках вказує на те, що комерційна доступність житла у цей період значно підвищилась і напрям цієї траєкторії фактично збігається з напрямом максимального збільшення доступності житла для громадян України.
Проведене дослідження показало, що державна влада в останні роки фактично відсторонилась від вирішення проблеми соціальної доступності житла для найбідніших громадян. Одночасно яскравим проявом правильної політики державної влади і Національного банку України стало суттєве зростання у 2018—2019 роках коефіцієнта комерційної доступності житла.

Ключові слова: доступність житла; іпотечний кредит; житлова проблема; початковий внесок; політика доходів.

Література

1. Valerii O. Omechuk. Peculiarities of housing market: dynamics of housing availability in Ukraine. Entrepreneurship and sustainability issues, 2018 Volume 6 Number 2.
2. Участь ВПО за програмою "Доступне житло" (50/50). Звіт за результатами оцінювання. Підготовлено УВКБ ООН в Україні. К., 2019.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. №819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом".
4. Омельчук В.О. Динаміка доступності житла для громадян України у 2011—2014 роках / В.О. Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 24. — С. 16—20.
5. Ковтун М.В. Роль держави у формуванні передумов розвитку ринку доступного житла / М.В. Ковтун // Проблеми фінансово-економічного та соціального розвитку країн: зб. Матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 5—6 верес. 2014 р.). — К., 2014. — С. 110—113.
6. Омельчук В.О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень / В.О. Омельчук // Економіка та держава. — 2014. — №12. — С. 14—19.
7. Олійник Н. Концептуальні засади державної житлової політики / Н. Олійник // Вісник Національної академії державного управління. — 2013. — №11. — С. 96—104.
8. Сердюк Т.В. Роль пільгової політики в забезпеченні доступності житла / Т.В. Сердюк, А.В. Сердюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. — 2012. — Вип. 2. — С. 129—135.
9. Клименко А.В. Створення системи інститутів та інструментів розв'язання житлової проблеми на ринкових засадах / А.В. Клименко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер.: Державне управління. — 2012. — Т. 194, Вип. 182. — С. 113—117.
10. Сердюк А.В. Підвищення доступності житла / А.В. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — №1 (Сер.: Економіка та менеджмент). — С. 39—46.
11. Щербініна С.А. Проблеми розвитку житлового будівництва в регіонах України / С.А. Щербініна // Економічний простір. — 2009. — №24. — С. 96—105.
12. Современные аспекты анализа и модельного обоснования региональной жилищной политики на базе ипотеки [на примере г. Москвы] [Хачатрян С.Р., Фаерман Е.Ю., Федорова Р.Л., Кириллов А.Н.] // Аудит и финансовый анализ. — 2000. — №4. — С. 112—135.
13. Руди Л.Ю., Тропникова Т.А. Методические подходы к определению показателя доступности жилья и их применение / Л.Ю. Руди, Т.А. Тропникова // Инвестиции и инновации. — 2006. — № 43. — С. 27—33.
14. Характеристика домогосподарств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
15. Федеральная целевая программа "Жилище". — Режим доступу: http://www.fcpdom.ru/download.php?fid=170
16. Омельчук В.О. Доступність житла в Україні: сучасний стан, тенденції та методика виміру / В.О. Омельчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 17. — С. 41—45.

V. Omelchuk

CHANGE OF INDICATORS OF HOUSING AFFORDABILITY FOR CITIZENS OF UKRAINE IN 2018—2019 YEARS

Summary

The article analyzes the change of indicators of housing affordability for citizens of Ukraine in 2018—2019 years. The social and commercial housing affordability was studied. The author specifies the method for determining the commercial availability of housing. The actual values and commercial availability of social housing in the years 2018—2019 and trends of their dynamics were defined. It was established that the actual overall trajectory in the years 2018—2019 indicates that the commercial availability of housing increased in this period and the direction of this trajectory actually coincides with the tendency to maximum magnification of housing availability for the citizens of Ukraine.
The conducted research has shown that the state authorities have in recent years effectively removed the solution to the problem of social accessibility of housing for the poorest citizens.
At the same time, a significant manifestation of the right policy of the State Government and the National Bank of Ukraine was a significant increase in the commercial housing affordability ratio in 2018—2019.
The period of accumulation of the initial mortgage contribution decreased to 5,3 years, with the index of commercial affordability of housing reached a record since 2011, the value of 21%.
Such trends can be explained by the fact that after the sharp fall of the hryvnia against the US dollar in 2014, hryvnia house prices increased several times, and the purchasing power of citizens fell sharply. Accordingly, housing affordability has become minimal.
After that, in 2015—2017, housing prices in dollar terms fell sharply against the background of stabilization of the hryvnia.
At the same time, a gradual substantial increase in the minimum wage by the Government of Ukraine in recent years has led to an increase in average wages and an increase in household incomes.
In 2019, the hryvnia against the US dollar has grown significantly, and house prices, typically denominated in US dollars, have remained stable. As a result, the index of commercial affordability of housing began to increase significantly.
Thus, further enhancement of the effectiveness of income policy, macroeconomic stabilization and strengthening of the national currency may allow Ukraine to move closer to the European standards of housing affordability for citizens in the medium term.

Keywords: housing affordability; mortgage credit; housing problem; down payment; income policy.

References

1. Omechuk,V.O. (2018), "Peculiarities of housing market: dynamics of housing availability in Ukraine", Entrepreneurship and sustainability issues, vol. 6, no. 2.
2. UNHCR (2019), Uchast' VPO za prohramoiu "Dostupne zhytlo" (50/50). Zvit za rezul'tatamy otsiniuvannia [Participation program "Affordable Housing" (50/50). Evaluation report], UNHCR, Кyiv, Ukraine.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "Some issues are providing affordable housing for citizens", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-%D0%BF (Accessed 15 Nov 2019).
4. Omel'chuk, V.O. (2015), "Dynamics of housing affordability for Ukrainian citizens in 2011—2014", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 16—20.
5. Kovtun, M.V. (2014), "The state's role in shaping the market development preconditions for affordable housing", Problemy finansovo-ekonomichnoho ta sotsial'noho rozvytku krain [The problems of the financial and economic and social development of countries], zbirnyk Materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of Materials of International scientific and practical conference], Кyiv, Ukraine, 5—6 September 2014, pp. 110—113.
6. Omel'chuk, V.O. (2014), "Prospects for the formation of affordable housing market in Ukraine on the basis of the national system of housing and construction savings", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 14—19.
7. Olijnyk, N. (2013), "Conceptual Principles of State Housing Policy", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol. 11, pp. 96—104.
8. Serdiuk T.V. (2012), "The role of preferential policies to provide affordable housing", Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi, vol. 2, pp. 129—135.
9. Klymenko, A.V. (2012), "Creation of the system of institutes and instruments of decision of housing problem on market principles", Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia" Ser Derzhavne upravlinnia, vol. 194, pp. 113—117.
10. Serdiuk, A.V. (2010), "Increasing housing affordability", Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu. Ser.: Ekonomika ta menedzhment, vol. 1, pp. 39—46.
11. Scherbinina, S.A. (2009), "The problem of housing building in the regions of Ukraine", Ekonomichnyj prostir, vol. 24, pp. 96—105.
12. Hachatrjan, S.R. Faerman, E.Ju. Fedorova, R.L. Kirillov, A.N. (2000), "Modern aspects of the analysis and modeling study of the regional housing policy based on the mortgage (by the example of Moscow)", Audit i finansovyj analiz, vol. 4, pp. 112—135.
13. Rudi, L.Ju. and Tropnikova, T.A. (2006), "Methodological approaches to the determination of the index of housing affordability and their use", Investicii i inovacii, vol. 43, pp. 27—33.
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Characteristics of households", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Nov 2019).
15. Federal target program "Housing" (2019), available at: http://www.fcpdom.ru/download.php?fid=170 (Accessed 10 Nov 2019).
16. Omel'chuk, V.O. (2010), "Availability of housing in Ukraine: current status, trends and methodology of measurement", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 41—45.

№ 12 2019, стор. 8 - 12

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1459

Відомості про авторів

В. О. Омельчук

д. е. н., професор, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Omelchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of Social and Humanitarian Policyof the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ORCID:

0000-0002-6512-7577

Як цитувати статтю

Омельчук В. О. Зміна показників доступності житла для громадян України у 2018—2019 рр.. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 8–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.8

Omelchuk, V. (2019), “Change of indicators of housing affordability for citizens of Ukraine in 2018—2019 years”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 8–12. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.