EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗМІН
Є. М. Кирилюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.4

УДК: 338.433:330.342

Є. М. Кирилюк

ІНСТИТУЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ЗМІН

Анотація

Визначено ключові інституційно-інвестиційні детермінанти розвитку світової господарської системи в умовах постіндустріальних змін. Вказано на якісну відмінність і необхідність доповнюваності в постіндустріальній економічній системі двох ключових чинників розвитку: інформації та знань. Важливим виробничим ресурсом суспільства стає не інформація як відносно об'єктивна сутність, а знання, тобто інформація, яка засвоєна людиною і не існує поза її свідомістю. Виокремлено низку аспектів, які підтверджують якісну відмінність і необхідність доповнюваності в постіндустріальній економічній системі інформації та знань. Доведено, що знання (мірою їх накопичення) мають властивість швидкого самозростання. Чим більше знань накопичено, тим вищими будуть темпи їх самозростання. Навіть у разі добровільного передання знань іншій людині властивість швидшого самозростання їх збережеться у людини, яка їх створила або згенерувала. Таким чином, вони створюють базу для якісно нової економічної системи. Формування економіки знань остаточно спрямовує економічну систему від притаманної індустріальному суспільству певної об'єктивної основи до сфери зростання суб'єктивізму. Виявлено тенденції наростаючого суб'єктивізму, зростання диспропорцій та асиметрій розвитку в умовах постіндустріалізації та глобалізації як у рамках національних економічних систем, так і в світовому масштабі. Теоретично обгрунтовано абсурдність варіантів розбудови егалітарного суспільства, адже не існує людей з абсолютно однаковим рівнем знань. Доведено необгрунтованість тверджень про те, що за доби інформатизації та розвитку економіки знань відбувається вирівнювання можливостей і доходів у суспільстві. Знання не сприяють такій рівності, а навпаки — поглиблюють нерівність. Зроблено висновок, що розвиток особистісних якостей людини (а цей процес апріорі є тотожним активізації споживання) може бути за своєю суттю більш "інвестиційним", аніж нарощування матеріальних чинників виробничого потенціалу. Обгрунтовано, що постіндустріальні країни мають джерело інвестицій, відмінне від заощаджень у традиційному розумінні цього терміна. Основним джерелом економічного розвитку постіндустріальних країн стає самореінвестований інтелектуальний капітал. Це капітал, самозростання якого не скорочує обсягів особистого споживання громадян, а фактично передбачає таке споживання. Доведено, що переважна більшість сучасних теорій, які пропонують нові моделі світового економічного розвитку, є утопічними, відірваними від об'єктивної реальності, не містять глибокого теоретичного обгрунтування основних концептуальних положень.

Ключові слова: економічний розвиток; постіндустріалізація; постіндустріальна модель економічного розвитку; глобалізація; господарська (економічна) система; еволюція національних економічних систем; інформаційна економіка; економіка знань; інтелектуальний капітал.

Література

1. Кирилюк Є.М., Кирилюк І.М. Детермінанти економічного розвитку і сталого продовольчого забезпечення країн в умовах постіндустріалізації та глобалізації. Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації: монографія. Черкаси: ЧНУ, 2016. С. 60—79.
2. Иноземцев В. Парадоксы постиндустриальной экономики. Мировая экономика и международные отношения. 2000. №3. С. 3—11.
3. Чухно А. Поєднання індустріального ринкового та інформаційного постіндустріального типів розвитку: теорія і практика. Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. 2011. С. 40—52.
4. Чухно А. Твори: У 3-х томах. Т. 2: Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика. Київ: НАН України, 2006. 512 с.
5. Crafts N., Toniolo G. Economic Growth in Europe Since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 600 р.
6. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги: У 2 томах. Т. 2: Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та його послідовники. Київ: "Основи", 1994. 494 с.
7. Сорос Дж. Про глобалізацію. Київ: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2002. 173 с.
8. Іноземцев В. Розколота цивілізація: наявні передумови і можливі наслідки постекономічної революції. Москва: Наука, 1999. 703 с.
9. Князев Ю. О современном этапе эволюции рыночной экономики. Общество и экономика. 2009. № 4—5. С. 91—117.
10. Stiglitz J. Making Globalization Work. New York: W. Norton & Co., 2006. 358 p.

Ye. Kyryliuk

INSTITUTIONAL AND INVESTMENT DETERMINANTS OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL CHANGES

Summary

The key institutional and investment determinants of the development of the world economic system in the conditions of post-industrial changes are identified. The qualitative difference and the need for complementation in the post-industrial economic system of two key factors of development are pointed out: information and knowledge. An important productive resource of society is not information as a relatively objective entity, but knowledge, that is, information which is mastered by man and does not exist outside his consciousness. There are a number of aspects that confirm the qualitative difference and the need for complementation in the post-industrial economic system of information and knowledge. It is proved that knowledge (as they accumulate) has the property of rapid self-growth. The more knowledge is accumulated, the higher will be the rate of their self-growth. Even in the case of the voluntary transfer of knowledge to another person, the property of faster self-growth will retain them in the person who created or generated them. Thus, they create the basis for a qualitatively new economic system. The formation of a knowledge economy ultimately directs the economic system from the inherent industrial society of a certain objective basis to the sphere of growth of subjectivism. Trends of increasing subjectivism, growing disparities and asymmetries of development in the context of post-industrialization and globalization, both within the national economic systems and globally, are revealed. The absurdity of options for building an egalitarian society is theoretically substantiated, since there are no people with exactly the same level of knowledge. It is proved the statement that the equalization of opportunities and incomes in society has a place to be in the age of informatization and development of the knowledge economy. Knowledge does not contribute to such equality, but rather intensifies inequality. It is concluded that the development of personal qualities of a person (and this process is a priori identical to the activation of consumption) may be inherently more "investment" than the increase of material factors of production potential. It is justified that postindustrial countries have a source of investment other than savings in the traditional sense of the term. The main source of economic development in postindustrial countries is self-reinvested intellectual capital. It is capital whose self-growth does not diminish the volume of personal consumption of citizens, but actually implies such consumption. It is proved that the vast majority of modern theories that propose new models of world economic development are utopian, detached from objective reality, and do not contain a deep theoretical substantiation of basic conceptual provisions.

Keywords: economic development; post-industrialization; postindustrial model of economic development; globalization; economic system; evolution of the national economic systems; information economy; economy of knowledge; intellectual capital.

References

1. Kyryliuk, Ye. and Kyryliuk, I. (2016), "Determinants of Economic Development and Sustainable Food Supply in Countries in Post-Industrialization and Globalization", Stratehiya uchasti Ukrayiny u protsesakh ekonomichnoyi hlobalizatsiyi: monohrafiya [Strategy for Ukraine's Participation in Economic Globalization: A Monograph], ChNU, Cherkasy, Ukraine, pp. 60—79.
2. Inozemtsev, V. (2000), "Paradoxes of the post-industrial economy", Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, vol. 3, pp. 3—11.
3. Chukhno, A. (2011), "The combination of industrial market and information post-industrial types of development: theory and practice", Formuvannya rynkovoyi ekonomiky: Zbirnyk nauk. prats'. Spetsial'nyy vypusk: Metodolohichni problemy suchasnoyi politychnoyi ekonomiyi [Formation of market economy: Collection of Sciences. Special issue: Methodological problems of modern political economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 40—52.
4. Chukhno, A. (2006), Tvory: U 3-kh tomakh. T. 2: Informatsiyna postindustrial'na ekonomika: teoriya i praktyka [Works: In 3 volumes. Volume 2: Post-industrial Information Economics: Theory and Practice], NAN Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
5. Crafts, N., Toniolo, G. (1996), Economic Growth in Europe Since 1945, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
6. Popper, K. (1994), Vidkryte suspil'stvo ta yoho vorohy: U 2 tomakh. T. 2: Spalakh prorotstva: Hehel', Marks ta yoho poslidovnyky [Open Society and Its Enemies: In 2 volumes. Volume 2: The Flash of Prophecy: Hegel, Marx, and His Followers], "Osnovy", Kyiv, Ukraine.
7. Soros, Dzh. (2002), Pro hlobalizatsiyu [About globalization], "Osnovy", Kyiv, Ukraine.
8. Inozemtsev, V. (1999), Rozkolota tsyvilizatsiya: nayavni peredumovy i mozhlyvi naslidky postekonomichnoyi revolyutsiyi [A split civilization: the prerequisites and possible consequences of the post-economic revolution], Nauka, Moscow, Russia.
9. Knyazev, Yu. (2009), "On the modern stage of the evolution of a market economy", Obshchestvo i ekonomika, vol. 4-5, pp. 91—117.
10. Stiglitz, J. (2006), Making Globalization Work, W. Norton & Co., New York, USA.

№ 12 2019, стор. 4 - 7

Дата публікації: 2019-12-30

Кількість переглядів: 1143

Відомості про авторів

Є. М. Кирилюк

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Ye. Kyryliuk

Doctor of Economic Sciences, professor, professor of economics and international economic relations department, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ORCID:

0000-0001-7097-444X

Як цитувати статтю

Кирилюк Є. М. Інституційно-інвестиційні детермінанти розвитку світової господарської системи в умовах постіндустріальних змін. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.4

Kyryliuk, Ye. (2019), “Institutional and investment determinants of the world economic system development in the conditions of post-industrial changes”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 4–7. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.