EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Н. Ю. Канцедал, І. М. Клімович, В. І. Ганін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.103

УДК: 685.171

Н. Ю. Канцедал, І. М. Клімович, В. І. Ганін

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті досліджено питання формування обліково-аналітичного забезпечення обліку оборотних активів підприємства для прийняття управлінських рішень та розкрито основні аспекти цього процесу. Розглянуто значення та сутність поняття оборотних активів, формування та обгрунтування між системами бухгалтерського обліку та аналізу.
Зроблено визначення потреби в оборотних коштах, їх складу, структури, джерел формування для різноманітних потреб користувачів у системі управління.
Досліджено теоретичні аспекти управління оборотними активами, визначено доцільність врахування впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на вибір політики управління складовими оборотних активів: виробничими запасами, готовою продукцією, поточної дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, поточними фінансовими інвестиціями.
Дослідження економічної сутності оборотних активів та їх класифікація для потреб управління дозволяє вивчити їх особливості та виробити на їх основі план організації оборотних активів на підприємстві, що включає визначення потреби в оборотних коштах, їх складу, структури, джерел формування.
Зроблено критичний аналіз, що оборотні активи й оборотний капітал — це дві категорії, які характеризують одні й ті ж об'єкти: дебіторську заборгованість, грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення і запаси, але водночас різняться.
Встановлено, оборотні активи як вартісна категорія — це вартість, авансована у кругообіг виробничих оборотних фондів та фондів обігу для забезпечення неперервності процесу виробництва та обігу.
Встановлено, у сучасному господарстві склад і структура оборотних активів різняться й залежать від галузі, складу витрат, виду продукції, що випускається, особливостей матеріально-технічного постачання. У виробничій сфері, а також у торгівлі найбільшу питому вагу в оборотних активах мають запаси.
Досліджено, що теоретичні поняття оборотних активів, що були здійсненні, та отримане уточнене пояснення цієї категорії визначають ключові аспекти в формуванні даної дефініції як економічної категорії. Встановлено, проводячи аналіз оборотних активів, необхідно їх розрізняти по ролі в створенні продукту — оборотні активи у сфері виробництва та інші оборотні активи.
Встановлено, практична реалізація управлінських рішень багато в чому залежить від забезпечення інформаційного середовища, достовірність формування якого залежить від правильного вибору методів класифікації об'єктів управління, значна частка яких належить оборотним активам.

Ключові слова: оборотні активи; класифікація; ліквідність; управління; підприємство.

Література

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку. — Київ: Сварог, 2017. — 734 с.
2. Бутинець Т.А. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / Т.А. Бутинець. — Житомир: Житомирський держ. технол. університет, 2014.
3. Бондар Н.Н. Экономика предприятия: навчальний посібник / Н.Н. Бондар. — Київ: Бібліогр, 2017.
4. Вахрушина М.А. Анализ финансовой отчетности: вузовский ученик / М.А. Вахрушина. — Москва, 2015. — 432 с.
5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 № 996-XIV (в редакції від 30.09.2015р.) [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
6. Нечай Н.М. Облікова політика: навчальний посібник / Н.М. Нечай. — Київ: Знання, 2015. — 432 с.
7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навчальний посібник / Г.В. Савицька. — Київ: Знання, 2009 — 662 с.

N. Kantsedal, I. Klimovich, V. Ganіn

SINGLE QUESTIONS OF MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS ENTERPRISES

Summary

In article are investigated a question of formation of registration and analytical ensuring accounting of current assets of the enterprise for adoption of management decisions and it is disclosed the main aspects of this process. It is considered values and essence of a concept of current assets, formation and justification between the systems of accounting and the analysis.
It is made definitions of need for current assets, their structure, structure, formation sources for various needs of users for a control system.
It is investigated theoretical to aspects of management of current assets it is defined expediency of taking note of factors external and internal environments at choice of policy of management of components of current assets: production stocks, finished goods, current receivables, money, and current financial investments.
Researches of economic essence of current assets and their classification for needs of management, allows to study their features and to develop on their basis the plan of the organization of current assets at the enterprise that includes definition of need for current assets, their structure, structure, formation sources.
It is made the critical analysis that current assets and working capital it is two categories which characterize the same objects: receivables, money, short-term financial investments and stocks, but at the same time differ.
It is established that current assets as a value category is the value advanced into the circulation of production circulating and circulation funds to ensure the continuity of the production and circulation process.
It is established that in the modern economy the composition and structure of current assets differ and depend on the industry, cost structure, type of output, features of logistics. In the manufacturing sector as well as in trade, stocks hold the largest share in current assets.
It is investigated that theoretical concepts of current assets that were implementation, and received specified explanations of this category define key aspects in formation of this definition as economic category.
It is established that when analyzing current assets, it is necessary to distinguish them by their role in product creation — current assets in the sphere of production and other current assets.
It is established, implementation of management decisions in many respects depends on providing the information environment, the reliability formation of which depends on a right choice of methods of classification about "conducting management which considerable share belongs to current assets.

Keywords: current assets; classification; liquidity; managements; enterprise.

References

1. Svarog (2018), Mizhnarodni standarti finansovoyi zvitnosti ta buhgalterskogo obliku [International Financial Reporting and Accounting Standarts], Svarog, Kyiv, Ukraine.
2. Butynets, T. A. (2014), Problemy teorii ta metodologii buhgalterskogo oblIku, kontrolyu i analizu [Problems of theory and methodology of record-keeping, control and analysis], Zhitomyir. derzh. tehnol. un-t., Zhitomyir, Ukraine.
3. Bondar, N. N. (2007), Ekonomika predpriyatiya [Economy of enterprise], Bibliogr, Kyiv, Ukraine.
4. Vakhrushyna, M. A. (2015), Analiz finansovoy otchetnosti [Anaiysis of financial soundness], Vuzovskiy uchebnik, NITs INFRA-M, Moscow, Russia.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "About a record-keeping and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 11 November 2018).
6. Nechai, N. M. (2015), Oblikova polityika: navchalnyiy posibnyik [Registration politics: train aid], Znannya, Kyiv, Ukraine.
7. Savytska, H.V. (2009), Ekonomichnyiy analiz diyalnosti pidpryiemstva [Economic analysis of activity of enterprise], Znannya, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 103 - 107

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 837

Відомості про авторів

Н. Ю. Канцедал

магістрант спеціальності "Облік і оподаткування", Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

N. Kantsedal

Master's degree speciality Accounting and Taxation, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4942-8713


І. М. Клімович

старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

I. Klimovich

Senior teacher of Department of Economics and Accounting, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-2351-0076


В. І. Ганін

к. е. н., професор кафедри міжнародної економіки та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

V. Ganіn

PhD in Economics, Professor of Department of Ministry of Natural Resources, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4257-3723

Як цитувати статтю

Канцедал Н. Ю., Клімович І. М., Ганін В. І. Окремі питання управління оборотними активами підприємства. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.103

Kantsedal, N., Klimovich, I. and Ganіn, V. (2019), “Single questions of management of current assets enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 103–107. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.