EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. Зелінська, А. О. Євдокімов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.96

УДК: 005.334-027.563:005.936.3

О. В. Зелінська, А. О. Євдокімов

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто проблеми управління комерційними ризиками в діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Аналіз комерційними ризиками підприємств полягає в одержанні необхідних даних для прийняття управлінських рішень про доцільність участі в певному бізнесовому проекті і розробці засобів для захисту від можливих фінансових утрат. З метою врахування потенційного ризику конкретного бізнес-плану корисними можуть бути дані про наслідки впливу можливих факторів ризику, які були помічені під час втілення в життя аналогічних проектів.
Роздрібні компанії значною мірою залежать від ризику економічної діяльності через їх галузеву специфіку, яка вимагає від них зосередитись на всебічному вивченні проблем ризику. Було запропоновано систему управління комерційними ризиками підприємств у ланцюгу поставок підприємства.
Запропоновано моделі вибору методів управління комерційними ризиками на підприємствах роздрібної торгівлі. Визначено зміст методів управління комерційними ризиками залежно від зовнішніх і внутрішніх чинників ризику. Розроблено формалізований критерій економічної доцільності вибору методів управління комерційними ризиками підприємств.

Ключові слова: ризик; комерційні ризики; управління ланцюгами поставок; управління; управління підприємством.

Література

1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.
2. Грабовий П.Г. Ризики в сучасному бізнесі. — М.: Аланс, 1994. — 240 c.
3. Градів А.П. та ін. Стратегія і тактика антикризового управління фірмою. — СПб.: Спеціальна література, 1996. — 510 с.
4. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник. — 2-ге вид., доп. перероб. — К: Центр навчальної літератури, 2004. — 220 с.
5. Плeтнева Н.Г. Аналіз ризиків логістики та ланцюгів поставок: підхід до класифікації і алгоритм прийняття рішень // Вісник Інжекона. — Сер. Економіка. — Вип. 4 (13). — СПб.: СПБГІЗУ, 2006. — С. 213—220.
6. Шафіркін Б.І. Координація транспорту та планування перевезень. — М.: Транспорт, 2004. — 157 с.
7. Федоренко Н.П., Нестеров Е.П., Хруцький Е.А. Питання оптимального прикріплення до постачальників. — М.: Транспорт, 1998. — №4.
8. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Войтюк І.В. Методи економічного обгрунтування управлінських рішень Випуск 19,— 132 с.
9. Волонтир Л.О., Бурденюк І.І. Органічне виробництво: аналіз стану та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент. Актуальні питання науки та практики. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2017 р. № 2. С. 50—60.
10. Царенка О.В., Коляденко С.В., Ільчука В. П. Наукові основи економічного розвитку України та світу: колективна монографія / за заг. ред. М-во освіти і науки України; Акад. муніцип. упр. МОН України, Вінницький нац. аграр. ун-т, Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. НГУ, 2014. 340 с.
11. Потапова Н.А. Перспективи розвитку розподільчої логістики АПК. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. № 9. 2017. С. 87—100.

O. Zelinska, A. Yevdokimov

FUNDAMENTALS OF BUSINESS RISK MANAGEMENT OF ENTERPRISES

Summary

The article deals with the problems of managing commercial risks in the activity of retailers.
Business risk analysis of enterprises is to obtain the necessary data to make management decisions about the feasibility of participating in a particular business project and developing tools to protect against possible financial losses. In order to take into account the potential risk of a particular business plan, it may be useful to provide information on the impact of the possible risk factors that have been identified during the implementation of similar projects.
Retail companies are heavily dependent on the risk of economic activity because of their industry specificity, which requires them to focus on a comprehensive study of risk issues. An enterprise risk management system for the enterprise supply chain has been proposed.
Models of choice of methods of management of commercial risks at the enterprises of retail trade are offered. The content of commercial risk management methods is determined depending on the external and internal risk factors. The formalized criterion of economic feasibility of choosing the methods of management of commercial risks of enterprises is developed. It is determined that the formation and implementation of a commercial risk management program in the supply chain of an enterprise should be directed to the development of measures to minimize the commercial risks of the enterprise, while taking into account in the competitive environment the level of ensuring the competitiveness of the enterprise as the main means of minimizing commercial risks. Therefore, success in the market, financial stability and further development of the logistics enterprise will depend on the increase of competitiveness and reliability of the enterprise. It is important that the ultimate risk management decisions of the enterprise are made at the highest level of management, so that the global goals set by the enterprise, related to the achievement of stable work, improvement of financial position and growth of economic activity, are not "obscured" by the intermediate goals of individual units and their managers. Therefore, the commercial risk management service is a logical complement to the traditionally separate functional subsystems of the enterprise and should be located at the same management level with them, which will allow to coordinate the activities of the functional units of the enterprise through responsible executors.

Keywords: isk; business risks; supply chain management; management; enterprise management.

References

1. Vitlinskij, V.V. and Velikoivanenko, G.I. (2004), Rizikologiya v ekonomici ta pidpriyemnictvi [Riskology in Economics and Entrepreneurship], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Grabovyj, P.G. (1994), Ryzyky v suchasnomu biznesi [Risks in Modern Business], Alans, Moscow, Russia.
3. Gradiv, A.P. (1996), Stratehiia i taktyka antykryzovoho upravlinnia [Strategy and tactics of crisis management], Special'na literatura, St.Petersburg, Russia.
4. Illjashenko, S.M. (2004), Ekonomichnyj ryzyk [Economic risk], Centr navchal'noji literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Pletneva, N.G. (2006), "Logistics and Supply Chain Risk Analysis: An Approach to Classification and Decision Algorithms", Visnyk Inzhekona. - Ser. Ekonomika, vol.4 (13), pp. 213—220.
6. Shafirkin, B.I. (2004), Koordynacija transportu ta planuvannja perevezen [Coordination of transport and transportation planning], Transport, Moscow, Russia.
7. Fedorenko, N.P. Nesterov, E.P and Hruc'kyj, E.A. (1998), "The optimal question attachment to suppliers", Transport, vol. 4.
8. Veselovs'ka, N.R. Zelins'ka, O. V and Vojtjuk, I.V. (), "Methods of economic substantiation of management decisions", Nauka i metodyka, vol. 19, pp. 132—138.
9. Volontyr, L.O. and Burdenjuk, I.I. (2017), "Organic production: analysis of the state and prospects of development", Ekonomika. Finansy. Menedzhment. Aktual'ni pytannja nauky ta praktyky. Vseukrajins'kyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal, vol. 2. pp. 50—60.
10. Carenka, O. V. Koljadenko, S.V. and Il'chuka, V. P. (2014), Naukovi osnovy ekonomichnogo rozvytku Ukrajiny ta svitu [Scientific bases of economic development of Ukraine and the world], M-vo osvity i nauky Ukrajiny; Akad. municyp. upr. MON Ukrajiny, Vinnyckyj nac. agrar. un-t, Chernigiv. nac. tehnol. un-t, Nac. girn. un-t. D. NGU, Ukraine.
11. Potapova, N.A. (2017), "Prospects for the development of distribution logistics of the agroindustrial complex", Ekonomika. finansy. menedzhment: aktual'ni pytannja nauky i praktyky, vol. 9, pp. 87—100.

№ 11 2019, стор. 96 - 99

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 774

Відомості про авторів

О. В. Зелінська

к. т. н., доцент кафедри комп'ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університет

O. Zelinska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Computer Science Vinnytsia Department and economic cybernetics, Vinnytsia National agrarian university

ORCID:

0000-0002-2174-5533


А. О. Євдокімов

магістр, Вінницький національний аграрний університет

A. Yevdokimov

mаstеr's dеgrее, Vinnitsa National agrarian university

ORCID:

0000-0002-2174-5533

Як цитувати статтю

Зелінська О. В., Євдокімов А. О. Основи управління комерційними ризиками підприємств. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 96–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.96

Zelinska, O. and Yevdokimov, A. (2019), “Fundamentals of business risk management of enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 96–99. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.