EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ОРЕНДОДАВЦЯ
О. П. Зоря, І. С. Салогуб

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.88

УДК: 657.422

О. П. Зоря, І. С. Салогуб

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В ОРЕНДОДАВЦЯ

Анотація

У статті розглянуто поняття щодо визначення основних засобів банківської установи, згідно із Постановою Правління НБУ "Інструкцією з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України", яка визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції з основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та з нематеріальними активами банків України. Наведено: класифікацію орендодавцем оренди; використання орендодавцем критеріїв, які окремо або в поєднанні зумовлюють класифікацію фінансової оренди, також умови які є підтвердженням належності операції до фінансової оренди; облік основних засобів орендодавцем, переданих в операційну оренду згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України; визнання орендодавцем орендних платежів від операційної оренди, як дохід на прямолінійній основі чи будь-якій іншій систематичній основі, де інша систематична основа застосовується орендодавцем, якщо така основа дає змогу краще відображати модель, завдяки якій вигода, отримана від використання базового активу, зменшується; включення первинних прямих витрат орендодавцем, понесених під час укладення договору про операційну оренду, до балансової вартості базового активу та визнання їх витратами протягом строку оренди на такій самій основі, як і дохід від оренди. Розглянуто порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець на початок строку оренди визнає основні засоби, які надані у фінансову оренду, і припиняє визнання об'єкта фінансового лізингу (оренди); порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець відображає об'єкт фінансового лізингу (оренди), який йому повертається за умовами договору, на суму негарантованої ліквідаційної вартості; порядок бухгалтерського обліку з основними засобами, де орендодавець нараховує амортизацію на базові активи, передані в операційну оренду відповідно до облікової політики банку; порядок бухгалтерського обліку суми нарахованого орендного платежу у орендаря; порядок бухгалтерського обліку отримання нарахованих орендних платежів у орендодавця; порядок бухгалтерського обліку основних засобів, повернутих орендарем, за операційним лізингом (орендою) у орендодавця.
Отже, з метою удосконалення обліку основних засобів, розглянуто зміни до порядку бухгалтерського обліку основних засобів банків України для підвищення ефективності використання основних засобів у банку з метою прийняття відповідних управлінських рішень.

Ключові слова: банківська установа; бухгалтерський облік; нарахована амортизація; орендодавець; орендар; основні засобі; організація обліку.

Література

1. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 № 679-XIV (Редакція від 19.10.2019 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua › laws › show
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-III (Редакція від 17.10.2019 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua › laws › show
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (Постанова Правління Національного банку України № 89 від 11.09.2017 р. (Редакція від 02.02.2019 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17
4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України (Постанова Правління Національного банку України № 480 від 20.12.2005 р. (Редакція від 06.03.2019 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua › laws › show
5. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: Постанова Правління НБУ № 17 від 27.02.2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https:// zakon.rada.gov.ua ›

O. Zorya, I. Sаlogub

IMPROVEMENT OF THE ACCOUNTING OF THE RENTAL FIXED ASSETS OF THE BANKING INSTITUTE

Summary

The article deals with the concept of defining fixed assets of a banking institution, in accordance with the Resolution of the NBU Board "Instruction on Accounting for Fixed Assets and Intangible Assets of Banks of Ukraine", which defines the methodological bases for the formation in the accounting of information on transactions with fixed assets, other fixed assets with intangible assets of Ukrainian banks. The following is a classification by the lessor of the lease; the use by the lessor of the criteria that individually or in combination determine the classification of the financial lease, also the conditions that confirm the transaction's ownership of the finance lease; accounting for fixed assets of the lessor transferred to operating leases according to the Bank of Ukraine Accounts Plan; recognizing landlord operating lease payments as income on a straight-line basis or any other systematic basis where another systematic basis is applied by the lessor, if such a basis better reflects the model by which the benefit derived from the use of the underlying asset is reduced; Including the initial direct costs incurred by the lessor incurred in operating the lease in the carrying amount of the underlying asset and recognizing them as expenses over the lease term on the same basis as rental income. The procedure of accounting for fixed assets is considered, where the lessor recognizes at the beginning of the lease term the fixed assets leased out and ceases to recognize the financial leasing (lease) object; the procedure for accounting for fixed assets, where the lessor reflects the financial lease (lease) object, which is returned to him under the terms of the contract, for the amount of non-guaranteed liquidation value; the procedure for accounting for fixed assets, where the lessor accrues depreciation on the underlying assets transferred to operating lease in accordance with the accounting policy of the bank; the order of accounting of the amount of accrued rent payment from the tenant; accounting procedure for receiving accrued rent payments from the lessor; the order of accounting for fixed assets returned by the lessee under operating lease (lease) from the lessor.
Therefore, in order to improve the accounting for fixed assets, changes to the accounting procedure for fixed assets of Ukrainian banks are considered to improve the efficiency of using fixed assets at the bank for the purpose of making appropriate management decisions.

Keywords: anking institution; accounting; accrued depreciation; lessor; tenant; fixed assets; accounting organization.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (Accessed 01 Nov 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "On Banks and Banking", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 01 Nov 2019).
3. National Bank of Ukraine (2017), "Instruction on the application of the Plan of Accounts of Banks of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go-/v0089500-17 (Accessed 05 Nov 2019).
4. National Bank of Ukraine (2005), "Instruction on accounting of fixed assets and intangible assets of Ukrainian banks", available at: http:// zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Nov 2019).
5. National Bank of Ukraine (2018), "Accounting rules for income and expenses of Ukrainian banks", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 05 Nov 2019).

№ 11 2019, стор. 88 - 91

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 746

Відомості про авторів

О. П. Зоря

к. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування, Національний університет "Запорізька політехніка"

O. Zorya

PhD in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-6247-0145


І. С. Салогуб

магістрант, Національний університет "Запорізька політехніка"

I. Sаlogub

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-6440-9003

Як цитувати статтю

Зоря О. П., Салогуб І. С. Удосконалення бухгалтерського обліку оренди основних засобів банківської установи в орендодавця. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 88–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.88

Zorya, O. and Sаlogub, I. (2019), “Improvement of the accounting of the rental fixed assets of the banking institute”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 88–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.