EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
А. М. Савченко, Т. В. Мироненко, О. І. Романченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.83

УДК: 656.7

А. М. Савченко, Т. В. Мироненко, О. І. Романченко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У статті проведено дослідження важливості організації та проведення аналізу розрахунків з персоналом. Наголошено на актуальності обраної теми, незважаючи на різноманітний спектр наукових поглядів. Виділено головну мету статті, проаналізовано останні дослідження та публікації за обраною темою. Розкрито послідовність та основні етапи проведення аналізу розрахунків з персоналом, взаємозв'язок витрат на оплату праці із результатами діяльності підприємства. Визначено основні завдання аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці. Вивчено інформаційне забезпечення їх організації та проаналізовано інформаційне забезпечення економічного аналізу розрахунків з персоналом. Висвітлено, за допомогою яких методів здійснюють аналіз розрахунків з персоналом з оплати праці. Досліджено показники, які варто розраховувати для аналізу ефективності й оптимальності використання робочого часу робітниками і службовцями підприємства. Розглянуто проблеми та шляхи удосконалення аналізу розрахунків з персоналом, для того щоб забезпечити підвищення продуктивності праці, повне використання робочого часу. Аналіз розрахунків з персоналом є однією найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників.
Облік та аналіз розрахунків з персоналом є трудомістким, потребує уважності, оскільки пов'язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу та сконцентрованості. Також розрахунки з персоналом з оплати праці є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин, передумовою успішної та ефективної діяльності суб'єктів господарювання, одним із мотивуючих чинників залучення на підприємство висококваліфікованих спеціалістів та стимулювання їх праці. У дослідженні зазначаються напрями аналізу розрахунків з персоналом, соціально-економічні аспекти. Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед можливих альтернатив потребують проектування, впровадження ресурсної та інформаційної підтримки аналітичних процесів, праці людей, зайнятих економічним аналізом.

Ключові слова: розрахунки з персоналом; оплата праці; аналіз; трудові ресурси; продуктивність праці; людський ресурс; система стимулювання.

Література

1. Вісник студентського наукового товариства "ВАТРА". Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип. 72. 406 с.
2. Шостак І.В. Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 257—266. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_5_32.3
3. Облік і аналіз персоналу: навчальний посібник: [Електронне видання] / Г.В. Назарова, С.В. Мішина, О.Ю. Мішин. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 300 с.
4. Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства / З.Б. Живко // Проблеми науки. 2012. № 9. С. 33—37.
5. Гамова О.В. Заробітна плата як економічна категорія. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2013. №3. С. 60—64.
6. Ворона Ю.В. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці. Фінансові ринки і цінні папери. 2013. № 23. С. 36—40.
7. Аналітика та прогнозування соціально-економічних процесів і податкових надходжень: монографія / [Паянок Т.М., Лаговський В.В., Краєвський В.М. та ін.]. К.: ЦП "Компринт", 2019. 426 с.

А. Savchenko, T. Mironenko, O. Romanchenko

ORGANIZATIONAL-INFORMATION MODEL OF CALCULATION ANALYSIS WITH STAFF: MODERN STATUS, PROBLEM ASPECTS AND AREAS OF IMPROVEMENT

Summary

The article examines the importance of organizing and analyzing staff calculations. The relevance of this topic is emphasized, despite the diverse range of scientific views. The main purpose of the article is highlighted, the latest researches and publications on the selected topic are analyzed. The sequence and the main stages of the analysis of the calculations with the personnel, the relationship of the cost of labor with the results of the enterprise. The main tasks of the analysis of calculations with the personnel on a salary are determined. The information support of their organization is studied and the information support of economic analysis of calculations with personnel is analyzed. The methods of analyzing payroll staff calculations are explained. The indicators that should be calculated to analyze the efficiency and optimization of the use of working time by employees and employees of the enterprise are investigated. The problems and ways of improving the analysis of calculations with the personnel are considered in order to ensure the increase of labor productivity, full use of working hours. The analysis of payments with personnel is one of the most important and complex areas of work, since it affects the economic interests of all without exception employees.
Accounting and analysis of staff calculations is time-consuming, careful, because it involves a lot of primary information processing, has many of the same type of operations, which require a lot of time and concentration. Also, payroll staff calculations are a very important element of the system of social and labor relations, a prerequisite for successful and effective activity of economic entities, one of the motivating factors in attracting highly qualified specialists to the enterprise and stimulating their work. The study indicates the areas of analysis of calculations with staff, socio-economic aspects. Improving and finding the best option among the possible alternatives require the design, implementation of resource and information support for analytical processes, the work of people engaged in economic analysis.

Keywords: calculation with staff; pay; analysis; workforce; productivity; human resource; incentive system.

References

1. Vinnytsya trade and economic institute of KNTEU (2019), Visnyk students'koho naukovoho tovarystva "VATRA" [The announcer of student scientific society "BONFIRE"], Vol. 72, Editorially publishing department of VTEI KNTEU,Vinnytsya, Ukraine.
2. Shostak, I.V. (2015), "Estimation of efficiency of systems of stimulation of work of the personnel and their influence on efficiency of activity of the trading enterprise", Current problems of the economy, vol. 5, pp. 257—266, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_5_32.3 (Accessed 25 Oct 2019).
3. Nazarov, G.V. Mishina, S.V. and Mishin, O. Yu. (2017), Oblik i analiz personalu [Personnel accounting and analysis], KhNEU them. S. Kuznets, Kharkiv, Ukraine.
4. Zhivko, Z.B. (2012), "Economic analysis of payroll calculations in the enterprise security system", Problems of Science, vol. 9, pp. 33—37.
5. Gamova, O. V. (2013), "Wages as an economic category", State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, vol. 3, pp. 60—64.
6. Vorona, Y. V. (2013), "Improvement of accounting, analysis and audit of payroll calculations", Financial markets and securities, vol. 23, pp. 36—40.
7. Paianok, T.M. Lagovsky, V.V. and Kraevsky, V.M. (2019), Analityka ta prohnozuvannia sotsial'no-ekonomichnykh protsesiv i podatkovykh nadkhodzhen' [Analytics and forecasting of socio-economic processes and tax revenues], Comprint, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 83 - 87

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 1189

Відомості про авторів

А. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України

А. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1871-7555


Т. В. Мироненко

магістр Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

T. Mironenko

Master's degree student, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-9296-5701


О. І. Романченко

магістр Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту, Університет державної фіскальної служби України

O. Romanchenko

Master's degree student, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-7321-8196

Як цитувати статтю

Савченко А. М., Мироненко Т. В., Романченко О. І. Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями вдосконалення. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.83

Savchenko, А., Mironenko, T. and Romanchenko, O. (2019), “Organizational-information model of calculation analysis with staff: modern status, problem aspects and areas of improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.