EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Н. М. Бондаренко, Н. В. Різченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.76

УДК: 657:633

Н. М. Бондаренко, Н. В. Різченко

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

Актуальним питанням у рослинництві залишається забезпечення правильності бухгалтерського обліку витрат на виробництво продукції, облік її виходу (оприбуткування), калькулювання собівартості.
Мета статті — дослідження особливостей обліку виробництва і виходу продукції рослинництва з метою більш ефективної організації обліку на сільськогосподарських підприємствах.
В умовах посилення конкуренції на прибутковість діяльності сільськогосподарського підприємства суттєво впливають обсяги виробництва та реалізації готової продукції.
Кожна галузь відрізняється певними особливостями, що мають вплив на організацію бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.
Встановлено такі галузеві особливості у рослинництві: використання специфічних засобів праці (земля і рослини), значний вплив на процес виробництва природних факторів та природних умов; тривалість виробничого процесу, наявність галузевих типових форм первинних документів, облікових регістрів та звітності.
Всебічне урахування галузевих особливостей у процесі організації обліку у рослинництві дозволить своєчасно забезпечувати користувачів оперативною, достовірною та повною інформацією про кількість вирощеної продукції, її вартість, матеріальні, трудові та інші виробничі витрати структурних підрозділів і підприємства загалом для потреб поточного, оперативного та стратегічного управління.

Ключові слова: аграрний сектор; виробництво; витрати; облік; продукція рослинництва; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Cтан галузі та перспективи розвитку рослинництва // Уманський Національний Університет Садівництва. URL: https://crops.udau.edu.ua/ua/navchannya /cikavo/stan-galuzi-ta-perspektivi-rozvitku-roslinnictva.html (дата звернення: 20.10.2019).
2. Гнатишин Л. Організація системи первинного обліку в зерновиробництві / Л. Гнатишин, О. Прокопишин, М. Чумак // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. — 2014. — № 21 (1). — С. 84—91.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах: Наказ Міністерства аграрної політики України від 21.12.2007 р. № 929. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0929555-07 (дата звернення: 20.10.2019).
4. Інструкція з обліку продукції та матеріалів в сільськогосподарських підприємствах: Наказ Міністерства сільського господарства СРСР від 16.05.1977 р. № 269-1. URL: www.rada.gov.ua (дата звернення: 20.10.2019).
5. Типові форми первинних документів для сільського господарства: Наказ Міністерства сільського господарства СРСР від 13.12.1977 р. № 269-2. URL: www.rada.gov.ua (дата звернення: 20.10.2019).
6. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці: Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08 (дата звернення: 20.10.2019).
7. Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань № 879 від 02.09.2014 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14. (дата звернення: 21.10.2019).
8. Методичні рекомендації з інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах: Лист Міністерства аграрної політики України від 04.12.2003 р. №37-27-12/14023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1402555-03 (дата звернення: 21.10.2019).
9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ВР від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 21.10.2019).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (дата звернення: 21.10.2019).
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" Наказ Міністерства фінансів України № 790 від 18.11.2005 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 21.10.2019).
12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій: Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 21.10.2019).
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" Наказ Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р. (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (дата звернення: 21.10.2019).
14. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01 (дата звернення: 21.10.2019).
15. Ивашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам ответственности и местам формирования затрат / В.Б. Ивашкевич // Бухгалтерский учет. — 2000. — № 5. — С. 15—18.
16. Палий В.Ф. Организация управленческого учета / В.Ф. Палий. — М.: Буратор-Пресс, 2003. — 224 с.
17. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування: Наказ Міністерства аграрної політики України від 04.06.2009 р. № 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09 (дата звернення: 21.10.2019).
18. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств": Наказ Держстату від 06.11.2007 р. № 403. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1303-07 (дата звернення: 21.10.2019).

N. Bondarenko, N. Rizchenko

FEATURES OF COST ACCOUNTING AND OUTPUT OF PLANT PRODUCTS

Summary

The actual issue is the crop production is ensuring the correct accounting of production costs, accounting for its output (posting), costing
The purpose of the article is to study the peculiarities of accounting of production and output of crop production with the aim of more efficient organization of accounting at agricultural enterprises.
In conditions of increased competition, the profitability of the agricultural enterprise is significantly influenced by the volume of production and sales of finished products.
Each industry is distinguished by specific features that affect the organization of accounting, analysis and control.
The following sectoral features in crop production are identified: the use of specific means of labor (land and plants), significant influence on the process of production of natural factors and natural conditions; the length of the production process, the availability of industry standard forms of primary documents, accounting records and reporting.
The above factors determine the frequency of calculation of the actual cost of crop production (once a year), the frequency of inventory, the procedure and features of the distribution of overhead costs, etc.
The study of literary sources, methodological and practical aspects of accounting of production costs and cost of production made it possible to generalize the question of construction of their accounting process at the enterprise.
The article explores the features of documenting the operations of production and harvesting of grain at agricultural enterprises. The primary, analytical and synthetic accounting of production costs and the procedure of disclosure of information about them in the financial statements in accordance with the current legislation of Ukraine are covered.
Comprehensive consideration of sectoral features in the process of accounting organization in crop production will allow timely provision of users with prompt, reliable and complete information on the amount of production, its value, material, labor and other production costs of structural units and the enterprise as a whole for the needs of current, operational and strategic management.

Keywords: agricultural sector; production; costs; accounting; crop production; agricultural products.

References

1. Umans'kyj Natsional'nyj Universytet Sadivnytstva (2019), "Industry status and prospects for crop development", [Online], available at: https://tsrops.udau.edu.ua/ua/navchannia/tsikavo/stan-galuzi-ta-perspektivi-rozvitku-roslinnitstva.html (Accessed 20 October 2019).
2. Hnatyshyn, L. (2014), "Organization of the primary accounting system in grain production", Visnyk L'vivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu, vol. 21(1), pp. 84—91.
3. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2007), The order "On approval of Methodological recommendations for the application of specialized forms of primary documents for inventory accounting in agricultural enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0929555-07 (Accessed 20 October 2019).
4. Ministry of Agriculture of the USSR (1977), The order "Instruction on accounting of products and materials in agricultural enterprises", available at: www.rada.gov.ua. (Accessed 20 October 2019).
5. Ministry of Agriculture of the USSR (1977), The order " Typical forms of primary documents for agriculture ", available at: www.rada.gov.ua (Accessed 20 October 2019).
6. State Statistics Committee of Ukraine (2008), The order "On approval of standard forms of primary accounting records for labor statistics", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08 (Accessed 20 October 2019).
7. Ministry of Finance of Ukraine (2014), The order "Assets and Liabilities Inventory Regulations", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (Accessed 21 October 2019).
8. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2003), The Letter "Methodical recommendations for inventory at agricultural enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1402555-03 (Accessed 21 October 2019).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. (Accessed 21 October 2019).
10. Ministry of Finance of Ukraine (1999), The order "Accounting Standard 9 "Inventories", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (Accessed 21 October 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2005), The order "Accounting Standard 16 "Сosts", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 21 October 2019).
12. Ministry of Finance of Ukraine (1999), The order "Plan of accounting of assets, capital and liabilities and business operations of enterprises and organizations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (Accessed 21 October 2019).
13. Ministry of Finance of Ukraine (1999), The order "Accounting Standard 30 "Biological Assets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (Accessed 21 October 2019).
14. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2001), The order "Guidelines for planning, accounting and costing of agricultural products (works, services)", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01 (Accessed 21 October 2019).
15. Yvashkevych, V.B. (2000), "Organization of management accounting at responsibility centers and cost centers", Accounting, vol. 5, pp. 15—18.
16. Palij, V.F. (2003), Organizacija upravlencheskogo ucheta [Organization of management accounting], Burator-Press, Moscow, Russia.
17. Ministry of Agrarian Policy of Ukraine (2009), The order "On approval of specialized forms of registers journal-order form of accounting for agricultural enterprises and Guidelines for their application", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0390555-09 (Accessed 21 October 2019).
18. State Statistics Committee of Ukraine (2007), The order "Instruction on filling in the form of the state statistical survey № 50-sh "The main economic indicators of work of agricultural enterprises"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1303-07 (Accessed 21 October 2019).

№ 11 2019, стор. 76 - 82

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 1506

Відомості про авторів

Н. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики обліку та економічної інформатики, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor, Department of Accounting Statistics and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0003-4733-8159


Н. В. Різченко

магістрант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

N. Rizchenko

master student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

ORCID:

0000-0001-5778-7463

Як цитувати статтю

Бондаренко Н. М., Різченко Н. В. Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 76–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.76

Bondarenko, N. and Rizchenko, N. (2019), “Features of cost accounting and output of plant products”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 76–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.