EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
О. І. Мельник, К. В. Сироїжко, О. М. Дмитрієва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.61

УДК: 334.722.8

О. І. Мельник, К. В. Сироїжко, О. М. Дмитрієва

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

У статті досліджується діяльність акціонерних товариств України, динаміка їх кількості протягом 2013—2019 рр., основні проблеми та тенденції їх розвитку. Досліджено законодавчу базу України, що стосується діяльності акціонерних товариств, останні зміни, які відбувались у нормативно-правових актах та їх наслідки на діяльність товариств. Подано визначення понять "акціонерне товариство", "публічне акціонерне товариство", "приватне акціонерне товариство" згідно з новим законодавством. Авторами було з'ясовано, що недосконалість нової законодавчої бази мало негативні наслідки для функціонування акціонерних товариств, зокрема їх кількість скоротилась за останні 6 років майже вдвічі, а публічні акціонерні товариства почали занепадати через обмеження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У статті наведено основні причини зменшення кількості акціонерних товариств. У зв'язку з тим, що багато публічних акціонерних товариств змінили форму власності на приватні акціонерні товариства чи на товариства з обмеженою відповідальністю, то авторами було визначено основні переваги приватного акціонерного товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.

Ключові слова: акціонерне товариство; публічне акціонерне товариство; приватне акціонерне товариство; лістинг; емісія акцій; товариство з обмеженою відповідальністю.

Література

1. Бершадський А.О., Юрчишена Л.В. Акціонерні товариства: тенденції, проблеми функціонування та дивідендна політика. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 3. ст. 95—102.
2. Леось О.Ю., Дегерменджи Д.О., Хазах А.О. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 4.
3. Дем'яненко І.В, Лисенко О.В. Особливості дивідендної політики підприємств на ринках капіталів, що розвиваються. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 6 (169).
4. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-19
5. Закон України "Про акціонерні товариства" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Офіційний сайт міжнародної антикорупційної організації Transparency International [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.transparency.org/cpi2014/results
8. Офіційний сайт міжнародної антикорупційної організації Transparency International Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ti-ukraine.org/ti_format/doslidzhennya/cpi/
9. Офіційний сайт BBC Ukraine. Рейтинг сприйняття корупції: Україна вже вище, але досі відстає від сусідів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933
10. Офіційний сайт Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html
11. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/
12. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf
13. Опендатабот: сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://opendatabot.ua/c/21677333
14. Фасій Б., Московчук Д. Аналіз сучасних змін законодавства про акціонерні товариства в Україні. Господарське право і процес. 2019. № 2. С. 70—74.
15. Vereshchaka I. and Gorbatenko E. (2018). The development strategy of joint-stock companies with state share in Ukraine. University Economic Bulletin, vol. 36/1, p. 65—74.

О. Melnyk, К. Syroizhko, О. Dmytriieva

JOINT-STOCK COMPANIES IN UKRAINE: STATE AND BASIC PROBLEMS OF FUNCTIONING

Summary

The article examines the activity of joint-stock companies of Ukraine, the dynamics of their quantity during 2013—2019, the main problems and tendencies of their development. The legislative base of Ukraine concerning the activity of joint-stock companies and the latest changes that have occurred in the normative-legal acts and their consequences for the activity of the companies have been researched. The definitions of the terms "joint-stock company", "public joint-stock company", "private joint-stock company" under the new legislation are given. The authors found out that the imperfections of the new legal framework had negative effects on the functioning of joint stock companies, in particular, their number had almost halved in the last six years, and public joint-stock companies began to decline due to restrictions on the National Securities and Stock Market Commission. The main reasons for the decrease in the number of joint-stock companies are given in the article. Due to the fact that many public joint-stock companies have changed their ownership of private joint-stock companies or limited liability companies, the authors have identified the main advantages of a private joint-stock companies and a limited liability companies. The rating of the largest taxpayers among joint-stock companies in Ukraine in 2018 and the rating of the issuers that registered the largest issues of shares during 2017-2018 were analyzed. It was determined that the biggest impact on the decrease in the quantity of joint-stock companies in Ukraine was caused by the Law of Ukraine "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Doing Business and Attracting Investments by Securities Issuers". The main obstacles and problems of development of joint-stock companies of Ukraine are outlined, as well as possible options for solving these problems, including improvement of the legal framework, application of antitrust policy, increase of investment attractiveness of joint-stock companies of Ukraine, application of ratified dividend policy, improvement of corporate shareholder management, stock market development of Ukraine.

Keywords: joint-stock company; public joint-stock company; private joint-stock company; listing; share issue; limited liability company.

References

1. Bershads'kyj, A.O. and Yurchyshena, L.V. (2017), "Joint Stock Companies: Trends, Functioning Problems and Dividend Policy", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 3. pp. 95—102.
2. Leos', O.Yu., Dehermendzhy, D.O. and Khazakh, A.O. (2012), "Public joint-stock companies: problems of development and management", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 4.
3. Dem'ianenko, I.V. and Lysenko, O.V. (2015), "Features of dividend policy of enterprises in emerging markets", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6 (169).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Doing Business and Attracting Investments by Securities Issuers", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-19 (Accessed 20 October 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (Accessed 17 October 2019).
6. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), "Quantity of legal entities by organizational forms", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 October 2019).
7. The official site of Transparency International, an international anti-corruption organization (2014), "Corruption Perception Index: results", available at: https://www.transparency.org/cpi2014/results (Accessed 1 November 2019).
8. The official site of Transparency International Ukraine, an international anti-corruption organization (2019), "Perception of corruption", available at: https://ti-ukraine.org/ti_format/doslidzhennya/cpi/ (Accessed 1 November 2019).
9. The official site of BBC Ukraine (2019), "Corruption Perceptions Rating: Ukraine is already higher but still lagging behind its neighbors", available at: https://www.bbc.com/ukrainian/news-47038933 (Accessed 1 November 2019).
10. The official site of the Office of Large Taxpayers of the State Fiscal Service (2019), "Who tops the rankings: The office has identified the Top 100 Top Taxpayers for 2018", available at: http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html (Accessed 10 November 2019).
11. The official site of the National Securities and Stock Market Commission (2018), "Annual Report of the National Securities and Stock Market Commission for 2017", available at: https://www.nssmc.gov.ua/documents/rtchniy-zvt-nktspfr-za-2017-rk/ (Accessed 5 November 2019).
12. The official site of the National Securities and Stock Market Commission (2019), "Annual Report of the National Securities and Stock Market Commission for 2018", available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf (Accessed 5 November 2019).
13. The official site of the Opendatabot: a service for monitoring the registration data of Ukrainian companies and the court registry to protect against raids and control of counterparties (2019), available at: https://opendatabot.ua/c/21677333 (Accessed 10 November 2019).
14. Fasij, B. and Moskovchuk, D. (2019), "Analysis of modern changes in the law on joint-stock companies in Ukraine", Hospodars'ke pravo i protses, vol. 2, pp. 70—74.
15. Vereshchaka, I. and Gorbatenko, E. (2018), "The development strategy of joint-stock companies with state share in Ukraine", University Economic Bulletin, vol. 36/1, pp. 65—74.

№ 11 2019, стор. 61 - 67

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 3104

Відомості про авторів

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. Melnyk

PhD in Economics, Assistant of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-0296-5426


К. В. Сироїжко

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

К. Syroizhko

Researcher of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-3090-2844


О. М. Дмитрієва

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. Dmytriieva

Researcher of the Department of Enterprise Economics and Human Resource Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-8253-2486

Як цитувати статтю

Мельник О. І., Сироїжко К. В., Дмитрієва О. М. Акціонерні товариства в Україні: стан та основні проблеми функціонування. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.61

Melnyk, О., Syroizhko, К. and Dmytriieva, О. (2019), “Joint-stock companies in Ukraine: state and basic problems of functioning”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.