EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРАВИЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Т. О. Королюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.39

УДК: 338.23:336.74.01

Т. О. Королюк

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ПРАВИЛ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

Досліджено генезис правил монетарної політики, їх переваги та обмеження у прийнятті управлінських рішень центрального банку. Виокремлено переваги та недоліки правила Тейлора, а також розглянуто його сучасні модифікації. Визначено етапи розробки правила монетарної політики та чинники, що впливають на ефективність використання. Відзначено, що правила в монетарній політиці України ще не стали звичним інструментом прийняття управлінських рішень. Обгрунтовано принципи розробки монетарних правил, заважаючи на світовий досвід та інституціональні особливості української економіки: забезпечення фактичного переходу на режим інфляційного таргетування; врахування у математичній моделі правила показника обмінного курсу; уникнення абсолютизації певного правила монетарної політики як "панацеї" від кризових явищ; забезпечення гнучкості у прийнятті управлінських рішень та синергетичного поєднання дискреційних заходів із монетарними правилами в умовах економічних чи політичних шоків; забезпечення відкритого та поступового переходу до використання правил, суспільної довіри до монетарної влади; забезпечення незалежності та прозорості політики НБУ.

Ключові слова: генеза монетарних правил; принципи розробки; трансмісійний механізм; процентна ставка; інфляційне таргетування.

Література

1. Taylor John B. Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies. 2000. December. 19 p. URL: https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2001/Using_Monetary_Policy_Rules_in_Emerging_Market_Economies.pdf (Accessed October 05, 2019).
2. Taylor John B. Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1993. № 39. P. 195—214. URL: https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/1993/Discretion_versus_Policy_Rules_in_Practice.pdf (Accessed September 20, 2019).
3. Правила монетарної політики: теоретичні засади та напрями застосування в Україні: монографія / За заг. ред. С. М. Козьменка та Т.Г. Савченка. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2015. 205 с.
4. Панченко В.Г. Неопротекціоністський потенціал монетарної політики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 24. С. 51—55.
5. Радіонова І.Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду. Фінанси України. 2013. № 4. С. 58—70.
6. Kydland Finn E., Prescott Edward C. Rules Rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans. The Journal of Political Economy. 1977. No. 3. Volume 85. P. 473-49. URL: http://www.finnkydland.com/papers/Rules%20Rather%20than%20Discretion%20The%20Inconsistency%20of%20Optimal%20Plans.pdf (Accessed September 20, 2019).
7. Фридмен М. Основы монетаризма / Под науч ред. Д.А. Козлова. М.: ТЕИС, 2002. 175 с.
8. Васильєва Т., Лєонов C., Луняков О. Імпліцитне правило таргетування для економіки України. Вісник НБУ. 2014. № 4. С. 24—29.
9. Taylor John B. A historical analysis of monetary policy rules / University of Chicago Press. 1999. January. P. 319—348. URL: https://www.nber.org/chapters/c7419.pdf (Accessed October 05, 2019).
10. Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід і проблеми вибору для України. Фінанси України. 2010. №6. С. 38—49.
11. Kumar Shrestha P., Semmler W. New Monetary Policy Rule for Emerging. Global Business Research Conference. Nepal. 2013. 7—8 November. URL: https://wbiworldconpro.com/uploads/nepal-conference-2013/economics/1383623593_219-Prakash.pdf (Accessed October 05, 2019).
12. Ball Laurence. Policy Rules for Open Economies / Editor: John B. Taylor. University of Chicago Press. 1999. P. 127—156. URL: https://www.nber.org/chapters/c7415.pdf (Accessed October 05, 2019).
13. Brouwer. G., O'Regan J. Evaluating Simple Monetary-policy Rules for Australia. Reserve Bank of Australia. 1997. P. 244—276. URL: https://www.rba.gov.au/publications/confs/1997/pdf/de-brouwer-oregan.pdf (Accessed September 20, 2019).
14. Савченко Т.Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 5 (131). С. 268—278.
15. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. научно-ред. cовета Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. В 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов / Отв. ред. Г.Г. Фетисов. Кн. 2. М.: Мысль, 2005. 813 с.
16. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. К.: Основи, 1998. 854 с.
17. Основні засади грошово-кредитної політики на 2019 рік та середньострокову перспективу / Схвалено рішенням Ради НБУ від 11 вересня 2018 р. Київ, 2018. 10 с. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77912166 (Accessed October 05, 2019).
18. Офіційний сайт НБУ. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms

T. Koroliuk

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF MONETARY POLICY RULES

Summary

The genesis of monetary policy rules, their advantages and limitations in making central bank management decisions have been investigated. It is noted, that monetary rules make it possible to develop a plan of future political measures, act as a means of communication of the state with financial markets and other economic agents. The advantages and disadvantages of the Taylor rule are highlighted and its current modifications are considered. The stages of the development of the monetary policy rule and the factors that influence the efficiency of use are determined. It is noted, that the rules in the monetary policy of Ukraine have not yet become a common tool for managerial decision-making. Given that the discount rate has not yet become an effective refinancing tool, interest rate policy is ineffective and inflation targeting policy is declarative, in the face of uncertainty and difficulty in measuring the real interest rate, it is advisable to develop a monetary rule for monetary aggregates in Ukraine. Improving the effectiveness of the NBU policy through the transmission channel's interest channel requires stimulating the development of the interbank market; reduction of interest rate volatility and determination of benchmarks for the formation of value for money; ensuring that interest rates depend on the interest rate, the frequency of changes of which should be planned in advance in order to reduce uncertainty and to generate positive subjective expectations. The principles of development of monetary rules are grounded, hindering the world experience and institutional features of the Ukrainian economy: ensuring the actual transition to the regime of inflation targeting; taking into account in the mathematical model the rules of the index of the exchange rate; avoiding the absolutization of a certain rule of monetary policy as a "panacea" for crisis phenomena; providing flexibility in management decision-making and synergistically combining discretionary measures with monetary rules in the face of economic or political shocks; ensuring an open and gradual transition to the use of rules, public confidence in monetary authority; ensuring the independence and transparency of NBU policy.

Keywords: genesis of monetary rules; principles of rule development; transmission mechanism; interest rate; inflation targeting.

References

1. Taylor, J. B. (2000), "Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies", available at: https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/2001/Using_Monetary_Policy_Rules_in_Emerging_Market_Economies.pdf (Accessed October 05, 2019).
2. Taylor, J. B. (1993), "Discretion versus policy rules in practice ", Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 39, pp. 195—214, available at: https://web.stanford.edu/~johntayl/Onlinepaperscombinedbyyear/1993/Discretion_versus_Policy_Rules_in_Practice.pdf (Accessed September 20, 2019).
3. Koz'menko, S. M. and Savchenko, T. H. (2015), Pravyla monetarnoi polityky: teoretychni zasady ta napriamy zastosuvannia v Ukraini [Rules of monetary policy: theoretical principles and directions of application in Ukraine], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
4. Panchenko, V.H. (2017), "Neo-protectionist potential of monetary policy". Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 51—55.
5. Radionova, I.F. (2013), "Financial policy rules and government budget constraints", Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 58—70.
6. Kydland, F. E. and Prescott, E. C. (1977), "Rules Rather than Discretion: the Inconsistency of Optimal Plans", The Journal of Political Economy. vol. 3, no. 85, pp. 473—49, available at: http://www.finnkydland.com/papers/Rules%20Rather%20than%20Discretion%20The%20Inconsistency%20of%20Optimal%20Plans.pdf (Accessed September 20, 2019).
7. Fridmen, M. (2002), Osnovy monetarizma [Theory of Monetarism], TEIS Moscow, Russia.
8. Vasyl'ieva, T. Lieonov, C. and Luniakov, O. (2014), "The implicit targeting rule for the Ukrainian economy", Visnyk NBU, vol. 4, pp. 24—29.
9. Taylor, John B. (1999), "A historical analysis of monetary policy rules", available at: https://www.nber.org/chapters/c7419.pdf (Accessed October 05, 2019)
10. Shums'ka, S.S. (2010), "Crisis Prevention Indicator System: International Experience and Choice Challenges for Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 38—49.
11. Kumar, S. P. and Semmler, W. (2013), "New Monetary Policy Rule for Emerging", Global Business Research Conference, Nepal, 7-8 November, available at: https://wbiworldconpro.com/uploads/nepal-conference-2013/economics/1383623593_219-Prakash.pdf (Accessed October 05, 2019).
12. Ball, L. (1999), "Policy Rules for Open Economies", University of Chicago Press, pp. 127—156, available at: https://www.nber.org/chapters/c7415.pdf (Accessed October 05, 2019).
13. Brouwer, G. and O'Regan, J. (1997), "Evaluating Simple Monetary-policy Rules for Australia", Reserve Bank of Australia, pp. 244—276, available at: https://www.rba.gov.au/publications/confs/1997/pdf/de-brouwer-oregan.pdf (Accessed September 20, 2019).
14. Savchenko, T.H. (2012), "Methodological approaches to the development of monetary rule in Ukraine", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5 (131), pp. 268—278.
15. Fetisov, G.G. (2005), Mirovaja jekonomicheskaja mysl'. Skvoz' prizmu vekov [World economic thought. Through the prism of centuries], vol 2, Vsemirnoe priznanie: Lekcii nobelevskih laureatov [Worldwide Recognition: Lectures by Nobel Laureates], Mysl', Moscow, Russia.
16. Stihlits, Dzh.E. (1998), Ekonomika derzhavnoho sektora [Public Sector Economics], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
17. National Bank of Ukraine (2018), "The main principles of monetary policy for 2019 and the medium term", available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=77912166 (Accessed October 05 2019).
18. The official site of the NBU (2019), available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=68708 (Accessed September 15 2019).

№ 11 2019, стор. 39 - 45

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 1137

Відомості про авторів

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Koroliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of national economy and public administration SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-3610-9839

Як цитувати статтю

Королюк Т. О. Теоретико-методологічні засади розробки правил монетарної політики. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.39

Koroliuk, T. (2019), “Theoretical and methodological principles of the development of monetary policy rules”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.39

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.