EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Шушкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.20

УДК: 339.9

Ю. В. Шушкова

УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО ТА ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті показано, що формування стійких засад конкурентоспроможності економіки об'єктивно потребує розвитку національного господарства та його ключових галузей на засадах інноваційно-технологічного розвитку. Узагальнено світовий досвід державної політики забезпечення інноваційного та технологічного розвитку економіки. Зроблено висновки відносно основних концептуальних характеристик процесів та, відповідно, інструментів державної політики реіндустріалізації та забезпечення інноваційно-технологічного розвитку національної економіки. Характеристики реіндустріалізації національного господарства досліджені за такими складовими, як відновлення та розвиток виробництва, частка високотехнологічної продукції, інвестування в інновації, технологічна модернізація, зростання інноваційної активності та розвиток партнерських взаємозв'язків. Відповідно до цих елементів визначено ключові інструменти державного регулювання, а також заходи, що мають бути реалізовані для досягнення цілей державної політики інноваційно-технологічного розвитку.

Ключові слова: інноваційно-технологічний розвиток; конкурентоспроможність економіки; інновації; технології.

Література

1. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Штець Т.Ф. Обгрунтування стратегічних напрямів, цілей та заходів державної політики реалізації потенціалу ІТ-сектору економіки України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 56—63.
2. Войтко С.В. Управління розвитком наукомістких виробництв: монографія / С.В. Войтво. Київ: ВПІ Політехніка, 2012. 280 с.
3. Касьянов С. Державна допомога виробникам в Україні: реформування відповідно до норм СОТ та ЄС / С. Касьянов. Київ: Нора-друк, 2004. 86 с.
4. Кушнерук А.С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6 (132). С. 54—61.
5. Національна модель неоіндустріального розвитку України: монографія / За загал. ред. В.П. Вишневського. Київ: НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2016. 519 с.
6. Піддубна Л.І. Конкурентоспроможність економічних систем: монографія / Л.І. Піддубна. Київ: Інжек, 2007. 367 с.
7. Промисловість України: стратегія та політика структурно-технологічної модернізації: монографія / Ю.В. Кіндзерський. Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2013. 536 с.
8. Ромусік Я.В. Технологічна структура економіки: вітчизняні та світові тенденції. Ефективна економіка. 2013. № 11. С. 1—5.
9. Kusnets P.W. An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea. Ecnomic Development and cultural Change. 1988. № 36. P. 11—43.
10. Vasyltsiv T.G., Lupak R.L., Osadchuck Yu.M. Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис-XXI. 2017. № 167 (9—10). С. 13—17.

Yu. Shushkova

STATE POLICY OF INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ECONOMY WORLD EXPERIENCE INSTRUMENTS GENERALIZATION

Summary

The purpose of the article is to summarize the tools of the world experience of the state policy of innovation and technological development of the economy. It is stated that the formation and implementation of a qualitative and effective state policy of ensuring the technological competitiveness of the national economy requires a preliminary study and generalization of the world experience of state policy in this field, revealing its advantages, positive practices, as well as miscalculations.
The article shows that the formation of sustainable foundations of competitiveness of the economy objectively requires the development of the national economy and its key industries on the basis of innovation and technological development. The main results of the study are that on the basis of the global experience of the state policy of providing innovative and technological development of the economy, conclusions were drawn for the public authorities responsible for the development and further implementation of the policy in the sphere of ensuring the competitiveness of the economy. Conclusions have been made regarding the main conceptual characteristics of the processes and, accordingly, the instruments of the state policy of reindustrialisation and ensuring the innovation and technological development of the national economy. The characteristics of the re-industrialization of the national economy are investigated by components such as recovery and development of production, share of high-tech products, investment in innovation, technological modernization, growth of innovation activity and development of partnerships. In accordance with these elements, key instruments of state regulation are identified, as well as measures that must be implemented to achieve the goals of the state policy of innovation and technological development.
The scientific novelty of the research is to improve approaches to the identification of instruments of state regulation in the sphere of providing innovative and technological development of the national economy by identifying them in accordance with the main characteristics of the re-industrialization of the national economy.

Keywords: innovation and technological development; economic competitiveness; innovations; technologies.

References

1. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Shtets', T.F. (2018), "Substantiation of strategic directions, goals and measures of the state policy of realizing the potential of the IT sector of the Ukrainian economy", Entrepreneurship and trade, vol. 23, pp. 56—63.
2. Voytko, V. S. (2012), Upravlinnia rozvytkom naukomistkyh vyrobnytstv [Management of the development of high-tech industries], VPI Politehnika, Kyiv, Ukraine.
3. Каs'yanov, S. (2004), Derzhavna dopomoga vyrobnykam v Ukrayini: reformuvannia vidpovidno do norm SOT I YeS [State aid to producers in Ukraine: WTO and EU reform], Nora-druk, Kyiv, Ukraine.
4. Кushneruk, А. S. (2012), "Experience in implementing state industrial policy in the western developed countries", Current economic problems, vol. 6 (132), pp. 54—61.
5. Vyshnens'kyi, V. P. (2016) Nacional'na model' neoindustrial'nogo rozvytku Ukrainy [National model of neo-industrial development of Ukraine], Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
6. Piddubna, L. I. (2007), Коnkurentosporomozhnist' ekonomichnyh system [Competitiveness of economic systems], Іnzhek, Кyiv, Ukraine.
7. Kindzerskyi, Yu. V. (2013), Promyslovist' Ukrainy: strategiya ta polityka strukturno-tehnologichnoyi modernizaciyi [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization], Instytut ekonomiky promyslovosti NAN Ukrainy, Кyiv, Ukraine.
8. Romusik Ya. V. (2013), "Technological structure of the economy: domestic and world trends", An efficient economy, vol. 11, pp. 1—5
9. Kusnets, P. W. (1988), "An East Asian Model of Economic Development: Japan, Taiwan, and South Korea", Ecnomic Development and cultural Change, vol. 36, pp. 11—43.
10. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Osadchuck, Yu.M. (2017), "Assessement of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine", Economic Journal-XXI, vol. 167 (9—10), pp. 13—17.

№ 11 2019, стор. 20 - 24

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 818

Відомості про авторів

Ю. В. Шушкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка

Yu. Shushkova

Ph.D., Associate professor, Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0003-3836-7548

Як цитувати статтю

Шушкова Ю. В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.20

Shushkova, Yu. (2019), “State policy of innovative and technological development of economy world experience instruments generalization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 20–24. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.