EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

DEVELOPMENT ASPECTS OF MANAGEMENT OF PROFIT FORMATION SOURCES OF THE ENTERPRISES IN AGRICULTURUL INDUSTRY
S. Khalatur, V. Gorbenko

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.15

УДК: 336.64: 336.67

S. Khalatur, V. Gorbenko

DEVELOPMENT ASPECTS OF MANAGEMENT OF PROFIT FORMATION SOURCES OF THE ENTERPRISES IN AGRICULTURUL INDUSTRY

Summary

The relevance of the chosen topic is that profit is the main purpose of the enterprise and the main factor that ensures its development. The aim of the article was to find ways to improve the management of profit formation sources of the agricultural enterprise, to study the value of profit in the financial and economic activity of the enterprise. The potential for economic development of a country also depends to a large extent on its resource potential — natural resources, production facilities, skilled personnel, etc. But the most important component of this potential is business efficiency and profitability. Therefore, the formation of a rational structure of sources of financial resources to finance the necessary amount of costs and ensure the desired level of profit is one of the most important tasks of management.
It is substantiated that profit maximization is one of the main tasks of the financial manager, which in order to solve it requires optimal decisions in the sphere of capital investments, management of the structure and cost of capital, income and expenses, fixed and working capital. The steady growth of profits is the result of effective management of the entity's finances as a whole. It is decided that the volume and structure of financial resources are determined by a number of factors.
To finance its operations, an agricultural enterprise requires a sufficient amount of financing, which depends on the period of circulation of the assets and their corresponding liabilities. In every agricultural enterprise, in order to successfully manage the sources of profit generation, it is necessary to apply a system of accounting and analysis indicators at all stages of the production organization. Based on the research, it can be concluded that the profit of the agricultural enterprise is fully amenable to management actions based on certain principles and scientific approaches. This again emphasizes that effective management tools must be used to manage the profit of the enterprise as an economic entity that is of great importance to the enterprise and is intended to perform a stimulating function in its activity.

Keywords: profit management system; financial activity of enterprise.

References

1. Demchuk, N.I. Khalatur, S.M. and Khidiryan, M.O. (2017), "Theoretical bases of analysis of the financial state of agricultural enterprises", Economics and Society, vol. 9, рр. 396—400.
2. Kolesnik, Y.V. and Kryvoruchko, A.O. (2018), "Prospects of financial management development in the sphere of consumer and mortgage lending", Economy and State, vol. 11, pp. 77—80.
3. Kolesnik, Y.V. and Cherniy, V.O. (2018), "The strategy of development of tax management of agricultural enterprises", Investments: Practice and Experience, vol. 21, pp. 55—59.
4. Kryuchko, L.S. (2011), "Development of innovative activity of agricultural enterprises of the region", Bulletin of the Zaporizhzhya National University, Series: Economic Sciences, vol. 4 (12), pp. 158—162.
5. Kryuchko, L.S. (2013), "Prospects of raising the agrarian sector of Ukraine in the conditions of financial globalization of the food market", AgroSvit, vol. 15, pp. 30—35.
6. Bogatyrev, I. Topchiy, V. Koropatnik, I. Kotliarenko O. and Kofanov A. (2019), "Problems and perspectives for attracting investments in economy of Ukraine", Investment Management and Financial Innovations, vol. 16 (2), pp. 195—205. doi:10.21511/imfi.16(2).2019.17
7. Kocisova, K. Gavurova, B. and Kotaskova, A. (2018), "A slack-based measure of agricultural efficiency in the European Union countries", Journal of International Studies, vol. 11(1), pp. 189-200. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/14
8. Hudym, K. and Khalatur, S. (2016), "Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets", Economic Annals -XXI, vol. 5-6, pp. 34—37.
9. Khalatur, S. (2015), "Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem", Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, vol. 1, pp. 114—116.
10. Khalatur, S.M. (2017), "Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Technological audit and production reserves", vol. 4,5(36), pp. 19—26.
11. Official website of the State Statistics Committee (2019), available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 Oct 2019).
12. Official website of the National Bank of Ukraine (2019), available at: https://bank.gov.ua (Accessed 15 Oct 2019).
13. Ostapenko, V. (2019), "Management of tax system adopting to European standards", Development Management, vol. 17(1), pp. 51—62. doi:10.21511/dm.5(1).2019.05
14. The World Bank (2018), "World Development Indicators", available at: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (Accessed 15 Oct 2019).
15. Prokopchuk, O. Nesterchuk, Yu. Tsymbalyuk, Yu. and Rolinskyi, O. (2019), "Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine", Problems and Perspectives in Management, vol. 17(3), pp. 57—75. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.05.

С. М. Халатур, В. В. Горбенко

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ДЖЕРЕЛАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АПК

Анотація

Актуальність обраної теми полягає в тому, що прибуток є головною метою діяльності підприємства та основним чинником, що забезпечує його розвиток. Метою статті став пошук шляхів вдосконалення управління джерелами формування прибутку сільськогосподарського підприємства, дослідження значення прибутку у фінансово-господарській діяльності підприємства. Потенційні можливості економічного розвитку країни також великою мірою залежать від її ресурсного потенціалу — природних багатств, виробничих потужностей, кваліфікованого персоналу тощо. Але найважливішою складовою цього потенціалу є ефективність діяльності та прибутковість підприємств. Тому формування раціональної структури джерел фінансових ресурсів для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня прибутку є одним із найважливіших завдань управління.
Обгрунтовано, що максимізація прибутку є одним із основних завдань фінансового менеджера, яке для свого вирішення потребує оптимальних рішень у сфері капітальних вкладень, управління структурою та вартістю капіталу, доходами і витратами, основним і оборотним капіталом. Стабільне зростання прибутку — це результат ефективного управління фінансами господарюючого суб'єкта в цілому. Визначено, що обсяг і структура фінансових ресурсів визначається рядом факторів.
Сільськогосподарське підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних їм пасивів. На кожному сільськогосподарському підприємстві для успішного управління джерелами формування прибутку необхідно застосовувати систему показників обліку та аналізу на всіх етапах організації виробництва. На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що прибуток сільськогосподарського підприємства повною мірою піддається управлінським діям, основаним на певних принципах і наукових підходах. Це ще раз підкреслює, що для управління прибутком підприємства як економічним об'єктом, який має велике значення для підприємства і покликаний виконувати стимулюючу функцію в його діяльності, необхідно застосувати дієві інструменти управління.

Ключові слова: система управління прибутком; фінансова діяльність підприємства.

Література

1. Демчук Н.І., Халатур С.М., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство, 2017, 9, c. 396—400.
2. Колеснік Я.В., Криворучко А.О. Перспективи розвитку фінансового менеджменту у сфері споживчого та іпотечного кредитування / Я.В. Колеснік, А.О. Криворучко // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава". — Київ, 2018. — № 11 (листопад). — С. 77—80.
3. Колеснік Я.В., Чорний В.О. Стратегія розвитку податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств / Я.В. Колеснік, В.О. Чорний // Науково-практичний журнал "Інвестиції: практика та досвід". — Київ, 2018. — № 21 (листопад). — С. 55—59.
5. Крючко Л.С. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону // Вісник Запорізького національного університету, Серія: Економічні науки — 2011. — №4 (12). — С. 158—162.
6. Крючко Л.С. Перспективи піднесення аграрного сектору України в умовах фінансової глобалізації ринку продовольства // Науково-практичний журнал "АгроСвіт". — 2013. — №15. — С. 30—35.
7. Bogatyrev I., Topchiy V., Koropatnik I., Kotliarenko O. and Kofanov A. Problems and perspectives for attracting investments in economy of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. —2019, 16 (2), 195—205. doi:10.21511/imfi.16(2).2019.17.
8. Kocisova K., Gavurova B., & Kotaskova A. (2018). A slack-based measure of agricultural efficiency in the European Union countries. Journal of International Studies, 11(1), 189—200. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/14
9. Hudym K., Khalatur S. (2016). Systematisation and analysis of MNCs' models of conduct for entering the national agrarian markets. Економiчний часопис-XXI, 5—6, 34—37.
10. Khalatur S. (2015). Mechanism of adaptation of agroindustrial complex of Ukraine in the conditions of global food problem. Visnyk Dnipropetrovs' koho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu, 1, 114—116.
11. Khalatur S.M. (2017). Innovative doctrine development of agriculture growth of Ukraine. Технологический аудит и резервы производства. Vol. 4, 5 (36), 19—26.
12. Official website of the State Statistics Committee. — URL: www.ukrstat.gov.ua
13. Official website of the National Bank of Ukraine. — URL: https://bank.gov.ua
14. Ostapenko V. (2019). Management of tax system adopting to European standards. Development Management, 17(1), 51—62. doi:10.21511/dm.5(1).2019.05.
15. The World Bank. (2018). World Development Indicators. Retrieved from: http://databank.worldbank.org/data/ reports.aspx?source=world-development-indicators
16. Prokopchuk O., Nesterchuk Yu., Tsymbalyuk Yu. and Rolinskyi O. (2019). Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 57—75. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.05.

№ 11 2019, стор. 15 - 19

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 833

Відомості про авторів

S. Khalatur

Doctor of Economic Sciences, associate professor,Professor of Finance, Banking and Insurance Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

С. М. Халатур

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-8331-3341


V. Gorbenko

Student of gr. MGFBSz-1-18, Dnipro State Agrarian and Economic University

В. В. Горбенко

студентка гр. МгФБСз-1-18,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ORCID:

0000-0001-9888-4657

Як цитувати статтю

Khalatur, S. and Gorbenko, V. (2019), “Development aspects of management of profit formation sources of the enterprises in agriculturul industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 15–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.15

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.