EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ: ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
М. А. Міненко, В. А. Піддубний, Д. І. Альохін

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.9

УДК: 658.012.4

М. А. Міненко, В. А. Піддубний, Д. І. Альохін

ДІЛОВА ДОСКОНАЛІСТЬ: ВИМОГИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Зміст статті розкриває сутність моделі ділової досконалості, використання якої може забезпечити конкурентні переваги підприємств (організацій, установ) різноманітної правової форми і різних форм власності, спроектованої фахівцями Європейського фонду управління якістю: модель EFQM Excellence Model (модель EFQM). Візуалізовано та охарактеризовано механізм функціонування моделі. Акцентовано увагу на її директивний характер. Підкреслено, що позитивні результати ділової досконалості можна мати за умови дотримання вимог критеріїв і підкритеріїв, які визначено як основу моделі EFQM. Розглянуто 9 критеріїв та їх 32 підкритерії. 5 (критеріїв) із яких є посилювачами, а 4 (критерії) — результатами ділової досконалості.
Обгрунтовано, що комплексне порівняння показників діяльності будь-якого суб'єкта господарювання з нормами моделі EFQM та аналіз позитивних світових практик (аналогів її використання) надасть можливість розробити заходи для вдосконалення по кожному із 9-ти критеріїв і 32-х підкритеріїв. Зазначено, що враховуючи особливості середовища, в якому формується українська економіка, для забезпечення конкурентоспроможності національних виробників товарів і послуг, найбільш доцільно безперервно і системно вдосконалюватися. Орієнтиром такого руху повинна бути 1000-бальна шкала моделі вдосконалення EFQM, відповідно до якої переважна більшість українських компаній досягають лише 150—250 балів, а у розвинутих країнах 300—400 балів.
Доведено, що низький рівень ділової досконалості є головною причиною виробничо-соціально-екологічної корупції в Україні, подолання якої можливе за умови проведення належної просвітницької роботи серед працівників у державних інституціях, у бізнесі, серед громадськості. Для цього мають відбутися законодавчі ініціативи і реалізовані на практиці програмні заходи запропоновані Українською асоціацією досконалості та якості.

Ключові слова: ділова досконалість; модель EFQM; посилювачі ділової досконалості; результати ділової досконалості; конкурентоспроможність компаній.

Література

1. EFQM excellence model 2013. Brussels. URL: https://www.efqm.org/index.php/efqm-model-2013/ (date of the application 27.02.2019 р.).
2. EFQM Model. URL: https://www.toolshero.com/quality-management/efqm-model/ (date of the application 25.02.2019 р.).
3. Excellence without Borders URL: https://www.excellencewithoutborders.org/gem-council/ (дата звернення 25.02.2019 р.).
4. Калита П. Децентралізація — це не лише фінансова незалежність, а ще й конкурентноздатність регіонів. Дзеркало тижня. 2018. №20. URL: https://dt.ua/economics_of_regions/konkurentospromozhnist-regioniv-278864_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).
5. Калита П. Ділова культура формується й проявляється на двох основних рівнях: держави та безпосередньо організацій. Дзеркало тижня. 2018. №15. URL: https://dt.ua/macrolevel/bila-plyama-i-chorna-dira-v-ukrayinskiy-ekonomici-275775_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).
6. Калита П. Неякісний бізнес. Дзеркало тижня. 2017. №3. URL: https://dt.ua/macrolevel/neyakisniy-biznes-abo-dostupno-pro-odnu-sistemnu-problemu-ta-yiyi-naslidki-dlya-ukrayinskoyi-ekonomiki-_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).
7. Калита П. Про стратегії розвитку малих та середніх підприємств в Україні. Дзеркало тижня. 2016. №47. URL: https://dt.ua/macrolevel/pro-strategiyi-rozvitku-msp-v-ukrayini-_.html (дата звернення 27.02.2019 р.).
8. Калита П. Соціальні й економічні проблеми, породжені недосконалими політиками і стратегіями. Дзеркало тижня. 2018. №8-9. URL: https://dt.ua/macrolevel/cina-yakosti-socialni-y-ekonomichni-problemi-porodzheni-nedoskonalimi-politikami-i-strategiyami-270962_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).
9. Калита П. Україна і четверта промислова революція: загрози і можливості. Дзеркало тижня. 2016. №43—44. URL: https://dt.ua/macrolevel/pidtrimka-vitchiznyanogo-virobnika-kurs-na-vdoskonalennya-ta-rozvitok-267384_.html (дата звернення 10.01.2019 р.).
10. Міненко М.А. Сталий розвиток України: реалії і перспективи. Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Київ, 2018. 620 с.

М. Minenko, V. Piddubnyi,, D. Alokhin

BUSINESS EXCELLENCE: REQUIREMENTS AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Summary

The content of the article reveals the essence of the business excellence model, the use of which can provide the competitive advantages of enterprises (organizations, institutions) of various legal forms and different forms of ownership, designed by experts of the European Foundation for Quality Management: model EFQM Excellence Model (model EFQM). The mechanism of model functioning is visualized and characterized. Attention is focused on its directive nature. It is emphasized that positive results of business excellence can be obtained provided that the requirements of the criteria and sub-criteria that are defined as the basis of the model EFQM are met. 9 criteria and 32 sub-criteria are considered. 5 (criteria) of which are amplifiers and 4 (criteria) the results of business excellence.
It is substantiated that a comprehensive comparison of the indicators of activity of any entity with EFQM standards and the analysis of positive world practices (analogues of its use) will provide an opportunity to develop measures for improvement on each of 9 criteria and 32 sub-criteria. It is noted that considering the peculiarities of the environment in which the Ukrainian economy is formed, in order to ensure the competitiveness of national producers of goods and services, it is most expedient to continuously and systematically improve. The benchmark of this movement should be the 1000-point scale of the EFQM improvement model, according to which the vast majority of Ukrainian companies reach only 150—250 points and in developed countries 300—400 points.
It is proved that low level of business excellence is the main cause of production-social-environmental corruption in Ukraine, which can be overcome if proper educational work is carried out among employees in state institutions, in business, among the public. To this legislative initiatives and programmatic measures implemented on practice proposed by the Ukrainian Association of Excellence and Quality should be held.

Keywords: usiness excellence; model EFQM; amplifiers of business excellence; results of business excellence; competitiveness of companies.

References

1. EFQM (2013), "EFQM excellence model", available at: https://www.efqm.org/index.php/efqm-model-2013/ (Accessed 27 Oct 2019).
2. EFQM (2019), "EFQM Model", available at: https://www.toolshero.com/quality-management/efqm-model/ (Accessed 25 Oct 2019).
3. GEM Council (2018), "Excellence Without Borders", available at: https://www.excellencewithoutborders.org/gem-council/ (Accessed 25 Oct 2019).
4. Kalyta, P. (2018), "Decentralization is not only financial independence but also competitiveness of regions", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 20, available at: https://dt.ua/economics_of_regions/konkurentospromozhnist-regioniv-278864_.html (Accessed 10 January 2019).
5. Kalyta, P. (2018), "Business culture is formed and manifested on two main levels: the state and directly on organizations", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 15, available at: https://dt.ua/macrolevel/bila-plyama-i-chorna-dira-v-ukrayinskiy-ekonomici-275775_.html (Accessed 10 January 2019).
6. Kalyta, P. (2017), "Poor quality business", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 3, available at: https://dt.ua/macrolevel/neyakisniy-biznes-abo-dostupno-pro-odnu-sistemnu-problemu-ta-yiyi-naslidki-dlya-ukrayinskoyi-ekonomiki-_.html (Accessed 10 January 2019).
7. Kalyta, P. (2016), "On the development strategies of small and medium-sized enterprises in Ukraine", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 47, available at: https://dt.ua/macrolevel/pro-strategiyi-rozvitku-msp-v-ukrayini-_.html (Accessed 27 Oct 2019).
8. Kalyta, P. (2018), "Social and economic problems created by imperfect politicians and strategies", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 8—9, available at: https://dt.ua/macrolevel/cina-yakosti-socialni-y-ekonomichni-problemi-porodzheni-nedoskonalimi-politikami-i-strategiyami-270962_.html (Accessed 10 Oct 2019).
9. Kalyta, P. (2016), "Ukraine and the Fourth Industrial Revolution: Threats and Opportunities", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 43—44, available at: https://dt.ua/macrolevel/pidtrimka-vitchiznyanogo-virobnika-kurs-na-vdoskonalennya-ta-rozvitok-267384_.html (Accessed 10 Oct 2019).
10. Minenko, M. (2018), "Sustainable Development of Ukraine: Realities and Prospects", Kolektyvna monohrafiia "Stalyj rozvytok — ХХІ stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli. Dyskusii 2018" [Sustainable development - 21st century: management, technologies, models. Discussions 2018: a collective monograph], NTUU "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut imeni Ihoria Sikors'koho"; Natsional'nyj universytet "Kyievo-Mohylians'ka akademiia"; Vyscha ekonomiko-humanitarna shkola, Kyiv, Ukraine.

№ 11 2019, стор. 9 - 14

Дата публікації: 2019-12-03

Кількість переглядів: 941

Відомості про авторів

М. А. Міненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри технологій управління, Національний авіаційний університет

М. Minenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies of the National Aviation University

ORCID:

0000-0002-7492-3196


В. А. Піддубний

д. т. н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства, Київський національний торговельно-економічний університет

V. Piddubnyi,

Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Technology and Organization of Restaurant Management of the Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-8051-3743


Д. І. Альохін

студент 2 курсу магістратури, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Alokhin

student of the 2 course of Master's degree of the Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-7622-3030

Як цитувати статтю

Міненко М. А., Піддубний В. А., Альохін Д. І. Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.9

Minenko, М., Piddubnyi,, V. and Alokhin, D. (2019), “Business excellence: requirements and prospects for Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 9–14. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.11.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.