EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ
М. Е. Хуторна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.78

УДК: 334.732.2

М. Е. Хуторна

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У роботі досліджено інституційну організацію функціонування системи кредитної кооперації в Україні та проведено її критичний аналіз з позиції здатності існуючого інституційного середовища сприяти як активізації розвитку кредитної кооперації, так і утриманню неї належного рівня фінансової стабільності у часі. Запропоновано удосконалену інституційну структуру вітчизняної системи забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок на засадах саморегулювання. Обгрунтовано доцільність законодавчого затвердження інституційного відокремлення функціонування асоціацій кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок та закріплення їх як незалежних інституцій. Функціональне призначення асоціацій, у тому числі всеукраїнського рівня, повинно обмежуватися виключно виконанням представницьких, просвітницьких та консультаційних функцій. Водночас метою діяльності об'єднаної кредитної спілки повинна бути сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок. Конкретизовано пропозиції автора щодо особливостей розподілення обов'язків у сфері регуляторної діяльності між регулятором та об'єднаною кредитною спілкою.

Ключові слова: система кредитної кооперації; кредитні спілки; фінансова стабільність; об'єднана кредитна спілка; інституційна структура системи кредитної кооперації.

Література

1. Бланк Г.Я. Основы теории и истории потребительской кооперации СССР / Г.Я. Бланк. — Москва: Изд-во Центросоюза. — 1963. — 221 с.
2. Крашенинников А.И. Международное кооперативное движение / А.И. Крашенинников, А.М. Морозов. — Москва: Экономика, 1977.
3. Макаренко А.П. Теория кооперации / А.П. Макаренко, А.И. Крашенинников, А.В. Кизилевич, В.Е. Паламарчук, Б.Н. Хвостов. — Москва: Экономика, 1982.
4. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов. — Москва: Моск. рабочий, 1990. — 80 с.
5. Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах / Г.В. Колєснікова // Економічний вісник Донбасу. — 2017. — № 2 (48). — С. 138—142.
6. Добровольська О.В. Кредитна кооперація: проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.В. Добровольська // Вісник Запорізького національного університету. — Серія "Економічні науки". — 2017. — № 1 (33). — С. 88—97.
7. Ніколаєв Є.Б. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ / Є.Б. Ніколаєв // Фінанси України. — 2002. — № 12. — С. 107—114.
8. Хоменко О.О. Кредитні спілки — важлива складова економіки України / О.О. Хоменко // Економіка. Фінанси. Право. — 2007. — № 5. — С. 23—28.
9. Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України. — 2013. — № 7. — С. 34—39.
10. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 № 2908-III [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14

М. Khutorna

FINANCIAL STABILITY OF CREDIT COOPERATION SYSTEM IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ASPECT

Summary

This paper examines the institutional organization of the credit cooperative system in Ukraine and analyzes the ability of the existing institutional environment to promote both an activization of credit cooperation development and the maintenance of its proper level of financial stability over time. It is proposed the improved institutional structure of the domestic system of ensuring the financial stability of credit unions on the basis of self-regulation. It is substantiated that associations of credit unions and the United credit union should functionate as independent institutions. Thus, associations of credit unions should operate as representative institute and their goal must be ensuring of the qualified representation of interests of credit unions; creation and support of the service infrastructure functioning. So, the functionality of associations of credit unions should be limited solely by the performance of representative, educational and advisory functions. At the same time, United credit union should have status of executive institution and its goal to promote the financial stability of the credit unions. The author's proposals regarding the peculiarities of the distribution of regulatory responsibilities between the regulator and the United credit union are specified. So, as functions of the United credit union it is determined:
— participation in lawmaking activity of the regulator;
— monitoring compliance in financial servicing of the credit unions and conducting on-site inspections of their activity;
— conducting stress testing of credit unions, disclosure of information on key risks and results of stress testing, developing recommendations for improving their financial stability;
— development of credit unions' insolvency settlement plans;
— deciding the introduction of temporary administration in credit unions that are recognized insolvent (temporary authority until this function is transferred to the national institution of deposits guarantee);
— initiation and direct management of the compensation mechanism.
On our mind, fulfilling all these functions by the United credit union will allow to build a self-organized and self-regulatory system of credit cooperation, that is a fundamental precondition for its financial stability ensuring.

Keywords: credit cooperative system; credit unions; financial stability; united credit union; institutional structure of the credit cooperative system.

References

1. Blank, G. Yа. (1963), Osnovy teorii i istorii potrebitel'skoy kooperatsii SSSR [Fundamentals of the theory and history of consumer cooperation of the USSR], Izdatel'stvo Tsentrosoyuza, Moskow, Russia.
2. Krasheninnikov, A. I. and Morozov, A. M. (1977), Mezhdunarodnoye kooperativnoye dvizheniye [International cooperative movement], Ekonomika, Moskow, Russia.
3. Makarenko, A. P. Krasheninnikov, A. I. Kizilevich, A. V. Palamarchuk, V. Ye. and Khvostov, B. N. (1982), Teoriya kooperatsii [The theory of cooperation], Ekonomika, Moskow, Russia.
4. Chayanov, A. V. (1990), Kratkiy kurs kooperatsii [A short course of cooperation], Moskovskiy rabochiy, Moskow, Russia.
5. Kolyesnikova, H. V. (2017), "Credit cooperatives as a special mode to support small business in the modern world", Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 138—142.
6. Dobrovol's'ka, O. V. (2017), "Credit cooperation: problems and prospects of development in Ukraine", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 1, pp. 88—97.
7. Nikolayev, Yе. B. (2002), "Increasing the role of non-bank financial and credit institutions", Finansy Ukrayiny, vol. 12, pp. 107—114.
8. Khomenko, O. O. (2007), "Credit unions — an important component of the economy of Ukraine", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 5, pp. 23—28.
9. Krylova, V. and Nikonova, M. (2013), "Features of credit cooperation in Ukraine", Visnyk Natsional'noho banku Ukrayiny, vol. 7, pp. 34—39.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On credit unions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2908-14 (Accessed 2 October 2019).

№ 10 2019, стор. 78 - 82

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 942

Відомості про авторів

М. Е. Хуторна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ "Університет банківської справи", Черкаський навчально-науковий інститут

М. Khutorna

PhD in Economics, associate professor of finance and banking department, SHEE 'Banking University', Cherkasy educational-and-scientific institute

ORCID:

0000-0003-0761-3021

Як цитувати статтю

Хуторна М. Е. Фінансова стабільність системи кредитної кооперації в Україні: інституційний аспект. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.78

Khutorna, М. (2019), “Financial stability of credit cooperation system in Ukraine: institutional aspect”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.