EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Т. І. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.69

УДК: 330.94.05:351.863

Т. І. Олійник

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

На основі проведеного аналітичного дослідження виявлено, що питання оцінки економічної безпеки підприємств має практичну значимість і цінність. Саме результати оцінки є основою вироблення заходів управлінського впливу щодо стабілізації діяльності підприємства, і чим достовірною та своєчасною буде оцінка економічної безпеки, тим більш обгрунтованими й ефективними будуть заходи з її забезпечення. Окреслені фактори впливу на проведення оцінки економічної безпеки підприємств надають змогу констатувати нагальність проведення оцінки всього комплексу ризиків і загроз економічній безпеці з метою їх нівелювання та подальшого врахування під час розробки стратегії сталого розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання. У виконанні цієї мети, оперуючи теоретичним підходом, виокремленні основні групи загроз щодо виявлення їх впливу на систему економічної безпеки сучасного підприємства, де особливому моніторингу підлягають ознаки таких загроз за їх класифікаційним складом. Встановлено, що оцінка економічної безпеки не повинна зводитись до жорстких протиставлень, необхідні комбіновані підходи, що включають формалізовані і неформалізовані методи оцінки функціонування підприємств, направлені на погодження змін внутрішніх чинників зі змінами зовнішнього середовища.

Ключові слова: економічна безпека підприємства; загрози економічної безпеки; моніторинг економічної безпеки; оцінка економічної безпеки.

Література

1. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 3 (21). — С. 11—19.
2. Забродский В. Теоретические основы оценки экономической безопасности отрасли и фирмы / В. Забродский, Н. Капустин // Бізнес Інформ. — 1999. — № 15—16. — С. 35—37.
3. Капустин Н. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н. Капустин // Бізнес Інформ. — 2018. — № 11—12. — С. 44—49.
4. Ковальов Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтнікова // Економіка України. — 2001. — № 4. — С. 35—40.
5. Коженьовскі Л. Управління безпекою / Л. Коженьовскі // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 1. — С. 147—154.
6. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко — К.: Лібра, 2003. — 320 с.
7. Кракос Ю.Б. Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия / Ю.Б. Кракос // Экономика, финансы и право. — 2006. — № 12. — С. 7—12.
8. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.
9. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова та ін. — Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 240 с.
10. Фоміна М.В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика: монографія / М.В. Фоміна — Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. — 140 с.
11. Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія / В.І. Франчук — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 440 с.

Т. Oliynyk

METHODICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY ASSESSMENT OF ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

Summary

The activity of any enterprise in today's economic environment is impossible without the analysis of internal and external threats and the associated risks to its economic security. On the basis of the analytical research it is revealed that the economic activity of enterprises is influenced by many factors that need to be identified, systematized and taken into account when conducting the economic safety assessment of the enterprise, so the question of assessing the economic security of enterprises is of practical importance and value. It is the results of the assessment that underpin the development of measures of managerial influence to stabilize the activity of the enterprise, and the more reliable and timely will be the assessment of economic security, the more reasonable and effective will be measures to ensure it. The classification of economic threats by the scope and nature of the occurrence, the objects of encroachment, the magnitude of losses and the degree of probability of their occurrence in the time interval are the main factors of influence in the system of assessing the level of economic security of the enterprise. Outlined factors of influence in carrying out the assessment of economic security of enterprises, makes it possible to state the urgency of assessing the whole complex of risks and threats to economic security in order to level them and to further take into account when developing a strategy for sustainable development of enterprises in modern conditions of management. In pursuit of this goal, using the theoretical approach, the main groups of threats are identified in identifying their impact on the economic security system of a modern enterprise, where the signs of such threats in their classification composition are subject to special monitoring. It is established that the assessment of economic security should not be reduced to rigid oppositions, combined approaches are needed, which include formalized and non-formalized methods of assessing the functioning of enterprises aimed at reconciling changes in internal factors with changes in the environment.

Keywords: economic security of the enterprise; threats to economic security; monitoring of economic security; evaluation of economic security.

References

1. Il'jashenko, S.N. (2003), "Components of economic security of enterprises and approaches to their assessment", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 3 (21), pp. 11—19.
2. Zabrodskij, V. and Kapustin, N. (1999), "The theoretical basis for assessing the economic security of the industry and the company", Biznes-Inform, vol. 15—16, pp. 35—37.
3. Kapustin, N. (2018), "Economic security of industry and company", Biznes-Inform, vol. 11—12, pp. 44—49.
4. Koval'ov, D. and Plietnikova, I. (2001), "Quantitative assessment of the level of economic security of the enterprise", Ekonomika Ukrainy, vol. 4, pp. 35—40.
5. Kozhen'ovski, L. (2004), "Security management", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 147—154.
6. Kozachenko, H.V. Ponomar'ov, V.P. and Liashenko, O.M. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist' ta mekhanizm zabezpechennia, [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of providing], Libra, Kyiv, Ukraine.
7. Krakos, Ju.B. (2006), "An approach to assessing the level of the financial component of the economic security of an enterprise", Jekonomika, finansy i pravo, vol. 12, pp. 7—12.
8. Liashenko, O.M. (2011), Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva, [Conceptualization of economic security management], vyd-vo SNU im. V. Dalia, Luhans'k, Ukraine.
9. Heiets', V.M. Kyzym, M.O. and Klebanova, T.S. (2006), Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo, [Modeling of economic security: state, region, enterprise], VD "INZhEK", Kharkiv, Ukraine.
10. Fomina, M.V. (2005), Problemy ekonomichno bezpechnoho rozvytku pidpryiemstv: teoriia i praktyka, [Problems of economically safe enterprise development: theory and practice], DonDUET, Donets'k, Ukraine.
11. Franchuk, V.I. (2010), Osoblyvosti orhanizatsii systemy ekonomichnoi bezpeky vitchyznianykh aktsionernykh tovarystv v umovakh transformatsijnoi ekonomiky, [Features of organization of the system of economic security of domestic joint-stock companies in the conditions of transformation economy], L'vivs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, L'viv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 69 - 72

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1970

Відомості про авторів

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. Oliynyk

Ph.D, associate professor of economics, entrepreneurship and enterprise management, National University Oles Honchar, Dnipro

ORCID:

0000-0003-1224-3790

Як цитувати статтю

Олійник Т. І. Методичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств у ринкових умовах господарювання. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 69–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.69

Oliynyk, Т. (2019), “Methodical aspects of economic safety assessment of enterprises in market conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 69–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.