EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ
Б. В. Дергалюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.65

УДК: 330.341.4:332.14

Б. В. Дергалюк

СВІТОВІ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статі досліджено практику світових моделей державного регулювання структурних зрушень в економіці. Однією із моделей державного регулювання структурних зрушень в економіці виступає американська модель, що є основою для реалізації структурної політики пасивного типу, яка відповідно передбачає мінімальне втручання держави у функціонування суб'єктів господарювання. Американська модель державного регулювання структурних змін передбачає цільову орієнтацію уряду на інтенсифікацію інноваційних процесів та підтримку дифузії науково-технічних розробок у виробничі сфери економіки, налагодження ефективного державно-приватного партнерства. Дослідження японської моделі державного регулювання дало можливість заключити, що вона передбачає активний напрям державної структурної політики, що обумовлено посиленою роллю держави у регуляції динаміки структурних здвигів економічної системи, активному залученні державою інструментів як прямого, так і опосередкованого впливу на процеси структурних трансформацій. Регулювання в японській моделі здійснюється, орієнтуючись на пришвидшення структурних зрушень у рамках державних програм структурного розвитку економіки та завдяки державно-приватного партнерства. Дослідження європейської моделі дало можливість виділити такі її особливості: орієнтація на усунення територіальних асиметрій розвитку; відхід від практики здійснення галузевої підтримки та дотування пріоритетних виробництв; пріоритизація інфраструктурного напряму розвитку та розбудови інформаційної економіки; створення сприятливих умов для ринкових взаємодій, що виключає пряме втручання держави у формування направленості структурних перебудов економіки.

Ключові слова: державне регулювання; структурні зміни; політика структурних змін; моделі державного регулювання структурних змін; світовий досвід.

Література

1. Бодров В.Г., Шепетько Р.І. Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції. Міжнародна економічна політика. 2014. № 2. С. 78—98.
2. Детермінанти розвитку національного господарства: монографія / М.В. Шашина, А.В. Гречко, О.П. Кавтиш та ін., за заг. ред. П. В. Круша. Київ, НТУУ "КПІ", 2014. 276 с.
3. Манжура О.В. Зарубіжний досвід структурно-інвестиційного розвитку економіки: перспективи для України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 5—9.
4. Онишко С.В., Карпенко С.П. Динаміка сукупного попиту в Україні: структурні деформації та перспективи їх подолання. Бізнес-інформ. 2015. № 2. С. 8—14.
5. Пелех О.Б. Структурні зрушення в економіці України (2000—2017 рр.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. № 21. С. 61—67.
6. Попадинець Н.М. Стратегічні цілі державної структурної політики України. Регіональна економіка. 2014. № 1. С. 175—183.
7. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон: Вид-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.

B. Dergaliuk

WORLD MODELS OF STRUCTURAL CHANGES STATE REGULATION IN THE ECONOMY

Summary

The article examines the practice of world models of state regulation of structural shifts in the economy. It has been found out that structural policy is defined as a set of goals and directions that form a system of guidelines for engaging state regulation instruments in order to stimulate structural transformations. Approaches to defining global models of state regulation of structural changes is the separation of two directions opposite to its economic nature regarding government intervention in the regulation of economic processes that have found their wide application in most developed countries, according to the historical and cultural conditions of their development, and traditions in the organization and regulation of public relations. One model of state regulation of structural shifts in the economy is the American model, which is the basis for implementing a structural policy of the passive type, which accordingly provides for minimal government intervention in the functioning of economic entities. The American model of structural changes state regulation involves the government's targeted orientation to intensify innovation processes and support the diffusion of scientific and technological development into the productive spheres of the economy, establishing effective public-private partnerships, where key market needs are key, and scientific advancement promotes regional, thus stimulating the processes of dynamic economic growth. The study of the Japanese model of state regulation has made it possible to conclude that it envisages an active direction of state structural policy, which is conditioned by the enhanced role of the state in regulating the dynamics of the economic system structural shifts, active involvement of instruments by the state, both direct and indirect influence on the processes of structural transformations. Regulation in the Japanese model is carried out, focusing on accelerating structural shifts within state structural economic development programs and through public-private partnerships. The study of the European model made it possible to distinguish such features as: orientation towards elimination of territorial asymmetries of development; a departure from the practice of providing industry support and subsidizing priority industries; prioritizing the infrastructure direction of information economy development and development; creation of favorable conditions for market interactions, which eliminates the direct intervention of the state in shaping the orientation of structural restructuring of the economy.

Keywords: state regulation; structural change; structural change policy; models of state regulation of structural change; world experience.

References

1. Bodrov, V.H. аnd Shepet'ko, R.I. (2014), "Structural policy in the conditions of aggravation of international competition", Mizhnarodna ekonomichna polityka, vol. 2, 78—98.
2. Krush P. V. ta in. (2014), Determinanty rozvytku natsional'noho hospodarstva [Determinants of the development of the national economy]. Kyiv: NTUU "KPI". (in Ukrainian).
3. Manzhura, O.V. (2017), "Foreign experience of structural and investment development of the economy: prospects for Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 5—9.
4. Onyshko, S.V. and Karpenko, S.P. (2015), "Dynamics of aggregate demand in Ukraine: structural deformations and prospects of their overcoming", Biznesinform, vol. 2, pp. 8—14.
5. Pelekh, O.B. (2018), "Structural shifts in the economy of Ukraine (2000—2017)", Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 21, pp. 61—67.
6. Popadynets', N.M. (2014), "Strategic goals of state structural policy of Ukraine", Rehional'na ekonomika, vol. 1, pp. 175—183.
7. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsijnoi systemy rehioniv Ukrainy [Prospects and domains of the development of the intellectual-innovative system of the regions of Ukraine], PP "Vishemirsky", Kherson, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 65 - 68

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2383

Відомості про авторів

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

B. Dergaliuk

PhD in Economics, Associate professor, Associate professor of economics and entrepreneurship department, National technical university of Ukraine, "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

ORCID:

0000-0001-8791-9121

Як цитувати статтю

Дергалюк Б. В. Світові моделі державного регулювання структурних зрушень в економіці. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 65–68. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.65

Dergaliuk, B. (2019), “World models of structural changes state regulation in the economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 65–68. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.