EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ
Т. Ф. Куценко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58

УДК: 336.1:352

Т. Ф. Куценко

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: ОГЛЯДОВИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті представлено оглядовий аналіз сучасного інструментарію забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема стосовно їх місцевих бюджетів. Цей інструментарій розроблено та запроваджено з 2014 року у результаті низки заходів у рамках реформи децентралізації управління в Україні, що реалізуються, насамперед, на виконання Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" у рамках Програми "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP), спрямованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Також оглядово розглянуто методології оцінки прозорості місцевих бюджетів, що напрацьовані різними експертними групами в ракурсі сучасних практик їх використання, що вже розпочаті в нашій країні у відповідності до міжнародних стандартів та з урахуванням світового досвіду. В статті представлено актуальні результати деяких рейтингів прозорості, що розраховані українськими експертами-практиками, зокрема на основі Індексу прозорості місцевого бюджету стосовно місцевих бюджетів міст України та стосовно об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: реформа децентралізації управління; електронне врядування; бюджетна прозорість; інструментарій забезпечення прозорості; методології оцінки прозорості; місцеві бюджети міст; місцеві бюджети об'єднаних територіальних громад.

Література

1. Оцінка прозорості бюджету міста Кременчук [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1552820125.9114.pdf
2. Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю Прозорість бюджету та залучення громадськості до бюджетного процесу на місцевому рівні // Економіка і суспільство. — 2018. — В. 17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/83.pdf
3. Радіонов Ю.Д. Прозорість бюджетної системи — гарантія її ефективності // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 14 — С. 14—21
4. Горбунов О.В. Прозорість місцевих бюджетів та публічність місцевого самоврядування в Україні: методики оцінювання та напрями їх удосконалення / О.В. Горбунов // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 2/3. — С. 48—53.
5. Впровадження в Україні прозорого місцевого бюджету: досвід та виклики. Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети!", Одеська обласна організація ВГО "Комітет виборців України", Фундація "Відкрите суспільство". — Одеса, 2016. — 80 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1488389471.4284.pdf
6. Бобиренко В., Бойко А., Болтовська Л., Борщ Г., Голинська О., Гринчук Н., Літвінов О., Ліхачов Р., Матвієнко А., Онищук І., Орлов М., Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів // Фонд Східна Європа — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pauci.org/upload/files/metodologiya.pdf
7. Громадське Партнерство "За прозорі місцеві бюджети" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
8. Горбунов О.В. Міжнародний рейтинг відкритості (прозорості) бюджету "Open Budget Index": Україна в контексті міжнародних порівнянь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. — 2017. —В. 32. — С. 12—27.
9. International Budget Partnership https://www.internationalbudget.org/
10. Україна піднялася на 39 місце у міжнародному рейтингу бюджетної прозорості [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=ukrajina-pidnyalasya-na-39-mistse-u-mizhnarodnomu-rejtynhu-byudzhetnoji-prozorosti
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" від 11.02.2016 р. № 538-р [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80]
12. Програма "Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади" (EGAP) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://egap.in.ua/innovatsiy/
13. Єдина система місцевих петицій [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://e-dem.in.ua/
14. Портал "Відкрите місто" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.opencity.in.ua
15. Портал електронних сервісів Волині [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-services.volyn.ua/
16. Платформа "Прозорі місцеві бюджети" / Оцінка прозорості місцевих бюджетів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tlb.in.ua/about_project
17. Громадський бюджет [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://initiativ.e-dem.in.ua/
18. Соціальний інспектор [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ci.org.ua/
19. Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-100-mist-ukrainy-2017/
20. Індекс публічності місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://publicityindex.org/
21. Закон України "Про відкритість використання публічних коштів" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-viii
22. Єдиний веб-портал використання публічних коштів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://e-data.gov.ua/
23. Державний веб-портал бюджету для громадян [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://openbudget.gov.ua/?month=4&year=2019&budgetType=NATIONAL
24. Пошуково-аналітична система "Гроші залишають слід" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.007.org.ua/
25. Оголошено результати конкурсу Є-data рейтинг 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=oholosheno-rezultaty-konkursu-e-data-rejtynh-2017
26. Запрацював рейтинг замовників у системі PROZORRO — "Індекс найкращих практик" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/zapratsiuvav-reitynh-zamovnykiv-u-systemi-prozorro-indeks-naikrashchykh-praktyk/
27. Індекс найкращих практик при здійсненні закупівель у системі PROZORRO. Методологія. Київ.2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://index.dozorro.org/static/documents/dozorro_methodology.pdf
28. Лях В. Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів. Фонд Східна Європа. 19 червня 2018 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://auc.org.ua/sites/default/files/5_lyah_methodology_presentation_kk.pdf
29. Громадське Партнерство "За прозорі місцеві бюджети" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550661397.7869.pdf
30. Громадське Партнерство "За прозорі місцеві бюджети" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550661478.2136.pdf

T. Kutsenko

MODERN INSTRUMENTS OF ENSURING TRANSPARENCY OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: OVERVIEW ANALYSIS

Summary

The article presents an overview analysis of modern instruments to ensure transparency of local authorities activity, particularly with regard to their local budgets. These tools have been developed and implemented since 2014 as a result of a number of measures under the management decentralization reform in Ukraine, performed primarily through the implementation of the Concept for creation of an integrated information and analytical system "Transparent Budget" within the Program "Electronic Governance for Government Accountability and Community Participation" (EGAP), aimed at using the latest information and communication technologies. The most significant portals in the context of analyzing electronic tools for ensuring transparency of local budgets are the following: "Assessment of transparency of local budgets"; "Public Budget" (or budget of participation); "Social Inspector". It was examined the recently introduced innovative toolkit for assessing the transparency of local self-government in Ukraine, as following: transparency rating of Ukrainian cities (Transparency International); index of publicity of local self-government; E-data rating; index of best practices in the procurement within system PROZORRO.
Also, it was made an overview of transparency assessment methodologies elaborated by various expert groups in the perspective of modern practices of their usage, that already started in our country in accordance with international standards and taking into account international experience, namely the PUD Methodology (transparency — participation — integrity) and its approbation (2015—2016), and the Methodology for assessing the transparency of local budgets (2017), taking into account both current national legislation and recognized international standards for ensuring transparency of public finances.
The article presents actual results of some transparency ratings, which are calculated by Ukrainian experts-practitioners. In particular, since 2018 based on the Methodology for assessing the transparency of local budgets it has begun the evaluation of the openness and accessibility of budget information and budget decisions, as well as of the depth and quality of involvement of citizens in the budget process. Currently, it is possible to monitor the Transparency Index of local budgets at the city level and the Transparency Index of local budgets at the level of united territorial communities.
All these innovative (for Ukraine) instruments to ensure transparency are absolutely necessary at this stage of development of budget process at local level in Ukraine. That will help to protect interests of society, to reduce probability of fraud, committing corrupt dealings, and envisions transparency of budget funds management at all stages of the budget process.

Keywords: decentralization reform of public administration; e-governance; budget transparency; instruments ensuring transparency; methodologies of transparency assessment; local budgets of cities; local budgets of united territorial communities.

References

1. Hromads'ke partnerstvo "Za prozori mistsevi biudzhety!" (2018), "Assessment of transparency of the budget of the city of Kremenchuk", available at: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1552820125.9114.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
2. Lyvdar, M.V. Yaroshevych, N.B. and Kondrat, I.Yu (2018), "Budget transparency and involvement of the public in the local budget process", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 17, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/83.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
3. Radionov, Yu.D. (2013), "Transparency of the budget system — a guarantee of its effectiveness", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 14—21.
4. Horbunov, O.V. (2018), "Transparency of local budgets and publicity of local self-government in Ukraine: evaluation methods and directions for their improvement", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 2/3, pp. 48—53.
5. Brynosh, I. and Bojko, A. (2016), "Implementing a Transparent Local Budget in Ukraine: Experience and Challenges", available at: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1488389471.4284.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
6. Bobyrenko, V. Bojko, A. Boltovs'ka, L. Borsch, H. Holyns'ka, O. Hrynchuk, N. Litvinov, O. Likhachov, R. Matviienko, A. Onyschuk, I. and Orlov, M. (2017), "Methodology for assessing the transparency of local budgets", Fond Skhidna Yevropa, available at: https://pauci.org/upload/files/metodologiya.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
7. Hromads'ke partnerstvo "Za prozori mistsevi biudzhety!" (2019), available at: http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/ (Accessed 15 Sept 2019).
8. Horbunov, O.V. (2017), "International Open Budget Index: Ukraine in the Context of International Comparisons", Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 32, pp. 12—27.
9. International Budget Partnership (2019), available at: https://www.internationalbudget.org/ (Accessed 15 Sept 2019).
10. Hromads'kyj Prostir (2018), "Ukraine has risen to 39th place in the international budget transparency rating", available at: https://www.prostir.ua/?news=ukrajina-pidnyalasya-na-39-mistse-u-mizhnarodnomu-rejtynhu-byudzhetnoji-prozorosti (Accessed 15 Sept 2019).
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution "On approval of the Concept of creation of the integrated information and analytical system "Transparent budget"", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80 (Accessed 15 Sept 2019).
12. EGAP (2019), available at: https://egap.in.ua/innovatsiy/ (Accessed 15 Sept 2019).
13. Unified system of local petitions (2019), available at: https://e-dem.in.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
14. Open City (2019), available at: http://www.opencity.in.ua (Accessed 15 Sept 2019).
15. Volyn Portal of electronic services (2019), available at: http://e-services.volyn.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
16. Transparent local budgets (2019), available at: https://tlb.in.ua/about_project (Accessed 15 Sept 2019).
17. Public budget (2019), available at: https://initiativ.e-dem.in.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
18. Social Inspector (2019), available at: http://ci.org.ua/ (Accessed 15 Sept 2019)
19. Transparency International Ukraine (2017), "Transparency rating of the 100 largest cities in Ukraine", available at: https://ti-ukraine.org/research/reitynh-prozorosti-100-mist-ukrainy-2017/ (Accessed 15 Sept 2019).
20. Publicity index (2019), available at: https://publicityindex.org/ (Accessed 15 Sept 2019).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On the openness of the use of public funds", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/183-19 (Accessed 15 Sept 2019).
22. Transparent budget (2019), available at: https://e-data.gov.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
23. State web portal of the budget for citizens (2019), available at: https://openbudget.gov.ua/?month=4&year=2019&budgetType=NATIONAL (Accessed 15 Sept 2019).
24. Search and analytical system "Money leaves a trace" (2019), available at: https://www.007.org.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
25. Hromads'kyj Prostir (2018), "The results of the E-data rating 2017 competition have been announced", available at: https://www.prostir.ua/?news=oholosheno-rezultaty-konkursu-e-data-rejtynh-2017 (Accessed 15 Sept 2019).
26. Transparency International Ukraine (2017), "Has earned a customer rating in PROZORRO — "Best Practices Index"", available at: https://ti-ukraine.org/news/zapratsiuvav-reitynh-zamovnykiv-u-systemi-prozorro-indeks-naikrashchykh-praktyk/ (Accessed 15 Sept 2019).
27. Transparency International Ukraine (2017), "PROZORRO Procurement Best Practices Index. Methodology", available at: http://index.dozorro.org/static/documents/dozorro_methodology.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
28. Liakh, V. (2018), "Methodology for assessing the transparency of local budgets", available at: http://auc.org.ua/sites/default/files/5_lyah_methodology_presentation_kk.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
29. Hromads'ke partnerstvo "Za prozori mistsevi biudzhety!" (2018), available at: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550661397.7869.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
30. Hromads'ke partnerstvo "Za prozori mistsevi biudzhety!" (2018), available at: http://probudget.org.ua/db_pic/images/files/file_1550661478.2136.pdf (Accessed 15 Sept 2019).

№ 10 2019, стор. 58 - 64

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1400

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Economy and Public Administration Department,SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф. Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58

Kutsenko, T. (2019), “Modern instruments of ensuring transparency of local budgets in Ukraine: overview analysis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 58–64. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.