EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
К. М. Ніколаєць, О. Ю. Ніколаєць

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.51

УДК: 331.556.4:330.34](477) 1

К. М. Ніколаєць, О. Ю. Ніколаєць

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Анотація

Визначено характер залежності розвитку економіки України від темпів та напрямів зовнішньої трудової міграції на початку ХХІ ст. Висвітлено вплив змін на ринку праці України на темпи зовнішньої трудової міграції. На основі дослідження статистичних матеріалів, результатів соціологічних опитувань охарактеризовано зміни ставлення українських заробітчан залежно від їхнього віку до повернення на постійну роботу в Україні. Визначено вплив заходів державного регулювання розвитку малого, середнього та великого бізнесу на темпи зовнішньої трудової міграції. Охарактеризовано масштаби фінансових надходжень від зовнішніх трудових мігрантів до України, а також характер використання цих коштів. Визначено специфіку державної міграційної політики в умовах зростання масштабів надходження коштів від зовнішніх трудових мігрантів. Визначено вплив такого зростання на розвиток певних галузей економіки.

Ключові слова: зовнішні трудові міграції; соціальна політика; міграційна політика; міграції населення; зайнятість населення; трудові маятникові міграції.

Література

1. Бабенко М. Країна без працівників. Чому українці масово виїжджають за кордон. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/423173/krayina-bez-pratsivnykiv-chomu-ukraintsi-masovo-vyyizhdzhayut-pratsyuvaty-za-kordon
2. Буров І. Трудова міграція як наслідок соціально-економічної політики України 2014—2018 рр. // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 166—170.
3. В Украине наблюдается редкий для Европы феномен — нищета работающих // Кореспондент. URL: http://korrespondent.net/business/career/1478140-korrespondent-v-ukraine-nablyudaetsya-redkij-dlya-evropy-fenomen-nishcheta-rabotayushchih
4. Василик О.Д., Василик Д.О. Бюджетні методи регулювання економічного і соціального розвитку // Вісник Київськ. Нац. ун-ту. Серія: економіка. 2004. № 70. С. 4—8.
5. Все меньше украинцев согласны ехать на заработки в Россию. UPL: https://www.rupor.info/news/122365/vse-menshe-ukraintsev-soglasny-ehat-na-zarabotki-v-rossiyu
6. Гайдуцький А. 2018 Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? URL: https://dt.ua/internal/borotba-za-migrantiv-ukrayini-prigotuvatisya-289703_.html
7. Дослідження з питань міграції та торгівлі людьми в Україні, 2017 / GfK Ukraine на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf
8. Зануда А. Робсила чи рабсила: як впливає на економіку України трудова міграція. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101
9. Заробитчане перевели из Польши в Украину почти 4% ВВП. URL: http://hvylya.net/news/digest/zarobitchane-pereveli-iz-polshi-v-ukrainu-pochti-4-vvp.html
10. Звонар В. Теорія і практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні // Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. 2010. № 3. С. 21—26.
11. Кваша О.С. Зовнішні міграційні процеси трудових ресурсів: фактори, стан та наслідки для України // Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 535—540.
12. Клівіденко Л.М. Фінансове забезпечення соціального захисту населення України. Автореф. дис… канд. екон. наук. Тернопіль, 2006. 24 с.
13. Корнієнко О.О. Особливості сучасного етапу міжнародних міграційних процесів. Економічний простір: Збірник наукових праць. № 104. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. С. 28—43.
14. Лібанова Е.М. Зовнішня трудова міграція українців: масштаби, причини, наслідки // Демографія та соціальна економіка. 2018. № 2 (33). С. 11—26.
15. Малиновська О.А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: монографія. Київ: Вид-во НАДУ, 2004. 236 с.
16. Малиновська О.А. Міграційна криза в Європі: пошуки шляхів розв'язання та наслідки для України / Стратегічні пріоритети. 2016. № 3 (40). С. 104—114.
17. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія / О.A. Малиновська. Київ: НІСД, 2018. 472 с.
18. Малиновська О.А. Перекази мігрантів з-за кордону: обсяги, канали, соціально-економічне значення: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2014. 60 с.
19. Мандибура В.О. Рівень життя населення та механізми його регулювання. Автореф. дис. докт. екон. наук. Київ, 1999. 19 с.
20. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів / НАН України, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього"; наук. ред. У.Я.Садова. Львів, 2015. 252 с.
21. Осовий Г. Питання реформи оплати праці в Україні в контексті реалізації Плану дій щодо євроінтеграції // Україна: аспекти праці. 2005. № 3. С. 3—11.
22. Перерахунок даних щодо приватних грошових переказів в Україну за 2015—2017 роки / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144
23. Петрушина Т., Соколовський І. Соціологічні показники стану ринку праці України: актуальні проблеми та виклики // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. зб. наук. праць. Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 139—147.
24. Піонтківська І. Трудова міграція українців: позитив теж є. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/02/28/634533/
25. Поступления от заробитчан в этом году превысят $11 миллиардов. — НБУ. URL: https://biz.censor.net.ua/news/3083250/postupleniya_ot_zarobitchan_v_etom_godu_prevysyat_11_milliardov_nbu
26. Прибиткова І. Пересувні ринки праці за доби незалежності України та міграційні плани українців. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ, 2015. С. 316—327.
27. Рахманов О.А. Власники великого капіталу як соціальна основа української державності // Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність. Київ: КНЕУ, 2014. С. 378—396.
28. Снігова О. Ю. Механізм державного та регіонального управління соціальною безпекою. Автореф. дис… канд. екон. наук. Донецьк, 2006. 22 с.
29. Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти / ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"; наук. ред. У.Я. Садова. Львів, 2016. 266 с.
30. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с.
31. Шевченко Л. Мінімальна заробітна плата та її рівень: теоретичне осмислення проблеми. Україна: аспекти праці. 2003. № 4. С. 30—33.
32. Jozwiak I., Piechowska M. Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland. URL: http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/WP99157.pdf
33. External Labour Migration In Ukraine As A Factor In Socio-Demographic And Economic Development. URL: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-14.pdf

K. Nikolaiets, O. Nikolaiets

SOCIAL-ECONIOMIC RESULTS OF INTERNAL LABOR MIGRATION

Summary

The nature of the dependence of the development of the Ukrainian economy on the rates of foreign labor migration at the beginning of the 21st century has been determined. The influence of changes in the labor market of Ukraine on the rate of external labor migration is highlighted. Based on the study of statistical materials, the results of sociological surveys, the changes in the attitude of Ukrainian wage earners, depending on their age, before returning to permanent employment in Ukraine are characterized. The influence of measures of state regulation of development of small, medium and large business on the rate of external labor migration is determined. The scope of financial income from external labor migrants to Ukraine is described, as well as the nature of the use of these funds. The specifics of the state migration policy in the conditions of increasing the amount of funds from external labor migrants are determined. It has been determined that the situational use of the funds of external labor migrants to improve the balance of payments, stabilize the Ukrainian currency, reduce social tensions in society is already facing problems that in the near future may create a whole complex of threats to national security.
The growing scale of external labor migration has led to a reduction in Ukraine's innovation potential due to the loss of the most skilled workers and, consequently, the inability to implement innovative projects. This has created additional barriers to increasing foreign investment through the dissemination of information about the difficulty of self-realization by skilled workers in Ukraine. It is determined that a significant number of Ukrainian enterprises are experiencing a shortage of skilled workers. As a result of the search of part-time workers abroad in Ukraine, a shortage of workers of working specialties has been created, which causes an increase in their wages. And such growth is already causing dissatisfaction among higher-skilled workers, whose level of remuneration, in their opinion, does not correspond to qualification. Due to the increase in the scope of external labor migration, the wage bill of the so-called blue collar workers has approached or exceeded the white collar wage bill. Therefore, to the conviction of many young workers in Ukraine, their self-realization cannot be ensured

Keywords: internal labor migration; social policy; migration policy; population migration; population employment; labor pendulum migration.

References

1. Babenko, M. (2018), "A country without workers. Why Ukrainians go abroad massively", available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/423173/krayina-bez-pratsivnykiv-chomu-ukraintsi-masovo-vyyizhdzhayut-pratsyuvaty-za-kordon (Accessed 30 Sept 2019).
2. Burov, I. (2018), "Labor migration as a consequence of the socio-economic policy of Ukraine 2014—2018", Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin. zb. nauk. prats, vol. 6 (20), pp.166—170.
3. korrespondent.net (2013), "In Ukraine can be observed a rare phenomenon in Europe — the poverty of workers", Available at: http://korrespondent.net/business/career/1478140-korrespondent-v-ukraine-nablyudaetsya-redkij-dlya-evropy-fenomen-nishcheta-rabotayushchih (Accessed 30 Sept 2019).
4. Vasylyk, O. D. and Vasylyk, D. O. (2004), "Budgetary methods of regulation of economic and social development", Visnyk Kyivsk. Nats. un-tu. Seriia: ekonomika, vol. 70, pp. 4—8.
5. rupor.info (2017), "Fewer Ukrainians agree to go to work in Russia", Available at: https://www.rupor.info/news/122365/vse-menshe-ukraintsev-soglasny-ehat-na-zarabotki-v-rossiyu (Accessed 30 Sept 2019).
6. Haidutskyi, A. (2018), "What should Ukraine do in an era of high demand for Ukrainians?", Available at: https://dt.ua/internal/borotba-za-migrantiv-ukrayini-prigotuvatisya-289703_.html (Accessed 30 Sept 2019).
7. GfK Ukraine commissioned by the International Organization for Migration (IOM) Office in Ukraine (2017), "Research on migration and human trafficking in Ukraine", Available at: http://iom.org.ua/sites/default/files/migration_and_human_trafficking_in_ukraine_2017_ukr.pdf (Accessed 30 Sept 2019).
8. Zanuda, A. (2018), "Robsil or Slavery", Available at: https://www.bbc.com/ukrainian/features-43485101 (Accessed 30 Sept 2019).
9. hvylya.net (2018), "The workers were transferred from Poland", Available at: http://hvylya.net/news/digest/zarobitchane-pereveli-iz-polshi-v-ukrainu-pochti-4-vvp.html (Accessed 30 Sept 2019).
10. Kvasha, O. S. (2017), "External migration processes of labor resources: factors, status and consequences for Ukraine", Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/92.pdf (Accessed 30 Sept 2019).
11. Kvasha, O. S. (2017), "External migration processes of labor resources: factors, status and consequences for Ukraine", Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pр. 535—540.
12. Klividenko, L. M. (2006), "Financial support for social protection of the population of Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Ternopil, Ukraine.
13. Korniienko, O. O. (2015), "Features of the current stage of international migration processes", Ekonomichnyi prostir: Zbirnyk naukovykh prats, vol. 104, pp. 28—43.
14. Libanova, E. M. (2018), "External labor migration of Ukrainians: scale, causes, consequences", Demohrafiia ta sotsialna ekonomika. № 2 (33), pp. 11—26.
15. Malynovska, O. A. (2004), Mihranty, mihratsiia ta Ukrainska derzhava: analiz upravlinnia zovnishnimy mihratsiiamy [Migrants, Migration and the Ukrainian State: An Analysis of External Migration Management], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
16. Malynovska, O.A. (2016), "The Migration Crisis in Europe: Finding Ways and Implications for Ukraine", Stratehichni priorytety, vol. 3 (40), pp. 104—114.
17. Malynovska, O.A. (2018), Mihratsiina polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainski realii [Migration Policy: A Global Context and Ukrainian Realities], NISD, Kyiv, Ukraine.
18. Malynovska, O. A. (2014). Perekazy mihrantiv z-za kordonu: obsiahy, kanaly, sotsialno-ekonomichne znachennia [Migrant transfers from abroad: volumes, channels, socio-economic value], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
19. Mandybura, V. O. (1999), "The standard of living of the population and the mechanisms of its regulation", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
20. Sadov, U.Ia. (2015). Naslidky mihratsiinykh protsesiv [Consequences of migration processes], NAN Ukrainy, DU "Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M.I.Dolishnoho", Lviv, Ukraine.
21. Osovyi, H. (2005), "Issues of pay reform in Ukraine in the context of the implementation of the European Integration Action Plan", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 3, pp. 3—11.
22. National Bank of Ukraine (2018), "Conversion of private data", Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66364144 (Accessed 30 Sept 2019).
23. Petrushyna, T. and Sokolovskyi, I. (2018), "Sociological indicators of the state of the Ukrainian labor market: current problems and challenges",Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin. zb. nauk. prats, vol. 6 (20), pp. 139—147.
24. Piontkivska, I. (2018), "Labor migration of Ukrainians: there are positives too", Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2018/02/28/634533/ (Accessed 30 Sept 2019).
25. biz.censor (2018), "Proceeds from earnings this year will exceed $ 11 billion, — NBU", Available at: https://biz.censor.net.ua/news/3083250/postupleniya_ot_zarobitchan_v_etom_godu_prevysyat_11_milliardov_nbu (Accessed 30 Sept 2019).
26. Prybytkova, I. (2015), "Mobile labor markets for the independence of Ukraine and migration plans of Ukrainians", Ukrainske suspilstvo: monitorynh sotsialnykh zmin. Kyiv, рp. 316—327.
27. Rakhmanov, O. A. (2014), "Owners of big capital as the social basis of Ukrainian statehood", Ukrainske suspilstvo na shliakhu do politychnoi natsii: istoriia i suchasnist [Ukrainian society on the path to a political nation: history and modernity], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 378—396.
28. Snihova, O. Yu. (2006), "The mechanism of state and regional management of social security", Ph.D. Thesis, Economy, Donetsk, Ukraine.
29. (2016), Sotsialno-ekonomichna zakhyshchenist mihrantiv: hlobalni ta rehionalni aspekty [Socio-economic protection of migrants: global and regional aspects]. DU "Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy", Lviv, Ukraine.
30. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy (2018), Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir [Ukrainian Society: The Migration Dimension], Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
31. Shevchenko, L. (2003), "Minimum wage and its level: theoretical understanding of the problem", Ukraina: aspekty pratsi, vol. 4, pp. 30—33.
32. Jozwiak, I. and Piechowska, M. (2017), "Crisis-driven Mobility between Ukraine and Poland", CMR Workiing Papers, Available at: http://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/WP99157.pdf (Accessed 30 Sept 2019).
33. Pozniak, O. (2012), "External Labour Migration In Ukraine As A Factor In Socio-Demographic And Economic Development", CARIM East — Consortium for Applied Research on International Migration, Available at: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-2012-RR-14.pdf (Accessed 30 Sept 2019).

№ 10 2019, стор. 51 - 57

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2836

Відомості про авторів

К. М. Ніколаєць

д. іст. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київський національний торговельно-економічний університет

K. Nikolaiets

Doctor of Sciences in history, Professor of the Department of Economics and Competition Policy Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0471-2895


О. Ю. Ніколаєць

здобувач освітнього ступеня "бакалавр" спеціальність "Міжнародні економічні відносини",Київський національний торговельно-економічний університет

O. Nikolaiets

Bachelor degree in Field of Science of "International economic relation" of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0003-4832-0014

Як цитувати статтю

Ніколаєць К. М., Ніколаєць О. Ю. Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.51

Nikolaiets, K. and Nikolaiets, O. (2019), “Social-econiomic results of internal labor migration”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.