EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
М. П. Денисенко, Д. Д. Геньбач

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.46

УДК: 311.2

М. П. Денисенко, Д. Д. Геньбач

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцентується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції розвитку даного сегменту туризму. Обгрунтовано доцільність дитячого оздоровлення та відпочинку, надання послуг туристичними агентствами. Розглянуто важливість надання достовірної інформації батькам щодо дитячого закладу. Зазначено також, що головною функцією туристичних агенцій є перевірка наявності необхідного пакету документів, організація трансферу. Підкреслюється важливість існування між споживачем та виробником туристичного агенту для того, щоб туристичний продукт був якісним та безпечним. Відзначено особливості роботи туристичних агентств із туристичними закладами, можливість співпраці перших зі споживачами.

Ключові слова: туризм; дитячий туризм; відпочинок; туристичні потоки; заклади оздоровлення та відпочинку; туристичні агенції.

Література

1. Положення "Про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок" від 31.01.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z084118
2. Наказний М. (2010), Проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу: теорія і технологія [Designing a child health institution: theory and technology], Дніпропетровськ, Україна.
3. Режим доступу: https://zruchno.travel/News/New/3570?lang=ua
4. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 № 375VI (зі змінами) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.ra da.gov.ua/laws/show/37517
5. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дитячий_туризм
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov
7. Малиновська О. Географія дитячого туризму / О. Малиновська, Ю. Іванова // Краєзнавство, географія, туризм. — № 44 (577). — Листопад. — 2008. — С. 3—5.
8. Алєксєєва Ю. Вплив державної політики на роз виток туристичної галузі України // Актуальні проблеми внутрішньої політики: зб. наук. пр. — К.: Вид-во НАДУ, 2004. — Вип. 1. — С. 103—107.
9. Долгова К. Кластерна модель територіального комплексу дитячого туризму та рекреації в Україні / Катерина Долгова // Економічна та соціальна географія. — К., 2017. — Вип. 78. — С. 47—52.
10. Калініченко А. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку: поняття, види та форми діяльності / А. Калініченко // Державне управління в Україні: проблеми державотворення, виклики та перспективи: Матеріали ІI Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (3 червня 2011 року) [Електронний ресурс]. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. — С. 30—34.
11. Кашуба Я.М. Формування системи дитячого оздоровлення і туризму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.09.01 / Я.М. Кашуба; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Львів, 2006. — 21 с.
12. Колотуха О.В. Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку / О.В. Колоту ха; Ін-т географії НАН України. — К., 2005. — 20 с.
13. Мельнійчук М.М. Молодіжний та дитячий туризм: сутність та класифікація за віком [Електронний ресурс] / М.М. Мельнійчук, В.О. Зейко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. — 2016. — Вип. 44. — С. 118—122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/VKhG_2016_44_17
14. Наказний М.О. Проектування діяльності дитячого оздоровчого закладу: теорія і технологія / М. Наказний: монографія. — Дніпропетровськ, 2010. — 476 с.
15. Плешивцова М.В. Організація дитячого туризму в Україні / М.В. Плешивцова // Географія та туризм. — 2014. — Вип. 14. — С. 153—159.
16. Режим доступу: https://ozi.pp.ua/dityachij-turizm_14132/
17. Чертовська Д.В. Проблеми розвитку дитячого туризму в Україні / Д.В. Чертовська // Географія та Туризм. — 2012. — № 23. — С. 86—93.
18. Чорна Л.В. Інноваційні підходи до організації літнього дитячого оздоровлення / Л.В. Чорна // Карпатський Край. — 2015. — №1. — С. 225—229.
19. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух B.I. Основи туристичного бізнесу: навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 272 с.
20. Федорченко В.К., Дворова Т.А. Історія туризму в Україні. — К.: Вища школа, 2002. — 195 с.
21. Коцан Н.Н. Вивчення і дослідження митної діяльності у країнознавстві / Н.Н. Коцан // Географія та туризм. — 2010. — Вип. 6. — С. 38—42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_6_6
22. Нікітенко С.І. Сучасні тенденції розвитку туристської освіти і підготовки фахівців для цієї галузі / С.І. Нікітенко // Український селянин. — 2006. — Вип. 10.— С. 189—192. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_59
23. Бейдик О.О. Український туризм: приховані можливості та сучасні тенденції розвитку / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, А.О. Зяблова // Географія та туризм. — 2015. — Вип. 34. — С. 12—26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2015_34_4
24. Денисенко М., Мельник А., Шацька З., Будякова О. Міжнародний досвід регулювання бізнесу // М. Денисенко, А. Мельник, З. Шацька, О. Будякова. — Дослідження та інновації: Збірник наукових статей. — Видавництво Юнони, Нью-Йорк, США. — 2019. — 200 с. — С. 55—58. — Режим доступу: http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf
25. Денисенко М.П., Бобровник А.В. Конкурентоспроможність України на міжнародному рівні / М.П. Денисенко, А.В. Бобровник // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. — К.: Міленіум. — № 12. — 2017. — С. 4—10.
26. Денисенко М.П., Шилюк В.М. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці / М.П. Денисенко, В. М. Шилюк // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку". — К.: Міленіум. — № 15. — 2018. — С. 14—25.
27. Денисенко М.П., Хаустова Є.Б. Стан та перспективи розвитку науки та освіти в Україні на поточному етапі їх реформування / М.П. Денисенко, Є.Б. Хаустова // Вчені записки університету "КРОК". — №50. — 2018. — С. 40—57.
28. Денисенко М.П. Стан та тенденції розвитку сучасного підприємства: монографія / За ред. д. е. н., проф. М.П. Денисенка. — К.: ДКС центр, 2019. — 464 с.

M. Denisenko, D. Henbach

FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

Summary

In Ukraine, new forms of organization of children's tourism are emerging, as a result, there are an increase in the commercial component, the organization of new programs. Because of this, there are changes in the relations between specialized enterprises. Private camps are set up alongside old service-experienced establishments. At the same time, even the high price of a ticket, cannot guarantee quality of rest. The geography of child tourism is changing, there is a redistribution of tourist flows, causing problems with the movement of children. Parents are faced with the issue of choice under certain uncertainty.
The emergence of new forms of organization of children's tourism in Ukraine is characterized by an increase in the commercial component, the opening of private recreational facilities, the organization of new modern programs for children. In this regard, there are changes in the system of relations between specialized enterprises, the creation of packages of services and consumers. The dynamics of the number of childcare facilities allow us to draw some conclusions about the trends, but it does not fully reflect the qualitative changes taking place in this part of the children's holiday. Along with businesses that have a long history and experience in children's tourism, there are private camps and campgrounds that are vividly advertised on the Internet. At the same time, even a very high price cannot guarantee a high quality of service.
The article deals with the issues of organization of the internal market of children's tourism in Ukraine. Analysis of the dynamics and migration of children's tourist flows makes it possible to understand trends in the development of this segment of tourism. The article substantiates the feasibility for children's recreation, the provision of services by travel agencies. The importance of providing parents with reliable information about a child care institution is considered. Also, the main function of travel agencies is to check the availability of the required package of documents, the organization of transfers. The importance of being between the consumer and the manufacturer of the travel agent is emphasized in order for the tourism product to be of high quality and safe. The features of work of travel agencies with tourist establishments, ways of cooperation of the first with consumers are noted.

Keywords: tourism; children's tourism; rest; health tourism; travel agencies; health and recreation facilities.

References

1. Ministry of Social Policy (2018), Regulations "On the procedure of referral of children for rehabilitation and recreation" available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z084118 (Accessed 25 Sept 2019).
2. Nakaznyj, M. (2010), Proektuvannia diial'nosti dytiachoho ozdorovchoho zakladu: teoriia i tekhnolohiia [Designing a child health institution: theory and technology], Dnipropetrovsk, Ukraine.
3. Horishko, D. (2019), "Children's tourism 2019: trends, trends and problems", available at: https://zruchno.travel/News/New/3570?lang=ua (Accessed 25 Sept 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "On rehabilitation and recreation for children", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/37517 (Accessed 25 Sept 2019).
5. wikipedia (2019), "Children's tourism", available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC (Accessed 25 Sept 2019).
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 Sept 2019).
7. Malynovs'ka, O. (2008), "Geography of children's tourism", Kraieznavstvo, heohrafiia, turyzm, vol. 44 (577), pp. 3—5.
8. Alieksieieva, Yu. (2004), "The influence of state policy on the development of the tourism industry in Ukraine", Aktual'ni problemy vnutrishn'oi polityky [Current issues of domestic policy], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, vol. 1, pp. 103—107.
9. Dolhova, K. (2017), "Cluster model of territorial complex of children's tourism and recreation in Ukraine", Ekonomichna ta sotsial'na heohrafiia, vol. 78, pp. 47—52.
10. Kalinichenko, A. (2011), "Children's health and recreation facilities: concepts, types and forms of activity", Materialy II Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii aspirantiv ta doktorantiv z derzhavnoho upravlinnia [Public Administration in Ukraine: Problems of State Formation, Challenges and Prospects: Proceedings of the II International Scientific Conference of Postgraduate and Doctoral Students in Public Administration], Odessa, Ukraine, 3 June, pp. 30—34.
11. Kashuba, Ya.M. (2006), "Formation of the system of children's health and tourism", Ph.D. Thesis, Economy, NAN Ukrainy. Instytut rehional'nykh doslidzhen', Lviv, Ukraine.
12. Kolotukha, O.V. (2005), Dytiacho-iunats'kyj turyzm v Ukraini iak terytorial'na sotsial'no-ekonomichna systema: problemy ta perspektyvy rozvytku [Child-youth tourism in Ukraine as a territorial socio-economic system: problems and prospects for development], Int heohrafii NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
13. Mel'nijchuk, M.M. (2016), "Youth and children tourism: nature and classification by age", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia: Heolohiia. Heohrafiia. Ekolohiia, vol. 44, pp. 118-122, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2016_44_17 (Accessed 15 Sept 2019).
14. Nakaznyj, M.O. (2010), Proektuvannia diial'nosti dytiachoho ozdorovchoho zakladu: teoriia i tekhnolohiia [Designing the activity of a children's health institution: theory and technology], Dnipropetrovsk, Ukraine.
15. Pleshyvtsova, M.V. (2014), "Organization of children's tourism in Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 14, pp. 153—159.
16. Osira, O. (2019), "Children's tourism", available at: https://ozi.pp.ua/dityachij-turizm_14132/ (Accessed 25 Sept 2019).
17. Chertovs'ka, D.V. (2012), "Problems of development of children's tourism in Ukraine", Heohrafiia ta turyzm, vol. 23, pp. 86—93.
18. Chorna, L.V. (2015), "Innovative approaches to the organization of summer children's health improvement", Karpats'kyj Kraj, vol. 1, pp. 225—229.
19. Mal's'ka, M.P. Khudo, V.V. and Tsybukh, B.I. (2004), Osnovy turystychnoho biznesu [Basics of tourism business], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
20. Fedorchenko, V.K. and Dvorova, T.A. (2002), Istoriia turyzmu v Ukraini [History of tourism in Ukraine], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
21. Kotsan, N.N. (2010), "Study and study of customs activities in country studies", Heohrafiia ta turyzm, vol. 6, pp. 38—42, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_6_6 (Accessed 15 Sept 2019).
22. Nikitenko, S.I. (2006), "Current trends in the development of tourism education and training of specialists in this field", Ukrains'kyj selianyn, vol. 10, pp. 189-192, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2006_10_59 (Accessed 15 Sept 2019).
23. Bejdyk, O.O. (2015), "Ukrainian tourism: hidden opportunities and current trends", Heohrafiia ta turyzm, vol. 34, vol. 12—26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2015_34_4 (Accessed 15 Sept 2019).
24. Denysenko, M. Mel'nyk, A. Shats'ka, Z. and Budiakova, O. (2019), "International business regulation experience", available at: http://conferencii.com/files/archive/2019-02.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
25. Denysenko, M.P. and Bobrovnyk, A.V. (2017), "Ukraine's competitiveness at the international level", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 12, pp. 4—10.
26. Denysenko, M.P. and Shyliuk, V.M. (2018), "Foreign experience in evaluating the effectiveness of the enterprise and its use in domestic practice", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 15, pp. 14—25.
27. Denysenko, M.P. and Khaustova, Ye.B. (2018), "Status and prospects of development of science and education in Ukraine at the current stage of their reform", Vcheni zapysky universytetu "KROK", vol. 50, pp. 40—57.
28. Denysenko, M.P. (2019), Stan ta tendentsii rozvytku suchasnoho pidpryiemstva [Condition and tendencies of development of modern enterprise], DKS tsentr, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 46 - 50

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1179

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8767-9762


Д. Д. Геньбач

студент магістратури, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

D. Henbach

Master's student, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3757-7474

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Геньбач Д. Д. Особливості організації дитячого туризму в Україні. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 46–50. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.46

Denisenko, M. and Henbach, D. (2019), “Features of children's tourism organization in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 46–50. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.