EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В. А. Фостолович, О. O. Сімаков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

УДК: 336.741.242:336.113.12

В. А. Фостолович, О. O. Сімаков

МІСЦЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

Проведено дослідження місця витрат підприємства і визначено їх вплив на систему управління. Узагальнено основні погляди на проблеми класифікації витрат та встановлено місце таких класифікаційних характеристик у прийнятті управлінських рішень. Вивчено основні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до питання групування витрат за їх напрямами. Зазначено пріоритетні категорії в системі класифікації витрат з ціллю ефективного управління на основі проведеного економічного аналізу діяльності підприємства. Визначено основні функції управління витратами. Проведено аналіз та узагальнення системи управління витратами підприємства за статтями витрат, елементами витрат із встановленням центрів відповідальності. Визначено доцільність формування системи управління витратами із визначенням функцій управління витратами. Сформовано основні підходи до аналізу витрат у сучасних автоматизованих системах обліку. Встановлено, що на рівні керівної ланки ієрархічної структури підприємства в процесі реалізації функції управління витратами важливо забезпечити міцні зв'язки між елементами ситеми управління та побудувати механізм взаємного регулювання витрат на етапах: планування, організації, розробки технологічного процесу, виробництва, тобто в процесі побудови всього економічного механізму діяльності.
Встановлено, що під час розробки загальної системи управління, до якої повинна бути інтегрована система управління витратами має бути узгоджена робота усіх наявних на підприємстві структурних підрозділів із розробкою міцних горизонтальних та вертикальних логістичних зв'язків із встановленням центрів відповідальності. Наявність чітко відпрацьованої схеми зв'язків передачі інформації та взаємодії між структурними підрозділами підприємства визначає ефективність системи управління та системи контролю. Узагальнено основні характеристики витрат за організаційно-управлінським, фінансово-економічним та обліково-аналітичним критеріями за автоматизації обліку та аналізу з метою отримання максимального ефекту від управління ними на рівні керівництва підприємства в процесі прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: витрати; система управління підприємством; елементи витрат; статті витрат; центри відповідальності; функції системи управління; автоматизована система управління витратами; ефективність системи управління.

Література

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Центр навчальної літератури. 2018. 400 с.
2. Друрі К. Управлінський та виробничий облік. Юніті-Дана. 2003. С. 231—245.
3. Коба О.В. Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й економічного аналізу. Причорноморські економічні студії. 2016. № 4. С. 99—103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_4_23 (Дата звернення: 24.09.2019).
4. Лега О.В., Яловега Л.В. Управлінський облік витрат виробництва в умовах автоматизованої обробки інформації. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. №2. С. 75—80.
5. Лучик С.Д. Особливості автоматизації обліку витрат виробництва. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. 2014. №4. С. 209—217.
6. Методичні рекомендації з формування собі-вартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.07 р. № 373. URL: http: // www. mfu.gov.uа (Дата звернення: 24.09.2019).
7. Олініченко К.С. Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами. Вісник Міжнародного слов'янського університету. Економічні науки. 2007. № 1. С. 37—39.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Дата звернення: 24.09.2019).
9. Сопко В., Овсюк Н. Облік витрат на соціальний захист працівників підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 2 (91). С. 108—125.
10. Фостоловчи В.А., Фостолович Р.С. Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2018. №9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/162.pdf (Дата звернення: 24.09.2019).
11. Фостолович В.А. Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством. Ефективна економіка. 2017. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5597 (Дата звернення: 24.09.2019).
12. Шевчук О.А. Імплементація автоматизованої інформаційної системи обліку в практичну діяльність вітчизняних підприємств. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13121/1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%D0%90..pdf (Дата звернення: 23.09.2019).

V. Fostolovych, O. Simakov

PLACE OF EXPENDITURE MANAGEMENT IN A MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The place of expenses of the enterprise is investigated and their influence on the management system is determined. The basic views on the problems of cost classification are summarized and the place of such classification characteristics in decision-making is determined. The basic approaches of domestic and foreign scientists to the question of grouping costs by their directions are studied. Priority categories in the system of cost classification for the purpose of effective management based on the conducted economic analysis of the activity of the enterprise are specified. The main functions of cost management are defined. The analysis and generalization of the enterprise cost management system by cost items, cost elements with the establishment of responsibility centers were carried out. The expediency of forming a cost management system with the definition of cost management functions is determined. Formed basic approaches to cost analysis in modern automated accounting systems. It is established that at the level of the managerial hierarchical structure of the enterprise in the process of implementing the cost management function, it is important to ensure strong links between the elements of the management system and to build a mechanism for mutual control of costs in the stages: planning, organization, technological process, production, ie in the process of building the entire economic mechanism of activity. It is established that in the development of a general management system to which the cost management system should be integrated, the work of all structural units existing at the enterprise should be coordinated with the development of strong horizontal and vertical logistic links with the establishment of centers of responsibility. The existence of a well-developed scheme of communication links and interaction between structural units of the enterprise determines the effectiveness of the management and control system. Generalized the main characteristics of costs by organizational-managerial, financial-economic and accounting-analytical criteria in the automation of accounting and analysis with the purpose of obtaining the maximum effect from their management at the level of management of the enterprise in the process of managerial decision-making.

Keywords: сosts; enterprise management system; cost elements; cost items; responsibility centers; control system functions; automated cost management system; management system efficiency.

References

1. Holov, S.F. (2018), Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting],Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Druri, K. (2003), Upravlinskyi ta vyrobnychyi oblik. [Management and production accounting], Yuniti-Dana, Moskva, Rosiia.
3. Koba, O. V. (2016), "Cost of enterprise and classification for the management and economic analysis. Prychornomorski ekonomichni studii. vol. 1, pp. 99—103.
4. Leha, O.V. and Yaloveha, L.V. (2016), "Managerial accounting of production cost under the conditions of automated processing of information". Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky, vol. 2, pp. 75—80.
5. Luchyk, S. D. (2014), "Peculiarities of production costs accounting automation", Bukhhalterskyi oblik, analiz i audyt. vol. 4, pp. 209—217.
6. Ministerstva promyslovoi polityky Ukrainy (2007), "Metodychni rekomendatsii z formuvannia sobi-vartosti produktsii (robit, posluh) u promyslovosti", available at: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=72838 (Accessed 24 September 2019).
7. Olinichenko, K.S. (2007), " Economic aspects of the evolution of views on cost management ", Visnyk Mizhnarodnoho slovianskoho universytetu. vol. 1. pp. 37—39.
8. Ministry of Finance of Ukraine (1999), "Accounting Standard 16 "Costs", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.pdf (Accessed 22 september 2019).
9. Sopko, V. and Ovsiuk, N. (2017), "Costs accounting of social protection of enterprise employees", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2, no. 91, pp. 108—125.
10. Fostolovych, V.A. and Fostolovych, R.S. (2018), "Information resources when forming the cost of production in the enterprise management system", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2018/162.pdf (Accessed 22 september 2019).
11. Fostolovych, V.A. (2017), "Key aspects of the modern approach to the management system of agricultural enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5597 (Accessed 22 september 2019).
12. Shevchuk, O.A. (2017), "Implementation of the automated accounting information system into practical activity of domestic enterprises", available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13121/1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%9E.%D0%90..pdf (Accessed 23 september 2019).

№ 10 2019, стор. 36 - 45

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3293

Відомості про авторів

В. А. Фостолович

д. філос., к. с.-г. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

V. Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-5359-7996


О. O. Сімаков

магістр, Вінницький національний аграрний університет

O. Simakov

master's Degree, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-2335-8980

Як цитувати статтю

Фостолович В. А., Сімаков О. O. Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 36–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

Fostolovych, V. and Simakov, O. (2019), “Place of expenditure management in a modern enterprise management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 36–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.