EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РІТЕЙЛУ
Л. Б. Мартинова, В. В. Соколовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20

УДК: 338.486.3.

Л. Б. Мартинова, В. В. Соколовська

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК РІТЕЙЛУ

Анотація

Розглянуто світовий досвід розвитку роздрібних торговельних мереж. Проаналізовано стратегії виходу глобальних операторів на зарубіжні ринки. Доведено, що зростання ролі у світовому економічному розвитку глобальних роздрібних торговельних мереж є закономірним наслідком їх географічного розширення, щільності алокації, інтенсивності функціонування. Основними тенденціями розвитку роздрібного ринку в світі виявлено такі: пріоритетним фактором розвитку торгівлі стає купівельний досвід; посилюється вплив штучного інтелекту; орієнтація на відповідального споживача; розвиток технологій; посилення впливу розвитку роздрібної торгівлі Сходу. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі згруповано в три категорії: купівельні тренди (зростання безготівкої оплати; розвиток систем електронних платежів за допомогою гаджетів; доставка продуктів до дому; заощадлива модель споживання; пріоритетним фактором у здійсненні купівлі є пропозиція найкращого співвідношення ціна-якість); тренди роздрібних мереж (скорочення контрафактної продукції, посилення боротьби за покупців, диверсифікація форматів та брендів; стирання меж між онлайн- та офлайн-торгівлею; глобальні торговельні мережі покидають ринок; експансія національних торговельних мереж поглиблюється в регіони); тренди ІТ-технологій у ритейлі (мультиканальний рітейл; магазини без кас; магазин без продавців; відео аналітика; технології в боротьбі з крадіжками; технології збільшення середнього чеку; штучний інтелект). Автори вважають, що поглиблення інтеграції глобальних торговельних мереж у регіони буде посилювати тиск на вітчизняні мережевих операторів вітчизняної торгівлі.

Ключові слова: глобальний ринок роздрібної торгівлі; світовий роздрібний бізнес; глобальні тренди роздрібної торгівлі; інноваційні напрямки розвитку; роздрібні мережі.

Література

1. Мазаракі А.А. Всі дороги ведуть ... до торгівлі. Вісник пенсійного фонду України. 2006. № 9. UPL: http://www.vpf.com.ua/
2. Апопій В.В. Сучасні проблеми та стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України. Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського. 2005. № 4. С. 145—153.
3. Черкасов А. Современный ритейл — инновации, интеграция и гибкость. Мое дело. Магазин. 2008. № 3. С. 48—49.
4. Корсак В.І. Вплив глобалізаційних процесів на становлення регіональних роздрібних мереж. Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 191—196.
5. Краснокутська Н.С. Характерні ознаки потенціалу торговельних підприємств в Україні. Вісник ДонНУЕТ. 2008. № 3(39). С. 192—199.
6. Голошубова Н.О., Кавун О.О., Торопков В.М. Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія / за заг. ред. Н.О. Голошубової. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 344 с.
7. Frankel J. A., Romer D. H. Does trade cause growth? American economic review. 1999. 89 (3). Р. 379—399.
8. Alcalа F., Ciccone A. Trade and productivity. The Quarterly journal of economics. 2004. 119 (2). Р. 613—646.
9. Pavcnik N. Trade liberalization, exit, and productivity improvements: Evidence from Chilean plants. The Review of Economic Studies. 2002. 69 (1). Р. 245—276.
10. Bloom N., Draca M., Van Reenen J. Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity. The Review of Economic Studies. 2016. 83 (1). Р. 87—117.
11. Atkin, David, Benjamin Faber, Marco Gonzalez-Navarro. Retail globalization and household welfare: Evidence from Mexico. Journal of Political Economy. 2018. 126.1. Р. 1—73.
12. Retail 2020: Tomorrow's shoppers. URL: https://thebehavioursagency.com/retail-2020-tomorrows-shoppers (Last accessed:15.09.2019).
13. Cohn & Wolfe. PRWeek Global Agency Business Report/ The firm saw strong growth in all regions and almost every market -— thanks to its integrated arsenal of digital, social, mobile, and content. May 02, 2016. URL: https://www.prweek.com/article/1391409/cohn-wolfe-prweek-global-agency-business-report-2016 (Last accessed: 12.09.2019).
14. KPMG Capital Markets: How to use IT tools to improve due diligence process 27 June 2019. URL: https://home.kpmg/cn/en/home/events/2019/06/how-to-use-it-tools-to-improve-due-diligence-рrocess. html (Last accessed:15.09.2019).
15. The Future Of CX. Customer experience will become the through line that keeps brand purpose and customer relationships stable amid unprecedented disruption. URL: https://go.forrester.com/ (Last accessed:15.09.2019).
16. Franchise Times Top 200 Franchise Systems // Franchise Times: The News and Information Source for Franchising, May 13, 2019. URL: http://www.franchisetimes.com /pdf/Top-200-Reprint-Book-2018.pdf. — 52 p. (Last accessed:10.09.2019).

L. Martynova, V. Sokolovskaya

INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL

Summary

The world experience in the development of retail chains is considered. The strategies of global operators entering foreign markets are analyzed. It is proved that the growing role of global retail chains in world economic development is a natural consequence of their geographical expansion, density of allocation, and intensity of functioning. Comparison with the processes of internationalization of domestic trade enterprises was carried out. The purposeful impact on the functioning of global and national markets from global trading networks gives reason to consider them as the result and mechanism of modern transformations of the global economy. The activity of mega-networks is characterized by global scale, multi-format, multi-channel, innovative technology. They not only become leaders of change, but also produce innovations in their field, which objectively ensures their leadership.
The main trends in the development of the retail market in the world are as follows: the consumer experience becomes a priority factor in the development of trade; increased influence of artificial intelligence; orientation to a responsible consumer; technology development; increased influence of the development of retail trade in the East. Retail development trends are grouped into three categories: purchasing trends (increasing cashless payments; developing electronic payment systems with gadgets; delivering products to the home; a cost-effective model of consumption; a priority factor in making a purchase is the best value for money offer); retailer trends (reducing counterfeit products, increasing customer struggles, diversifying formats and brands; erasing the boundaries between online and offline trading; global retailers leaving the market; expanding national retailers deepening into regions); trends in IT technologies in retail (multichannel retail; no-cash shops; no-sellers; video analytics; anti-theft technologies; middle-check technologies; artificial intelligence.
The main drivers of growth in the global grocery retail market are: the growth of the world population; development and improvement of new sales channels (first of all, development of online sales). Therefore, in the markets that are developing such drivers will be: active public investment in infrastructure; entering the markets of global processing enterprises. The authors believe that deepening the integration of global retail chains in the regions will increase competitive pressure on domestic network trading operators. This requires them to actively search for innovative trends, the introduction of innovative technologies in business processes and the enterprise management system.

Keywords: global retail market; global retail business; global retail trends; innovative directions of development; retail chains.

References

1. Mazaraki, A.A. (2006), "All roads lead... to trade", Visnyk pensijnogo fondu Ukrayiny` — Bulletin of the Pension Fund of Ukraine, vol. 9, available at: http://www.vpf.com.ua (Accessed 31 Aug 2019).
2. Apopij, V.V.(2005), "Modern challenges and strategic priorities of domestic trade Ukraine", Visnyk Doneczkogo derzhavnogo universytetu ekonomiky i torgivli im. Tugan-Baranovskogo, vol. 4, pp. 145—153.
3. Cherkasov, A. (2008), "Modern retail - innovation, integration and flexibility", Moe delo. Magazin, vol. 3, pp. 48—49.
4. Korsak, V.I. (2012), "Impact of globalization processes on the formation of regional retail networks", Regionalna ekonomika, vol. 3, pp. 191—196.
5. Krasnokutska, N.S.(2008), "Characteristic features of potential trade enterprises in Ukraine", Visnyk Doneczkogo derzhavnogo universytetu ekonomiky i torgivli im. Tugan-Baranovskogo, vol. 3 (39), pp. 192—199.
6. Goloshubova, N.O. Kavun, O.O. and Toropkov, V.M. (2014), Pidpry`yemny`cz`ki merezhi v torgivli [Business Networks in Commerce], Kyivs'kyj natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
7. Frankel, J.A. and Romer, D.H. (1999), "Does trade cause growth?", American economic review, vol. 89 (3), pp. 379—399.
8. Alcalа, F. and Ciccone, A. (2004), "Trade and productivity", The Quarterly journal of economics, vol. 119 (2), pp. 613—646.
9. Pavcnik, N. (2002), "Trade liberalization, exit, and productivity improvements: Evidence from Chilean plants", The Review of Economic Studies, vol. 69 (1), pp. 245—276.
10. Bloom, N. Draca, M. and Van Reenen, J. (2016), "Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity", The Review of Economic Studies, vol. 83 (1), pp. 87—117.
11. Atkin, David, Benjamin Faber, and Marco Gonzalez-Navarro (2018), "Retail globalization and household welfare: Evidence from Mexico", Journal of Political Economy, vol. 126.1, pp. 1—73.
12. Behaviours Agency (2015), "Retail 2020: Tomorrow's shoppers", available at: https://thebehavioursagency.com/retail-2020-tomorrows-shoppers/ (Accessed 31 Aug 2019).
13. The official site Cohn & Wolfe (2016), "PRWeek Global Agency Business Report "The firm saw strong growth in all regions and almost every market — thanks to its integrated arsenal of digital, social, mobile, and content", available at: https://www.prweek.com/article/1391409/cohn-wolfe-prweek-global-agency-business-report-2016 (Accessed 31 Aug 2019).
14. The official site KPMG (2019), "Capital Markets: How to use IT tools to improve due diligence process", available at: https://home.kpmg/cn/en/home/events/2019/06/how-to-use-it-tools-to-improve-due-diligence-hrocess.html (Accessed 31 Aug 2019).
15. The Future Of CX (2018), "Customer experience will become the through line that keeps brand purpose and customer relationships stable amid unprecedented disruption", available at: https://go.forrester.com/ (Accessed 31 Aug 2019).
16. Franchise Times Top 200 Franchise Systems (2019), "Franchise Times: The News and Information Source for Franchising", available at: http://www.franchisetimes.com/pdf/Top-200-Reprint-Book-2018.pdf (Accessed 31 Aug 2019).

№ 10 2019, стор. 20 - 25

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2448

Відомості про авторів

Л. Б. Мартинова

д. е. н., доцент, заступник директора з навчально-методичної роботи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

L. Martynova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Deputy Director for Educational and Methodical WorkVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

0000-0002-0429-2173


В. В. Соколовська

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

V. Sokolovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and AdministrationVinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

ORCID:

0000-0002-6198-5072

Як цитувати статтю

Мартинова Л. Б., Соколовська В. В. Вплив глобалізації на розвиток рітейлу. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20

Martynova, L. and Sokolovskaya, V. (2019), “Influence of globalization on the development of retail”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 20–25. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.