EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур, А. В. Непиталюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.14

УДК: 338.24.01

С. В. Козловський, Г. Ф. Мазур, А. В. Непиталюк

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту. Обгрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до національної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ендогенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визначено, що досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції має підвищити результативність національного виробництва.

Ключові слова: демографічна структура; демографічна стійкість; економічне зростання; економічна стратегія; економічна стійкість.

Література

1. Hamiduddin, I. (2015). Social sustainability, residential design and demographic balance: neighborhood planning strategies in Freiburg, Germany. Town Planning Review, vol. 86 (1), pp. 29—52.
2. Maestas N., Mullen K.J., & Powell D. (2016). The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity (N w22452). National Bureau of Economic Research.
3. Boubtane E., Dumont J.-C., & Rault C. (2015). Immigration and economic growth in the OECD countries 1986—2006. IZA Discussion Paper, 8681.
4. Романюк А.І. Демографічні тенденції в Україні: минуле, сьогодення і майбутнє / А.І. Романюк, О.М. Гладун // Демографія та соціальна економіка. — 2015. — № 3. — С. 21—42.
5. Козловський С.В. Концепція управління стійкість сучасної економічної системи як основа забезпечення її розвитку / С.В. Козловський, О.В. Рудковський, А.В. Козловський // Економіка та держава. — 2017.— № 12. — С. 4—8.
6. Курило І.О. Народжуваність та материнство в Україні: регіональний аспект / І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б. О. Крімер // Демографія та соціальна економіка. — 2016. — № 1. — С. 65—79.
7. Либанова Э.М. Демографические сдвиги в контексте социального развития / Э.М. Либанова // Демографія та соціальна економіка. — 2014. — № 1. — С. 9—23.
8. Anand S., & Sen A.K. (1996). Sustainable human development: concepts and priorities. In ODS Discussion Paper Series, no. 1.
9. McMichael A., Butler C. D., & Folke C. (2003). New visions for addressing sustainability. Science, vol. 302 (5652), pp. 1919—1920.
10. Ostrom E., Schroeder L., & Wynne S. (1993). Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective. Westview Press.
11. Davidson M. (2010). Social Sustainability and the City. Geography Compass, vol. 4, pp. 872—880.
12. Rydin Y. (2010). Planning and the technological society: Discussing the London plan. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 34 (2), pp. 243—259.
13. Simon J. L., & R. Gobin. (1980). The Relationship between Population and Economic Growth in LDCs. Research in Population Economics, vol. 2, pp. 215—234.
14. Lee R. D. (1983). Economic Consequences of Population Size, Structure and Growth. International Union for the Scientific Study of Population Newsletter, vol. 17, pp. 43—59.
15. Coale,A. J. (1986). Population Trends and Economic Development. Pp. 96—104 in World Population and U. S. Policy: The Choices Ahead, edited by J. Mencken. New York: Norton.
16. Bloom D. E., & Freeman R. B. (1988). Economic Development and the Timing and Components of Population Growth. Journal of Policy Modeling, vol. 10 (1), pp. 57—81.
17. Blanchet D. (1988). A Stochastic Version of the Malthusian Trap Model: Consequences for the Empirical Relationship between Economic Growth and Population Growth in LDC's. Mathematical Population Studies, vol. 1 (1), pp. 79—99.
18. Brander J.A., & Dowrick S. (1994). The Role of Fertility and Population in Economic Growth: Empirical Results from Aggregate Cross-National Data. Journal of Population Economics, vol. 7, pp. 1—25.
19. Barlow R. (1994). Population Growth and Economic Growth: Some More Correlations. Population and Development Review, vol. 20, pp. 153—165.
20. Kelley A.C., & Schmidt R. M. (1995). Aggregate population and economic growth correlations: the role of the components of demographic change. Demography, vol. 32 (4), pp. 543—555.
21. Bloom D. E., Sachs J. D., Collier P., & Udry C. (1998). Geography, demography, and economic growth in Africa. Brookings papers on economic activity, vol. 2, pp. 207—295.
22. Lindh T., & Malmberg B. (1998). Age structure and inflation — a Wicksellian interpretation of the OECD data. Journal of Economic Behavior & Organization, vol. 36 (1), pp. 19—37.
23. Dolado J., Goria A. & Ichino A. (1994). Immigration, human capital and growth in the host country. Journal of population economics, vol. 7 (2), pp. 193—215.
24. Hagen J. von, & Walz U. (1995). Social security and migration in an ageing Europe. Politics and Institutions in an Integrated Europe, vol. 1, pp. 177—192.
25. Robertson P. E. (2002). Why the tigers roared: capital accumulation and the East Asian miracle. Pacific Economic Review, vol. 7 (2), pp. 259—274.
26. Lundborg P., & Segerstrom P. S. (2000). International migration and growth in developed countries: A theoretical analysis. Economica, vol. 67 (268), pp. 579—604.
29. Lundborg P. & Segerstrom, P.S. (2002). The growth and welfare effects of international mass migration. Journal of International Economics, vol. 56 (1), pp. 177—204.
30. Bretschger L. (2001). Labor supply, migration, and long-term development. Open economies review, vol. 12 (1), pp. 5—27.
31. Стешенко В.С. Содержание понятий "демографическое развитие" и "человеческое развитие": тождества и различия / В. С. Стешенко // Демографія та соціальна економіка. — 2013. — № 1. — С. 5—16.
32. Lee R. (2016). Macroeconomics, aging, and growth. Economics of Population Aging, vol. 1, pp. 59—118.
33. Coulmas F. (2007). Population decline and ageing in Japan-the social consequences. Routledge.
34. Van Der Gaag N., & De Beer J. (2015). From Demographic Dividend to Demographic Burden: The Impact of Population Ageing on Economic Growth in Europe. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 106 (1), pp. 94—109.
35. Maresova P., Mohelska H., & Kuca K. (2015). Economics aspects of ageing population. Procedia Economics and Finance, vol. 23, pp. 534—538.
36. Acemoglu D., & Restrepo P. (2017). Secular stagnation? The effect of aging on economic growth in the age of automation. American Economic Review, 107 (5), 174—179.
37. Pasichnyi M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management, vol. 15 (3), pp. 316—322. doi: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01
38. Chugunov I., & Pasichnyi M. (2018). Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies. Investment Management and Financial Innovations, 15 (4), 113—122. doi: 10.21511/imfi.15 (4).2018.09.
39. Пасічний М.Д. Фінансова політика держави: монографія / М.Д. Пасічний. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. — 440 с.

S. Kozlovskyi, H. Mazur, A. Nepytaliuk

DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

Both natural and migration processes' effect on the population's size and structure — determining the scale of public production — are analyzed. The nature of those interrelations — considering the constant need to improve the system of public administration and to increase the social welfare as well — is characterized. It is argued that national macroeconomic strategy should be designed, regarding the introduction of demographic sustainability as the basic category to ensure endogenous economic growth. Both the theoretical and methodological determination approaches to the category of demographic sustainability are analyzed, systematized and developed. Demographic sustainability's role in the economic growth processes' acceleration under conditions of globalization is outlined. It is proved that the GDP's dynamics is influenced by the plurality of natural (total population and population density, specific weight of economically active population, fertility and mortality rates, average life expectancy, etc.) and mechanical (character and dynamics of migration, level of migrants' qualifications etc.) factors. The national production's efficiency could be enhanced by the achievement of the social environment's sustainable and predictable state and by the integration of demographic variables into the production function's model as well. Demographic sustainability is defined as the society's ability to automatically support and, using implicit compensators, to restore its own structure in the context of social stratification, regarding a number of significant parameters, including the economic activity level as well as educational, professional and competent training; demographic sustainability optimizes the production proportions of intellectual and physical capital, provides intensification and continuity of production, and increases the social welfare as well. To achieve the sustainability, the coordination of social, fiscal, migration, and cultural policies is required. Moreover, there is a constant need to improve the methods for demographic sustainability assessment.

Keywords: demographic structure; demographic sustainability; economy growth; economic strategy; economic sustainability.

References

1. Hamiduddin, I. (2015), "Social sustainability, residential design and demographic balance: neighborhood planning strategies in Freiburg, Germany", Town Planning Review, vol. 86 (1), pp. 29—52.
2. Maestas, N. Mullen, K. J. and Powell, D. (2016), The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity (N w22452), National Bureau of Economic Research, Cambridge, USA.
3. Boubtane, E. Dumont, J.-C. and Rault, C. (2015), "Immigration and economic growth in the OECD countries 1986-2006", IZA Discussion Paper, vol. 8681.
4. Romanjuk, A. I. and Gladun, O. M. (2015), "Demographic Trends in Ukraine: past, present and future", Demografija ta socialna ekonomika - Demography and Social Economy, vol. 3, pp. 21—42.
5. Kozlovs'kyj, S. V. Rudkovs'kyj A. V. and Kozlovs'kyj, O. V. (2017), "The management concept of the sustainability of the modern economic system as a basis for ensuring its development", Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, vol 12, pp. 4—8.
6. Kurylo, I. O. Aks'onova, S. Ju. and Krimer, B. O. (2016), "Fertility and maternity in Ukraine: the regional aspect", Demografija ta social'na ekonomika — Demography and Social Economy, vol. 1, pp. 65—79.
7. Libanova, E. M. (2014), "Demographic shifts in the context of social development", Demografija ta social'na ekonomika — Demography and Social Economy, vol. 1, pp. 9—23.
8. Anand, S. and Sen, A. K. (1996), "Sustainable human development: concepts and priorities", ODS Discussion Paper Series, vol. 1.
9. McMichael, A. J. Butler, C. D. and Folke, C. (2003), "New visions for addressing sustainability", Science, vol. 302 (5652), pp. 1919—1920.
10. Ostrom, E. Schroeder, L. and Wynne, S. (1993), Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective, Westview Press, USA.
11. Davidson, M. (2010), "Social Sustainability and the City", Geography Compass, vol. 4, pp. 872—880.
12. Rydin, Y. (2010), "Planning and the technological society : Discussing the London plan", International Journal of Urban and Regional Research, vol. 34 (2), pp. 243—259.
13. Simon, J. L., and R. Gobin. (1980), "The Relationship between Population and Economic Growth in LDCs", Research in Population Economics, vol. 2, pp. 215—234.
14. Lee, R. D. (1983), "Economic Consequences of Population Size, Structure and Growth", International Union for the Scientific Study of Population Newsletter, vol. 17, pp. 43—59.
15. Coale, A. J. (1986), "Population Trends and Economic Development", pp. 96—104 in World Population and U. S. Policy : The Choices Ahead, Norton, New York, USA.
16. Bloom, D. E. and Freeman R. B. (1988), "Economic Development and the Timing and Components of Population Growth", Journal of Policy Modeling, vol. 10 (1), pp. 57—81.
17. Blanchet, D. (1988), "A Stochastic Version of the Malthusian Trap Model: Consequences for the Empirical Relationship between Economic Growth and Population Growth in LDC's", Mathematical Population Studies, vol. 1 (1), pp. 79—99.
18. Brander, J. A. and Dowrick, S. (1994), "The Role of Fertility and Population in Economic Growth : Empirical Results from Aggregate Cross-National Data", Journal of Population Economics, vol. 7, pp. 1—25.
19. Barlow, R. (1994), "Population Growth and Economic Growth : Some More Correlations", Population and Development Review, vol. 20, pp. 153—165.
20. Kelley, A. C. and Schmidt, R. M. (1995), "Aggregate population and economic growth correlations : the role of the components of demographic change", Demography, vol. 32 (4), pp. 543—555.
21. Bloom, D. E. Sachs, J. D. Collier, P. and Udry, C. (1998), "Geography, demography, and economic growth in Africa", Brookings papers on economic activity, vol. 2, pp. 207—295.
22. Lindh, T. and Malmberg, B. (1998), "Age structure and inflation — a Wicksellian interpretation of the OECD data", Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 36 (1), pp. 19—37.
23. Dolado, J. Goria, A. and Ichino, A. (1994), "Immigration, human capital and growth in the host country", Journal of population economics, vol. 7 (2), pp. 193—215.
24. Hagen, J. von, and Walz, U. (1995), "Social security and migration in an ageing Europe", Politics and Institutions in an Integrated Europe, vol. 1, pp. 177—192.
25. Robertson, P. E. (2002), "Why the tigers roared: capital accumulation and the East Asian miracle", Pacific Economic Review, vol. 7 (2), pp. 259-274.
26. Lundborg, P. and Segerstrom, P. S. (2000), "International migration and growth in developed countries: A theoretical analysis", Economica, vol. 67 (268), pp. 579—604.
29. Lundborg, P. and Segerstrom, P. S. (2002), "The growth and welfare effects of international mass migration", Journal of International Economics, vol. 56 (1), pp. 177—204.
30. Bretschger, L. (2001), "Labor supply, migration, and long-term development", Open economies review, vol. 12 (1), pp. 5—27.
31. Steshenko, V. S. (2013), "Concepts contents of "demographic development" and "human development": identities and differences", Demografija ta social'na ekonomika - Demography and Social Economy, vol. 1, pp. 5—16.
32. Lee, R. (2016), "Macroeconomics, aging, and growth", Economics of Population Aging, vol. 1, pp. 59—118.
33. Coulmas, F. (2007), "Population decline and ageing" in Japan-the social consequences, Routledge, UK.
34. Van Der Gaag, N. and De Beer, J. (2015), "From Demographic Dividend to Demographic Burden: The Impact of Population Ageing on Economic Growth in Europe", Tijdschrift voor economische en sociale geografie, vol. 106 (1), pp. 94—109.
35. Maresova, P. Mohelska, H. and Kuca, K. (2015), "Economics aspects of ageing population", Procedia Economics and Finance, vol. 23, pp. 534—538.
36. Acemoglu, D. and Restrepo, P. (2017), "Secular stagnation? The effect of aging on economic growth in the age of automation", American Economic Review, vol. 107(5), pp. 174—179.
37. Pasichnyi, M. (2017), "Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth", Problems and Perspectives in Management, vol. 15 (3), pp. 316—322.
38. Chugunov, I. and Pasichnyi, M. (2018), "Fiscal stimuli and consolidation in emerging market economies", Investment Management and Financial Innovations, vol. 15 (4), pp. 113—122.
39. Pasichnyi, M. D. (2019), Finansova polityka derzhavy [Public financial policy], KNUTE, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2019, стор. 14 - 19

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 1053

Відомості про авторів

С. В. Козловський

д. е. н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

S. Kozlovskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0707-4996


Г. Ф. Мазур

д. е. н., доцент, Вінницька обласна рада

H. Mazur

Doctor of Economic Sciences, Associated professor, Vinnytsia Regional Council

ORCID:

0000-0002-5061-1817


А. В. Непиталюк

аспірант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця

A. Nepytaliuk

Postgraduate student, Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-7890-3889

Як цитувати статтю

Козловський С. В., Мазур Г. Ф., Непиталюк А. В. Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.14

Kozlovskyi, S., Mazur, H. and Nepytaliuk, A. (2019), “Demographic sustainability as the basis for economic development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 14–19. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.