EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А. М. Галайко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.115

УДК: 332.155:336:338.436

А. М. Галайко

ОЦІНКА ВПЛИВУ БЮДЖЕТНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Статтю присвячено визначенню впливу державної фінансової підтримки агропромислових підприємств на їх фінансові показники діяльності. Встановлено фінансові показники діяльності підприємств агропромислового комплексу для проведення кореляційно-регресійного аналізу. Побудовано двофакторну лінійну кореляційно-регресійну модель, яка описує залежність обсягу виробництва продукції від обсягу реалізованої продукції та від державної фінансової підтримки агропромислового комплексу. Представлено парну лінійну кореляційно-регресійну модель, що описує залежність обсягу реалізованої продукції з податком на додану вартість від обсягу виробництва продукції. Наведено парну лінійну кореляційно-регресійну модель, котра описує залежність обсягу реалізованої продукції без податку на додану вартість від розміру виробництва продукції. Сформовано двофакторну лінійну кореляційно-регресійну модель, яка описує залежність фінансових результатів до оподаткування від витрат та від обсягу реалізованої продукції без податку на додану вартість. Побудовано двофакторну кореляційно-регресійну модель, що описує залежність чистого прибутку від обсягу реалізованої продукції без податку на додану вартість та від витрат. Визначено вплив державної фінансової підтримки на обсяг виробництва і реалізації продукції, на фінансові результати діяльності до оподаткування і на чистий прибуток. Розраховано зміну розміру податкових платежів до державного бюджету внаслідок зміни фінансових показників діяльності агропромислових суб'єктів господарювання, яке зумовлено зміною бюджетної підтримки агропромислового комплексу. Враховано інфляцію в процесі розрахунку впливу бюджетної підтримки агропромислових компаній на їх фінансові показники діяльності. Встановлено, що державна фінансова підтримка агропромислового комплексу ефективною впливає лише на розширення масштабів діяльності агропромислових підприємств. Надано рекомендації щодо подальшої бюджетної підтримки агропромислових підприємств.

Ключові слова: бюджетна підтримка; фінансові ресурси; агропромисловий комплекс; підприємство; фінансові показники діяльності; податок на додану вартість; податок на прибуток.

Література

1. Діяльність суб'єктів господарювання: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2009. 327 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (дата звернення: 14.07.2019).
2. Діяльність суб'єктів господарювання: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2018. 146 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zd_2018.pdf (дата звернення: 01.08.2019).
3. Діяльність суб'єктів господарювання: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2011. 454 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (дата звернення: 15.07.2019).
4. Діяльність суб'єктів господарювання: статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України, 2012. 468 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (дата звернення: 15.07.2019).
5. Валовий внутрішній продукт виробничим методом та валова додана вартість за видами економічної діяльності. (2018). Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_u.htm (дата звернення: 31.07.2019).
6. Васильчук В. В. Втрати бюджету України внаслідок зловживань із ПДВ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2018. Т. 29(68). № 1. С. 83—90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_18 (дата звернення: 16.07.2019).
7. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності за 2001—2013 рр. (2018). Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm (дата звернення: 30.07.2019).
8. Доходи. Ціна держави: веб-сайт. URL: http://cost.ua/budget/revenue/#1 (дата звернення: 17.07.2019).
9. Зварич О. В. Податкові надходження: методологія прогнозування: монографія. Київ: КНТЕУ, 2013. 444 с.
10.Індекс інфляції. Мінфін: веб-сайт. 2018. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення: 29.07.2019).
11. Оцінка прогнозу надходжень ПДВ на 2019 — 2021 роки. Financial and economic analysis office in the VRU: веб-сайт. 2019. URL: https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2019/01/evaluation_of_vat_revenue_forecasting_in_2019-2021.pdf (дата звернення:15.07.2019).
12. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23 грудня 2004 року № 2285-IV; станом на 5 січня 2005 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2285-15 (дата звернення: 18.07.2019).
13. Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 року № 3235-IV; станом на 25 листопада 2006 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3235-15 (дата звернення: 28.07.2019).
14. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 12 грудня 2006 року № 489-V; станом на 9 липня 2007 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-16 (дата звернення: 19.07.2019).
15. Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 28 грудня 2007 року № 107-VI; станом на 16 січня 2016 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107-17 (дата звернення: 27.07.2019).
16. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України від 26 грудня 2008 року № 835-VI; станом на 23 грудня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-17 (дата звернення: 20.07.2019).
17. Про Державний бюджет України на 2010 рік: Закон України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI; станом на 12 серпня 2012 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2154-17 (дата звернення: 26.07.2019).
18. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 6 грудня 2012 року № 5515-VI; станом на 29 грудня 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 (дата звернення: 21.07.2019).
19. Річний звіт про виконання Державного бюджету України. Державна казначейська служба України: офіційний веб-сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 25.07.2019).
20. Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ: Державна служба статистики України, 2018. 541 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (дата звернення: 18.07.2019).
21. Статистичний щорічник України за 2010 рік. Київ: Державна служба статистики України, 2011. 560 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm (дата звернення: 20.07.2019).
22. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році. Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_sv_0416_u.htm (дата звернення: 22.07.2019).
23. Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2014 році. Державна служба статистики України: офіційний веб-сайт. 2014. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_14_u.htm (дата звернення: 24.07.2019).
24. Шолойко А.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільського господарства. Облік і фінанси. 2012. № 3. С. 120—124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_24 (дата звернення: 13.07.2019).

A. Halaiko

ESTIMATION OF INFLUENCE OF BUDGETARY SUPPORT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX ON FINANCIAL INDICATORS OF ACTIVITY HIS ECONOMIC ENTITIES

Summary

Article focuses on determination of influence of state financial support of agro-industrial enterprises on their financial indicators of activity. Financial indicators of activity of the enterprises of an agro-industrial complex for conducting correlation-regression analysis are established. It is constructed the two-factor linear correlation-regression model, which would be describing dependence volume of manufacture products from volume of realized of products without value added tax and from the state financial support of the agro-industrial complex. It is presented the pair linear correlation-regression model, which was describing dependence of volume of realized production together with value added tax from the volume of manufacture of products. It is given the pair linear correlation-regression model, which was describing dependence of the volume of realized products without value added tax from the size of manufacture of products. It is formed the two-factor linear correlation-regression model, which would be describing dependence financial results before taxation from costs and from the volume of realized products without value added tax. It is constructed the two-factor linear correlation-regression model, which would be describing dependence net profit from the volume realized products without value added tax and from the costs. Influence of the state financial support on the volume of manufacture and realization of products, on the financial results of activity before taxation and on the net profit is determined. It is calculated the change of size of tax payments to state budget as result of change of the financial indicators of activity of the agro-industrial economic entities, which had been causing by change of the budget support of the agro-industrial complex. It is taken into account inflation in process calculation of influence of the budget support of the agro-industrial companies on their financial indicators of activity. It is established that state financial support of the agro-industrial complex was influencing effectively only on expansion of scales of activity of the agro-industrial enterprises. Recommendations in relation to further budget support of the agro-industrial enterprises are given.

Keywords: udget support; financial resources; agro-industrial complex; enterprise; financial indicators of activity; value added tax; income tax.

References

1. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2009), "Activity of economic entities", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (Accessed: 14 July 2019).
2. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), "Activity of economic entities", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zd_2018.pdf (Accessed: 1 Aug 2019).
3. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2011), "Activity of economic entities", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (Accessed: 15 July 2019).
4. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2012), "Activity of economic entities", available at: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dsg_bl.htm (Accessed: 15 July 2019).
5. The official site of State Statistics Service of Ukraine, (2018), "Gross domestic product with a production method and gross value added per the types of economic activity", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_u.htm (Accessed: 31 July 2019).
6. Vasyl'chuk, V. V. (2018), "Losses of budget of Ukraine as result of abuses with VAT", Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series "Economy and Management, [Online], vol. 29(68), no. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_1_18 (Accessed: 16 July 2019).
7. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), "Producing and distribution of gross domestic product per types of economic activity per 2001—2013", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vvp_ric/vtr_kr_u.htm (Accessed: 30 July 2019).
8. The Price of the State (2019), "Revenues", available at: http://cost.ua/budget/revenue/#1 (Accessed: 17 July 2019).
9. Zvarych, O. V. (2013), Podatkovi nadkhodzhennia: metodolohiia prohnozuvannia [Tax revenues: methodology of forecasting], Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
10. Minfin (2018), "Inflation index", available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (Accessed: 29 July 2019).
11. Financial and economic analysis office in the VRU (2019), "Estimation of forecast of receipts of VAT on 2019 - 2020", available at: https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2019/01/evaluation_of_vat_revenue_forecasting_in_2019-2021.pdf (Accessed: 15 July 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2005", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2285-15 (Accessed: 18 July 2019).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2006", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3235-15 (Accessed: 28 July 2019).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2007", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-16 (Accessed: 19 July 2019).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2007), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2008 and about making alteration to some legislative acts in Ukraine ", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws /show/107-17 (Accessed: 27 July 2019).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2009", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-17 (Accessed: 20 July 2019).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2010", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2154-17 (Accessed: 26 July 2019).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About State Budget of Ukraine on 2013", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 (Accessed: 21 July 2019).
19. The official site of State treasury service of Ukraine (2019), "Annual report about implementation of State Budget of Ukraine", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed: 25 July 2019).
20. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2018), "Statistical Yearbook of Ukraine on 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (Accessed: 18 July 2019).
21. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2011), "Statistical Yearbook of Ukraine on 2010", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm (Accessed: 20 July 2019).
22. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2016), Forming of net profit (loss) of enterprises per types of economic activity in 2016, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_sv_0416_u.htm (Accessed: 22 July 2019).
23. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2014), Forming of net profit (loss) of enterprises per types of economic activity in 2014, available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/fin/fchpr/fchpr_u/fchpr_14_u.htm (Accessed: 24 July 2019).
24. Sholojko, A. S. (2012), "Methodological approaches to estimation of efficiency of state support of agriculture", Accounting and finances of AIC, [Online], Vol 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_3_24 (Accessed: 30 Dec 2018).

№ 9 2019, стор. 115 - 122

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1504

Відомості про авторів

А. М. Галайко

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

A. Halaiko

Postgraduate Student at the Department of finance, money and creditIvan Franko National University of Lviv

ORCID:

0000-0002-0569-3032

Як цитувати статтю

Галайко А. М. Оцінка впливу бюджетної підтримки агропромислового комплексу на фінансові показники діяльності його суб'єктів господарювання. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.115

Halaiko, A. (2019), “Estimation of influence of budgetary support of agro-industrial complex on financial indicators of activity his economic entities”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 115–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.