EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Т. Л. Наливайко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95

УДК: 371.11

Т. Л. Наливайко

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Досліджено етимологію та семантику категорії "адаптація" та найбільш популярні її прояви, що зустрічаються в науковому просторі. Проведено дефініцію категорій "адаптація" та "адаптивність", визначено їх співвідношення та сутнісне навантаження. Представлено авторське розуміння категорій "адаптація" та "адаптивність" та вказано на їх взаємозв'язок. Досліджено сутність категорії "управління" та розкрито її авторське бачення. Вказано, що категорія "адаптивне управління" не є простим поєднанням понять адаптивний та управління, а має складний зміст. Здійснено ідентифікація категорії "адаптивне управління", визначено основні підходи до його розуміння та надано авторське бачення. Запропоновано розглядати адаптивне управління як діяльності керуючої системи (суб'єкту управління) стосовно керованої системи (об'єкта управління) щодо пристосування, зміни параметрів, складових і самої системи загалом на основі її властивостей, здатностей і характеристик з метою забезпечення його сталого розвитку через досягнення цілей.

Ключові слова: адаптація; адаптивність; управління; адаптивне управління.

Література

1. Циганова О.С. Адаптивне управління підприємством: біономічний аспект URL: http://bit.do/e5jan (дата звернення 15 Aug 2019).
2. Овсяннікова В.В. Проблеми психологічної адаптації персоналу організації. Проблеми сучасної психології. 2013. № 2. С. 85—91.
3. Словник української мови URL: http://sum.in.ua/s/adaptacija (дата звернення 15 Aug 2019)
4. Електронний словник української мови. URL: http://slovopedia.org.ua/39/53392/260654.html (дата звернення 15 Aug 2019).
5. Словник іншомовних слів URL http://bit.do/e5jg6 (дата звернення 12 Aug 2019).
6. Соціологія короткий енциклопедичний словник URL: https://subject.com.ua/sociology/dict/2.html (дата звернення 16 Aug 2019).
7. Стец І.І. Адаптивне управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №18. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/58.pdf (дата звернення 17 Aug 2019).
8. Ячменьова В.М., Османова З.О. Сутність понять "адаптація" та "адаптивність" URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18798/1/72-346-353.pdf (дата звернення 17 Aug 2019).
9. Оліферук С.І. Адаптивне управління розвитком сільського господарства: сутність та ознаки. Ефективна економіка. 2012. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1648 (дата звернення 10 Aug 2019).
10. Кокун О.М. Психофізіологія. К: Центр навчальної літе-ратури. 2006. 184 с. URL: http://bit.do/e5jgD (дата звернення 15 Aug 2019).
11. Чиженькова Е.В. Формирование экономического механизма адаптации хозяйствующего субъекта к рыночной среде: автореф. дис. … канд. экон. наук: спец. 08.00.01 " Экономическая теория". М., 2006. 24 с.
12. Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: монографія. Сімферополь: Доля. 2007. 384 с.
13. Ластаев Т.Т., Кайгородцев А.А. Механизм агропромышленной интеграции. Вестник КАССУ. 2006. № 4. С. 10—12.
14. Ладико І.Ю., Сумцов В.Г. Загальний менеджмент. Луганськ. Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. 282 с.
15. Субботин А.Н. Основные принципы научной организации управления промышленным производством. К.: Вид-во "Техніка", 1970. — 84 с.
16. Цыпкин Я.З. Адаптация и обучение в автоматизированных системах. М.: Наука, 1968. — 400 с.
17. Фомин В.Н. Современный экономический словарь. URL: http://www.ebk.net.ua./Book/Ses/u/0612.htm// (дата звернення 14 Aug 2019).
18. Ханалиев Г.И. Адаптационный процесс автотранспортных предприятий. Деп. ВИНИТИ РАН. № 1122-В. 2005. С. 115—121.
19. Крисько Ж. Адаптація підприємства до змін зовнішнього середовища через механізм реструктуризації. Галицький економічний вісник. 2009. No 2. С. 38—42.
20. Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. No 12 (114). С. 101—104.
21. Макаров К.Г., Коновалова С.А. Концепція адаптивного управления в экономических системах. Економічна кібернетика. 2001. No 1—2. С.42—47.
22. Кулик Н.М., Соколенко Т.М. Технологія адаптації у системі управління підприємством. Економічний аналіз: зб. наук. Праць. Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка". 2013. Том 14. № 3. С. 96—100.
23. Якименко-Терещенко Н.В., Кожуріна Л.С. Адаптивне управління підприємством в сучасних умовах: мета і механізм реалізації. Young Scientist. 2017. No 6 (46). C. 535 — 538.
24. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненкотаін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
25. Філософський енциклопедичний словник. Київ. Абрис. 2002. 742 C.
26. Економічний енциклопедичний словник URL: http://subject.com.ua/economic/slovnik/414 2.html (дата звернення 11 Aug 2019).
27. Економічний словник-довідник / за ред. С.В. Мочерного. К.: Феміна, 1995. 368 с.
28. Предмет і метод теорії управління.URL: http://bit.do/e5jzT (дата звернення 12 Aug 2019).
29. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 348 с.
30. Большаков А.С. Менеджмент. СПб.: Питер, 2000. 160 с.
31. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. К.: Юрінком Інтер, 2003. 544 с.
32. Смачило В.В. Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства. Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. Вип. 2 (12). С. 227—237.
33. Приживара С.В. Управління як специфічний вид діяльності. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/07.pdf (дата звернення 14 Aug 2019).
34. Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). Держава та регіони. 2014. № 1 (76). С. 130—136.
35. Фармацевтична енциклопедія URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8048/adaptivne-upravlinnya (дата звернення 19 Aug 2019).
36. Раевнева Е.В., Кучерук Е.Н. Адаптивное управление по ведением предприятия: категориальный базис. Бизнес Информ. 2007. No 6 (336). С. 122—130.
37. Мнушко З.М., Бондарєва І.В. Сучасні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2008. № 2. С. 37—42.
38. Мілаш І.В. Зміст поняття "адаптивне управління" в сучасних реаліях функціонування вітчизняних підприємств. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/126.pdf (дата звернення 18 Aug 2019).
39. Маслодудов Ю.А. Особенности адаптивного управления на машиностроительных предприятиях. Вопросы экономических наук. 2009. № 6 (39). С. 76—78.
40. Стец І. Адаптивне управління потенціалом підприємства. Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. 2013. Вип. 18. С. 154—162.
41. Єльникова Г.В. Технологія адаптивного управління персоналом організації URL: http://bit.do/e5jd4 (дата звернення 15 Aug 2019).
42. Калініченко Л.Л. Адаптивне управління підприємством в конкурентному середовищі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 33. С.177—180.
43. Овчиннікова В.О. Харламова І.М. Адаптивне управління залізничним транспортом України. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_2_2017ua/13.pdf (дата звернення 10 Aug 2019).
44. Возненко Н.І., Ізюмська О.С. Адаптивне управління розвитком підприємства. Культура народов Причерноморья. 2007. № 102. С. 118—122.
45. Брюшкова Н.О Гемаєв А.Б. Адаптивне управління фінансовими результатами діяльності підприємств сфери обслуговування. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/23.pdf (дата звернення 11 Aug 2019).
46. Бурсак А.М. Поняття адаптації та адаптивного управління підприємством. URL: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_borsuk.htm (дата звернення 15 Aug 2019).
47. Луцик Т.Р. Управління процесами реструктуризації промислового підприємства (на прикладі взуттєвої галузі) [Текст]: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Луцик Тетяна Ростиславівна; Київський національний ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с.
48. Толочко В.М., Артюх Т.О., Зарічкова М.В. Визначення сутності та змістовності понять адаптації та адаптивного управління персоналом аптечних закладів. Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22. Вип. 2 (79), додаток. С. 263—267.

T. Nalyvaiko

IDENTIFICATION OF CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS ADAPTIVE MANAGEMENT

Summary

The etymology and semantics of the adaptation category and its most popular manifestations found in the scientific space are investigated. The definition of the categories "adaptation" and "adaptability" is carried out, their correlation and the essential load are determined. The author understands the categories of "adaptation" and "adaptability" and indicates their relationship.
It was found that the categories "adaptation" and "adaptability" should not be considered in the same way. Adaptation is seen as an adaptation / change process; adaptability is considered as a property / ability / characteristic. At the same time, these categories characterize the necessary conditions (constituents) for the effective functioning of complex dynamic socio-economic systems in the face of changing environment.
The essence of the category of "management" is investigated and its author's vision as activity of the management system (management entity) in relation to the managed system (management object) is revealed in order to ensure its sustainable development in order to achieve the goals. It is stated that the category "adaptive management " is not a simple combination of concepts adaptive and management, but has a complex meaning. The category of "adaptive management" was identified, the basic approaches to its understanding were identified and the author's vision was provided. It is proposed to consider adaptive management as an activity of the management system (entity) in relation to the managed system (management object) in terms of adaptation, change of parameters, constituents and the system as a whole based on its properties, abilities and characteristics in order to ensure its sustainable development through achievement goals.
Structural and logical scheme of adaptive management involves the activity of the management entity, which is directed at the object, taking into account the existing level of its adaptability, and, through adaptation, changing the parameters, components and system in general, leads to a change of the management object in accordance with requirements (external and internal) that ensure the sustainable development of any socio-economic system in accordance with the objectives.

Keywords: аdaptation; adaptability; management; adaptive management.

References

1. Tsyhanova, O. S. (2017), "Adaptive Enterprise Management: A Bionomical Aspect", available at: http://bit.do/e5jan (Accessed 15 Aug 2019).
2. Ovsiannikova, V.V. (2013), "Problems of psychological adaptation of organization staff", Problemy suchasnoi psykholohii, vol. 2. pp. 85—91.
3. Dictionary of the Ukrainian language (2019), available at: http://sum.in.ua/s/adaptacija (Accessed 15 Aug 2019).
4. An electronic dictionary of the Ukrainian language (2019), available at: http://slovopedia.org.ua/39/53392/260654.html (Accessed 15 Aug 2019).
5. Dictionary of foreign words (2019), available at: http://bit.do/e5jg6 (Accessed 12 Aug 2019).
6. Sociology is a short encyclopedic dictionary (2019), available at: https://subject.com.ua/sociology/dict/2.html (Accessed 16 Aug 2019).
7. Stets, I.I. (2017), "Adaptive enterprise management", Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, №18 available at: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/58.pdf (Accessed 17 Aug 2019).
8. Iachmenova, V.M. and Osmanova, Z.O. (2010), "The essence of the concepts of "adaptation" and "adaptability", available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18798/1/72-346-353.pdf (Accessed 17 Aug 2019).
9. Oliferuk, S.I. (2012), "Adaptive Management of Agricultural Development: Essence and Signs", Effective Economics, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1648 (Accessed 10 Aug 2019).
10. Kokun, O.M. (2006), "Psychophysiology", Center for Educational Literature, available at: http://bit.do/e5jgD (Accessed 15 Aug 2019).
11. Chizhen'kova, E.V. (2006), "Formation of economic mechanism of adaptation of the economic entity to the market environment", Ph.D. Thesis, Economic Theory, Мoscow, Russia.
12. Iachmenova, V.M. (2007), Identyfikatsiia stiikosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Identification of sustainability of industrial enterprises], Dolia, Simferopol, Ukraine.
13. Lastaev, T.T. and Kaihorodtsev, A.A. (2006), "The mechanism of agricultural integration", Vestnyk KASSU, vol. 4, pp. 10—12.
14. Ladyko, I.Iu. and Sumtsov, V.H. (2004), Zahalnyi menedzhment [General management], Vyd-vo Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, Lugans, Ukraine.
15. Subbotin, A.N. (1970), Osnovnye principy nauchnoj organizacii upravlenija promyshlennym proizvodstvom [Basic principles of scientific organization of industrial production management], Tehnіka, Kyiv, Ukraine.
16. Cypkin, Ja.Z. (1968), Adaptacija i obuchenie v avtomatizirovannyh sistemah [Adaptation and training in automated systems], Nauka, Moscow.
17. Fomin, V.N. (2019), "Modern Economic Dictionary", available at: http://www.ebk.net.ua./Book/Ses/u/0612.htm// (Accessed 14 Aug 2019)
18. Khanalyev, H.Y. (2005), "Adaptation process of motor transport enterprises", Dep. VYNYTY RAN, vol. 1122-V, pp. 115—121.
19. Krysko, Zh. (2009), "Adaptation of the enterprise to changes in the environment through the mechanism of restructuring", Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 2, pp. 38—42.
20. Biloshkurska, N.V. (2010), "Models of adaptive behavior and their role in shaping the economic security of the enterprise", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 12 (114), pp. 101—104.
21. Makarov, K. H. and Konovalova, S.A. (2001), "The concept of adaptive management in economic systems", Ekonomichna kibernetyka, vol. 1—2, pp. 42—47.
22. Kulyk, N. M. and Sokolenko, T.M. (2013), "Adaptation technology in enterprise management system", Ekonomichnyi analiz, vol. 14, no. 3, pp. 96—100.
23. Iakymenko-Tereshchenko, N.V. and Kozhurina, L.S. (2017), "Adaptive enterprise management in modern conditions: purpose and mechanism of realization", Young Scientist, vol. 6 (46), pp. 535—538.
24. Surmin, Yu. P. Bakumenko, V. D. and Mykhnenko, A. M. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic Dictionary of Public Administration], NADU, Kyiv, Ukraine.
25. Shynkaruk, V. I. (2002), Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary], Abrys, Kyiv, Ukraine.
26. Economic Encyclopedic Dictionary (2019), available at: http://subject.com.ua/economic/slovnik/414 2.html (Accessed 11 Aug 2019).
27. Mochernyj, S.V. (1995), Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk [Economic reference book], Femina, Kyiv, Ukraine.
28. Kharkiv national university of V.N. Karazin (2019), "The subject and method of management theory", available at: http://bit.do/e5jzT (Accessed 12 Aug 2019).
29. Nechaiuk, L.I. and Telesh, N.O. (2003), Hotelno-restorannyi biznes: menedzhment [Hotel and restaurant business: management], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
30. Bol'shakov, A.S. (2000), Menedzhment [Management], Piter, SPb, Russia.
31. Kolpakov V.K. and Kuzmenko, O.V. (2003), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine], Yurinkom Inter, Kyiv, Ukraine.
32. Smachylo, V.V. (2016), "Conceptual principles of socially responsible management of the personnel potential of the enterprise", Social-Labor Relations: Theory and Practice, vol. 2 (12), pp. 227—237.
33. Pryzhyvara, S.V. (2012), "Management as a specific type of activity", available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-1/doc/1/07.pdf (Accessed 14 Aug 2019).
34. Iarkina, N.M. (2014), "Enterprise management as an economic category (theoretical aspects)", State and regions, vol.1 (76), pp. 130—136.
35. Pharmaceutical encyclopedia (2019), available at: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8048/adaptivne-upravlinnya (Accessed 19 Aug 2019).
36. Raevneva, E. V. and Kucheruk, E.N. (2007), "Adaptive enterprise management: a categorical basis", Business Inform, vol. 6 (336), pp. 122—130.
37. Mnushko, Z. M. and Bondarieva, I. V. (2008), "Modern approaches to adaptive management of pharmaceutical organizations", Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, vol. 2, pp. 37—42
38. Milash, I.V. (2017), "The content of the concept of "adaptive management" in the modern realities of functioning of domestic enterprises", available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/126.pdf (Accessed 18 Aug 2019).
39. Maslodudov, Ju. A. (2009), "Features of adaptive control at machine-building enterprises", Voprosy jekonomicheskih nauk, vol. 6 (39), pp. 76—78.
40. Stets, I.I. (2013), "Adaptive management of enterprise potential", Ukrainska nauka: mynule, suchasne, maibutnie, vol. 18, pp. 154—162.
41. Ielnykova, H.V. (2011), "Technology of adaptive management of organization personnel", available at: http://bit.do/e5jd4 (Accessed 15 Aug 2019).
42. Kalinichenko, L.L. (2011), "Adaptive enterprise management in a competitive environment", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 33, pp. 177—180.
43. Ovchynnikova, V. O. and Kharlamova, I. M. (2017), "Adaptive management of railway transport of Ukraine", available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/15_2_2017ua/13.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
44. Voznenko, N.I. and Iziumska, O.S. (2007), "Adaptive management of enterprise development", Kultura narodov Prychernomoria, vol. 102, pp. 118—122.
45. Briushkova, N.O. and Hemaiev, A.B. (2018), "Adaptive management of financial performance of service companies", available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/23.pdf (Accessed 11 Aug 2019).
46. Bursak, A.M. (2009), "The concept of adaptation and adaptive enterprise management", available at: http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_borsuk.htm (Accessed 15 Aug 2019).
47. Lutsyk, T. R. (2006), "Management of industrial enterprise restructuring processes (on the example of the shoe industry)", Ph.D. Thesis, Economics, organization and management of enterprises, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine.
48. Tolochko, V. M. Artiukh, T. O. and Zarichkova, M. V. (2014), "Determination of the essence and content of concepts of adaptation and adaptive management of pharmacy staff", Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, vol. 22, no. 2 (79), pp. 263—267.

№ 9 2019, стор. 95 - 102

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 3123

Відомості про авторів

Т. Л. Наливайко

аспірант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

T. Nalyvaiko

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0003-2149-7370

Як цитувати статтю

Наливайко Т. Л. Ідентифікація понятійно-категоріального апарату адаптивного управління. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 95–102. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95

Nalyvaiko, T. (2019), “Identification of conceptual and categorical apparatus adaptive management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 95–102. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.