EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. Бшарат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78

УДК: 330.1

Н. Бшарат

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Метою статті є розробка та опис теоретичних положень концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення — для дослідження теоретичних основ управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства; системний підхід — для обгрунтування положень концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства, її переваг та особливостей; методів систематизації та прогнозування — для визначення стратегічних та тактичних завдань підприємства, які повинні бути реалізовані в процесі запровадження концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Обгрунтовано сутність та загальні положення концепції стратегічного антикризового управління діяльністю промислового підприємства. Визначено основні її особливості та переваги на відміну від інших.
Наукова новизна полягає у визначенні теоретичних положень та виробленні концептуального підходу щодо конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельного підприємства.
Отримані результати дослідження направлені на забезпечення якісного управління діяльністю торговельного підприємства та забезпечення виского рівня конкуреноспроможності протягом всього життєвого циклу у довгостроковій перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад управління на торговельних підприємствах.

Ключові слова: концепція; модель; управління; формування; засади; стратегія; процес; потенціал конкурентоспроможності; торговельне підприємство.

Література

1. Діденко Є.О. Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища. Технології та дизайн. К.: КНУТД, 2014. №4 (13). С. 45—51.
2. Павлова Т.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства переробної галузі і розробка рекомендацій щодо її підвищення: звіт про науково-дослідну роботу / Т.В. Павлова, А.Л. Сабадирьова, Д.Е. Салавеліс. — Одеса. 2013. 172 с.
3. Кваско А.В. Формування конкурентоспроможного потенціалу підприємства. Бізнес та інтелектуальний потенціал "Інтелект ХХІ № 1/2". 2013. С. 114—121.
4. Чобіток В.І. Методичний підхід щодо оцінки складових потенціалу конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 223—228.
5. Гриньов А.В., Шульженко В.В. Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2010. № 2. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=138 (дата звернення: 25.06.2019).
6. Райзенберг Б.А., Фатхудтинов Р.А. Управление экономикой. Учебник. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез". 1999. 784 с.
7. Черкас В.В. Основи управління конкурентоспроможності потенціалу підприємства та методи її забезпечення. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 9-2. С. 71—74.
8. Харчук Т.В. Складові управління конкурентоспроможністю у системі економічного управління підприємством. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 44. С. 245—251.
9. Николюк О.М. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи: монографія. Житомир: ЖНАЕУ. 2016. 314 с.

N. Bsharat

THEORETICAL PRINCIPLES OF THE CONCEPT OF COMPETITION STRATEGY OF MANAGING THE POTENTIAL OF COMPETITIVENESS OF A TRADE ENTERPRISES

Summary

The purpose of the article is to develop and describe the theoretical provisions of the concept of competitive strategy for managing the competitiveness of a trading company.
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical generalization — to study the theoretical foundations of managing the potential of competitiveness of a trading enterprise; systematic approach — to substantiate the provisions of the concept of competitive strategy to manage the competitiveness of a trading enterprise, its advantages and features; methods of systematization and forecasting — to determine the strategic and tactical tasks of the enterprise, which should be implemented in the process of introducing the concept of competitive strategy for managing the potential of competitiveness of a trading company.
The essence and general provisions of the concept of strategic crisis management of industrial enterprise activity are substantiated. Its main features and advantages are unlike any other.
Originality consists in defining theoretical positions and developing a conceptual approach to a competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise.
Based on the results of our analysis, we came to the conclusion that the effectiveness of the process of managing the competitiveness potential of a trading company depends on the following basic parameters:
— priority starting conditions and resources (material, intangible, organizational-administrative, personnel, technological, production and other), properties, abilities, advantages;
— the external competitive environment, weaknesses and strengths of the main competitors, leaders of the competitive environment;
— the principles and provisions by which the company forms, accumulates, increases and multiplies its own competitive potential, maintains high positions compared to its competitors;
— methods of struggle, which the company manages to achieve an effective competitive level of development of its own potential;
— methods of managing the enterprise and potential of competitiveness.
Separately, the basic principles of the concept of competitive strategy for managing the competitiveness of a trading enterprise were identified, the use of which will allow the owners and managers of trading enterprises to provide a quality management of the trading enterprise activity and to ensure a high level of competitiveness throughout the enterprise life cycle in the long run.
The results of the study are aimed at ensuring the quality management of the trading enterprise and ensuring a high level of competitiveness throughout the life cycle in the long run. They can be used to improve management principles in trading enterprises.

Keywords: concept; model; management; formation; principles; strategy; process; potential for competitiveness; trading enterprise.

References

1. Didenko, E.A. (2014), "Managing a law firm's competitiveness based on identifying key success factors in a highly competitive environment", Technology and design, vol. 4 (13), pp. 45—51.
2. Pavlova, T.V Sabadirova, A.L. and Nightingale, D.E. (2013), Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva pererobnoi haluzi i rozrobka rekomendatsij schodo ii pidvyschennia: zvit pro naukovo-doslidnu robotu [Assessment of competitiveness of processing industry enterprise and development of recommendations for its improvement: research report], Odessa, Ukraine.
3. Kvasko, A.V. (2013), "Formation of competitive potential of the enterprise", Business and Intellectual Potential "Intellect XXI", vol. 1/2, pp. 114—121.
4. Chobitok, V.I. (2011), "Methodical approach to the evaluation of the components of the potential of competitiveness of machine-building enterprises", Bulletin of Economics of Transport and Industry, vol. 36, pp. 223—228.
5. Grinov, A.V. and Shulzhenko, V.V. (2010), "Fundamentals of system management of competitive potential of the enterprise", An efficient economy, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=138 (Accessed 25 July 2019).
6. Riesenberg, B.A. and Fathudtinov, R.A. (1999), Upravlenye ekonomykoj [Management of the economy], CJSC Business-school "Intel-Synthesis", Moscow, Russia.
7. Cherkasy, V.V. (2016), "Fundamentals of competitiveness management of enterprise potential and methods of its provision", Black Sea Economic Studies, vol. 9-2, pp. 71—74.
8. Kharchuk, T.V. (2013), "Components of competitiveness management in the system of economic management of the enterprise", Bulletin of Economics of Transport and Industry, vol.44, pp. 245—251.
9. Nikolyuk, O.M. (2016), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu sil's'kohospodars'koho pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichni osnovy [Management of agricultural enterprise competitiveness: theoretical and methodological bases], ZNAEU, Zhytomyr, Ukraine.

№ 9 2019, стор. 78 - 82

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1428

Відомості про авторів

Н. Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

N. Bsharat

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0002-7696-3001

Як цитувати статтю

Бшарат Н. Теоретичні засади концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78

Bsharat, N. (2019), “Theoretical principles of the concept of competition strategy of managing the potential of competitiveness of a trade enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 78–82. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.