EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
О. В. Дмитрик

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.73

УДК: 631.115.11:338.435

О. В. Дмитрик

РОЛЬ І МІСЦЕ ОСОБИСТОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

Доведено, що значення доходів від ведення особистого селянського господарства вагомо зростає періоди економічних криз, чи військового стану в країні. У період масового безробіття, особливо в сільській місцевості, особисте селянське господарство стало центром трудової активності працездатного населення, важливим джерелом постачання необхідних продуктів харчування і грошових коштів.
Встановлено, що доходи від ведення особистих селянських господарств складається з двох основних складових:
— грошові доходи від продажу сільськогосподарської продукції, виробленої в особистому підсобному господарстві та одержаної домогосподарством у порядку самозаготівлі;
— вартість спожитої продукції, одержаної з особистого підсобного господарства та від самозаготівель. При розрахунку цієї статті доходу виключаються матеріальні витрати на виробництво продукції (транспортні витрати, витрати на купівлю кормів, сільськогосподарської техніки та обладнання, насіння, добрив, засобів захисту рослин, ліків для худоби тощо). Цей показник також включає вартість одержаних з особистого підсобного господарства продуктів харчування, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, подарованих родичам та іншим особам, а також вартість спожитих продуктів отриманих у порядку самозаготівель. Оцінка спожитих натуральних надходжень продуктів здійснюється за середніми цінами купівлі відповідних товарів у звітному періоді.
Цілі реалізації сільськогосподарської продукції особистими селянськими господарствами в різні часи неоднакові. В умовах нормальних економічних умов вони реалізують надлишки виробленої продукції в своєму господарстві, у кризовий період їхня діяльність їхня діяльність має товарне спрямування.
Загалом, як свідчить аналіз основних елементів доходу від ведення ОПГ, особисте господарство населення функціонує в основному заради забезпечення продуктами харчування всіх членів домогосподарства, тобто проявляється продовольча функція ОСГ. Проте у разі зростання величини сукупних грошових доходів та оплати праці зокрема, частка в структурі сукупних доходів поступово знижується. Проте воно не зникне, оскільки особисте підсобне господарство рівень доходів по інших статтях сімейного бюджету не дає змогу задовольнити матеріальні потреби передусім сільського населення в повному обсязі.

Ключові слова: дохід; особисте селянське господарство; споживання; домогосподарство; реалізація.

Література

1. Победоносцев K. Курс гражданского права. Ч. 1. — СПб., 1873. — 537 с.
2. Заславская Т.И. Страницы творческой биографии://Реформаторское течение в отечественной аграрно-экономической мысли (1950—1990 гг.). — М., 1993. — С. 48.
3. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Наука, 1991. — 567 с.
4. Кондратьев Н.Д., Огановский Н.П. Перспективы развития сельского хозяйства СССР. — М., 1924. — 245 с.
5. Кавелин Р.Л. Общинное владение. — Спб.; М. 1876. — С. 55.
6. Березівський П.С. Особисте селянське господарство: ретроспектива і синергетика перспектив розвитку. Трансформація сільського господарства та села. Львів: Вид-во ЛНАУ, 2010. С. 123—133.
7. Свиноус І.В., Микитюк Д.М. Концептуальні засади функціонування особистих селянських господарств. Продуктивність агропромислового виробництва: Науково-практичний збірник (економічні науки). 2013. № 23. С. 37—42.
8. Законом України "Про особисте селянське господарство" від 09.12.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/742-15.
9. Ленин В.И. Рецензия. Карл Каутский Политиздат, 1979. Т. 4. С. 88—94.
10. Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. М.: Экономика. 1989. 492 с.
11. Макаров Н.П. Крестьянское хозяйство и его эволюция. М.: [б. и.]. 1920. 329 с.

O. Dmytryk

ROLE AND PLACE OF THE FARM HOUSEHOLD IN PROFIT GENERATION OF RURAL FAMILY UNITS

Summary

It is proved that the value of profit gained from the farm household is radically increasing during economic crisis or martial law. In the period of total unemployment, especially in the rural area, farming becomes the main business activity of the working people as well as an important source of income and food.
The revenue from farm households was found to consist of two key elements:
— Cash income from the marketing of farming products which are produced on the farm and received from the storing up in the household;
— Cost of the consumed products, received from the farm household and storing up.
— While estimating this revenue item, tangible production costs is excluded (expenses for transport, purchase of fodder, agricultural machinery and equipment, seeds, fertilizers, plant protecting agents, medicine for livestock, etc.) This item also includes cost of the food stuff produced in the household, alcohol drinks and tobacco, presented to the family members or other people, and cost of the consumed stored products. The estimate of the consumed homegrown produce is done according to average procurement price of the definite goods in the reporting period.
The objectives of marketing of the grown produce by the households are different in different times. Under good economic conditions the surplus of agricultural products from the farm household is sold, while in an economic crisis, the activity of a farm household is directed towards pure marketing.
On the whole, according to the analysis of the main elements of profit from the household, house farming is operated due to providing family members with the foodstuff, that is food based function is observed in this case. But with the increase of the amount of the joint money income and the raise in work payment in proper, the proportion in the joint income structure gradually decreases. Yet, the household farming is not endangered, because the level of income from other sources of family budget cannot meet all needs of the rural people.

Keywords: profit; farm household; consume; marketing; farm produce; house farming.

References

1. Pobedonostsev, K. (1873), Kurs hrazhdanskoho prava [Civil Law Course], St.Petersburg, Russia.
2. Zaslavskaia, T.Y. (1993), Stranytsy tvorcheskoj byohrafyy: Reformatorskoe techenye v otechestvennoj ahrarno-ekonomycheskoj mysly (1950—1990 hh.) [Pages of a creative biography: Reformed current in the domestic agrarian and economic thought (1950—1990)], Moscow, Russia.
3. Kondrat'ev, N. D. (1991), Osnovnye problemy ekonomycheskoj statyky y dynamyky [The main problems of economic statics and dynamics], Moscow, Russia.
4. Kondrat'ev, N.D. and Ohanovskyj, N.P. (1924), Perspektyvy razvytyia sel'skoho khoziajstva SSSR [Prospects for the development of agriculture of the USSR], Moscow, Russia.
5. Kavelyn, R.L. (1876), Obschynnoe vladenye [Community ownership], St.Petersburg, Russia.
6. Berezivs'kyj, P.S. (2010), Osobyste selians'ke hospodarstvo: retrospektyva i synerhetyka perspektyv rozvytku. Transformatsiia sil's'koho hospodarstva ta sela [Personal peasant economy: a retrospective and synergetics of development prospects. Transformation of agriculture and village], Vyd-vo LNAU, L'viv, Ukraine.
7. Svynous, I. V. and Mykytiuk, D. M. (2013), "Conceptual bases of functioning of personal peasant farms", Produktyvnist' ahropromyslovoho vyrobnytstva: Naukovo-praktychnyj zbirnyk (ekonomichni nauky) , vol. 23, pp. 37—42.
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the personal peasant economy", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/742-15 (Accessed 15 July 2019).
9. Lenyn, V.Y. (1979), Retsenzyia. Karl Kautskyj [Review. Karl Kautsky], Polytyzdat, Moscow, Russia.
10. Chaianov, A.V. (1989), Orhanyzatsyia krest'ianskoho khoziajstva [Organization of peasant farming], Ekonomyka, Moscow, Russia.
11. Makarov, N.P. (1920), Krest'ianskoe khoziajstvo y eho evoliutsyia [Peasant farming and its evolution], Moscow, Russia.

№ 9 2019, стор. 73 - 77

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1411

Відомості про авторів

О. В. Дмитрик

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Dmytryk

postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8669-5872

Як цитувати статтю

Дмитрик О. В. Роль і місце особистого селянського господарства у формуванні доходів сільських домогосподарств. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.73

Dmytryk, O. (2019), “Role and place of the farm household in profit generation of rural family units”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 73–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.